Amarok – versatile and easy to use audio player
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

13052 lines
352 KiB

# Translation of amarok.po to Catalan
# Copyright (C)
#
# Pau Capdevila Pujol <pau.capdevila@estudiant.upc.edu>, 2005.
# Pau Rul·lan Ferragut <paurullan@bulma.net>, 2005.
# Pau Tallada Crespí <pau_tallada@telefonica.net>, 2006, 2007.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007, 2008.
# Albert Astals Cid <aacid@kde.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 02:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-12 12:43+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr ""
"Pau Capdevila Pujol, Pau Rul·lan Ferragut, Pau Tallada Crespí,Josep Ma. "
"Ferrer"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr ""
"pau.capdevila@estudiant.upc.edu, paurullan@bulma.net, pau_tallada@telefonica."
"net,txemaq@gmail.com"
#: Options1.ui.h:42 configdialog.cpp:438
msgid "Default Browser"
msgstr "Navegador per defecte"
#: Options1.ui.h:45 configdialog.cpp:441
#, fuzzy
msgid "Default KDE Browser"
msgstr "Navegador per defecte del TDE"
#: Options2.ui.h:53 Options2.ui.h:92 scriptmanager.cpp:427
msgid "Could not read this package."
msgstr "No s'ha pogut llegir aquest paquet."
#: Options2.ui.h:83
msgid "Style Packages (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz)"
msgstr "Paquets d'estils·(*.tar,·*.tar.bz2,·*.tar.gz)"
#: Options2.ui.h:85
msgid "Select Style Package"
msgstr "Seleccioneu un paquet d'estil"
#: Options2.ui.h:140
msgid ""
"<p>Are you sure you want to uninstall the theme <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr ""
"<p>Esteu segur que voleu desinstal·lar el tema <strong>%1</strong>?</p>"
#: Options2.ui.h:141
msgid "Uninstall Theme"
msgstr "Desinstal·la el tema"
#: Options2.ui.h:141 scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall"
msgstr "Desinstal·la"
#: Options2.ui.h:153
msgid ""
"<p>Could not uninstall this theme.</p><p>You may not have sufficient "
"permissions to delete the folder <strong>%1<strong></p>."
msgstr ""
"<p>No s'ha pogut desinstal·lar aquest tema.</p> <p>Podríeu no tenir permisos "
"suficients per a eliminar el directori <strong>%1<strong></p>."
#: Options5.ui.h:63
msgid ""
"<h3>Tags Displayed in OSD</h3>You can use the following tokens:<ul><li>Title "
"- %1<li>Album - %2<li>Artist - %3<li>Genre - %4<li>Bitrate - %5<li>Year - "
"%6<li>Track Length - %7<li>Track Number - %8<li>Filename - %9<li>Directory - "
"%10<li>Type - %11<li>Comment - %12<li>Score - %13<li>Playcount - %14<li>Disc "
"Number - %15<li>Rating - %16<li>Moodbar - %17<li>Elapsed Time - %18</ul>If "
"you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that "
"section will be hidden if the token is empty, for example:<pre>%19</pre>Will "
"not show <b>Score: <i>%score</i></b> if the track has no score."
msgstr ""
"<h3>Etiquetes mostrades a l'OSD</h3> Podeu usar els següents testimonis:<ul> "
"<li>Títol - %1 <li>Àlbum - %2 <li>Artista - %3 <li>Gènere - %4 <li>Taxa de "
"bits - %5 <li>Any - %6 <li>Longitud de peça - %7 <li>Nombre de peça - %8 "
"<li>Nom del fitxer - %9 <li>Directori - %10 <li>Tipus - %11 <li>Comentari - "
"%12 <li>Puntuació - %13 <li>Recompte de reproduccions - %14 <li>Nombre del "
"disc - %15 <li>Valoració - %16 <li>Humor - %17 <li>Temps transcorregut - "
"%18</ul> Si envolteu seccions de text que continguin testimonis entre claus, "
"aquestes seccions no es mostraran en cas que el testimoni estigui buit. Per "
"exemple:<pre>%11</pre>No mostrarà·<b>Puntuació:·<i>%score</i></b>·si la peça "
"no té puntuació."
#: Options5.ui.h:95 contextbrowser.cpp:2973 statistics.cpp:568
#, c-format
msgid "Score: %1"
msgstr "Puntuació: %1"
#: actionclasses.cpp:72
msgid "Amarok Menu"
msgstr "Menú de l'Amarok"
#: actionclasses.cpp:92
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: actionclasses.cpp:122
msgid "C&over Manager"
msgstr "&Gestor de caràtules"
#: actionclasses.cpp:124 actionclasses.cpp:328 analyzers/blockanalyzer.cpp:452
#: playlistwindow.cpp:370
msgid "&Visualizations"
msgstr "&Visualitzacions"
#: actionclasses.cpp:125
msgid "E&qualizer"
msgstr "E&qualitzador"
#: actionclasses.cpp:133 playlistwindow.cpp:376
msgid "&Rescan Collection"
msgstr "&Reescaneja la col·lecció"
#: actionclasses.cpp:211 app.cpp:440
msgid "Play/Pause"
msgstr "Reprodueix/Pausa"
#: actionclasses.cpp:228 actionclasses.cpp:233 app.cpp:438
#: playlistwindow.cpp:196
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"
#: actionclasses.cpp:238 app.cpp:436 playlistwindow.cpp:195
msgid "Play"
msgstr "Reprodueix"
#: actionclasses.cpp:261 playerwindow.cpp:565
msgid "Analyzer"
msgstr "Analitzador"
#: actionclasses.cpp:295
msgid "Click for more analyzers"
msgstr "Feu clic per més analitzadors"
#: actionclasses.cpp:414
msgid "Click to change"
msgstr "Feu clic per canviar"
#: actionclasses.cpp:422 engine/nmm/HostList.cpp:46 sliderwidget.cpp:433
msgid "Volume"
msgstr "Volum"
#: actionclasses.cpp:439
msgid "Volume control"
msgstr "Control de volum"
#: actionclasses.cpp:462
msgid "Ra&ndom"
msgstr "&Aleatori"
#: actionclasses.cpp:464 actionclasses.cpp:499
msgid "&Off"
msgstr "&Desactivat"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Tracks"
msgstr "&Peces"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Albums"
msgstr "&Àlbums"
#: actionclasses.cpp:482
msgid "&Favor"
msgstr "&Afavoreix"
#: actionclasses.cpp:485
msgid "Higher &Scores"
msgstr "&Puntuacions elevades"
#: actionclasses.cpp:486
msgid "Higher &Ratings"
msgstr "&Valoracions elevades"
#: actionclasses.cpp:487
msgid "Not Recently &Played"
msgstr "&No escoltades recentment"
#: actionclasses.cpp:497
msgid "&Repeat"
msgstr "&Repeteix"
#: actionclasses.cpp:499
msgid "&Track"
msgstr "&Peça"
#: actionclasses.cpp:500 collectionbrowser.cpp:216 collectionbrowser.cpp:226
msgid "&Album"
msgstr "&Àlbum"
#: actionclasses.cpp:500 playlistwindow.cpp:412
msgid "&Playlist"
msgstr "&Llista de reproducció"
#: actionclasses.cpp:509 actionclasses.cpp:524
msgid "Burn"
msgstr "Grava"
#: actionclasses.cpp:538
msgid "Current Playlist"
msgstr "Llista de reproducció actual"
#: actionclasses.cpp:539
msgid "Selected Tracks"
msgstr "Peces seleccionades"
#: actionclasses.cpp:609
msgid "Now"
msgstr "Ara"
#: actionclasses.cpp:610
msgid "After Current Track"
msgstr "En acabar la peça actual"
#: actionclasses.cpp:611
msgid "After Queue"
msgstr "En acabar la cua"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:87
msgid ""
"Amarok has crashed! We are terribly sorry about this :(\n"
"\n"
"But, all is not lost! You could potentially help us fix the crash. "
"Information describing the crash is below, so just click send, or if you "
"have time, write a brief description of how the crash happened first.\n"
"\n"
"Many thanks.\n"
"\n"
msgstr ""
"L'Amarok ha petat! Ho sentim molt:(\n"
"\n"
"Però no tot està perdut! És possible que ens pugueu ajudar a solucionar el "
"problema. L'Amarok ha adjuntat una traça enrere que descriu el problema, "
"simplement premeu «Envia» i, si teniu temps, escriviu una petita descripció "
"de com s'ha donat l'error.\n"
"\n"
"Moltes gràcies.\n"
"\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:92
msgid ""
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"The information below is to help the developers identify the problem, please "
"do not modify it.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"La informació a continuació és per ajudar als desenvolupadors a identificar "
"el problema, per favor, no l'altereu.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:233
msgid ""
"\n"
"Amarok has crashed! We are terribly sorry about this :(\n"
"\n"
"But, all is not lost! Perhaps an upgrade is already available which fixes "
"the problem. Please check your distribution's software repository.\n"
msgstr ""
"\n"
"L'Amarok ha petat! Ho sentim molt:(\n"
"\n"
"Però no tot està perdut! És possible que hi hagi una actualització "
"disponible que resolgui el problema. Per favor, comproveu el repositori "
"d'aplicacions de la teva distribució.\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:292
msgid "Send Email"
msgstr "Envia correu-e"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:300
msgid "Crash Handler"
msgstr "Gestor de petades"
#: analyzers/analyzerfactory.cpp:75 analyzers/analyzerfactory.cpp:116
msgid "Click for Analyzers"
msgstr "Feu clic pel mostrar els analitzadors"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:440
msgid "Framerate"
msgstr "Freqüència de quadre"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:446
msgid "%1 fps"
msgstr "%1 fps"
#: app.cpp:121 konquisidebar/universalamarok.cpp:171
msgid "Amarok"
msgstr "Amarok"
#: app.cpp:122
msgid "The audio player for TDE"
msgstr "El reproductor d'àudio per al TDE"
#: app.cpp:123
#, fuzzy
msgid ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, The Amarok Development Squad\n"
"(C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, L'esquadró de desenvolupament de l'Amarok"
#: app.cpp:394
msgid "Files/URLs to open"
msgstr "Fitxers/URL a obrir"
#: app.cpp:396
msgid "Skip backwards in playlist"
msgstr "Salta enrere en la llista de reproducció"
#: app.cpp:398
msgid "Start playing current playlist"
msgstr "Comença reproduint la llista de reproducció actual"
#: app.cpp:400
msgid "Play if stopped, pause if playing"
msgstr "Reprodueix si aturat, pausa si reproduint"
#: app.cpp:401
msgid "Pause playback"
msgstr "Pausa la reproducció"
#: app.cpp:403
msgid "Stop playback"
msgstr "Atura la reproducció"
#: app.cpp:405
msgid "Skip forwards in playlist"
msgstr "Salta endavant en la llista de reproducció"
#: app.cpp:406
msgid "Additional options:"
msgstr "Opcions addicionals:"
#: app.cpp:408
msgid "Append files/URLs to playlist"
msgstr "Afegeix fitxers/URL a la llista de reproducció"
#: app.cpp:410
msgid "See append, available for backwards compatability"
msgstr "Veure afegir, disponible per compatibilitat cap enrere"
#: app.cpp:411
msgid "Queue URLs after the currently playing track"
msgstr "Encua els URL després de la peça en reproducció"
#: app.cpp:413
msgid "Load URLs, replacing current playlist"
msgstr "Carrega els URL, substituint la llista de reproducció actual"
#: app.cpp:415
msgid "Toggle the Playlist-window"
msgstr "Commuta la finestra de la llista de reproducció"
#: app.cpp:416
msgid "Run first-run wizard"
msgstr "Executa l'auxiliar de primera execució"
#: app.cpp:417
msgid "Use the <name> engine"
msgstr "Utilitza el motor <name>"
#: app.cpp:418
msgid "Base for relative filenames/URLs"
msgstr "Base per als noms de fitxers relatius/URL"
#: app.cpp:419
msgid "Play an AudioCD from <device>"
msgstr "Reprodueix un CD Àudio des de <device>"
#: app.cpp:444
msgid "Stop Playing After Current Track"
msgstr "Atura la reproducció després de la peça actual"
#: app.cpp:446 playlistwindow.cpp:197
msgid "Next Track"
msgstr "Peça següent"
#: app.cpp:448 playlistwindow.cpp:194
msgid "Previous Track"
msgstr "Peça anterior"
#: app.cpp:450
msgid "Increase Volume"
msgstr "Apuja el volum"
#: app.cpp:452
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Abaixa el volum"
#: app.cpp:454
msgid "Seek Forward"
msgstr "Cerca endavant"
#: app.cpp:456
msgid "Seek Backward"
msgstr "Cerca enrere"
#: app.cpp:458
msgid "Add Media..."
msgstr "Afegeix un suport..."
