You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
digikam/doc/da_digikam/index.docbook

3549 lines
261 KiB

<
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY kappname "&digikam;"><!-- replace kapp here, do *not* replace kappname-->
<!ENTITY package "extragear-graphics">
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Danish "INCLUDE"><!-- change language only here -->
<!ENTITY digikam '<application>digiKam</application>'>
]>
<book lang="&language;">
<bookinfo>
<title>&digikam;-håndbogen</title>
<authorgroup>
<author><firstname>Gilles</firstname><surname>Caulier</surname> <affiliation><address><email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Renchi</firstname><surname>Raju</surname> <affiliation><address><email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Richard</firstname><surname>Taylor</surname> <affiliation><address><email>rjt-digicam_at_thegrindstone_dot_me_dot_uk</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Ralf</firstname><surname>Hoelzer</surname> <affiliation><address><email>kde_at_ralfhoelzer.com</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Joern</firstname><surname>Ahrens</surname> <affiliation><address><email>joern.ahrens_at_kdemail_dot_net</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Oliver</firstname><surname>Doerr</surname> <affiliation><address><email>oliver_at_doerr-privat.de</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Gerhard</firstname><surname>Kulzer</surname> <affiliation><address><email>gerhard at kulzer.net</email></address></affiliation>
</author>
&erik.kjaer.pedersen.role;
</authorgroup>
<copyright>
<year>2001</year>
<year>2006</year>
<holder>&digikam; udviklingsholdet</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
<date>2006-09-12</date>
<releaseinfo>0.9.0</releaseinfo>
<abstract>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>&digikam;-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>&digikam; er et fotohåndteringsprogram for &kde; med understøttelse for digitalkameraer. </para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>Digitalkamera</keyword>
<keyword>digikam</keyword>
<keyword>gphoto</keyword>
<keyword>Grafik</keyword>
<keyword>Farvehåndtering</keyword>
<keyword>exiv2</keyword>
<keyword>dcraw</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="introduction">
<title>Indledning</title>
<sect1 id="using-kapp-background">
<title>Baggrund</title>
<sect2 id="using-kapp-about">
<title>Om &digikam;</title>
<para>&digikam; er et avanceret digitalt fotohåndteringsprogram for desktopmiljøet &kde;. Det sørger for en enkel grænseflade som gør det muligt at importere og organisere digitale foto "i en håndevending". &digikam; giver dig mulighed for at håndtere et stort antal digitale fotografier i albummer, og at organisere fotografierne med mærker for nemt at kunne komme til dem. Det har mange funktioner til at vise, organisere, behandle og dele billeder med andre. </para>
<para>Der sørges for en letanvendelig kameragrænseflade som forbinder dig til dit digitale kamera og flytter fotografierne direkte over til &digikam;s album. Over 600 digitalkameraer er understøttede gennem gphoto2-bibloteket. </para>
<para>&digikam; omfatter en hurtig billededitor med de grundlæggende billedredigeringsværktøjer. Du kan bruge denne billededitor til at vise fotografier samt gøre forbedringer og ændringer. Redigeringsmulighederne kan enkelt udvides med to sæt plugin, <ulink url="http://www.kipi-plugins.org">KIPI-billedplugin</ulink> og <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">Digikam-billedplugin</ulink>. </para>
<para>Omendskønt &digikam; forbliver let at bruge, sørger det for dusinvis af funktioner på professionelt niveau. Det har fuldstændigt understøttelse for 16-bit inklusive alle tilgængelige plugin, understøtter konvertering af ubehandlede billeder via David Coffins dcraw og en arbejdsstrøm med ICC-farvehåndtering. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Rapportér programfejl</title>
<para>Ligesom resten af &kde;, er &digikam; et projekt med åben kildekode. Det betyder at projektet afhænger af på at brugerne gør en indsats ved i det mindste at rapportere problemer og foreslå mulige forbedringer. </para>
<para>&digikam; gør det så enkelt som muligt at rapportere fejl eller foreslå forbedringer. Hvor du endnu befinder dig i programmet indeholder hjælpemenuen altid punktet Rapportér fejl. Det viser et meddelelsesfelt med et markeret link. Klik på linket så vises siden for fejlrapportering i din browser. Al information som kræves er allerede udfyldt, følg kun instruktionerne for at gøre rapporten færdig. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Støtte</title>
<para>&digikam; er et projekt som understøttes af en fællesskab, hvilket betyder at brugere og udviklere understøtter hinanden . Hvis du bruger &digikam; regelmæssigt opmuntres du til at gå med i &digikam;s e-mail-liste for brugere. Du kan komme i gang ved at stille spørgsmål til andre brugere af &digikam; og forhåbentlig kan du selv snart besvare spørgsmål fra andre. </para>
<para>
<ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-users">Instruktioner for at gå med i &digikam;s e-mail-liste</ulink>
</para>
<para>Du kan også besøge <ulink url="http://www.digikam.org">&digikam;s hjemmeside</ulink>, for nyheder om nye udgaver og anden information relateret til &digikam;. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Begynd at deltage</title>
<para>Der er mange måder du kan blive indblandet i fortsatt udvikling af &digikam;. Du behøver ikke udvikle programmel. Du kan hjælpe til med dokumentation, oversættelse og konstruktion af brugergrænseflade, eller blot bidrage med rigtigt gode idéer til listen med ønskemål. Du kan også deltage ved at teste tidlig udviklingskode mens den udvikles og sørge for tilbagemelding til udviklerne. Hvis du er programmør kan du naturligvis hjælpe til med at gøre &digikam; til det bedste program for håndtering af digitale fotografier som findes. </para>
<para>Den bedste måde at begynde at deltage i udvikling af &digikam; er at gå med i udviklernes e-mail-liste. <ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-devel">Instruktioner for at gå med i &digikam;s e-mail-liste for udviklere</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-firstrun">
<title>Kom i gang</title>
<sect2 id="firstrundialog">
<title>Dialogen for første kørsel</title>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject>
<imagedata fileref="introductionfirstrundialog.png" format="PNG"/> </imageobject>
</inlinemediaobject></para>
<para>Når du starter &digikam; den allerførste gang, spørger det hvor du vil opbevare dine fotografier. Du kan indtaste søgestien til en mappe eller klikke på ikonen <guilabel>Mappe</guilabel> <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="introductionfoldericon.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>mappeikon</phrase></textobject></inlinemediaobject> for at vælge en mappe i dialogen. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Dialogen at skanne punkter</title>
<para>Hvis du allerede har en samling fotografier på din harddisk kan du indtaste topniveaumappen som indeholder fotografierne som mappe for albumbiblioteker. &digikam; behandler hver undermappe til mappen du har skrevet ind som et album. Intet af fotografierne vil ændres. Mens mapperne tolkes, ser du en fremgangsdialog som denne: </para>
<para>
<inlinemediaobject> <imageobject>
<imagedata fileref="introductionscandialog.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Dialogen for manglende albummer</title>
