You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/doc/et/config.docbook

555 lines
16 KiB

<chapter id="configuring-kapp">
<title
>&amarok;i seadistamine</title>
<para
>&amarok;ki saab igati seadistada. Seadistustedialoogil on mitu kaarti, igaüks mõeldud &amarok;i erinevatele tahkudele.</para>
<para
>Seadistustedialoogi saab avada mängija aknas <link linkend="rmb-menu"
>&HPN;ga</link
> klõpsates ja ilmuvast menüüst käsku <guimenuitem
>&amarok;i seadistamine</guimenuitem
> valides või menüükäsuga <menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
> <guimenuitem
>&amarok;i seadistamine...</guimenuitem
></menuchoice
></para>
<sect1 id="general-options">
<title
>Üldised valikud</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Üldiste valikute pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_general.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Üldiste valikute kaart jaguneb kaheks: <guimenuitem
>Üldised valikud</guimenuitem
> ja <guimenuitem
>Esitusnimekirja valikud</guimenuitem
>.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Üldised valikud</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Üldiste valikutega saab seadistada mõningaid &amarok;i põhiomadusi.</para>
<para
><guilabel
>Käivituslogo näitamine</guilabel
>: võimaldab lubada või keelata käivituslogo näitamise &amarok;i käivitamisel.</para>
<para
><guilabel
>Ikooni näitamine süsteemse salves</guilabel
>: võimaldab lubada või keelata ikooni näitamise süsteemses salves.</para>
<para
><guilabel
>Süsteemse salve ikooni vilgutamine</guilabel
>: võimaldab lubada või keelata ikooni oleku animatsioonid.</para>
<para
><guilabel
>Mängija akna näitamine</guilabel
>: sisselülitamisel näidatakse <link linkend="player-window"
>mängija akent</link
>. Märkimatajätmisel on näha ainult <link linkend="playlist-window"
>esitusnimekirja aken</link
> (umbes nii nagu Jukis).</para>
<para
><guilabel
>Tuju kasutamine</guilabel
>: seda saab valida ainult siis, kui &amarok; on kompileeritud tujuriba (moodbar) toetusega. Siin saab sisse lülitada eksperimentaalse tujuriba toetuse.</para>
<para
><guilabel
>Tujukamaks muutmine</guilabel
>: seda saab valida ainult siis, kui &amarok; on kompileeritud tujuriba (moodbar) toetusega. Siin saab muuta tujuriba värviskeemi.</para>
<para
><guilabel
>Tujuandmete failid salvestatakse koos muusikaga</guilabel
>: seda saab valida ainult siis, kui &amarok; on kompileeritud tujuriba (moodbar) toetusega. Sisselülitamisel salvestatakse failid laiendiga <literal role="extension"
>.mood</literal
> vastava helifailiga samasse asukohta. Kui see pole sisse lülitatud, salvestada <literal role="extension"
>.mood</literal
>-failid &amarok;i seadistustekataloogi, milleks tavaliselt on <filename class="directory"
>~/.trinity/share/apps/amarok/moodbar/</filename
>.</para>
<para
><guilabel
>Kaanepildi eelvaatluse vaikesuurus</guilabel
>: võimaldab muuta kaanepildi suurust kontekstisirvijas.</para>
<para
><guilabel
>Väline veebilehitseja</guilabel
>: võimaldab rippmenüüst valida brauseri, mida &amarok; kasutab väliste linkide avamisel.</para>
<para
><guilabel
>Muu veebilehitseja</guilabel
>: võimaldab määrata brauseri asukoha, kui seda ei leidu ülal paiknevas rippmenüüs.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Esitusnimekirja akna valikud</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Esitusnimekirja akna valikutega saabki seadistada esitusnimekirja akna käitumist.</para>
<para
><guilabel
>Väljumisel salvestatakse esitusnimekiri</guilabel
> võimaldab &amarok;i sulgemisel salvestada parajasti avatud esitusnimekirja, mille puhul see laaditakse järgmine kord kohe uuesti.</para>
<para
><guilabel
>Käsitsi salvestatud esitusnimekirjad kasutavad suhtelist asukohta</guilabel