#: app.cpp:460
msgid "Toggle Playlist Window"
msgstr "Commuta la finestra de llista de reproducció"
#: app.cpp:463
msgid "Show OSD"
msgstr "Mostra l'OSD"
#: app.cpp:466
msgid "Mute Volume"
msgstr "Silencia el volum"
#: app.cpp:469
msgid "Rate Current Track: 1"
msgstr "Valora la peça actual: 1"
#: app.cpp:471
msgid "Rate Current Track: 2"
msgstr "Valora la peça actual: 2"
#: app.cpp:473
msgid "Rate Current Track: 3"
msgstr "Valora la peça actual: 3"
#: app.cpp:475
msgid "Rate Current Track: 4"
msgstr "Valora la peça actual: 4"
#: app.cpp:477
msgid "Rate Current Track: 5"
msgstr "Valora la peça actual: 5"
#: app.cpp:561
msgid ""
"<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may be "
"unstable with this configuration.</p><p>If your system has hyperthreading, "
"you can improve Amarok's stability by using the Linux kernel option 'NOHT', "
"or by disabling <i>HyperThreading</i> in your BIOS setup.</p><p>More "
"information can be found in the README file. For further assistance join us "
"at #amarok on irc.freenode.net.</p>"
msgstr ""
"<p>Esteu utilitzant un sistema amb múltiples processadors. Us advertim que "
"l'Amarok pot ser inestable sota aquesta configuració.</p> <p>Si el seu "
"sistema disposa de <i>HyperThreading</i>, podeu millorar l'estabilitat de "
"l'Amarok emprant l'opció «NOHT» del nucli Linux, o bé deshabilitant la "
"característica <i>HyperThreading</i> a la vostra BIOS.</p><p> Podeu trobar "
"més informació al fitxer README. Per a més assistència uniu-vos al canal "
"#amarok a irc.freenode.net.</p>"
#: app.cpp:636 app.cpp:1077 app.cpp:1096 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
msgid "Playlist"
msgstr "Llista de reproducció"
#: app.cpp:678 app.cpp:1087 app.cpp:1109
#, c-format
msgid "Amarok - %1"
msgstr "Amarok - %1"
#: app.cpp:986 collectionbrowser.cpp:1427 contextbrowser.cpp:938
#: contextbrowser.cpp:949 covermanager.cpp:498 covermanager.cpp:504
#: filebrowser.cpp:171 mediadevice/daap/daapclient.cpp:260
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:943
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2255 playlistbrowseritem.cpp:882
#: playlistbrowseritem.cpp:1093 playlistbrowseritem.cpp:1302
#: playlistbrowseritem.cpp:2310 playlistbrowseritem.cpp:2836
#: playlistbrowseritem.cpp:3405 statistics.cpp:644
msgid "&Append to Playlist"
msgstr "&Afegeix a la llista de reproducció"
#: app.cpp:988
msgid "Append && &Play"
msgstr "Afegeix i re&produeix"
#: app.cpp:991 collectionbrowser.cpp:1428 contextbrowser.cpp:950
#: filebrowser.cpp:172 playlist.cpp:3849 playlistbrowseritem.cpp:1094
#: playlistbrowseritem.cpp:2837 statistics.cpp:645
msgid "&Queue Track"
msgstr "En&cua la peça"
#: app.cpp:1054
msgid ""
"<qt>Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use "
"<B>Quit</B> from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the application.</"
"qt>"
msgstr ""
"<qt>Tot i tancar la finestra principal, l'Amarok es mantindrà executant a la "
"safata del sistema. Useu <B>Abandona</B> del menú, o la icona de la safata "
"del sistema de l'Amarok per sortir del programa.</qt>"
#: app.cpp:1056
msgid "Docking in System Tray"
msgstr "Ancora a la safata del sistema"
#: app.cpp:1085
msgid ""
"_: state, as in playing\n"
"Play"
msgstr "En reproducció"
#: app.cpp:1091 engine/helix/helix-errors.cpp:67
msgid "Paused"
msgstr "Pausat"
#: app.cpp:1192 firstrunwizard.ui:16
#, no-c-format
msgid "First-Run Wizard"
msgstr "Auxiliar de primera execució"
#: app.cpp:1237
msgid "Moving files to trash"
msgstr "S'estan llençant els fitxers a la paperera"
#: browserbar.cpp:78
msgid "Manage tabs"
msgstr "Gestiones les pestanyes"
#: collectionbrowser.cpp:105 covermanager.cpp:146 filebrowser.cpp:103
#: mediabrowser.cpp:277 statistics.cpp:78
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Introduïu el termes de la cerca"
#: collectionbrowser.cpp:114 covermanager.cpp:152 filebrowser.cpp:109
#: playlistwindow.cpp:295 statistics.cpp:89
msgid "Clear search field"
msgstr "Buida el camp de cerca"
#: collectionbrowser.cpp:115
msgid "Enter space-separated terms to search in the collection"
msgstr "Introduïu els termes separats per espai per filtrar la col·lecció"
#: collectionbrowser.cpp:116
msgid "Click to edit collection filter"
msgstr "Feu clic per editar el filtre de col·lecció"
#: collectionbrowser.cpp:132
msgid "Entire Collection"
msgstr "La col·lecció sencera"
#: collectionbrowser.cpp:133
msgid "Added Today"
msgstr "Afegides avui"
#: collectionbrowser.cpp:134
msgid "Added Within One Week"
msgstr "Afegides la darrera setmana"
#: collectionbrowser.cpp:135
msgid "Added Within One Month"
msgstr "Afegides el darrer mes"
#: collectionbrowser.cpp:136
msgid "Added Within Three Months"
msgstr "Afegides els darrers 3 mesos"
#: collectionbrowser.cpp:137
msgid "Added Within One Year"
msgstr "Afegides el darrer any"
#: collectionbrowser.cpp:152
msgid "Configure Folders"
msgstr "Configura les carpetes"
#: collectionbrowser.cpp:153
msgid "Tree View"
msgstr "Vista d'arbre"
#: collectionbrowser.cpp:154
msgid "Flat View"
msgstr "Vista plana"
#: collectionbrowser.cpp:155
msgid "iPod View"
msgstr "Vista d'Ipod"
#: collectionbrowser.cpp:172
msgid "Show Divider"
msgstr "Mostra el divisor"
#: collectionbrowser.cpp:179
msgid "Browse backward"
msgstr "Navega enrere"
#: collectionbrowser.cpp:183
msgid "Browse forward"
msgstr "Navega endavant"
#: collectionbrowser.cpp:194
msgid "Group By"
msgstr "Agrupa per"
#: collectionbrowser.cpp:203 collectionbrowser.cpp:205
#: collectionbrowser.cpp:2752 collectionbrowser.cpp:2780 contextbrowser.cpp:299
#: contextbrowser.cpp:961 editfilterdialog.cpp:119 metabundle.cpp:129
#: playlistbrowseritem.cpp:3099 playlistbrowseritem.cpp:3347
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: trackpickerdialogbase.ui:103 transferdialog.cpp:77
#, no-c-format
msgid "Artist"
msgstr "Artista"
#: collectionbrowser.cpp:204
msgid "Artist / Album"
msgstr "Artista / Àlbum"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:2749
#: collectionbrowser.cpp:2763 collectionbrowser.cpp:2787
#: editfilterdialog.cpp:167 metabundle.cpp:132 playlistbrowseritem.cpp:3129
#: playlistbrowseritem.cpp:3353 smartplaylisteditor.cpp:161
#: smartplaylisteditor.cpp:174 smartplaylisteditor.cpp:894
#: trackpickerdialogbase.ui:136
#, no-c-format
msgid "Year"
msgstr "Any"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:892
#: collectionbrowser.cpp:952 collectionbrowser.cpp:973
#: collectionbrowser.cpp:1027 collectionbrowser.cpp:1050
#: collectionbrowser.cpp:1065 collectionbrowser.cpp:1116
#: collectionbrowser.cpp:1123 collectionbrowser.cpp:1127
#: collectionbrowser.cpp:1689 collectionbrowser.cpp:2178
#: collectionbrowser.cpp:2400 collectionbrowser.cpp:2477
#: collectionbrowser.cpp:2496 collectionbrowser.cpp:2581
#: collectionbrowser.cpp:2599 collectionbrowser.cpp:2614
#: collectionbrowser.cpp:2749 collectionbrowser.cpp:3012
#: collectionbrowser.cpp:3514 collectionbrowser.cpp:3515
#: collectionbrowser.cpp:3961 collectionbrowser.cpp:4282
#: collectionbrowser.cpp:4492 collectionbrowser.cpp:4493
#: collectionbrowser.cpp:4676 collectionbrowser.cpp:4677 covermanager.cpp:830
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1693
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2041
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2095 osd.cpp:761
msgid " - "
msgstr " - "
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:206
#: collectionbrowser.cpp:2746 collectionbrowser.cpp:2749
#: collectionbrowser.cpp:2781 contextbrowser.cpp:969 editfilterdialog.cpp:117
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:401 metabundle.cpp:133
#: playlistbrowseritem.cpp:3119 playlistbrowseritem.cpp:3351
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: trackpickerdialogbase.ui:114 transferdialog.cpp:78
#, no-c-format
msgid "Album"
msgstr "Àlbum"
#: collectionbrowser.cpp:207
msgid "Genre / Artist"
msgstr "Gènere / Artista"
#: collectionbrowser.cpp:208
msgid "Genre / Artist / Album"
msgstr "Gènere / Artista / Àlbum"
#: collectionbrowser.cpp:212
msgid "&First Level"
msgstr "&Primer nivell"
#: collectionbrowser.cpp:213
msgid "&Second Level"
msgstr "&Segon nivell"
#: collectionbrowser.cpp:214
msgid "&Third Level"
msgstr "&Tercer nivell"
#: collectionbrowser.cpp:217 collectionbrowser.cpp:227
#: collectionbrowser.cpp:237
msgid "(Y&ear) - Album"
msgstr "(A&ny) - Àlbum"
#: collectionbrowser.cpp:218 collectionbrowser.cpp:228
#: collectionbrowser.cpp:238
msgid "A&rtist"
msgstr "A&rtista"
#: collectionbrowser.cpp:219 collectionbrowser.cpp:229
#: collectionbrowser.cpp:239
msgid "&Composer"
msgstr "&Compositor"
#: collectionbrowser.cpp:220 collectionbrowser.cpp:230
#: collectionbrowser.cpp:240
msgid "&Genre"
msgstr "&Gènere"
#: collectionbrowser.cpp:221 collectionbrowser.cpp:231
#: collectionbrowser.cpp:241
msgid "&Year"
msgstr "An&y"
#: collectionbrowser.cpp:222 collectionbrowser.cpp:232
#: collectionbrowser.cpp:242
msgid "&Label"
msgstr "&Etiqueta"
#: collectionbrowser.cpp:224 collectionbrowser.cpp:234
msgid "&None"
msgstr "&Cap"
#: collectionbrowser.cpp:236
msgid "A&lbum"
msgstr "À&lbum"
#: collectionbrowser.cpp:715 configdialog.cpp:182
msgid "Configure Collection"
msgstr "Configura la col·lecció"
#: collectionbrowser.cpp:1123 collectionbrowser.cpp:1135
#: collectionbrowser.cpp:3967 collectionbrowser.cpp:3978
#: collectionbrowser.cpp:4271 collectiondb.cpp:2395 collectiondb.cpp:2414
#: collectiondb.cpp:2432 collectiondb.cpp:2453 collectiondb.cpp:2471
#: collectiondb.cpp:7036 collectiondb.cpp:7092 collectiondb.cpp:7126
#: collectiondb.cpp:7175 collectiondb.cpp:7229 collectiondb.cpp:7258
#: collectiondb.cpp:7310 collectiondb.cpp:7348 collectiondb.cpp:7376
#: contextbrowser.cpp:1409 contextbrowser.cpp:1444 contextbrowser.cpp:1647
#: contextbrowser.cpp:1693 contextbrowser.cpp:2688 contextbrowser.cpp:2717
#: contextbrowser.cpp:2723 contextbrowser.cpp:2851 contextbrowser.cpp:2879
#: contextbrowser.cpp:2884 covermanager.cpp:413 covermanager.cpp:432
#: database_refactor/collectiondb.cpp:976
#: database_refactor/collectiondb.cpp:993
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1010
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1027
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:199
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:221
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:247
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:293 engine/nmm/HostListItem.cpp:55
#: engine/nmm/HostListItem.cpp:57 engine/nmm/HostListItem.cpp:155
#: mediabrowser.cpp:2800 mediabrowser.cpp:2801 statistics.cpp:348
#: statistics.cpp:349 statistics.cpp:382 statistics.cpp:383 statistics.cpp:417
#: statistics.cpp:450 statistics.cpp:465 statistics.cpp:467 statistics.cpp:504
#: statistics.cpp:532 statistics.cpp:545 statistics.cpp:546 tagdialog.cpp:560
#: tagdialog.cpp:587
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#: collectionbrowser.cpp:1133 collectionbrowser.cpp:3976
#: collectionbrowser.cpp:4269
msgid "No Label"
msgstr "Sense etiqueta"
#: collectionbrowser.cpp:1426 contextbrowser.cpp:937 contextbrowser.cpp:948
#: filebrowser.cpp:170 mediadevice/daap/daapclient.cpp:259
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:942
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2254 playlistbrowseritem.cpp:880
#: playlistbrowseritem.cpp:1092 playlistbrowseritem.cpp:1301
#: playlistbrowseritem.cpp:1493 playlistbrowseritem.cpp:2309
#: playlistbrowseritem.cpp:2835 playlistbrowseritem.cpp:3404
msgid "&Load"
msgstr "&Carrega"
#: collectionbrowser.cpp:1429 filebrowser.cpp:173
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:261
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:944
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2256 playlistbrowseritem.cpp:883
#: playlistbrowseritem.cpp:1303 playlistbrowseritem.cpp:2311
#: playlistbrowseritem.cpp:3406
msgid "&Queue Tracks"
msgstr "En&cua les peces"
#: collectionbrowser.cpp:1432 filebrowser.cpp:175
msgid "&Save as Playlist..."
msgstr "&Desa com a llista de reproducció..."