<para>Eftersom &digikam; bruger mapper til at opbevare albummer på harddisken, kan andre programmer såsom filhåndteringen fjerne et hvilket som helst album udenfor en &digikam;-session. I dette tilfælde, spørger &digikam; dig ved næste session om de albummer som er fjernet fra &digikam;s rodsøgesti skal fjernes fra albumdatabasen. Hvis du ønsker at flytte rundt pø mapper, og du ikke ønsker at gøre det i &digikam;, foreslår vi at du gør det med &digikam; kører, så databasen bliver holdt synkroniseret og du ikke mister nogen metadata. </para>
<para><inlinemediaobject><imageobject>
<imagedata fileref="introductionalbumsmissingdialog.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject><phrase>Albummernes manglende dialog</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
<para>Når du bruger en eksisterende mappe med fotografier som mappe for albumbiblioteker, bemærker du at albummene i listen Mine albummer ikke har fotografier som ikoner. Den første gang du viser hvert album, laver &digikam; et miniaturebillede fra det første fotografiet i albummet og bruger det som albumikon. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mine albummer</link> for detaljer om hvordan man ændrer albumikonen. </para>
<para>Hvis du tidligere har brugt et andet program til at komme til din fotografisamling, og det har oprettet miniaturebilleder i undermapper som ikke følger standarden, viser &digikam; mapperne med miniaturebilleder som separate albummer. &digikam; følger standarden fra <ulink url="http://www.freedesktop.org/">freedesktop.org</ulink> for mapper med miniaturebilleder. Der er ingen måde at skjule mapper med miniaturebilleder som ikke følger standarden fra listen "Mine albummer". Hvis du vil beholde dem vil du kunne oprette en albumsamling som kun indeholder alle mapper med miniaturebilleder og derefter kigge på dine albummer i samlingsrækkefølge. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mine albummer</link> for mere information om albumsamlinger. </para>
<para>Når du har indstillet mappen for albumbiblioteket kan du indstille &digikam; til at virke med dit digitalkamera. Lær dig derefter hvordan man bruger <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mine albummer</link> og <link linkend="using-kapp-mytagsview">Mine mærker</link> til at arrangere dine fotografialbummer. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-fileformatsupport">
<title>Billedfilformater som understøttes</title>
<sect2>
<title>Stilbilledformat</title>
<sect3>
<title>Indledning</title>
<para>Næsten alle digitalkameraer opbevarer fotografier i et af to formater: JPEG eller TIFF. Mange kameraer lader dig vælge hvilket af disse formater som skal bruges. En fuldstændig beskrivelse af formaterne findes på <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_file_format">Wikipedia</ulink>. &digikam; understøtter begge disse formater. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Komprimering af stillbilleder</title>
<para>Billedkompression er brugen af datakomprimeringsmetoder for digitale billeder. Det gøres ved at fjerne redundans i billeddata for at kunne opbevare eller overføre data på en effektiv form. </para>
<para>Billedkomprimering kan være med eller uden tab. Tabsfri komprimeringsmetoder foretrækkes altid på grund af deres høje bevarende værdi til arkiveringsformål inden forvandlinger såsom beskæring, størrelsesændring, farvekorrigering, &etc;. Dette skyldes på at komprimeringsmetoder med tab, i særdeleshed når de bruges med lave bithastigheder introducerer komprimeringsartefakter. Metoder med tab er passende for naturlige billeder som fotoer i programmer hvor mindre (sommetider umærkelig) tab af naturtrohed er acceptabel for at opnå en væsentlig reducering af bithastigheden. Komprimering med tab er godt for publicering af fotografier på internettet. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>JPEG</title>
<para>JPEG er et komprimeret format som handler en del af billedkvaliteten ind for at holde filstørrelserne små. Rent faktisk gemmer de fleste kameraer deres billeder i dette format hvis du ikke angiver noget andet. Et JPEG-billede opbevares med tabsgivende komprimering, og du kan variere komprimeringens størrelse. Det lader dig vælge mellem mindre komprimering og højere billedkvalitet eller større komprimering og dårligere kvalitet. Den eneste grund til at vælge højere komprimering er at det laver mindre filer så du kan opbevare flere billeder, og det derfor er nemmere at sende dem via e-mail, eller vise dem på nettet. De fleste kameraer giver dig to eller tre valg som svarer til god, bedre og bedst, selvom navnene varierer. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>TIFF</title>
<para>TIFF er blevet bredt accepteret og har bred understøttelse som billedformat. Sædvanligvis kan TIFF opbevares i ukomprimeret form af kameraet eller ved at bruge en tabsfri komprimeringsalgoritem (Deflate). Det opretholder bedre billedkvalitet, men på bekostning af meget større filstørrelser. Visse kameraer lader dig gemme dine billeder i dette formatet, og det er et populært format på grund af dets tabsfrie komprimeringsalgoritme. Problemet er at formatet er blevet ændret af så mange personer at der nu er 50 eller flere varianter, og ikke alle genkendes af programmer. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>PNG</title>
<para>PNG er et billedformat som blev udviklet som en erstatning for et antal ældre billedfilformater som var bredt brugt i 1990'erne. Det er et tabsfrit format ligesom TIFF, men det er meget kompaktere og sparer diskplads. Selvom det ikke er sandsynligt at dit kamera understøtter PNG, synes visse om at konvertere deres fotografier til PNG så snart de har overført dem til maskinen. I modsætning til JPEG, taber PNG-billeder ikke kvalitet hver gang du koder dem efter ændringer. &digikam; understøtter PNG-billeder fuldstændigt, og pluginnet for baggrundsbehandling af billeder kan konvertere et sæt billeder fra et hvilket som helst format som understøttes til PNG i et skridt. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-setup">Indstilling</link> for information om hvordan plugin bruges i &digikam;. </para>
<para>PNG er et udvideligt filformat for tabsfri, flytbar, velkomprimeret opbevaring af rasterbilleder. PNG sørger for en patentfri erstatning af &GIF; og kan også erstatte meget andet brug af TIFF. PNG er beregnet til at virke godt i direkte visningsprogrammer, såsom internettet, så det er fuldstændigt strømningsbart med mulighed for progressiv visning. Desuden kan PNG gemme gamma og kromaticitetsdata på heterogene platforme. PNG understøtter dybderne 8- og 16 bit pr farve og billedpunkt. Det er et perfekt filformat at arkivere fotografier med. For mere information om PNG-formatet se <ulink url="http://www.libpng.org/pub/png/">PNG hjemmesiden</ulink>. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Ubehandlet</title>
<para>Nogle, typisk dyrere, kameraer lader dig gemme billeder i et ubehandlet format (RAW). Et ubehandlet format følger egentlig ikke nogen billedstandard i det hele taget. Det er forskelligt for hvert kameramærke. Billeder i ubehandlet format indeholder al data som kommer direkte fra kameraets billedsensor inden programmellet i kameraet udfører behandling såsom hvidbalance, skærpning, &etc;. Ved at opbevare fotografier i kameraets ubehandlede format kan du ændre indstillinger såsom hvidbalancen efter fotografiet er taget. De fleste professionelle fotografer bruger ubehandlet format eftersom det giver dem maksimal fleksibilitet. Bagdelen er at filer i ubehandlet format kan være virkelig meget store. </para>