>: märkimisel salvestab &amarok; esitusnimekirjade salvestamisel helifailide asukohad suhtelisena esitusnimekirja asukoha suhtes. Mittemärkimisel salvestab &amarok; esitusnimekirja helifailide täpsed asukohad.</para>
<para
><guilabel
>Esitusnimekirja kerimine vastavalt mängitavale palale</guilabel
> sunnib <link linkend="playlist"
>esitusnimekirja</link
> vajadusel edasi või tagasi kerima, et alati oleks näha parajasti mängitav pala.</para>
<para
><guilabel
>Pala muutmisel lülitutakse kontekstisirvijale</guilabel
>: märkimisel lülitutakse uue pala esitamahakkamisel kontekstisirvijale, kui see ei ole juba aktiivne.</para>
<para
><guilabel
>Olekuriba näitamine</guilabel
> võimaldab lubada &amarok;i <link linkend="statusbar"
>olekuriba</link
> näitamise <link linkend="playlist-window"
>esitusnimekirja aknas</link
>.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="configure-appearance">
<title
>Välimuse seadistamine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Välimuse seadistamise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_appearance.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Välimuse kaardil saab seadistada &amarok;i välimust. Kaart jaguneb kolmeks osaks.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Fondid</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Fontide osas saab valida &amarok;is kasutatavad fondid. Kasti <guilabel
>Kohandatud fontide kasutamine</guilabel
> märkimisel saab ise valida fondid. Neid on võimalik valida <link linkend="player-window"
>mängija akna</link
>, <link linkend="playlist-window"
>esitusnimekirja akna</link
>ja <link linkend="context-browser"
>kontekstisirvija</link
> jaoks. Klõpsuga nupule <guibutton
>Vali...</guibutton
> saab fontide valimise dialoogis valida vajalikud fondid.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Värviskeem</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Värviskeemi osas saab valida &amarok;is kasutatava värviskeemi.</para>
<para
><guilabel
>KDE praegune värviskeem</guilabel
> sunnib &amarok;i kasutama kehtivat KDE värviskeemi.</para>
<para
><guilabel
>Klassikaline Amaroki "fanki-manki" teema</guilabel
> sunnib &amarok;i kasutama tema enda algupärast värviskeemi.</para>
<para
><guilabel
>Omaloodud värviskeem</guilabel
> lülitab sisse värvivalijad, mille abil saab &amarok;ile valida meelepärase esiplaani- ja taustavärvi.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Kontekstisirvija stiil</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Siin saab muuta, paigaldada ja eemaldada kontekstisirvija stiile (teemasid). Rippmenüüst <guilabel
>Stiil</guilabel
> saab valida, millist paigaldatud stiili kasutada. Nupule <guibutton
>Paigalda uus stiil...</guibutton
> klõpsates avaneb failidialoog, kus saab otsida ja paigaldada failisüsteemi salvestatud stiili. Nupule <guibutton
>Laadi stiilid alla...</guibutton
> klõpsates avaneb dialoog, kus saab tõmmata uusi stiile saidilt kde-look.org. Nupp <guibutton
>Eemalda stiil</guibutton
> aga avab dialoogi, milles saab eemaldada kõik käsitsi paigaldatud stiilid.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="configure-playback">
<title
>Taasesituse seadistamine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Taasesituse seadistamise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_playback.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Taasesituse seadistamise kaardil saab määrata helifailide mängimise üksikasju.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Käitumine üleminekul</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Siin saab määrata, kuidas &amarok; käitub üleminekul ühelt laulult teisele.</para>
<para
><guilabel
>Siire puudub</guilabel
>: palade vahele jääb vaikus, mille pikkuse saab määrata millisekundites.</para>
<para
><guilabel
>Siire</guilabel