#: collectionbrowser.cpp:1437 contextbrowser.cpp:952 filebrowser.cpp:179
#: playlistbrowseritem.cpp:889 playlistbrowseritem.cpp:2871
#: playlistbrowseritem.cpp:3411
msgid "&Transfer to Media Device"
msgstr "&Transfereix al dispositiu de suports"
#: collectionbrowser.cpp:1441
msgid "&Burn All Tracks by This Artist"
msgstr "&Grava totes les peces d'aquest artista"
#: collectionbrowser.cpp:1446
msgid "&Burn All Tracks by This Composer"
msgstr "&Grava totes les peces d'aquest compositor"
#: collectionbrowser.cpp:1451
msgid "&Burn This Album"
msgstr "&Grava aquest àlbum"
#: collectionbrowser.cpp:1459
msgid "B&urn to CD"
msgstr "&Grava a un CD"
#: collectionbrowser.cpp:1466 playlist.cpp:3901
#, c-format
msgid ""
"_n: &Organize File...\n"
"&Organize %n Files..."
msgstr ""
"&Organitza el fitxer...\n"
"&Organitza els %n fitxers..."
#: collectionbrowser.cpp:1467
#, c-format
msgid ""
"_n: &Delete File...\n"
"&Delete %n Files..."
msgstr ""
"&Esborra el fitxer...\n"
"&Esborra els %n fitxers..."
#: collectionbrowser.cpp:1468 playlist.cpp:3909
msgid "Manage &Files"
msgstr "&Gestiona els fitxers"
#: collectionbrowser.cpp:1472
#, c-format
msgid "&Fetch Cover From amazon.%1"
msgstr "&Descarrega la caràtula d'amazon.%1"
#: collectionbrowser.cpp:1484
msgid "Show under &Various Artists"
msgstr "Mostra davall &Artistes Diversos"
#: collectionbrowser.cpp:1485
msgid "&Do not Show under Various Artists"
msgstr "No mostris davall &Artistes Diversos"
#: collectionbrowser.cpp:1491 playlist.cpp:3926
#, c-format
msgid ""
"_n: Edit Track &Information...\n"
"Edit &Information for %n Tracks..."
msgstr ""
"Edita la &informació de la peça...\n"
"Edita la &informació de les %n peces..."
#: collectionbrowser.cpp:1544 filebrowser.cpp:487
msgid "Organize Collection Files"
msgstr "Organitza els fitxers de col·lecció"
#: collectionbrowser.cpp:1746
msgid "Cannot start organize operation until jobs are aborted."
msgstr ""
"No es pot començar una operació d'organitzar fins que no s'avortin les "
"altres tasques."
#: collectionbrowser.cpp:1755
msgid ""
"Cannot start organize operation of different kind while another is in "
"progress."
msgstr ""
"No es pot començar una operació d'organitzar d'un altre tipus mentre ja n'hi "
"ha una en progrés."
#: collectionbrowser.cpp:1770
msgid ""
"You need to configure at least one folder for your collection for organizing "
"your files."
msgstr ""
"Heu de configurar almenys una carpeta per la vostra col·lecció per a poder "
"organitzar els seus fitxers."
#: collectionbrowser.cpp:1864
#, c-format
msgid ""
"_n: The following file could not be organized: \n"
"The following %n files could not be organized: "
msgstr ""
"El fitxer següent no s'ha pogut organitzar: \n"
"Els %n fitxers següents no s'han pogut organitzar: "
#: collectionbrowser.cpp:1871
msgid ", "
msgstr ", "
#: collectionbrowser.cpp:1876
msgid "."
msgstr "."
#: collectionbrowser.cpp:1879
#, c-format
msgid ""
"_n: Sorry, one file could not be organized.\n"
"Sorry, %n files could not be organized."
msgstr ""
"Disculpeu, no s'ha pogut organitzar un fitxer.\n"
"Disculpeu, no s'han pogut organitzar %n fitxers."
#: collectionbrowser.cpp:1884
msgid "Aborting jobs..."
msgstr "S'estan avortant les tasques..."
#: collectionbrowser.cpp:1946
#, c-format
msgid ""
"_n: One file already in collection\n"
"%n files already in collection"
msgstr ""
"Un fitxer ja estava a la col·lecció\n"
"%n fitxers ja estaven a la col·lecció"
#: collectionbrowser.cpp:1950
#, c-format
msgid ""
"_n: One dropped file is invalid\n"
"%n dropped files are invalid"
msgstr ""
"Un fitxer amollat és invàlid\n"
"%n fitxers amollats són invàlids"
#: collectionbrowser.cpp:1953
#, c-format
msgid ""
"_n: , one dropped file is invalid\n"
", %n dropped files are invalid"
msgstr ""
", un fitxer amollat és invàlid\n"
", %n fitxers amollats són invàlids"
#: collectionbrowser.cpp:1957 filebrowser.cpp:479
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:855
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2392
msgid "Copy Files To Collection"
msgstr "Copia els fitxers a la col·lecció"
#: collectionbrowser.cpp:2111
msgid "Tracks"
msgstr "Peces"
#: collectionbrowser.cpp:2755 collectionbrowser.cpp:2789
#: editfilterdialog.cpp:127 metabundle.cpp:131 playlistbrowseritem.cpp:3109
#: playlistbrowseritem.cpp:3349 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Composer"
msgstr "Compositor"
#: collectionbrowser.cpp:2759 collectionbrowser.cpp:2782
#: editfilterdialog.cpp:139 metabundle.cpp:137 playlistbrowseritem.cpp:3089
#: playlistbrowseritem.cpp:3345 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:79
msgid "Genre"
msgstr "Gènere"
#: collectionbrowser.cpp:2766 contextbrowser.cpp:3785 editfilterdialog.cpp:143
#: playlistbrowseritem.cpp:3139 playlistbrowseritem.cpp:3355
#: smartplaylisteditor.cpp:164 smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"
#: collectionbrowser.cpp:2783 editfilterdialog.cpp:163 metabundle.cpp:128
#: smartplaylisteditor.cpp:160 trackpickerdialogbase.ui:92
#, no-c-format
msgid "Title"
msgstr "Títol"
#: collectionbrowser.cpp:2784 editfilterdialog.cpp:141 metabundle.cpp:141
#: playlistbrowseritem.cpp:860 smartplaylisteditor.cpp:160 tagdialog.cpp:674
msgid "Length"
msgstr "Durada"
#: collectionbrowser.cpp:2785 editfilterdialog.cpp:131 metabundle.cpp:134
msgid "Disc Number"
msgstr "Nombre del disc"
#: collectionbrowser.cpp:2786 contextbrowser.cpp:947 editfilterdialog.cpp:165
#: metabundle.cpp:135 trackpickerdialogbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "Track"
msgstr "Peça"
#: collectionbrowser.cpp:2788 editfilterdialog.cpp:125 metabundle.cpp:138
#: smartplaylisteditor.cpp:161
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
#: collectionbrowser.cpp:2790 statistics.cpp:385 tagdialog.cpp:686
msgid "Playcount"
msgstr "Recompte de reproduccions"
#: collectionbrowser.cpp:2791 editfilterdialog.cpp:158 metabundle.cpp:144
#: scriptmanager.cpp:162 scriptmanager.cpp:833 smartplaylisteditor.cpp:162
#: tagdialog.cpp:682
msgid "Score"
msgstr "Puntuació"
#: collectionbrowser.cpp:2792 editfilterdialog.cpp:151 metabundle.cpp:145
#: smartplaylisteditor.cpp:162 tagdialog.cpp:684
msgid "Rating"
msgstr "Valoració"
#: collectionbrowser.cpp:2793 editfilterdialog.cpp:133 metabundle.cpp:127
msgid "Filename"
msgstr "Nom del fitxer"
#: collectionbrowser.cpp:2794 smartplaylisteditor.cpp:162
msgid "First Play"
msgstr "Primera reproducció"
#: collectionbrowser.cpp:2795 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Last Play"
msgstr "Darrera reproducció"
#: collectionbrowser.cpp:2796 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Modified Date"
msgstr "Data de modificació"
#: collectionbrowser.cpp:2797 editfilterdialog.cpp:121 metabundle.cpp:142
#: smartplaylisteditor.cpp:164 tagdialog.cpp:675
msgid "Bitrate"
msgstr "Taxa de bits"
#: collectionbrowser.cpp:2798 editfilterdialog.cpp:161 metabundle.cpp:149
msgid "File Size"
msgstr "Mida de fitxer"
#: collectionbrowser.cpp:2799 editfilterdialog.cpp:123 metabundle.cpp:136
#: smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "BPM"
msgstr "Tempo"
#: collectionbrowser.cpp:2903
#, c-format
msgid ""
"_n: Album\n"
"All %n Albums"
msgstr ""
"Àlbum\n"
"Tots %n àlbums"
#: collectionbrowser.cpp:2906
#, c-format
msgid ""
"_n: Artist\n"
"All %n Artists"
msgstr ""
"Artista\n"
"Tots %n artistes"
#: collectionbrowser.cpp:2909
#, c-format
msgid ""
"_n: Composer\n"
"All %n Composers"
msgstr ""
"Compositor\n"
"Tots %n compositors"
#: collectionbrowser.cpp:2912
#, c-format
msgid ""
"_n: Genre\n"
"All %n Genres"
msgstr ""
"Gènere\n"
"Tots %n gèneres"
#: collectionbrowser.cpp:2915
#, c-format
msgid ""
"_n: Year\n"
"All %n Years"
msgstr ""
"Any\n"
"Tots %n anys"
#: collectionbrowser.cpp:2918
#, c-format
msgid ""
"_n: Label\n"
"All %n Labels"
msgstr ""
"Etiqueta\n"
"Totes %n etiquetes"
#: collectionbrowser.cpp:3530
msgid ""
"<div align=center><h3>Flat-View Mode</h3>To enable the Flat-View mode, "
"please enter search terms in the search line above.</div>"
msgstr ""
"<div align=center><h3>Mode de vista plana</h3>Per habilitar el mode de vista "
"plana, introduïu els termes per filtrar en la línia de sobre.</div>"
#: collectionbrowser.cpp:3629
msgid "Flat View Columns"
msgstr "Columnes de la vista plana"
#: collectionbrowser.cpp:4040 collectiondb.cpp:2165 collectiondb.cpp:2230
#: collectiondb.cpp:7051 collectiondb.cpp:7141 collectiondb.cpp:7191
#: covermanager.cpp:132 covermanager.cpp:439 covermanager.cpp:942
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1120
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:541
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:167
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1662
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1672
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2038
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2092
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:557 metabundle.cpp:626
#: organizecollectiondialog.ui.h:20 statistics.cpp:466
msgid "Various Artists"
msgstr "Artistes Diversos"
#: collectiondb.cpp:1752
#, c-format
msgid ""
"_n: One item\n"
"%n items"
msgstr ""
"Un element\n"
"%n elements"
#: collectiondb.cpp:1757
msgid ""
"_: X songs from X albums\n"
"%2 from %1"
msgstr "%2 de %1"
#: collectiondb.cpp:1758
#, c-format
msgid ""
"_n: one album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"Un àlbum\n"
"%n àlbums"
#: collectiondb.cpp:1762
#, c-format
msgid ""
"_n: One song\n"
"%n songs"
msgstr ""
"Una peça\n"
"%n peces"
#: collectiondb.cpp:1765
#, c-format
msgid ""
"_n: One playlist\n"
"%n playlists"
msgstr ""
"Una llista de reproducció\n"
"%n llistes de reproducció"
#: collectiondb.cpp:1767
#, c-format
msgid ""
"_n: One remote file\n"
"%n remote files"
msgstr ""
"Un fitxer remot\n"
"%n fitxers remots"
#: collectiondb.cpp:1769
msgid "Unknown item"
msgstr "Element desconegut"
#: collectiondb.cpp:3584
msgid "from"
msgstr "de"
#: collectiondb.cpp:5354 collectiondb.cpp:5363
msgid "Updating database"
msgstr "S'està actualitzant la base de dades"
#: collectiondb.cpp:6466
msgid "MySQL reported the following error:<br>"
msgstr "MySQL ha informat del següent error:<br>"
#: collectiondb.cpp:6467
msgid ""
"<p>You can configure MySQL in the Collection section under Settings-"
">Configure Amarok</p>"
msgstr ""
"<p>Podeu configurar MySQL a la secció Col·lecció al menú Arranjaments-> "
"Configura l'Amarok</p>"
#: collectiondb.cpp:6633
msgid "Postgresql reported the following error:<br>"
msgstr "PostgreSQL ha informat del següent error:<br>"
#: collectiondb.cpp:6634
msgid ""
"<p>You can configure Postgresql in the Collection section under Settings-"
">Configure Amarok</p>"
msgstr ""
"<p>Podeu configurar PostgreSQL a la secció Col·lecció al menú Arranjaments-> "
"Configura l'Amarok</p>"
#: collectionscanner/main.cpp:33
msgid ""
"Amarok Collection Scanner\n"
"\n"
"Note: For debugging purposes this application can be invoked from the "
"command line, but it will not actually build a collection this way."