<para>Hvis du vil lære dig mere om ubehandlede billedformater, så besøg guiderne <ulink url="http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/u-raw-files.shtml">Luminous Landscape</ulink> og <ulink url="http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/RAW-file-format.htm">Cambridge in Colour</ulink>, som kan være til stor hjælp. Du kan konvertere billeder med ubehandlet format til JPEG eller TIFF i &digikam;, med pluginnet for konvertering af ubehandlede billeder. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-setup">Indstilling</link> for information om hvordan plugin bruges i &digikam;. </para>
<para>&digikam; understøtter kun indlæsning af ubehandlede billeder med understøttelse af programmet <ulink url="http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/">DCRAW</ulink> som er inkluderet i &digikam;s kerne og understøtter over 200 RAW filformater. Se nedenfor en kort liste af de hovedsagelige kamera ubehandlede filer som er understøttet af &digikam;: <informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Ubehandlet filformat</entry>
<entry>Beskrivelse</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row><entry>CRW, CR2 </entry><entry>Ubehandlede filformater for Canon digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>MRW </entry><entry>Ubehandlet filformat for Minolta digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>NEF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Nikon digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>ORF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Olympus digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>RAF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Fuji digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>PEF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Pentax digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>X3F </entry><entry>Ubehandlet filformat for Sigma digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>DCR, KDC </entry><entry>Ubehandlet filformat for Kodak digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>SRF, ARW </entry><entry>Ubehandlet filformat for Sony digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>RAW </entry><entry>Ubehandlet filformat for Panasonic, Casio og Leica digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>DNG </entry><entry>Adobe ubehandlet filformat (digitalt negativ) </entry></row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
<title>Bevægelige billedformater</title>
<para>Mange digitalkameraer understøtter indspilning af korte filmsekvenser. Disse sekvenser opbevares oftest i AVI- eller MPEG-format. &digikam; forstår disse formater, og laver miniaturebilleder for filmfilerne. &digikam; er imidlertid ikke et filmredigeringsprogram, og det har ingen indbyggede funktioner til at vise eller redigere film. Hvis du dobbeltklikker på en filmfil, bruger &digikam; indstillingerne i &kde; for at vælge et visningsprogram at bruge. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Hvordan &digikam; understøtter filformater</title>
<para>&digikam; er afhængig af et antal bibliotek og støttepakker for at indlæse og gemme billedformater. Hvilke billedformater som er tilgængelige vil bero på tilgængeligheden af disse biblioteker på dit system, og sommetider på måden som bibliotekerne er kompileret. I de fleste distributioner, vil du bemærke at et stort antal billedformater kan vises inde i &digikam;. </para>
<para>Denne afhængighed af andre biblioteker betyder at det ikke er muligt at give en definitiv liste over alle formater som er tilgængelige på dit system. I det mindste vil JPEG, PNG og TIFF være tilgængelige. </para>
<para>&digikam; viser kun filer som har formater som det kan forstå. Det gøres ved at kigge på filernes filendelser og kontrollere dem mod en fordefineret liste. Hvis filendelsen findes i listen, viser &digikam; filen i billedvisningen. Du kan ændre listen med filendelser som &digikam; accepterer. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-setup">Indstilling</link> for mere detaljeret information. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-pluginssupport">
<title>Plugin som understøttes</title>
<para>En af de bedste ting ved &digikam; er hvor enkelt dets funktion kan udvides ved at bruge plugin. To arkitekturer for plugin er tilgængelige: <itemizedlist>
<listitem><para><emphasis>KIPI-plugin</emphasis>: <ulink url="http://www.kipi-plugins.org">KDE's projekt for billedplugin (kipi)</ulink> er et forsøg på at udvikle en fælles pluginstruktur for &digikam;, <application>KimDaBa</application>, <application>Showimg</application> og <application>Gwenview</application>. Målet er at dele billedplugin mellem grafikprogrammer. Indstilling af KIPI-plugin beskrives i følgende <link linkend="setupkipiplugins">afsnit</link>.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Billededitorens plugin</emphasis>: Disse plugin tilføjer nye billedbehandlingstilvalg i &digikam;s billededitor. <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">Projektet DigikamImagePlugins</ulink> er beregnet til at sørge for en samling værktøjer ved brug af denne arkitektur. Indstilling af billededitorens plugin beskrives i følgende <link linkend="setupeditor">afsnit</link>. </para></listitem>
</itemizedlist>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="introductionplugininterfaces.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>&digikam; plugin-grænseflade</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>Plugin kan behandle billeder på næsten lige mange måder som brugere kan. Deres fordel er at det er meget enklere at tilføje en funktion i &digikam; ved at skrive et lille plugin end at ændre &digikam;s kerne. </para>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-camerasupport">
<title>Digitale stillbilledkameraer som understøttes</title>
<anchor id="digitalstillcamera.anchor"/>
<sect2>
<title>Indledning</title>
<para>Nutidens digitalkameraer karakteriseres ved brug af kort med <emphasis> Compact &Flash;</emphasis> hukommelse og <emphasis>USB</emphasis> eller <emphasis>FireWire (IEEE-1394 eller i-link)</emphasis> til dataoverførsel. Selve overførslen til en vært udføres almindeligvis med enhedsklassen <emphasis>USB masselagring</emphasis> (så kameraet ser ud til at være en diskenhed) eller med fotooverførselsprotokollen <emphasis>PTP</emphasis> og dens varianter. Ældre kameraer bruger måske en forbindelse med <emphasis>seriel port (RS-232)</emphasis>. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Forhåndsvisningseksempel</entry>
<entry>Forbindelsestype</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="introductionfirewireconnector.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject></para>
</entry>
<entry>Forbindelse med FireWire (IEEE-1394 eller i-link) fra et professionelt digital stillbilledkamera </entry>
</row>
<row>
<entry>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="introductionusbconnector.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject></para>
</entry>
<entry>Forbindelse med Universal Serial Bus (USB) fra et sædvanligt digitalt stillbilledkamera </entry>
</row>
<row>
<entry>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="introductionserialconnector.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject></para>
</entry>
<entry>Forbindelse med serieport (RS-232) fra et gammelt digitalt stillbilledkamera </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
</sect2>
<sect2>
<title>Overførsel med gphoto2: PTP og RS232 serieport</title>