>: palade vahele lisatakse kena hääbumisefekt. Siirde pikkuse saab samuti kindlaks määrata millisekundites.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Ülejäänud valikud</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Ülejäänud märkekastidega saab määrata järgmisi asju:</para>
<para
><guilabel
>Käivitamisel taasalustatakse mängimist</guilabel
> lubab &amarok;i käivitamisel hakata uuesti mängima lugu, mida mängiti enne rakenduse viimast sulgemist.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="configure-osd">
<title
>OSD seadistamine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>OSD seadistamise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_osd.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>OSD seadistamine</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
><guilabel
>OSD seadistamise</guilabel
> kaart võimaldab sisse lülitada ekraaniesituse (On-Screen-Display, OSD). Kui vastav võimalus on sisse lülitatud, aktiveerub sektsioon, kus seda saab täpsemalt häälestada. OSD lubamine aktiveerib ka eelvaatlusakna, kus võid näha, mida sinu tehtud muutused täpselt kaasa toovad.</para>
<para
>OSD esimene valik puudutab fonti. Klõpsuga nupule <guibutton
>Vali</guibutton
> saab avada fondi valimise dialoogi, kus tuleb siis määrata meelepärane font OSD-le. Märkekast <guilabel
>Varju näitamine</guilabel
> võimaldab lubada või keelata varjuga teksti näitamise OSD-s.</para>
<para
>Järgmine valik puudutab OSD värve. Kui märkida ära <guilabel
>Kohandatud värvide kasutamine</guilabel
>, saab pruukida nuppe <guibutton
>Teksti värv:</guibutton
> ja <guibutton
>Taustavärv:</guibutton
>. Neile klõpsates avaneb dialoog, milles saab valida OSD teksti ja selle tausta värvi. Kui <guilabel
>Kohandatud värvide kasutamine</guilabel
> märkimata jätta, tarvitab OSD &kde; parajasti kehtivat värviskeemi.</para>
<para
>Tekstikastis <guilabel
>Teksti näitamine</guilabel
> saab määrata teksti, mida OSD näitab. Muutujaid kasutades saab selle täiesti oma käe järgi seada. Allpool on toodud muutujate nimekiri ja tekst, mida nad tähistavad.</para>
<informaltable>
<tgroup cols="2">
<thead>
<row>
<entry
>Tekst</entry>
<entry
>Muutuja</entry>
</row>
</thead>
<tbody>
<row>
<entry
>Pealkiri</entry>
<entry
>%title</entry>
</row>
<row>
<entry
>Album</entry>
<entry
>%album</entry>
</row>
<row>
<entry
>Esitaja</entry>
<entry
>%artist</entry>
</row>
<row>
<entry
>Žanr</entry>
<entry
>%genre</entry>
</row>
<row>
<entry
>Bitikiirus</entry>
<entry
>%bitrate</entry>
</row>
<row>
<entry
>Aasta</entry>
<entry
>%year</entry>
</row>
<row>
<entry
>Pala pikkus</entry>
<entry
>%length</entry>
</row>
<row>
<entry
>Rajanumber</entry>
<entry
>%track</entry>
</row>
<row>
<entry
>Failinimi</entry>
<entry
>%file</entry>
</row>
<row>
<entry
>Kommentaar</entry>
<entry
>%comment</entry>
</row>
<row>
<entry
>Hinnang</entry>
<entry
>%score</entry>
</row>
<row>
<entry
>Esitamiste arv</entry>
<entry
>%playcount</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</informaltable>
<para
>Kerimiskastiga <guilabel
>Kestvus</guilabel
> saab millisekundites määrata aja, mille kestel OSD-d sinu töölaual näidatakse.</para>
<para
>Võimalus <guilabel
>Ekraan</guilabel
> on mõeldud ainult xinerama kasutajatele. Sellega saab määrata, millisel ekraanil OSD-d mitme monitoriga süsteemi korral näidatakse.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="configure-engine">
<title
>Mootori seadistamine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Mootori seadistamise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_engine.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Mootori seadistamise kaardil saab rippmenüüst valida, millist helimootorit kasutada. Mõned neist võivad pakkuda täiendavaid seadistamisvõimalusi. Erinevatest mootorites kõneleb osa "Nõuded". </para>
</sect1>
<sect1 id="configure-collection">
<title