msgstr ""
"Escanejador de la col·lecció de l'Amarok\n"
"\n"
"Nota: Per a propòsits de depuració, aquesta aplicació es pot invocar des de "
"la línia d'ordres, però d'aquesta manera no construirà cap col·lecció."
#: collectionscanner/main.cpp:34
msgid "Collection Scanner for Amarok"
msgstr "Escanejador de la col·lecció per l'Amarok"
#: collectionscanner/main.cpp:35
msgid "(C) 2003-2006, The Amarok Developers"
msgstr "(C) 2003-2006, Els desenvolupadors de l'Amarok"
#: collectionscanner/main.cpp:36
msgid ""
"IRC:\n"
"server: irc.freenode.net / channels: #amarok #amarok.de #amarok.es\n"
"\n"
"Feedback:\n"
"amarok@kde.org"
msgstr ""
"IRC:\n"
"servidor: irc.freenode.net / canals: #amarok #amarok.de #amarok.es\n"
"\n"
"Suport:\n"
"amarok@kde.org"
#: collectionscanner/main.cpp:37
msgid "http://amarok.kde.org"
msgstr "http://amarok.kde.org"
#: collectionscanner/main.cpp:42
msgid "Folders to scan"
msgstr "Carpetes a escanejar"
#: collectionscanner/main.cpp:44
msgid "Scan folders recursively"
msgstr "Escaneja les carpetes recursivament"
#: collectionscanner/main.cpp:46
msgid "Incremental Scan (modified folders only)"
msgstr "Escaneig incremental (només els directoris modificats)"
#: collectionscanner/main.cpp:48
msgid "Import playlist"
msgstr "Importa una llista de reproducció"
#: collectionscanner/main.cpp:50
msgid "Restart the scanner at last position, after a crash"
msgstr "Reengega l'escaneig a la darrera posició, després d'una petada"
#: columnlist.cpp:67
msgid "Move column up"
msgstr "Puja la columna"
#: columnlist.cpp:71
msgid "Move column down"
msgstr "Baixa la columna"
#: columnlist.cpp:174
msgid "Playlist Columns"
msgstr "Columnes de la llista de reproducció"
#: configdialog.cpp:111
msgid "Sound System"
msgstr "Sistema de so"
#: configdialog.cpp:116
msgid "Click to select the sound system to use for playback."
msgstr "Feu clic per seleccionar el sistema de so a emprar per la reproducció."
#: configdialog.cpp:117
msgid "Click to get the plugin information."
msgstr "Feu clic per obtenir informació del connector."
#: configdialog.cpp:155 configdialog.cpp:184
msgid "Media Devices"
msgstr "Dispositius de suports"
#: configdialog.cpp:164 mediumpluginmanager.cpp:65
msgid "Autodetect Devices"
msgstr "Autodetecta els dispositius"
#: configdialog.cpp:167 mediumpluginmanager.cpp:69
msgid "Add Device..."
msgstr "Afegeix un dispositiu..."
#: Options1.ui:24 configdialog.cpp:175 scriptmanager.cpp:160
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "General"
#: configdialog.cpp:175
msgid "Configure General Options"
msgstr "Configura les opcions generals"
#: configdialog.cpp:176
msgid "Configure Amarok's Appearance"
msgstr "Configura l'aparença de l'Amarok"
#: configdialog.cpp:177 engine/nmm/HostList.cpp:49
msgid "Playback"
msgstr "Reproducció"
#: configdialog.cpp:177
msgid "Configure Playback"
msgstr "Configura la reproducció"
#: configdialog.cpp:179
msgid "OSD"
msgstr "OSD"
#: configdialog.cpp:179
msgid "Configure On-Screen-Display"
msgstr "Configura el visor sobreimprès en pantalla"
#: configdialog.cpp:181
msgid "Engine"
msgstr "Motor"
#: configdialog.cpp:181
msgid "Configure Engine"
msgstr "Configura el motor"
#: configdialog.cpp:182 playlistbrowser.cpp:793 playlistwindow.cpp:462
msgid "Collection"
msgstr "Col·lecció"
#: configdialog.cpp:183
msgid "last.fm"
msgstr "last.fm"
#: configdialog.cpp:183
msgid "Configure last.fm Support"
msgstr "Configura el funcionament amb last.fm"
#: configdialog.cpp:184
msgid "Configure Portable Player Support"
msgstr "Configura el funcionament amb reproductors portàtils"
#: configdialog.cpp:301 playlistwindow.cpp:1175
msgid "Media Device"
msgstr "Dispositiu de suports"
#: configdialog.cpp:410
#, c-format
msgid ""
"_: to change settings\n"
"Configure %1"
msgstr "Configura %1"
#: contextbrowser.cpp:100
msgid ""
"_: monthname year\n"
"%1 %2"
msgstr "%1 %2"
#: contextbrowser.cpp:106
#, c-format
msgid ""
"_n: One week ago\n"
"%n weeks ago"
msgstr ""
"Fa una setmana\n"
"Fa %n setmanes"
#: contextbrowser.cpp:109
msgid "Tomorrow"
msgstr "Demà"
#: contextbrowser.cpp:115
msgid "Yesterday"
msgstr "Ahir"
#: contextbrowser.cpp:116
#, c-format
msgid ""
"_n: One day ago\n"
"%n days ago"
msgstr ""
"Fa un dia\n"
"Fa %n dies"
#: contextbrowser.cpp:119
#, c-format
msgid ""
"_n: One hour ago\n"
"%n hours ago"
msgstr ""
"Fa una hora\n"
"Fa %n hores"
#: contextbrowser.cpp:125
#, c-format
msgid ""
"_n: One minute ago\n"
"%n minutes ago"
msgstr ""
"Fa un minut\n"
"Fa %n minuts"
#: contextbrowser.cpp:126
msgid "Within the last minute"
msgstr "En el darrer minut"
#: contextbrowser.cpp:128
msgid "The future"
msgstr "El futur"
#: contextbrowser.cpp:134 tagdialog.cpp:688 tagdialog.cpp:690
msgid "Never"
msgstr "Mai"
#: contextbrowser.cpp:178
msgid "Click to fetch cover from amazon.%1, right-click for menu."
msgstr ""
"Feu clic per obtenir la caràtula des d'Amazon.%1, premeu el botó secundari "
"pel menú."
#: contextbrowser.cpp:180
msgid "Click for information from Amazon, right-click for menu."
msgstr ""
"Feu clic per a informació de Amazon, premeu el botó secundari pel menú."
#: contextbrowser.cpp:222
msgid "Refresh"
msgstr "Refresca"
#: contextbrowser.cpp:226
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
#: contextbrowser.cpp:228 contextbrowser.cpp:283
msgid "Open in external browser"
msgstr "Obre en un navegador extern"
#: contextbrowser.cpp:242 playlistwindow.cpp:280
msgid "S&earch:"
msgstr "C&erca:"
#: contextbrowser.cpp:243
msgid "Search in lyrics"
msgstr "Cerca a les lletres"
#: contextbrowser.cpp:253
msgid "Clear search"
msgstr "Buida el camp de cerca"
#: contextbrowser.cpp:254
msgid "Enter text to search for. Press enter to advance to the next match."
msgstr ""
"Escriviu el text a cercar. Premeu Intro per cercar la següent coincidència."
#: contextbrowser.cpp:262
msgid "Search text in lyrics"
msgstr "Cerca el text a les lletres"
#: contextbrowser.cpp:277
msgid "Forward"
msgstr "Endavant"
#: contextbrowser.cpp:279
msgid "Artist Page"
msgstr "Pàgina de l'artista"
#: contextbrowser.cpp:280
msgid "Album Page"
msgstr "Pàgina de l'àlbum"
#: contextbrowser.cpp:281
msgid "Title Page"
msgstr "Pàgina del títol"
#: contextbrowser.cpp:284
msgid "Change Locale"
msgstr "Canvia l'idioma"
#: contextbrowser.cpp:297
msgid "Music"
msgstr "Música"
#: contextbrowser.cpp:298 contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
#: editfilterdialog.cpp:145 scriptmanager.cpp:161 tagdialog.cpp:385
msgid "Lyrics"
msgstr "Lletres"
#: contextbrowser.cpp:491
msgid ""
"<p>There is no product information available for this image.<p>Right-click "
"on image for menu."
msgstr ""
"<p>No hi ha informació del producte disponible per a aquesta imatge.<p>Feu "
"clic amb el botó secundari pel menú."
#: contextbrowser.cpp:906
msgid "Show Labels"
msgstr "Mostra les etiquetes"
#: contextbrowser.cpp:907
msgid "Show Related Artists"
msgstr "Mostra els artistes relacionats"
#: contextbrowser.cpp:908
msgid "Show Suggested Songs"
msgstr "Mostra les cançons suggerides"
#: contextbrowser.cpp:909
msgid "Show Favorite Tracks"
msgstr "Mostra les peces preferides"
#: contextbrowser.cpp:918
msgid "Show Fresh Podcasts"
msgstr "Mostra els podcasts recents"
#: contextbrowser.cpp:919
msgid "Show Newest Albums"
msgstr "Mostra els àlbums més nous"
#: contextbrowser.cpp:920
msgid "Show Favorite Albums"
msgstr "Mostra els àlbums preferits"
#: contextbrowser.cpp:936 contextbrowser.cpp:1996
msgid "Podcast"
msgstr "Podcast"
#: contextbrowser.cpp:939
msgid "&Queue Podcast"
msgstr "&Encua el podcast"
#: contextbrowser.cpp:955 filebrowser.cpp:191 playlistbrowseritem.cpp:1105
#: statistics.cpp:649
msgid "Edit Track &Information..."
msgstr "Edita la &informació de la peça..."
#: contextbrowser.cpp:962
msgid "Edit Artist &Information..."
msgstr "Edita la &informació de l'artista..."
#: contextbrowser.cpp:963
msgid "&Queue Artist's Songs"
msgstr "&Encua les cançons de l'artista"
#: contextbrowser.cpp:970 contextbrowser.cpp:986
msgid "Edit Album &Information..."
msgstr "Edita la &informació de l'àlbum..."
#: contextbrowser.cpp:971 contextbrowser.cpp:987
msgid "&Queue Album"
msgstr "&Encua l'àlbum"
#: contextbrowser.cpp:977
msgid "Album Disc"
msgstr "Disc de l'àlbum"
#: contextbrowser.cpp:978
msgid "Edit Album Disc &Information..."
msgstr "Edita la &informació del disc de l'àlbum..."