<para>&digikam; bruger programmet <emphasis>gphoto2</emphasis> til at kommunikere med digitale stillbilledkameraer. Gphoto2 er et frit, videredistribuerbart sæt programmer for digitalkameraer som understøtter et voksende antal af over 600 kameraer. Gphoto2 har understøttelse for fotooverførselsprotokollen <emphasis>Picture Transfer Protocol</emphasis> som er en protokol med bred understøttelse udviklet af International Imaging Industry Association for at tillade overførsel af billeder fra digitalkameraer til maskiner og andre periferienheder uden at behøve yderligere drivere. </para>
<para>Mange ældre digitalkameraer bruger den <emphasis>serielle port</emphasis> til at kommunikere med værten. Eftersom fotografier er store filer og overførsel via den serielle port er langsom, er denne type forbindelse nu forældet. &digikam; understøtter alligevel disse kameraer og udfører billedoverførsler med programmet gphoto2. Du finder en fuldstændig liste over digitalkameraer som understøttes på følgende <ulink url="http://www.gphoto.org/proj/libgphoto2/support.php">URL</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Overførsel fra en masslagringsenhed</title>
<para>For enheder som ikke direkte understøttes af gphoto2, er der understøttelse for protokollen for <emphasis>masselagring</emphasis>, som har god understøttelse i &GNU;/&Linux;. Det omfatter digitalkameraer og hukommelseskortslæsere. Masselagringsgrænsefladerne er: <itemizedlist><listitem><para><emphasis>USB-masselagring</emphasis>: Et sæt grænseflader som bruger en kommunikationsprotokol defineret af USB Implementers Forum som kører på Universal Serial Bus. Denne standard sørger for en grænseflade til en mængde lagringsenheder, inklusive digitale stillbilledkameraer.</para></listitem><listitem><para><emphasis>FireWire-masselagring</emphasis>: Dette er et sæt grænseflader som bruger en kommunikationsprotokol hovedsageligt udviklet af Apple Computer i 1990'erne. FireWire tilbyder højhastighedskommunikation og isokrone realtidstjenester. Ligesom USB-masselagring sørger standarden for en grænseflade for en mængde lagringsenheder, inklusive digitale stillbilledkameraer. Næsten alle nye digitalkameraer understøtter USB version 1 og kommer til at støtte USB version 2, nogle få understøtter FireWire.</para></listitem></itemizedlist> For at bruge en generel masslagringsenhed med &digikam;, vælges punktet <guilabel>Monteret kamera</guilabel> i listen <link linkend="setupcamera">Kameraindstilling</link> og den rigtige søgesti til monteringspunktet indstilles. </para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="using-kapp">
<title>Brug af &digikam;</title>
<sect1 id="using-kapp-mainwindow">
<title>Hovedvinduet i &digikam;</title>
<sect2 id="using-kapp-mainwindow-intro">
<title>Introduktion til hovedvinduet</title>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfacepreview.png" format="PNG"/> </imageobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>&digikam;s hovedvindue har fire områder. Det første er en sidebjælke i venstremarginen som lader dig skifte mellem fire visninger: <guibutton>Mine albummer</guibutton>, <guibutton>Mine datoer</guibutton>, <guibutton>Mine mærker</guibutton> og <guibutton>Mine søgninger</guibutton>. Derefter er der et træområde som viser den valgte visning. Hovedbilledvinduet er lige i midten, og til højre vises yderligere en <link linkend="using-kapp-sidebar">sidebjælke</link>. Den kan bruges til at vise al information om dine billeder. Du kan bruge disse visninger til at organisere og finde dine fotografier. </para>
<para>Øverst langs hele vinduet er der en menulinje og under den er værktøjslinjen. </para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="maininterfacetoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Standardhovedværktøjslinjen</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Gå tilbage et skridt i albumhistorikken.</para></listitem>
<listitem><para>(2): Gå fremad et skridt i albumhistorikken.</para></listitem>
<listitem><para>(3): Opret et nyt album.</para></listitem>
<listitem><para>(4): Redigér albumegenskaber.</para></listitem>
<listitem><para>(5): Værktøj til hurtigsøgninger.</para></listitem>
<listitem><para>(6): Åbn billededitor.</para></listitem>
<listitem><para>(7): Omdøb billede.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Øg miniaturebilledstørrelsen.</para></listitem>
<listitem><para>(9): Mindsk miniaturebilledstørrelsen.</para></listitem>
<listitem><para>(10) : Slå fuld skærm til og fra.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-myalbumsview">
<title>Visningen "Mine albummer"</title>
<para>Træet "Mine albummer" sørger for en organiseret visning af dit fotografialbum. Alle fotografier som håndteres af &digikam; opbevares i en enkelt mappegren. Albummer kan sorteres efter deres mappelayout på harddisken, efter samlingsnavnet som er indstillet under albumegenskaber eller efter albummets dato (datoen kan også ændres under egenskaberne for hvert album). </para>
<para>Du kan skifte mellem disse rækkefølger ved at bruge <guimenuitem>Sortér albummer</guimenuitem> fra menuen <guimenu>Vis</guimenu>. </para>
<sect3 id="using-kapp-createnewalbum">
<title>Opret et nyt album</title>
<para>Der er et antal måder at oprette et nyt album. Du kan oprette et nyt album når du indlæser nye fotografier fra kameraet med kameraværktøjet. Du kan også oprette et nyt tomt album ved at klikke på knappen <menuchoice><guimenu>Vis</guimenu></menuchoice> i værktøjslinjen. Som et yderligere alternativ, kan du oprette et nyt album ved at importere en eksisterende mappe med fotografier fra din computer, ved at bruge <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importér</guimenuitem> <guimenuitem>Importér mapper</guimenuitem></menuchoice> og vælge mappen som du vil importere. Et album oprettes med samme navn som mappen på harddisken. Du kan bruge træk og slip til at importere en mappe. Træk en mappeikon, for eksempel fra et &konqueror;-vindue, og slip den på albumlisten til venstre. En menu vises så, som giver dig mulighed for at flytte eller kopiere mappen til &digikam;. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-deletealbum">
<title>Slet et album</title>
<para>Når du sletter et album fra &digikam; flyttes det til &kde;'s affaldsspand. Alternativt kan du ændre denne opførsel, så sletning virkelig sletter et album og alle fotografier i det. Dette kan ændres ved at vælge <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Indstil &digikam;</guimenuitem></menuchoice> og vælge siden Diverse. Længst oppe på siden findes indstillingerne som bestemmer hvad der sker når et fotografi slettes. For at slette et album højreklikkes på det i træet "Mine albummer" og så vælges Slet album i den sammenhængsafhængige menu. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-addphototoalbum">
<title>Tilføj et fotografi til et album</title>
<para>For det meste laver du nye albummer og fylder dem op med fotografier direkte fra kameraet med kameraværktøjet. Af og til vil du dog alligevel tilføje et fotografi som du allerede har på maskinen i et eksisterende album. For at tilføje et fotografi til et album, skal du sørge for at albummet er markeret. Klik derefter enten på ikonen <guilabel>Tilføj billeder</guilabel> i værktøjslinjen eller vælg <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importér</guimenuitem> <guimenuitem>Tilføj billeder</guimenuitem></menuchoice> i menulinjen. Vælg fotografierne du vil tilføje i fildialogen og klik på <guilabel>Åbn</guilabel>. Fotografierne kopieres så til albummet. Alternativt kan du bruge træk og slip til at importere fotografier. Træk fotografiernas ikoner, for eksempel fra et &konqueror;-vindue, og slip dem på billedlisten til højre. </para>