>Muusikakogu seadistamine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Muusikakogu seadistamise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_collection.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Muusikakogu seadistamise kaardil saab määrata kõiki oma muusikakoguga seotud asju, sealhulgas kogu jaoks kasutatavad kataloogid ning andmebaasi tüübi.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Muusikakogu kataloogid</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Siin saab valida kataloogid, mida &amarok; kasutab sinu muusikakogu jaoks. Selleks näidatakse sinu failisüsteemi puukujulisena. <guilabel
>Muusikakogu kataloogide</guilabel
> osas on ka mõned märkekastid, millega saab määrata, kuidas muusikakogu valitud katalooge kasutab.</para>
<para
><guilabel
>Kataloogide rekursiivne uurimine</guilabel
>: annab &amarok;ile käsu uurida läbi valitud kataloogid ja kõik nende alamkataloogid.</para>
<para
><guilabel
>Kataloogide muutuste jälgimine</guilabel
>: annab &amarok;ile käsu jälgida valitud kataloogides failisüsteemi muutusi (nt. muusikafailide lisamist või kustutamist). Vajalike muutuste kandmiseks sinu muusikakogusse sooritatakse inkrementuuring.</para>
<para
><guilabel
>Esitusnimekirjade import</guilabel
>: lubab &amarok;il importida kõik esitusnimekirjad (-pls- ja .m3u-failid), mis leitakse kogusse lisatavate palade läbiuurimise ajal. Nimekirjad leiab hiljem külgribal "Esitusnimekirjad".</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Muusikakogu andmebaas</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
><guilabel
>Muusikakogu andmebaas</guilabel
>i osas saab valida muusikakogu jaoks kasutatava andmebaasi. Liitkastis <guilabel
>Mootor:</guilabel
> saab valida, kas selleks on Sqlite või MySQL. MySQL-i valimisel saab asju täpsemalt paika panna osas <guilabel
>MySql seadistamine</guilabel
>.</para>
<para
>Osas <guilabel
>MySql seadistamine</guilabel
> saab määrata, millist andmebaasi &amarok; kasutab ja kus see asub. Kõigepealt tuleb valikuga <guilabel
>Masinanimi:</guilabel
> määrata MySQL andmebaasi asukoht. <guilabel
>Port:</guilabel
> tähendab porti, mida kasutatakse andmebaasiga ühenduse loomisel. <guilabel
>Nimi:</guilabel
> tähendab tegelikku andmebaasi, millega ühendus luuakse.</para>
<para
>Tekstikastid <guilabel
>Kasutajanimi:</guilabel
> ja <guilabel
>Parool:</guilabel
> määravad ära MySQL-i andmebaasiga ühenduse loomisel vajaliku kasutajanime ja parooli.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="configure-scrobbler">
<title
>Last.fm seadistamine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Last.fm seadistamise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_scrobbler.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Last.fm-i seadistuste kaardil saab seadistada <ulink url="http://www.last.fm"
>last.fm-i</ulink
> tuge &amarok;is. Esitatud palad saadetakse last.fm-i serverisse ning sinu soovil küsib &amarok; sealt soovitusi vastavalt parajasti esitatavale palale.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Last.fm-i profiil</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
>Siin saad määrata oma last.fm-i profiili kasutajanime ja parooli. Kui sul ei ole last.fm-i profiili, saad ennast <ulink url="http://www.last.fm:80/signup.php"
>siin registreerida</ulink
>.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>last.fm-i teenused</guimenu
></menuchoice
></term>
<listitem>
<para
><guilabel
>Oma profiili arendamine mängitavaid palasid saates</guilabel
>: lubab &amarok;il saata esitatud palad sinu last.fm-i profiilile.</para>
<para
><guilabel
>Sarnaste esitajate hankimine</guilabel
>: märkimisel küsib &amarok; last.fm-ilt esitajaid, kes sarnanevad sinu kuulatava pala esitajaga. Neid näidatakse ka kontekstisirvijas. Märkus: sarnaste esitajate hankimiseks ei pea olema last.fm-i profiili - piisab lihtsalt kastikese märkimisest.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
</chapter>