#: contextbrowser.cpp:979
msgid "&Queue Album Disc"
msgstr "&Encua el disc de l'àlbum"
#: contextbrowser.cpp:985
msgid "Compilation"
msgstr "Recopilatori"
#: contextbrowser.cpp:993
msgid "Compilation Disc"
msgstr "Disc recopilatori"
#: contextbrowser.cpp:994
msgid "Edit Compilation Disc &Information..."
msgstr "Edita la &informació del disc recopilatori..."
#: contextbrowser.cpp:995
msgid "&Queue Compilation Disc"
msgstr "&Encua el disc recopilatori"
#: contextbrowser.cpp:1246
msgid "Updating..."
msgstr "S'està actualitzant..."
#: contextbrowser.cpp:1332
msgid "No Track Playing"
msgstr "No s'està reproduint cap peça"
#: contextbrowser.cpp:1353
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Track\n"
"%n Tracks"
msgstr ""
"Una peça\n"
"%n peces"
#: contextbrowser.cpp:1354
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Artist\n"
"%n Artists"
msgstr ""
"Un artista\n"
"%n artistes"
#: contextbrowser.cpp:1355
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Album\n"
"%n Albums"
msgstr ""
"Un àlbum\n"
"%n àlbums"
#: contextbrowser.cpp:1356
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Genre\n"
"%n Genres"
msgstr ""
"Un gènere\n"
"%n gèneres"
#: contextbrowser.cpp:1357
msgid "%1 Play-time"
msgstr "%1 de temps de reproducció"
#: contextbrowser.cpp:1420 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:226
#: mediadevice/njb/track.cpp:82 mediadevice/njb/track.cpp:208
msgid "Unknown album"
msgstr "Àlbum desconegut"
#: contextbrowser.cpp:1422 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:235
#: mediadevice/njb/track.cpp:72 mediadevice/njb/track.cpp:206
msgid "Unknown artist"
msgstr "Artista desconegut"
#: contextbrowser.cpp:1461 contextbrowser.cpp:2720 contextbrowser.cpp:2882
#, c-format
msgid ""
"_n: Single\n"
"%n Tracks"
msgstr ""
"Senzill\n"
"%n peces"
#: contextbrowser.cpp:1495 contextbrowser.cpp:2747 contextbrowser.cpp:2907
#, c-format
msgid "Disc %1"
msgstr "Disc %1"
#: contextbrowser.cpp:1554
msgid "Fresh Podcast Episodes"
msgstr "Episodis de podcast recents"
#: contextbrowser.cpp:1579 contextbrowser.cpp:1962
#, c-format
msgid "Click to go to podcast website: %1."
msgstr "Feu clic per anar a la web del podcast: %1."
#: contextbrowser.cpp:1668
msgid "Your Newest Albums"
msgstr "Els vostres àlbums més nous"
#: contextbrowser.cpp:1724 statistics.cpp:256
msgid "Favorite Albums"
msgstr "Àlbums preferits"
#: contextbrowser.cpp:1734
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have rated a few "
"of your songs."
msgstr ""
"Aquí apareixerà un llistat amb els vostres àlbums preferits, un cop hàgiu "
"valorat unes quantes cançons."
#: contextbrowser.cpp:1735
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have played a few "
"of your songs."
msgstr ""
"Aquí apareixerà un llistat amb els vostres àlbums preferits, un cop hàgiu "
"reproduït unes quantes cançons."
#: contextbrowser.cpp:1841 lastfm.cpp:146
msgid "Skip"
msgstr "Salta"
#: contextbrowser.cpp:1843 lastfm.cpp:143
msgid "Love"
msgstr "Enamora"
#: contextbrowser.cpp:1845 lastfm.cpp:140
msgid "Ban"
msgstr "Desterra"
#: contextbrowser.cpp:1907
msgid "Stream Details"
msgstr "Detalls del flux"
#: contextbrowser.cpp:1926 contextbrowser.cpp:2008
msgid "Metadata History"
msgstr "Historial de metadades"
#: contextbrowser.cpp:1951
msgid "Unknown Channel (not in Database)"
msgstr "Canal desconegut (no és a la base de dades)"
#: contextbrowser.cpp:1963
msgid "No podcast website."
msgstr "Cap web pel podcast."
#: contextbrowser.cpp:1997
#, c-format
msgid "Podcast by %1"
msgstr "Podcast per %1"
#: contextbrowser.cpp:1999
msgid "(Cached)"
msgstr "(A la cau)"
#: contextbrowser.cpp:2027
#, c-format
msgid "Episodes from %1"
msgstr "Episodis de %1"
#: contextbrowser.cpp:2028
msgid "Episodes from this Channel"
msgstr "Episodis des d'aquest canal"
#: contextbrowser.cpp:2094 contextbrowser.cpp:2158
msgid "<- Back"
msgstr "<- Endarrere"
#: contextbrowser.cpp:2110
msgid "Browse Artist"
msgstr "Explora l'artista"
#: contextbrowser.cpp:2120 contextbrowser.cpp:2184
msgid "Information for Current Track"
msgstr "Informació de la peça actual"
#: contextbrowser.cpp:2130
#, c-format
msgid "Wikipedia Information for %1"
msgstr "Informació de la Viquipèdia per %1"
#: contextbrowser.cpp:2138
#, c-format
msgid "Google Musicsearch for %1"
msgstr "Google Musicsearch per %1"
#: contextbrowser.cpp:2174
msgid "Browse Label"
msgstr "Explora l'etiqueta"
#: contextbrowser.cpp:2194
#, c-format
msgid "Last.fm Information for %1"
msgstr "Informació de last.fm per %1"
#: contextbrowser.cpp:2267
msgid "Look up this track at musicbrainz.org"
msgstr "Cerca aquesta peça a musicbrainz.org"
#: contextbrowser.cpp:2310
#, c-format
msgid ""
"_n: Track played once\n"
"Track played %n times"
msgstr ""
"Peça escoltada una vegada\n"
"Peça escoltada %n vegades"
#: contextbrowser.cpp:2312
#, c-format
msgid "Last played: %1"
msgstr "Escoltada per última vegada: %1"
#: contextbrowser.cpp:2313
#, c-format
msgid "First played: %1"
msgstr "Escoltada per primer cop: %1"
#: contextbrowser.cpp:2316
msgid "Never played before"
msgstr "No s'havia escoltat abans"
#: contextbrowser.cpp:2331
msgid "This file is not in your Collection!"
msgstr "Aquest fitxer no és a la vostra col·lecció!"
#: contextbrowser.cpp:2336
msgid ""
"If you would like to see contextual information about this track, you should "
"add it to your Collection."
msgstr ""
"Si voleu veure informació contextual d'aquesta peça l'hauríeu d'afegir a la "
"col·lecció."
#: contextbrowser.cpp:2341
msgid "Change Collection Setup..."
msgstr "Canvia la configuració de la col·lecció..."
#: contextbrowser.cpp:2354
msgid "Cue File"
msgstr "Fitxer CUE"
#: contextbrowser.cpp:2368 contextbrowser.cpp:2454 contextbrowser.cpp:2507
msgid "&#xa0;&#8211; "
msgstr "&#xa0;&#8211;·"
#: contextbrowser.cpp:2394
#, c-format
msgid "Artists Related to %1"
msgstr "Artistes relacionats amb %1"
#: contextbrowser.cpp:2442 playlistbrowser.cpp:262 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:136
msgid "Suggested Songs"
msgstr "Cançons suggerides"
#: contextbrowser.cpp:2495
#, c-format
msgid "Songs with label %1"
msgstr "Cançons amb l'etiqueta %1"
#: contextbrowser.cpp:2543
msgid " Labels for %1 "
msgstr " Etiquetes per %1"
#: contextbrowser.cpp:2558
#, c-format
msgid "Add labels to %1"
msgstr "Afegeix etiquetes a %1"
#: contextbrowser.cpp:2569 contextbrowser.cpp:2622 contextbrowser.cpp:2788
#: contextbrowser.cpp:3124
msgid "This Artist"
msgstr "Aquest artista"
#: contextbrowser.cpp:2591
#, c-format
msgid "Favorite Tracks by %1"
msgstr "Peces preferides de %1"
#: contextbrowser.cpp:2645
#, c-format
msgid "Albums by %1"
msgstr "Àlbums de %1"
#: contextbrowser.cpp:2809
#, c-format
msgid "Compilations with %1"
msgstr "Recopilatoris amb %1"
#: contextbrowser.cpp:2924 contextbrowser.cpp:3428 covermanager.cpp:279
#: covermanager.cpp:942 metabundle.cpp:1054 playlistbrowseritem.cpp:1073
#: playlistwindow.cpp:859 queuemanager.cpp:376 queuemanager.cpp:419
#: queuemanager.cpp:437 queuemanager.cpp:481
msgid "%1 - %2"
msgstr "%1 - %2"
#: contextbrowser.cpp:2985 statistics.cpp:570
#, c-format
msgid "Rating: %1"
msgstr "Valoració: %1"
#: contextbrowser.cpp:3022 metabundle.cpp:1262
msgid "Not rated"
msgstr "Sense valorar"
#: contextbrowser.cpp:3155 konquisidebar/universalamarok.cpp:305
msgid "Hello Amarok user!"
msgstr "Hola usuari de l'Amarok!"
#: contextbrowser.cpp:3160 konquisidebar/universalamarok.cpp:310
msgid ""
"This is the Context Browser: it shows you contextual information about the "
"currently playing track. In order to use this feature of Amarok, you need to "
"build a Collection."
msgstr ""
"Aquest és el Navegador contextual: us mostra la informació contextual sobre "
"la peça que s'està reproduint. Si voleu usar aquesta característica de "
"l'Amarok heu de construir una col·lecció."
#: contextbrowser.cpp:3167 konquisidebar/universalamarok.cpp:315
msgid "Build Collection..."
msgstr "Construeix una col·lecció..."
#: contextbrowser.cpp:3195
msgid "Building Collection Database..."
msgstr "S'està construint la base de dades de la col·lecció..."
#: contextbrowser.cpp:3199
msgid ""
"Please be patient while Amarok scans your music collection. You can watch "
"the progress of this activity in the statusbar."
msgstr ""
"Si us plau sigueu pacients mentre l'Amarok escaneja la vostra col·lecció de "
"música. Podeu veure el progrés d'aquesta tasca a la barra d'estat."
#: contextbrowser.cpp:3293
msgid "Sorry, no lyrics script running."
msgstr "Disculpeu, no s'està executant cap seqüència per a les lletres."
#: contextbrowser.cpp:3295
msgid "Available Lyrics Scripts:"
msgstr "Seqüències de lletres disponibles:"
#: contextbrowser.cpp:3299
msgid ""
"Click on one of the scripts to run it, or use the Script Manager, to be able "
"to see all the scripts, and download new ones from the Web."
msgstr ""
"Feu clic en una de les seqüències per a executar-la, o utilitzeu el Gestor "
"de seqüències per a explorar totes les seqüències i davallar-ne de noves de "
"la Web."
#: contextbrowser.cpp:3303
msgid "Run Script Manager..."
msgstr "Executa el Gestor de seqüències..."
#: contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
msgid "Cached Lyrics"
msgstr "Lletres en cau"
#: contextbrowser.cpp:3339
msgid "Fetching Lyrics"
msgstr "S'estan descarregant les lletres"
#: contextbrowser.cpp:3343
msgid "Fetching Lyrics..."
msgstr "S'estan descarregant les lletres..."
#: contextbrowser.cpp:3377
msgid "Lyrics could not be retrieved because the server was not reachable."
msgstr ""
"No s'han pogut rebre les lletres perquè no s'ha pogut abastar el servidor."
#: contextbrowser.cpp:3418
msgid "Lyrics for track not found"
msgstr "No s'han trobat les lletres de la peça"
#: contextbrowser.cpp:3422
msgid "Lyrics for track not found, here are some suggestions:"
msgstr ""
"No s'han trobat les lletres de la peça, aquí hi ha alguns suggeriments:"
#: contextbrowser.cpp:3432
msgid "<p>You can <a href=\"%1\">search for the lyrics</a> on the Web.</p>"
msgstr "<p>Podeu <a href=\"%1\">cercar les lletres</a> a la Web.</p>"
#: contextbrowser.cpp:3447
msgid "Powered by %1 (%2)"
msgstr "Fet possible per %1 (%2)"
#: contextbrowser.cpp:3625 contextbrowser.cpp:3672
msgid "Other..."
msgstr "Altres..."