<para>Hvis du har en skannet installeret kan du også indlæse et fotografi direkte til et album. Vælg <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importér</guimenuitem> <guimenuitem>Indlæs billeder</guimenuitem></menuchoice>. Du kan også tage et skærmaftryk og tilføje det direkte til et album. Vælg <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importere</guimenuitem> <guimenuitem>Skærmdump</guimenuitem></menuchoice>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-movecopyitem">
<title>Flytte eller kopiere fotografier mellem album</title>
<para>or at flytte eller kopiere et fotografi fra et album til et andet, dra helt enkelt fotografiet og slæpp det på målalbummet. En menu vises som giver dig valgmulighederne at <guilabel>Flytta</guilabel> eller <guilabel>Kopiér</guilabel> fotografiet. Du kan flytte eller kopiere flere fotografier på samme sætt. Markera kun alle fotografier du vil flytte og dra dem til målalbummet. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-managealbums">
<title>Håndtering af albummer</title>
<anchor id="albumpropsedit.anchor"/>
<para>Et album indeholder et sæt fotografier, og albumegenskaberne lader dig angive information om måde. For at komme til albumegenskaberne, højreklik på et album og vælg <guilabel>Redigér albumegenskaber</guilabel> i den sammenhængsafhængige menu. </para>
<para>Dialogen Albumegenskaber tillader dig at indstille:</para>
<example>
<title>Dialogen Albumegenskaber</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfacealbumproperties.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<itemizedlist>
<listitem><para>Albummets <guilabel>titel</guilabel>: Det bruges i listen "Mine albummer". </para></listitem>
<listitem><para>Albummets <guilabel>samling</guilabel>: Det er en måde at gruppere dine album sammen under fælles etiket. Samlingen du angiver bruges til at ordne dine albummer når du vælger <guilabel>Efter samling</guilabel> i værktøjslinjens dropned-felt eller ved at bruge <menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Sortér albummer</guimenuitem><guimenuitem>Efter samling</guimenuitem></menuchoice>. Hvis du vil tilføje eller fjerne samlingsetiketter, bruges dialogen <link linkend="setupcollection">Samlingsindstillinger</link>. </para></listitem>
<listitem><para>Albummets <guilabel>kommentarer</guilabel>: De vises i listen længst oppe i hovedbilledvinduet. </para></listitem>
<listitem><para>Albummets <guilabel>dato</guilabel>: Det bruges når du sorterer albummer efter dato ved brug af <menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Sortér albummer</guimenuitem><guimenuitem>Efter dato</guimenuitem></menuchoice>. </para></listitem>
<listitem><para>Knapperne <guilabel>Ældste, Gennemsnit, Seneste</guilabel>: Disse indstiller <guilabel>Dato</guilabel> til ældste, gennemsnit, eller seneste dato for billederne i albummet. De forsøger først at beregne datoen for billederne i albummet baseret på EXIF-hovedet. Hvis dette mislykkes går de tilbage til ændringsdatoen for filerne i mappen. </para></listitem>
</itemizedlist>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-setalbumicon">
<title>Indstil albumikon</title>
<para>Når du kigger på et album første gang vælger &digikam; det første fotografi i albummet som ikon til at vise i listen "Mine albummer". Det hjælper dig med at huske hvilken slags fotografier der findes i et album. Sommetider er det første fotografi i albummet ikke det mest repræsentative og du vil måske vælge et andet som albumikon. </para>
<para>For at vælge et andet fotografi som albumikon, højreklikkes på fotografiet som du vil bruge som albumikon og vælg "Brug som miniaturebillede for albummer" i den sammenhængsafhængige menu. Som et alternativ kan du bruge træk og slip for at vælge albumikonen. Træk fotografiets ikon og slip det på albummet som for øjeblikket er markeret i albumlisten. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-aboutcollections">
<title>Noter om albumsamlinger</title>
<para>Et album kan kun være i én albumsamling, og albumsamlinger kan ikke indgå i et hierarki. </para>
<para>&digikam; understøtter også at mærke individuelle fotografier med området "Mine mærker" længst nede til venstre i hovedvinduet. Albumsamlinger adskiller sig fra mærker på fotografier, eftersom albumsamlinger gælder alle fotografier i et album i stedet for individuelle fotografier. Du kan både bruge albumsamlinger og mærker til at organisere dine fotografier. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-imageview">
<title>Billedvisning</title>
<sect3>
<title>Indledning</title>
<para>Billedvinduet sørger for hovedvisningen for dine fotografier. Når du markerer et album vises fotografierne i dette album i billedvinduet. Hvert fotografi vises som en miniature. Du kan ændre størrelse på miniaturebillederne med forstørrelsesknapperne i værktøjslinjen. <inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="editorzoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Knapperne for miniaturestørrelse</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>Den første gang du vælger et album skal du måske vente en kort stund mens miniaturebilleder genereres. </para>
<para>Information om hvert fotografi vises under miniaturebilledet. Du kan bestemme hvilken information som vises i dialogen <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Indstil &digikam;</guimenuitem></menuchoice>. Vælg siden Album og kig efter <guilabel>Ekstra information i miniaturebilleder</guilabel>. </para>
<para>Miniaturebillederne har værktøjsvink som dukker op hvis du holder musen stille over et miniaturebillede et øjeblik. Værktøjsvinket viser fotografiets vigtigste egenskaber inklusive eventuelle mærker du har tilføjet. Skærmbilledet længst oppe i afsnittet <link linkend="using-kapp-mainwindow-intro">Introduktion til hovedvinduet</link> indeholder et værktøjsvink som vises. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Billedmenuen</title>
<para>Fotografier er det &digikam; handler om. Albummer og mærker lader dig organisere og finde dine fotografier på en måde som passer dig. Billededitoren lader dig vise fotografier og udføre et antal justeringer af dem. Du har adgang til alle funktioner som &digikam; kan udføre på et fotografi ved at højreklikke på miniaturebilledet eller vælge dem fra menuen <guimenu>Billede</guimenu> i menulinjen. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-imageviewing">
<title>Vis et fotografi</title>
<para>Du kan åbne billededitoren for et fotografi ved enten at dobbeltklikke på miniaturebilledet eller ved at højreklikke og vælge <guilabel>Vis/Redigér</guilabel> i den sammenhængsafhængige menu. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-imageeditor">&digikam;s billededitor</link> for instruktioner om hvordan du kan redigere dine fotografier. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-externalapp">
<title>Vis eller redigér et fotografi med et andet program</title>
<para>Sommetider sørger &digikam; måske ikke for alle de muligheder som du behøver. Du kan åbne et fotografi i et andet program ved at højreklikke på det og vælge det i undermenuen <guilabel>Åbn med</guilabel>. Listen over programmer som vises i menuen bestemmes af &kde;'s sædvanlige filtilknytninger for fotografiets billedformat. Kig i &kde;'s håndbog for instruktioner om hvordan man ændrer filtilknytninger hvis programmet du behøver ikke angives. </para>
<para>Bemærk at der kan være problemer med metadata som er indlejret i fotografier når de redigeres af andre billedbehandlingsprogrammer. Visse programmer beholder ikke fotografiets metadata når du gemmer et ændret billede. Dette betyder at hvis du ændrer et fotografi med et af disse programmer mister du information såsom orientering, blænder, &etc;. som er opbevaret i EXIF-mærkerne. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotateimage">