#: contextbrowser.cpp:3627 contextbrowser.cpp:3666
msgid "English"
msgstr "Anglès"
#: contextbrowser.cpp:3630 contextbrowser.cpp:3667
msgid "German"
msgstr "Alemany"
#: contextbrowser.cpp:3633 contextbrowser.cpp:3668
msgid "French"
msgstr "Francès"
#: contextbrowser.cpp:3636 contextbrowser.cpp:3669
msgid "Polish"
msgstr "Polonès"
#: contextbrowser.cpp:3639 contextbrowser.cpp:3670
msgid "Japanese"
msgstr "Japonès"
#: contextbrowser.cpp:3642 contextbrowser.cpp:3671
msgid "Spanish"
msgstr "Castellà"
#: contextbrowser.cpp:3693
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Idioma de la Viquipèdia"
#: contextbrowser.cpp:3700
msgid "Locale: "
msgstr "Idioma: "
#: contextbrowser.cpp:3704
msgid "2-letter language code for your Wikipedia locale"
msgstr "Codi de llengua de 2 lletres per a l'idioma de la Viquipèdia"
#: contextbrowser.cpp:3775
msgid ""
"<p>Add a new label in the field below and press Enter, or choose labels from "
"the list</p>"
msgstr ""
"<p>Afegeix una etiqueta nova en el camp següent i premeu Retorn, o trieu l "
"es etiquetes de la llista</p>"
#: contextbrowser.cpp:3777
msgid "Add new label"
msgstr "Afegeix una nova etiqueta"
#: contextbrowser.cpp:3780
msgid "Enter a new label and press Return to add it"
msgstr "Introduïu una nova etiqueta i premeu Intro per afegir-la"
#: contextbrowser.cpp:3898
msgid "Wikipedia"
msgstr "Viquipèdia"
#: contextbrowser.cpp:3902 contextbrowser.cpp:3995
msgid "Fetching Wikipedia Information"
msgstr "S'està recollint informació de la Viquipèdia"
#: contextbrowser.cpp:4116
msgid ""
"Artist information could not be retrieved because the server was not "
"reachable."
msgstr ""
"No s'ha pogut rebre la informació de l'artista perquè no s'ha pogut abastar "
"el servidor."
#: contextbrowser.cpp:4234
msgid "Wikipedia Information"
msgstr "Informació de la Viquipèdia"
#: contextbrowser.cpp:4248
msgid "Wikipedia Other Languages"
msgstr "Viquipèdia en altres llengües"
#: coverfetcher.cpp:43 covermanager.cpp:491
msgid "Cover Image"
msgstr "Caràtula"
#: coverfetcher.cpp:45 covermanager.cpp:501
msgid "&Show Fullsize"
msgstr "&Mostra a mida completa"
#: coverfetcher.cpp:46 covermanager.cpp:502
#, c-format
msgid "&Fetch From amazon.%1"
msgstr "&Descarrega d'amazon.%1"
#: coverfetcher.cpp:47 covermanager.cpp:503
msgid "Set &Custom Cover"
msgstr "Estableix una &caràtula personalitzada"
#: coverfetcher.cpp:53 covermanager.cpp:507
msgid "&Unset Cover"
msgstr "&Llença la caràtula"
#: coverfetcher.cpp:56
msgid "Cover &Manager"
msgstr "Gestor de &caràtules"
#: coverfetcher.cpp:74
msgid "Are you sure you want to remove this cover from the Collection?"
msgstr "Esteu segur que voleu esborrar aquesta caràtula de la col·lecció?"
#: coverfetcher.cpp:102 covermanager.cpp:730
msgid "Select Cover Image File"
msgstr "Seleccioneu la imatge per a la caràtula"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "disc"
msgstr "disc"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "disk"
msgstr "disc"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "remaster"
msgstr "remasteritza"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "cd"
msgstr "CD"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "single"
msgstr "senzill"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "soundtrack"
msgstr "peça"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "part"
msgstr "part"
#: coverfetcher.cpp:209 coverfetcher.cpp:453
msgid "No cover found"
msgstr "No s'ha trobat cap caràtula"
#: coverfetcher.cpp:256 refreshimages.cpp:78 refreshimages.cpp:132
msgid "There was an error communicating with Amazon."
msgstr "Hi ha hagut un error de comunicació amb Amazon."
#: coverfetcher.cpp:266
msgid "The XML obtained from Amazon is invalid."
msgstr "L'XML obtingut d'Amazon no és vàlid."
#: coverfetcher.cpp:378
msgid "The cover could not be retrieved."
msgstr "No s'ha pogut obtenir la caràtula."
#: coverfetcher.cpp:389
msgid "The cover-data produced an invalid image."
msgstr "Les dades de la caràtula han produït una imatge no vàlida."
#: coverfetcher.cpp:446
msgid ""
"You have seen all the covers Amazon returned using the query below. Perhaps "
"you can refine it:"
msgstr ""
"Heu vist totes les caràtules que ha retornat Amazon amb la consulta següent. "
"Potser voldríeu redefinir-la:"
#: coverfetcher.cpp:465
msgid "Amazon Query Editor"
msgstr "Editor de consultes per Amazon"
#: coverfetcher.cpp:469 covermanager.cpp:169
msgid "International"
msgstr "Internacional"
#: coverfetcher.cpp:470 covermanager.cpp:170
msgid "Canada"
msgstr "Canadà"
#: coverfetcher.cpp:471 covermanager.cpp:171
msgid "France"
msgstr "França"
#: coverfetcher.cpp:472 covermanager.cpp:172
msgid "Germany"
msgstr "Alemanya"
#: coverfetcher.cpp:473 covermanager.cpp:173
msgid "Japan"
msgstr "Japó"
#: coverfetcher.cpp:474 covermanager.cpp:174
msgid "United Kingdom"
msgstr "Regne Unit"
#: coverfetcher.cpp:482
msgid "Amazon Locale: "
msgstr "Idioma d'Amazon: "
#: coverfetcher.cpp:489
msgid "&Search"
msgstr "&Cerca"
#: coverfetcher.cpp:561
msgid "Ask Amazon for covers using this query:"
msgstr "Cerca caràtules a Amazon amb aquesta consulta:"
#: coverfetcher.cpp:577 coverfetcher.cpp:650
msgid "Aborted."
msgstr "Avortat."
#: coverfetcher.cpp:598
msgid "Ne&w Search..."
msgstr "Nova &cerca..."
#: coverfetcher.cpp:599
msgid "&Next Cover"
msgstr "&Caràtula següent"
#: coverfetcher.cpp:609
msgid "Cover Found"
msgstr "Caràtula trobada"
#: covermanager.cpp:99
msgid "Cover Manager"
msgstr "Gestor de caràtules"
#: covermanager.cpp:105
msgid "Albums By"
msgstr "Àlbums per"
#: covermanager.cpp:123 covermanager.cpp:160
msgid "All Albums"
msgstr "Tots els àlbums"
#: covermanager.cpp:153
msgid "Enter space-separated terms to search in the albums"
msgstr "Introduïu els termes separat per espai per filtrar els àlbums"
#: covermanager.cpp:161
msgid "Albums With Cover"
msgstr "Àlbums amb caràtula"
#: covermanager.cpp:162
msgid "Albums Without Cover"
msgstr "Àlbums sense caràtula"
#: covermanager.cpp:183
msgid "Amazon Locale"
msgstr "Idioma d'Amazon"
#: covermanager.cpp:190
msgid "Fetch Missing Covers"
msgstr "Descarrega les caràtules que falten"
#: covermanager.cpp:202 statusbar/progressBar.cpp:44
msgid "Abort"
msgstr "Avorta"
#: covermanager.cpp:393
msgid "Loading Thumbnails..."
msgstr "S'estan carregant les miniatures..."
#: covermanager.cpp:394 statusbar/statusBarBase.cpp:258
msgid "..."
msgstr "..."
#: covermanager.cpp:495
msgid "&Fetch Selected Covers"
msgstr "&Descarrega les caràtules seleccionades"
#: covermanager.cpp:496
msgid "Set &Custom Cover for Selected Albums"
msgstr "Estableix una &caràtula personalitzada pels àlbums seleccionats"
#: covermanager.cpp:497
msgid "&Unset Selected Covers"
msgstr "&Llença les caràtules seleccionades"
#: covermanager.cpp:764
#, c-format
msgid ""
"_n: Are you sure you want to remove this cover from the Collection?\n"
"Are you sure you want to delete these %n covers from the Collection?"
msgstr ""
"Esteu segur que voleu suprimir aquesta caràtula de la col·lecció?\n"
"Esteu segur que voleu suprimir aquestes %n caràtules de la col·lecció?"
#: covermanager.cpp:805
msgid "Finished."
msgstr "Finalitzat."
#: covermanager.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"_n: Cover not found\n"
" <b>%n</b> covers not found"
msgstr ""
"No s'ha trobat la caràtula\n"
"No s'han trobat <b>%n</b> caràtules"
#: covermanager.cpp:820
msgid "Fetching cover for %1..."
msgstr "S'està descarregant la caràtula per %1..."
#: covermanager.cpp:822
msgid "Fetching cover for %1 - %2..."
msgstr "S'està descarregant la caràtula per %1 - %2..."
#: covermanager.cpp:826
#, c-format
msgid ""
"_n: Fetching 1 cover: \n"
"Fetching <b>%n</b> covers... : "
msgstr ""
"S'està descarregant una caràtula: \n"
"S'estan descarregant <b>%n</b> caràtules... : "
#: covermanager.cpp:828
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 fetched\n"
"%n fetched"
msgstr ""
"una descarregada\n"
"%n descarregades"
#: covermanager.cpp:831
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 not found\n"
"%n not found"
msgstr ""
"una no trobada\n"
"%n no trobades"
#: covermanager.cpp:834
msgid "Connecting..."
msgstr "S'està connectant..."
#: covermanager.cpp:854
msgid ""
"_n: 1 result for \"%1\"\n"
"%n results for \"%1\""
msgstr ""
"un resultat per «%1»\n"
"%n resultats per «%1»"
#: covermanager.cpp:856
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"un àlbum\n"
"%n àlbums"
#: covermanager.cpp:862
msgid " by "
msgstr " per "
#: covermanager.cpp:867
msgid " - ( <b>%1</b> without cover )"
msgstr " - ( <b>%1</b> sense caràtula )"
#: covermanager.cpp:1040
msgid "Are you sure you want to overwrite this cover?"
msgstr "Esteu segur que voleu sobreescriure aquesta caràtula?"
#: covermanager.cpp:1041
msgid "Overwrite Confirmation"
msgstr "Confirmació de sobreescriptura"
#: covermanager.cpp:1042
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Sobreescriu"
#: deletedialog.cpp:65
#, c-format
msgid ""
"_n: <b>1</b> file selected.\n"
"<b>%n</b> files selected."
msgstr ""
"<b>Un</b> fitxer seleccionat.\n"
"<b>%n</b> fitxers seleccionats."
#: deletedialog.cpp:71
msgid ""
"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Aquests elements s'<b>esborraran permanentment</b> del vostre disc dur</"
"qt>"
#: deletedialog.cpp:77
msgid "<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>"
msgstr "<qt>Aquests elements es mouran a la Paperera.</qt>"
#: deletedialog.cpp:89
msgid "About to delete selected files"
msgstr "Esteu a punt d'esborrar els fitxers seleccionats"
#: deletedialog.cpp:91
msgid "&Send to Trash"
msgstr "&Llença a la Paperera"
#: deletedialog.cpp:148
msgid "Deleting files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers"
#: deviceconfiguredialog.cpp:40
msgid "Configure Media Device"
msgstr "Configura el dispositiu de suports"
#: deviceconfiguredialog.cpp:64
msgid "Pre-&connect command:"
msgstr "&Ordre de pre-connexió:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:66
#, c-format
msgid "Example: mount %d"
msgstr "Exemple: mount %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:68
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run before connecting to your device (e.g. a mount "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Establiu aquí una ordre per executar just abans de connectar-se al "
"dispositiu (p.e. una ordre <i>mount</i>).\n"
"%d se substituirà pel node del dispositiu i %m pel punt de muntatge.\n"
"Una ordre buida no s'executarà."
#: deviceconfiguredialog.cpp:71
msgid "Post-&disconnect command:"
msgstr "Ordre de post-&desconnexió:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:74
#, c-format
msgid "Example: eject %d"
msgstr "Exemple: eject %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run after disconnecting from your device (e.g. an eject "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Establiu aquí una ordre per executar just després de desconnectar-se del "
"dispositiu (p.e. una ordre <i>eject</i>).\n"
"%d se substituirà pel node del dispositiu i %m pel punt de muntatge.\n"
"Una ordre buida no s'executarà."
#: deviceconfiguredialog.cpp:79
msgid "&Transcode before transferring to device"
msgstr "&Recodifica abans de transferir al dispositiu"
#: deviceconfiguredialog.cpp:86
msgid "Transcode to preferred format (%1) for device"
msgstr "Recodifica al format preferit (%1) pel dispositiu"
#: deviceconfiguredialog.cpp:88
msgid "Whenever possible"
msgstr "Sempre que sigui possible"
#: deviceconfiguredialog.cpp:91
msgid "When necessary"
msgstr "Quan sigui necessari"
#: deviceconfiguredialog.cpp:98
msgid "Remove transcoded files after transfer"
msgstr "Elimina els fitxers recodificats després de transferir"
#: deviceconfiguredialog.cpp:106 deviceconfiguredialog.cpp:107
msgid "For this feature, a script of type \"Transcode\" has to be running"
msgstr ""
"Per a aquesta funcionalitat, s'ha d'estar executant un guió del tipus "
"«Recodificar»"
#: directorylist.cpp:41
msgid "These folders will be scanned for media to make up your collection:"
msgstr ""
"Aquestes carpetes s'escanejaran per trobar suports per confeccionar la "
"vostra col·lecció:"
#: directorylist.cpp:45
msgid "&Scan folders recursively"
msgstr "E&scaneja les carpetes recursivament"
#: directorylist.cpp:46
msgid "&Watch folders for changes"
msgstr "&Vigila els canvis en les carpetes"
#: directorylist.cpp:48
msgid "If selected, Amarok will read all subfolders."
msgstr "Si està seleccionat, l'Amarok llegirà totes les subcarpetes."
#: directorylist.cpp:49
msgid ""
"If selected, folders will automatically get rescanned when the content is "
"modified, e.g. when a new file was added."
msgstr ""
"Si està seleccionat, s'escanejaran de nou les carpetes en canviar els "
"continguts,\n"
"per exemple si s'afegeixen nous fitxers."
#: dynamicmode.cpp:179
msgid "This dynamic playlist has no sources set."
msgstr "Aquesta llista de reproducció dinàmica encara no té fonts."
#: editfilterdialog.cpp:30
msgid "Edit Filter"
msgstr "Edita el filtre"
#: editfilterdialog.cpp:36
msgid "&Append"
msgstr "&Afegeix"
#: editfilterdialog.cpp:37
msgid ""
"<qt><p>By clicking here you can add the defined condition. The \"OK\" button "
"will close the dialog and apply the defined filter. With this button you can "
"add more than one condition to create a more complex filtering condition.</"
"p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Fent clic aquí podeu afegir la condició especificada. El botó "
"«D'acord» tancarà el diàleg i aplicarà el filtre definit. Amb aquest botó "
"podeu afegir més d'una condició per crear regles de filtratge més complexes."
"</p></qt>"
#: editfilterdialog.cpp:40
msgid "Add this filter condition to the list"
msgstr "Afegeix aquesta condició a la llista"
#: editfilterdialog.cpp:44
msgid "&Clear"
msgstr "&Buida"
#: editfilterdialog.cpp:45
msgid ""
"<p>By clicking here you will clear the filter. If you intend to undo the "
"last appending just click on the \"Undo\" button.</p>"
msgstr ""
"<p>Fent clic aquí buidareu el filtre. Si voleu desfer la darrera inserció "
"només feu clic al botó «Desfés».</p>"
#: editfilterdialog.cpp:47
msgid "Clear the filter"
msgstr "Buida el filtre"
#: editfilterdialog.cpp:52
msgid ""
"_: this \"undo\" will undo the last appended filter... be careful how you "
"will translate it to avoid two buttons (\"Cancel\" and \"Undo\") with same "
"label in the same dialog\n"
"&Undo"
msgstr "&Desfés"
#: editfilterdialog.cpp:53
msgid ""
"<p>Clicking here will remove the last appended filter. You cannot undo more "
"than one action.</p>"
msgstr ""
"<p>Fent clic aquí s'eliminarà la darrera condició afegida. Només podeu "
"desfer una acció.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:55
msgid "Remove last appended filter"
msgstr "Elimina la darrera condició afegida"
#: editfilterdialog.cpp:66
msgid ""
"<p>Edit the filter for finding tracks with specific attributes, e.g. you can "
"look for a track that has a length of three minutes.</p>"
msgstr ""
"<p>Edita el filtre per a trobar peces amb atributs específics. Per exemple, "
"podeu cercar peces amb una durada de tres minuts.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:73
msgid "Attribute:"
msgstr "Atribut:"
#: editfilterdialog.cpp:76
msgid ""
"_: you can translate the keyword as you will do for the combobox\n"
"<p>Here you can choose to <i>Simple Search</i> directly or to use some "
"keywords to specify some attributes, such as the artist name and so on. The "
"keywords selectable are divided by their specific value. Some keywords are "
"numeric and others are alphanumeric. You do not need to know it directly. "
"When a keyword is numeric it will be used to search the numeric data for "
"each track.</p><p>The alphanumeric keywords are the following: <b>album</b>, "
"<b>artist</b>, <b>filename</b> (including path), <b>mountpoint</b> (e.g. /"
"home/user1), <b>filetype</b> (you can specify mp3, ogg, flac, ... and the "
"file extensions will be matched), <b>genre</b>, <b>comment</b>, <b>composer</"
"b>, <b>directory</b>, <b>lyrics</b>, <b>title</b>, and <b>label</b>.</"
"p><p>The numeric keywords are: <b>bitrate</b>, <b>disc/discnumber</b>, "
"<b>length</b> (expressed in seconds), <b>playcount</b>, <b>rating</b>, "
"<b>samplerate</b>, <b>score</b>, <b>size/filesize</b> (expressed in bytes, "
"kbytes, and megabytes as specified in the unit for the filesize keyword), "
"<b>track</b> (i.e. the track number), and <b>year</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Aquí podeu escollir entre la <i>Cerca simple</i> o emprar algunes "
"paraules clau per especificar alguns atributs, com el nom de l'artista. Els "
"atributs es divideixen segons el seu tipus, alguns atributs són numèrics i "
"d'altres són textuals. Tot i això, no fa falta saber-ho directament: si una "
"paraula clau és numèrica s'emprarà per filtrar els atributs numèrics de les "
"peces, i el mateix pels textuals.</p><p>Els atributs textuals són els "
"següents: <b>àlbum</b>, <b>artista</b>, <b>nom de fitxer</b> (incloent la "
"ruta), <b>punt de muntatge</b> (e.g. /home/usuari1), <b>tipus de fitxer</b> "
"(podeu especificar mp3, ogg, flac, ... i se cercarà per les extensions), "
"<b>gènere</b>, <b>comentari</b>, <b>compositor</b>, <b>directori</b>, "
"<b>lletres</b>, <b>títol</b>, i <b>etiqueta</b>.</p> <p>Els atributs "
"numèrics són:<b>taxa de bits</b>, <b>nombre del disc</b> <b>durada</b> (en "
"segons), <b>recompte de reproduccions</b>, <b>valoració</b> <b>taxa de "
"mostreig</b>, <b>puntuació</b>, <b>mida de fitxer</b> (en bytes, kbytes, i "
"megabytes tal com ho especifiqui la unitat), <b>pista</b> (i.e. el nombre de "
"la pista), i <b>any</b>.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:95
msgid "Select an attribute for the filter"
msgstr "Seleccioneu un atribut pel filtre"
#: editfilterdialog.cpp:98
msgid "Simple Search"
msgstr "Cerca simple"
#: editfilterdialog.cpp:129 metabundle.cpp:139
msgid "Directory"
msgstr "Directori"
#: editfilterdialog.cpp:135 smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "Mount Point"
msgstr "Punt de muntatge"
#: editfilterdialog.cpp:137
msgid "Filetype"
msgstr "Tipus de fitxer"
#: editfilterdialog.cpp:147 metabundle.cpp:146
msgid "Play Count"
msgstr "Recompte de reproduccions"
#: editfilterdialog.cpp:154 metabundle.cpp:143
msgid "Sample Rate"
msgstr "Freqüència de mostreig"
#: editfilterdialog.cpp:177
msgid "<p>Type the attribute value or the text to look for here.</p>"
msgstr "<p>Introduïu aquí el valor de l'atribut o el text a cercar.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:185
msgid "Attribute value is"
msgstr "El valor de l'atribut és"
#: editfilterdialog.cpp:195
msgid "smaller than"
msgstr "més petit que"
#: editfilterdialog.cpp:196
msgid "larger than"
msgstr "més gran que"
#: editfilterdialog.cpp:197
msgid "equal to"
msgstr "igual a"
#: editfilterdialog.cpp:198
msgid "between"
msgstr "entre"
#: editfilterdialog.cpp:212 smartplaylisteditor.cpp:907
#: smartplaylisteditor.cpp:929 smartplaylisteditor.cpp:957
#: smartplaylisteditor.cpp:976
msgid "and"
msgstr "i"
#: editfilterdialog.cpp:227
msgid "Unit:"
msgstr "Unitat:"
#: editfilterdialog.cpp:232
msgid "B (1 Byte)"
msgstr "B (1 Byte)"
#: editfilterdialog.cpp:233
msgid "KB (1024 Bytes)"
msgstr "KiB (1024 Bytes)"
#: editfilterdialog.cpp:234
msgid "MB (1024 KB)"
msgstr "MiB (1024 KB)"
#: editfilterdialog.cpp:251
msgid "Filter action"
msgstr "Acció del filtre"
#: editfilterdialog.cpp:256
msgid "Match all words"
msgstr "Cerca totes les paraules"
#: editfilterdialog.cpp:258
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain all the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccioneu aquesta casella per cercar les peces que contenen totes les "
"paraules que heu introduït a la casella de Cerca Simple corresponent</p>"
#: editfilterdialog.cpp:262
msgid "Match any word"
msgstr "Cerca alguna paraula"
#: editfilterdialog.cpp:264
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain at least one of the "
"words you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccioneu aquesta casella per cercar les peces que contenen almenys una "
"de paraules que heu introduït a la casella de Cerca Simple corresponent</p>"
#: editfilterdialog.cpp:268
msgid "Exact match"
msgstr "Correspondència exacta"
#: editfilterdialog.cpp:270
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that contain exactly the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccioneu aquesta casella per cercar les peces que contenen exactament "
"les paraules que heu introduït a la casella de Cerca Simple corresponent</p>"
#: editfilterdialog.cpp:274
msgid "Exclude"
msgstr "Exclou"
#: editfilterdialog.cpp:276
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that do not contain the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccioneu aquesta casella per cercar les peces que no contenen les "
"paraules que heu introduït a la casella de Cerca Simple corresponent.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:299
msgid "Appending condition"
msgstr "Condició d'annexat"
#: editfilterdialog.cpp:304
msgid ""
"_: AND logic condition\n"
"AND"
msgstr "I"
#: editfilterdialog.cpp:306
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match both the previous conditions and this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccioneu aquesta casella si voleu afegir una altra condició i voleu "
"que es filtri tant per la condició anterior com per aquesta nova</p>"
#: editfilterdialog.cpp:310
msgid ""
"_: OR logic condition\n"
"OR"
msgstr "O"
#: editfilterdialog.cpp:312
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match either the previous conditions or this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccioneu aquesta casella si voleu afegir una altra condició i voleu "
"que es filtri per la condició anterior o per aquesta nova</p>"
#: editfilterdialog.cpp:318
msgid "Invert condition"
msgstr "Inverteix la condició"
#: editfilterdialog.cpp:320
msgid "Check this box to negate the defined filter condition"
msgstr ""
"Seleccioneu aquesta casella si voleu negar la condició definida de filtrat"
#: editfilterdialog.cpp:322
msgid ""
"<p>If this option is checked the defined filter condition will be negated. "
"This means that, for example, you can define a filter that looks for all "
"tracks that are not of a specific album, artist, and so on.</p>"
msgstr ""
"<p>Si aquesta opció està seleccionada, es complementarà (invertirà) la "
"condició de filtrat. Això significa que, per exemple, podeu definir un "
"filtre que cerqui totes les peces que no són d'un àlbum o artista "
"determinat, etc.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:466 editfilterdialog.cpp:469
#: smartplaylisteditor.cpp:984
msgid "Seconds"
msgstr "Segons"
#: editfilterdialog.cpp:512 editfilterdialog.cpp:513
#: smartplaylisteditor.cpp:985
msgid "Minutes"
msgstr "Minuts"
#: editfilterdialog.cpp:684
msgid ""
"<p>Sorry but the filter rule cannot be set. The text field is empty. Please "
"type something into it and retry.</p>"
msgstr ""
"<p>Disculpeu, però no es pot establir la regla de filtrat. El camp de text "
"és buit. Per favor, introduïu-hi alguna cosa i torneu-ho a provar.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:685
msgid "Empty Text Field"
msgstr "Buida el camp de text"
#: engine/akode/akode-engine.cpp:183
msgid "Unable to decode <i>%1</i>"
msgstr "No s'ha pogut descodificar <i>%1</i>"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:121
msgid "Output plugin:"
msgstr "Connector de sortida:"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:133
msgid "Device:"
msgstr "Dispositiu:"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:264
msgid "Main"
msgstr "Principal"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:12
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:284
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay core directory"
msgstr "Directori principal d'Helix/Realplay"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:13
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:286
#, no-c-format
msgid "This is the directory where clntcore.so is located"
msgstr "Aquest és el directori on s'ubica clntcore.so"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:17
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:291
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay plugins directory"
msgstr "Directori dels connectors per Helix/Realplay"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:18
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:293
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, vorbisrend.so is located"
msgstr "Aquest és el directori on, per exemple, s'ubica vorbisrend.so"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:22
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:298
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay codecs directory"
msgstr "Directori principal dels còdecs per Helix/Realplay"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:23
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:300
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, cvt1.so is located"
msgstr "Aquest és el directori on, per exemple, s'ubica cvt1.so"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:342
msgid "Plugins"
msgstr "Connectors"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:130
msgid "Helix Core returned error: %1 %2 %3"
msgstr "El nucli Helix ha retornat l'error: %1 %2 %3"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:132 engine/helix/helix-engine.cpp:141
msgid "Helix Core returned error: <unknown>"
msgstr "El nucli Helix ha retornat l'error: <desconegut>"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:139
msgid "Helix Core returned error: %1 %1 %1"
msgstr "El nucli Helix ha retornat l'error: %1 %1 %1"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:150
#, c-format
msgid "Contacting: %1"
msgstr "S'està contactant: %1"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:156
msgid "Buffering %1%"
msgstr "S'està omplint el buffer %1%"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:169
msgid ""