<title>Rotér et fotografi</title>
<note><para>Du skal have installeret KIPI-pluginnet Tabsfri JPEG for rotationsfunktionerne. Hvis du ikke har dette plugin installeret, kan du stadigvæk rotere dine fotografier, men du skal gøre det inde i billededitoren. Billededitoren bruger en anden måde at rotere et billede. Du mærker måske ikke nogen forskel, men billededitorens metode kan forårsage et vist kvalitetstab i fotografiet. Rotationsmetoderne som beskrives her bruger KIPI-pluginnet Tabsfri JPEG og forårsager intet kvalitetstab fra originalfotografiet. </para></note>
<para>&digikam; sørger for to måder at få fotografier til at vende rigtigt. Den enkleste måde er at højreklikke på miniaturebilledet, vælge Rotér og derefter angive den rigtige rotationsværdi som behøves. </para>
<para>Mange digitalkameraer har nu om dage en orienteringssensor. Denne sensor kan detektere hvordan du holder kameraet når du tager et billede. Den opbevarer informationen om orienteringen inde i billedet. Den opbevares i en indlejret metadataafdeling som kaldes EXIF. Kameraerne ville kunne rotere billederne selv, men de har begrænset processorkraft så de overlader dette arbejde til programmer såsom digiKam. Hvis kameraet opbevarer orienteringen, kan &digikam; bruge det til automatisk at rotere dine fotografier så de har den rigtige side opad når du viser dem. &digikam; roterer billedet på disken ifølge orienteringsinformationen. </para>
<para>Fotografiet roteres uden kvalitetstab og orienteringsinformationen stilles om til normal, så andre programmer som kender til EXIF håndterer det rigtigt. For at bruge denne funktion, højreklikkes på miniaturebilledet og så vælges <guilabel>Rotér eller vend automatisk med EXIF-information</guilabel>. Kameraværktøjet kan udføre denne handling automatisk når det henter fotografier fra kameraet, hvilket sikrer at dine fotografier altid har den rigtige side opad. Rotationshandlingen gør ingenting, hvis kameraet ikke inkluderer denne information i billedet. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-renameimage">
<title>Omdøb et fotografi</title>
<para>Du kan ændre et fotografis filnavn ved at højreklikke på miniaturebilledet og vælge <guilabel>Omdøb</guilabel>. Husk at beholde filendelsen (.jpg, .tif, &etc;.). </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-deleteimage">
<title>Slet et fotografi</title>
<para>Når du sletter et fotografi fra &digikam; flyttes det til &kde;'s affaldsspand. Hvis du foretrækker at fotografiet virkelig fjernes fuldstændigt, kan du indstille dette tilvalg ved at vælge <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Instil &digikam;</guimenuitem></menuchoice> og vælge siden <guilabel>Diverse</guilabel>. Længst oppe på siden er de indstillinger som bestemmer hvad som hænder når et fotografi fjernes. </para>
<para>For at slette et fotografi, højreklik på miniaturebilledet og vælg <guilabel>Slet</guilabel> i den sammenhængsafhængig menuen. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-mytagsview">
<title>Visningen "Mine mærker"</title>
<para>Mærkning af fotografier giver en fleksibel måde at organisere og katalogisere dine fotografier. Mærker er etiketter som kan angives for individuelle fotografier. Når et fotografi er mærket, kan fotografiet findes igen ved at klikke på mærket. </para>
<example> <title>Vælg et mærke</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfacetagsview.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Når et mærke vælges, vises alle fotografier som er markerede med det mærke. </para>
<para>Mærker kan arrangeres i et hierarkisk træ. Dette tillader dig at organisere dine mærker på en logisk måde. Det lader dig også trække dele af træet sammen i listen "Mine mærker" så du nemt kan finde de mærker som du leder efter. </para>
<para>Når du vælger et mærke i træet som indeholder andre undermærker, viser &digikam; normalt ikke fotografier som er mærkede med undermærkerne. Du kan ændre denne opførsel hvis du foretrækker at alle fotografier som er markerede med et undermærke til det nuværende mærke skal vises. For at indstille dette, åbn <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Indstil &digikam;</guimenuitem></menuchoice> i hovedmenulinjen, vælg siden <guilabel>Album</guilabel> og vælg derefter <guilabel>Vis punkter i undermærker</guilabel>. </para>
<sect3 id="using-kapp-managetags">
<title>Håndtering af mærker</title>
<para>Du kan tilføje nye mærker ved enten at højreklikke på feltet "Mine mærker" eller på et eksisterende mærke, og vælge <guilabel>Nyt mærke</guilabel>. Hvis du tilføjer et nyt mærke ved at højreklikke på et eksisterende mærke, laves det nye mærke som et undermærke. </para>
<para>Du kan slette et mærke ved at højreklikke på mærket du vil slette og vælge <guilabel>Slet mærke</guilabel>. Når du fjerner et mærket slettes fotografierne som er markerede med mærket ikke. Mærket fjernes blot fra de fotografier. </para>
<para>Du kan flytte et mærkes sted i træet ved at trække det til stedet du vil have det og slippe det. En menu vises som giver dig mulighed for at <guilabel>Flytte</guilabel> mærket. Et mærke kan kun være på et sted i træet af gangen. </para>
<para>Du kan angive mærkeegenskaber ved at højreklikke på et faneblad, og vælge <guilabel>Redigér mærkeegenskaber</guilabel>. Mærkeegenskaberne lader dig ændre mærkets navn og ikonen som bruges i træet "Mine mærker". </para>
<para>For at vælge et andet fotografi som albumikon, højreklikkes på fotografiet som du vil bruge som albumikon og vælg "Brug som miniaturebillede for albummer" i den sammenhængsafhængige menu. Som et alternativ kan du bruge træk og slip for at vælge albumikonen. Træk fotografiets ikon og slip det på albummet som for øjeblikket er markeret i albumlisten. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-taggingimages">
<title>Giv fotografier mærker</title>
<para>Inden du kan få ud så meget som muligt ud af &digikam;s mærkefunktion skal du først markere dine fotografier med mærker. Der er to måder at mærke fotografier. Når du har identificeret fotografierne du vil mærke, kan du enten trække og slippe dem på mærket i træet "Mine mærker" eller, ved at højreklikke på de markerede fotografier i billedvinduet, kan du bruge menuen <guilabel>Tilknyt mærke</guilabel> for at vælge de mærker du vil bruge. </para>
<para>Du kan mærke et fotografi med så mange mærker som du vil. Fotografiet vises når du markerer et af mærkerne som det er mærket med. På den måde kan du angive et mærke for hver person i et fotografi, samt stedet fotografiet blev taget, begivenheden hvor det blev taget, &etc; </para>
<example> <title>Billedmærkning med den sammenhængsafhængige menu</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfaceassigntags.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Når du har givet et fotografi et mærke, ses mærkenavnet under miniaturebilledet i billedvinduet. </para>
<para>Du kan fjerne et mærke fra et fotografi ved at højreklikke på fotografiet og bruge menuen <guilabel>Fjern</guilabel> mærke. Menuen viser kun de mærker som dette fotografiet er mærket med. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-mydatesview">
<title>"Datovisning" i hovedvinduet</title>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfacedateview.png" format="PNG"/> </imageobject>
<textobject><phrase>Datovisning i hovedvinduet</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
<para>Visningen "Mine datoer" organiserer dine fotografier baseret på deres datoer. &digikam; bruger enten EXIF-datoen eller, hvis ingen EXIF-dato er tilstede, filens seneste ændringstidspunkt. </para>
<para>Når du vælger en måned fra listen, vises alle fotografier fra den måned i billedvisningen. Du kan vælge dage eller uger i datoarket for neden i Datovisningen til kun at vise fotografier fra de valgte datoer. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-mysearchesview">
<title>Visningen "Mine søgninger"</title>
<sect3>
<title>Hurtigsøgningsværktøjet</title>
<anchor id="quicksearchtool.anchor"/>
<para>Hurtigsøgning sørger for en enkel søgeformular som du kan bruge til at søge i alle datafelter i albumbiblioteket med en enkelt forespørgsel. Du kan skrive hvilke som helst argumenter i tekstfeltet <guilabel>Søg</guilabel> og de bruges til at bestemme et resultat. Du kan for eksempel indtaste strengen 'fødselsdag' for at søge i hele albumbiblioteket efter forekomster af orden 'fødselsdag' i beskrivelser af fotografier, eller '05.png' for at søge efter det specifikke billedfilnavnet '05.png'. </para>
<para>Hvis du vil søge efter fotografier fra en bestemt dato, kan du helt enkelt skrive <userinput>2005</userinput>, men det er til og med muligt at søge efter en bestemt måned. Skriv blot månedens navn på dit sprog. Hvis det er dansk, kan du indtaste <userinput>april</userinput> for at se billeder fra april. </para>
<example>
<title>Hurtigsøgningsværktøjets dialog i gang</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfacequicksearch.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Når du er tilfreds med dit valg, klikkes på knappen <guilabel>O.k.</guilabel> så udføres søgningen, og resultatet vises i visningen "Mine søgninger" i hovedvinduet. Tekstfeltet <guilabel>Gem søgning som</guilabel> bruges for at navnge din spørge i listen "Mine søgninger". Hvis du vil ændre valet efter en søgning har utforts, højreklikke helt enkelt på et objekt i visningen "Mine søgninger" og vælg et alternativ i den sammenhængsafhængig menuen. </para>
<para>Hvis du vælger <guilabel>Redigér søgning</guilabel>, så vises søgeformularenigen med din tidligere søgeinformation. Hvis du vælger <guilabel>Redigér som avanceret søgning</guilabel>, startes dialogen med værktøjet for avanceret søgning for at ændre dine tidligere søgeinformation med flere søgeregler. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-mainwindow-advancedsearchtool"> Værktøjet for avanceret søgning</link> for mere information. </para>
<para>Hvis du vil fjerne en eksisterende søgning fra listen, så vælg blot <guilabel>Slet søgning</guilabel> i den sammenhængsafhængige menu. </para>
<example>
<title>Søgevisningen fra hovedvinduet</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfacesearchview.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-mainwindow-advancedsearchtool">
<title>Værktøjet for avanceret søgning</title>
<anchor id="advancedsearchtool.anchor"/>
<para>Værktøjet for avanceret søgning sørger for en udvidet formular til søgning, som du kan bruge til at søge i specifikke felter i &digikam;s albumdatabase. </para>
<para>Listen <guilabel>Søgeregler</guilabel> bruges til at angive alle tilvalg for at behandle en søgeforespørgsel i albumdatabasen. Alle regler listes lodret og adskilles af en operator. Et tilvalg kan tilføjes i eller slettes fra listen med <guilabel>Tilføj/Slet</guilabel> eller grupperes eller deles op med <guilabel>Gruppér/Del op</guilabel>. Hvert tilvalg kan kombineres med et andet med de logiske operatorer <guilabel>Samt</guilabel> eller <guilabel>Eller</guilabel>. </para>
<tip>
<para>Hvis du oprettede en regel med <guilabel>Samt</guilabel> og du indser at den skulle have været <guilabel>Eller</guilabel>, kan du nemt skifte til det ved at dobbeltklikke på teksten <guilabel>Samt</guilabel> i regelområdet. </para>
</tip>
<para>Et tilvalg består af fire felter: <example>
<title>Detaljer i et spørgsmålstilvalg</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfaceadvancedsearchoption.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Punktet som bruges til at søge i databasen, som kan være et album, et navn, et mærke, et billede, et nøgleord, &etc; </para></listitem>
<listitem><para>(2): Den logiske operator til at behandle hvilket punkt som afhænger af punkttypen. </para></listitem>
<listitem><para>(3): Operatorens argument som kan være en streng eller et navn som allerede er i databasen. </para></listitem>
<listitem><para>(4): Et afkrydsningsfelt som håndterer tilvalget med kontrollerne Tilføj/Slet og Gruppér/Del op. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Du kan for eksempel indstille en avanceret forespørgsel til at søge efter alle punkter i databasen med følgende tilvalg: <itemizedlist>
<listitem><para>Alle albumnavn som indeholder strengen 'adrien' og alle billedoverskrifter som indeholder strengen 'an'. </para></listitem>
<listitem><para>Eller alle punkter som har mærket 'Personer'. </para></listitem>
<listitem><para>Eller alle nøgleord som indeholder strengen 'gilles'. </para></listitem>
</itemizedlist>
<example>
<title>Værktøjet for avanceret søgning i gang</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfaceadvancedsearch.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para>
<para>Hvis du vil gruppere tilvalg sammen, så markér blot afkrydsningsfeltet i slutningen af regelen og tryk på knappen <guilabel>Gruppér</guilabel>. Tilvalgene vises i listen sådan her: <example>
<title>Et eksempel på grupperede spørgsmål</title>
<screenshot><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="maininterfaceadvancedsearchoptiongroup.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para>
<para>Når du er tilfreds med dine søgindstillinger, klikke på knappen <guilabel>Ok</guilabel> så udføres den avancerede søgningen, og resultatet vises i visningen "Mine søgninger" i hovedvinduet. Tekstfeltet <guilabel>Gem søgning som</guilabel> bruges til at navngive dit avancerede spørgsmål i listen "Mine søgninger". Hvis du vil ændre indstillinger efter en avanceret søgning er udført, højreklikkes blot på et punkt i visningen "Mine søgninger" og så vælges <guilabel>Redigér søgning</guilabel> i den sammenhængsafhængige menu. </para>
</sect3>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-sidebar">
<title>&digikam;s sidebjælke</title>
<anchor id="sidebar.anchor"/>
<sect2>
<title>Introduktion til højre sidebjælke</title>
<para>Hovedvinduet i &digikam; indeholder en sidebjælke ved højrekanten som sørger for vigtig information og handlinger for de markerede billeder. Samme sidebjælke er også tilgængelig i <link linkend="using-kapp-imageeditor">billededitorens visning</link>, uden pilene for første, foregående, næste og sidste billede. Den kan vises ved at klikke på en af de fem faneblade: </para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para><link linkend="using-kapp-sidebarfileproperties">Egenskaber</link>: Fil- og billedegenskaber, vigtigere fotografiparametre (EXIF-data)</para></listitem>
<listitem><para><link linkend="using-kapp-sidebarmetadata">Metadata</link>: EXIF, Makernotes, IPTC og GPS-data</para></listitem>
<listitem><para><link linkend="using-kapp-sidebarcolors">Farver</link> : Histogram og indlejrede ICC-profiler</para></listitem>
<listitem><para><link linkend="using-kapp-sidebarcommentstags">Kommentarer og mærker</link>: Kommentarer, dato- og tidsindstillinger, scoring, mærker</para></listitem>
<listitem><para><link linkend="using-kapp-sidebartagfilters">Etiketfilter</link>: Etiketfilter som bruges for udvalget i hovedvinduet</para></listitem>
</itemizedlist>