"The helix library you have configured does not support ALSA, the helix-"
"engine has fallen back to OSS"
msgstr ""
"La biblioteca Helix que heu configurat no accepta ALSA, el motor Helix ha "
"hagut de recórrer a OSS"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:248
msgid ""
"The Helix Engine requires the RealPlayer(tm) or HelixPlayer libraries to be "
"installed. Please make sure one is installed, and adjust the paths in "
"\"Amarok Settings\" -> \"Engine\""
msgstr ""
"El motor Helix requereix que les biblioteques RealPlayer(tm) o HelixPlayer "
"estiguin instal·lades. Per favor, assegureu-vos que alguna està instal·lada "
"i ajusteu les rutes a «Configura l'Amarok» -> «Motor»"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:293
msgid "No plugin found for the %1 format"
msgstr "No s'ha trobat cap connector pel format %1"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:27
msgid "Invalid Operation"
msgstr "Operació Invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:28 engine/helix/helix-errors.cpp:316
msgid "Invalid Version"
msgstr "Versió invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:29
msgid "Invalid Revision"
msgstr "Revisió invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:30
msgid "Not Initialized"
msgstr "Sense inicialitzar"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:31
msgid "Doc Missing"
msgstr "Falta la documentació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:32
msgid "Unexpected"
msgstr "Inesperat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:33
msgid "Incomplete"
msgstr "Incomplet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:34
msgid "Buffertoosmall"
msgstr "El buffer és massa petit"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:35
msgid "Unsupported Video"
msgstr "Vídeo no acceptat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:36
msgid "Unsupported Audio"
msgstr "Àudio no acceptat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:37 engine/helix/helix-errors.cpp:318
msgid "Invalid Bandwidth"
msgstr "Amplada de banda invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:38 engine/helix/helix-errors.cpp:39
msgid "No Fileformat"
msgstr "Sense format de fitxer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:40
msgid "Missing Components"
msgstr "Falten alguns components"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:41
msgid "Element Not Found"
msgstr "No s'ha trobat l'element"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:42
msgid "Noclass"
msgstr "Sense classe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:43
msgid "Class Noaggregation"
msgstr "Classe «Noaggregation»"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:44
msgid "Not Licensed"
msgstr "Sense llicència"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:45
msgid "No Filesystem"
msgstr "Sense sistema de fitxers"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:46
msgid "Request Upgrade"
msgstr "Sol·licitud d'actualització"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:47
msgid "Check Rights"
msgstr "Comproveu els dret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:48
msgid "Restore Server Denied"
msgstr "Restauració del servidor denegada"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:49
msgid "Debugger Detected"
msgstr "S'ha detectat un depurador"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:50
msgid "Restore Server Connect"
msgstr "Connexió per la restauració del servidor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:51
msgid "Restore Server Timeout"
msgstr "S'ha excedit el temps per a la restauració del servidor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:52
msgid "Revoke Server Connect"
msgstr "Connexió per la revocació del servidor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:53
msgid "Revoke Server Timeout"
msgstr "S'ha excedit el temps per a la revocació del servidor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:54
msgid "View Rights Nodrm"
msgstr "Visualitzeu els drets «Nodrm»"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:55
msgid "Vsrc Nodrm"
msgstr "«Vsrc Nodrm»"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:56
msgid "Wm Opl Not Supported"
msgstr "No s'accepta «Wm Opl»"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:57
msgid "Restoration Complete"
msgstr "Restauració completada"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:58
msgid "Backup Complete"
msgstr "Còpia de seguretat completada"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:59
msgid "Tlc Not Certified"
msgstr "«Tlc» sense certificar"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:60
msgid "Corrupted Backup File"
msgstr "Fitxer de còpia de seguretat corrupte"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:61
msgid "Awaiting License"
msgstr "S'està esperant la llicència"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:62
msgid "Already Initialized"
msgstr "Ja està inicialitzat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:63
msgid "Not Supported"
msgstr "No acceptat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:64
msgid "False"
msgstr "Fals"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:66
msgid "Buffering"
msgstr "S'està omplint el buffer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:68
msgid "No Data"
msgstr "Sense dades"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:69
msgid "Stream Done"
msgstr "S'ha acabat el flux"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:70
msgid "Net Socket Invalid"
msgstr "Sòcol de xarxa invàlid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:71
msgid "Net Connect"
msgstr "Connexió a la xarxa"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:72
msgid "Bind"
msgstr "Vincula"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:73
msgid "Socket Create"
msgstr "Creació del socket"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:74 engine/helix/helix-errors.cpp:327
msgid "Invalid Host"
msgstr "Màquina invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:75
msgid "Net Read"
msgstr "Lectura de xarxa"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:76
msgid "Net Write"
msgstr "Escriptura de xarxa"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:77
msgid "Net Udp"
msgstr "Xarxa UDP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:78
msgid "Retry"
msgstr "Reintenta"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:79
msgid "Server Timeout"
msgstr "El servidor ha excedit el temps d'espera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:80
msgid "Server Disconnected"
msgstr "El servidor s'ha desconnectat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:81
msgid "Would Block"
msgstr "Blocarà"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:82
msgid "General Nonet"
msgstr "General «Nonet»"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:83
msgid "Block Canceled"
msgstr "S'ha cancel·lat el bloqueig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:84
msgid "Multicast Join"
msgstr "Unió multicast"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:85
msgid "General Multicast"
msgstr "Multicast general"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:86
msgid "Multicast Udp"
msgstr "Multicast UDP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:87
msgid "At Interrupt"
msgstr "A la interrupció"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:88
msgid "Msg Toolarge"
msgstr "El missatge és massa gran"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:89
msgid "Net Tcp"
msgstr "Xarxa TCP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:90
msgid "Try Autoconfig"
msgstr "Proveu l'autoconfiguració"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:91
msgid "Notenough Bandwidth"
msgstr "No hi ha prou amplada de banda"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:92
msgid "Http Connect"
msgstr "Connexió HTTP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:93
msgid "Port In Use"
msgstr "El port ja és en ús"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:94
msgid "Loadtest Not Supported"
msgstr "No s'accepta «loadtest»"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:95
msgid "Tcp Connect"
msgstr "Connexió TCP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:96
msgid "Tcp Reconnect"
msgstr "Reconnexió TCP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:97
msgid "Tcp Failed"
msgstr "Ha fallat TCP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:98
msgid "Authentication Socket Create Failure"
msgstr "Ha fallat la creació del socket d'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:99
msgid "Authentication Tcp Connect Failure"
msgstr "Ha fallat la connexió TCP d'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:100
msgid "Authentication Tcp Connect Timeout"
msgstr "S'ha excedit el temps per a la connexió TCP d'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:101
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Ha fallat l'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:102
msgid "Authentication Required Parameter Missing"
msgstr "Falta un paràmetre necessari per a l'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:103
msgid "Dns Resolve Failure"
msgstr "Ha fallat la resolució DNS"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:104
msgid "Authentication Succeeded"
msgstr "S'ha autenticat amb èxit"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:105
msgid "Pull Authentication Failed"
msgstr "Ha fallat l'autenticació per petició"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:106
msgid "Bind Error"
msgstr "Error de vinculació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:107
msgid "Pull Ping Timeout"
msgstr "S'ha excedit el temps per a la petició de ping"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:108
msgid "Authentication Tcp Failed"
msgstr "Ha fallat l'autenticació TCP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:109
msgid "Unexpected Stream End"
msgstr "Final de flux inesperat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:110
msgid "Authentication Read Timeout"
msgstr "S'ha excedit el temps de lectura per l'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:111
msgid "Authentication Connection Failure"
msgstr "Ha fallat la connexió per l'autenticació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:112
msgid "Blocked"
msgstr "Blocat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:113
msgid "Notenough Predecbuf"
msgstr "Buffer de pre-descodificació insuficient"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:114
msgid "End With Reason"
msgstr "Final amb causa"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:115
msgid "Socket Nobufs"
msgstr "Sòcol sense buffer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:116
msgid "At End"
msgstr "Al final"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:117
msgid "Invalid File"
msgstr "Fitxer invàlid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:118 engine/helix/helix-errors.cpp:319
msgid "Invalid Path"
msgstr "Ruta invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:119
msgid "Record"
msgstr "Registre"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:120
msgid "Record Write"
msgstr "Escriptura de registre"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:121
msgid "Temporary File"
msgstr "Fitxer temporal"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:122
msgid "Already Open"
msgstr "Ja està obert"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:123
msgid "Seek Pending"
msgstr "Està pendent de situar"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:124
msgid "Cancelled"
msgstr "Cancel·lat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:125
msgid "File Not Found"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:126
msgid "Write Error"
msgstr "Error d'escriptura"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:127
msgid "File Exists"
msgstr "El fitxer existeix"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:128
msgid "File Not Open"
msgstr "El fitxer no està obert"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:129
msgid "Advise Prefer Linear"
msgstr "Avis de preferència lineal"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:130
msgid "Parse Error"
msgstr "Error d'anàlisi"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:131
msgid "Advise Noasync Seek"
msgstr "Avís de cerca no asíncrona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:132
msgid "Header Parse Error"
msgstr "Error d'anàlisi de la capçalera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:133
msgid "Corrupt File"
msgstr "Fitxer corrupte"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:134
msgid "Bad Server"
msgstr "Servidor incorrecte"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:135
msgid "Advanced Server"
msgstr "Servidor avançat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:136
msgid "Old Server"
msgstr "Servidor antiquat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:137
msgid "Redirection"
msgstr "Redirecció"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:138
msgid "Server Alert"
msgstr "Alerta de servidor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:139
msgid "Proxy"
msgstr "Intermediari"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:140
msgid "Proxy Response"
msgstr "Resposta de l'intermediari"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:141
msgid "Advanced Proxy"
msgstr "Intermediari avançat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:142
msgid "Old Proxy"
msgstr "Intermediari antiquat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:143 engine/helix/helix-errors.cpp:321
msgid "Invalid Protocol"
msgstr "Protocol invàlid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:144
msgid "Invalid Url Option"
msgstr "L'opció de l'URL és invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:145
msgid "Invalid Url Host"
msgstr "La màquina de l'URL és invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:146
msgid "Invalid Url Path"
msgstr "La ruta de l'URL és invàlida"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:147
msgid "Http Content Not Found"
msgstr "No s'ha trobat el contingut HTTP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:148
msgid "Not Authorized"
msgstr "No autoritzat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:149
msgid "Unexpected Msg"
msgstr "Missatge inesperat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:150
msgid "Bad Transport"
msgstr "Transport incorrecte"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:151
msgid "No Session Id"
msgstr "No hi ha identificador de sessió"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:152
msgid "Proxy Dnr"
msgstr "Intermediari DNR"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:153
msgid "Proxy Net Connect"
msgstr "Connexió de xarxa a l'intermediari"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:154
msgid "Aggregate Operation Not Allowed"
msgstr "No és permet l'operació d'agregació"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:155
msgid "Rights Expired"