Ved at klikke gentagne gange på samme faneblad vise sidebjælken eller foldes sammen langs kanten. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-sidebarfileproperties">
<title>Egenskaber</title>
<para>Sidebjælken med egenskaber viser den vigtigste information om det markerede billede som stort set er selvforklarende. Den er grupperet i følgende afsnit: <itemizedlist>
<listitem><para>Filegenskaber: Dette er information som har med filsystemet at gøre</para></listitem>
<listitem><para>Billedegenskaber: Viser billed- og formategenskaber såsom dimension, komprimering, farvedybde, osv.</para></listitem>
<listitem><para>Fotografiegenskaber: Viser en sammenfatning af de vigtigste parametre da billedet blev taget. Data hentes fra EXIF-felter om tilgængelige.</para></listitem>
</itemizedlist>
<example> <title>Sidebjælkens filegenskaber</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på sidebjælkens filegenskaber</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarfileproperties.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-sidebarmetadata">
<title>Metadata-faneblade</title>
<para>Sidebjælken Metadata består af fire delfaneblade <guilabel>EXIF, Makernotes, IPTC og GPS-data</guilabel>. Til venstre lader to knapper dig vælge mellem en fuldstændig eller forenklet datavisning. Ved siden af den er der en udskrifts- og kopieringsknap. De udfører netop det: udskrift (med dialogen &kprinter;) eller kopiering af de respektive fanebaldes data til klippebordet. I hovedvinduets visning ser du et sæt navigationsknapper med filnavnet ovenfor fanebladene. </para>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarmetadata.png" format="PNG"/> </imageobject><textobject><phrase>Metadata-faneblade</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
<sect3 id="using-kapp-sidebarmetadataexif">
<title>EXIF-data</title>
<anchor id="kexif.anchor"/>
<sect4>
<title>Hvad er EXIF?</title>
<para>EXIF betyder <ulink url="http://www.exif.org">EXtended Interchange Format</ulink>. Det blev oprettet særligt for digitalkameraer. Det tillader at en stor mængde information opbevares om fotografiet. Informationen beskriver kameraet som tog billedet sammen med indstillingerne (inklusive dato og tid) som gjaldt da billedet blev taget. Det tillader også at et indbygget miniaturebillede inkluderes. </para>
<para>EXIF-formatet indeholder et sæt markeringsafsnit, som kaldes <emphasis>Image File Directories</emphasis> (IFD). De afsnit som formodentlig findes i en normal EXIF-fil er følgende: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Billedinformation</guilabel>: Indeholder generel information om fotografiet. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Indlejret miniature</guilabel>: Indholder information om det indlejrede miniaturebillede. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Information om fotografi</guilabel>: Indeholder udvidet information om fotografiet. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Interoperability</guilabel>: Indeholder information for at støtte evnen til at virke sammen mellem forskellige implementeringer af EXIF. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hvordan bruges EXIF-visningen?</title>
<para>Du kan undersøge billedets indlejrede EXIF-information under det første faneblad i sidebjælken. EXIF-visningen er kun til information. Ingenting du gør med den forårsager ændringer i de forskellige EXIF-afsnit. </para>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarmetadataexif.png" format="PNG"/> </imageobject><textobject><phrase>EXIF-visningen i gang</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
<para>Du kan bruge to forskellige niveauer til at vis markerede EXIF-afsnit: <itemizedlist> <listitem><para> <guilabel>Enkel</guilabel>: Viser kun fotografiets vigtigste EXIF-data. </para></listitem> <listitem><para> <guilabel>Fuldstændig</guilabel>: Viser alle markerede afsnit. </para></listitem> </itemizedlist> </para>
<para>Nogle leverandører tilføjer yderligere EXIF-afsnit, såsom Canon, Fujifilm, Nikon og Sigma. Disse afsnit indeholder specifikke anmærkninger for fremstiller og model. De vises under delfanebladet <guilabel>Fremstillernoter</guilabel>. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-sidebarmetadatamakernote">
<title>Fremstillermærker</title>
<sect4>
<title>Hvad er fremstillermærker?</title>
<para>EXIF standarden definerer data for fremstillermærker, som gør det muligt for kameraets fremstiller at tilføje hvilken somhelst egenformateret metadata til filen. Dette bruges mere og mere af kamerafremstillere til at opbevare en stor mængde kameraindstillinger som ikke indgår i EXIF-standarden, såsom fotograferingstilstande, efterbehandlingsindstillinger, serienummer, fokuseringstilstand, osv. Alle disse formater er privatejede og fremstillerspecifikke. </para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hvordan bruges Makernote-visningen?</title>
<para>Du kan undersøge billedets indlejrede Makernote-information under det første faneblad i sidebjælken. Makernote-visningen er kun til information. Ingenting du gør med den forårsager ændringer i de forskellige Makernote-afsnit. </para>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarmetadatamakernote.png" format="PNG"/> </imageobject><textobject><phrase>Makernote-visningen i gang</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-sidebarmetadataiptc">
<title>IPTC-mærker</title>
<sect4>
<title>Hvad er IPTC?</title>
<para><ulink url="http://www.iptc.org">International Press Telecommunications Council</ulink> er en sammenslutning af de største nyhedsbureauer og nyhedsformidlere i verden. Det udvikler og vedligeholder tekniske standarder for forbedret udveksling af nyheder som bruges af stort set alle større nyhedsorganisationer i verden. </para>
<para>IPTC blev grundlagt i 1965 af en gruppe nyhedsorganisationer for at sikre verdenspressens behov for telekommunikation. Siden slutningen af 1970'erne har IPTC's aktiviteter i hovedsagen været fokuseret på at udvikle og publicere industristandarder for udveksling af nyhedsinformation. </para>
<para>Specielt har IPTC defineret et sæt metadata-egenskaber som kan bruges til billeder. De blev oprindeligt defineret i 1979, med en betydelig revision i 1991 for at kunne være en "informationsudvekslingmodel" (IIM), men begrebet gjorde først virkelige fremskridt i 1994 da Adobe definerede en specifikation for virkelig at kunne indlejre metadata i digitale billedfiler, som er kendt som "IPTC-headers". </para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hvordan bruges IPTC-visningen?</title>
<para>Du kan undersøge billedets indlejrede IPTC-information under det første faneblad i sidebjælken. IPTC-visningen er kun til information. Ingenting du gør med den forårsager ændringer i de forskellige IPTC-afsnit. </para>
<para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarmetadataiptc.png" format="PNG"/> </imageobject><textobject><phrase>IPTC-visningen i gang</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-sidebarmetadatagps">
<title>GPS-fanebladet under metadata</title>
<sect4>
<title>Hvad er GPS?</title>
<para>Det <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System">globale positioneringssystem</ulink>, sædvanligvis kaldet GPS, er det eneste fuldt funktionsdygtige satelitnavigationssystem. En samling af mere end to dusin GPS-sateliter udsender nøjagtige tidssignaler via radio, hvilket gør det muligt for hver GPS-modtager at bestemme sin position hvor som helst på jorden (længdegrad, breddegrad og højde). GPS sørger også for en yderst præcis tidsreference og bestemmer hastighed med meget høj nøjagtighed. </para>
<para>GPS-information kan opbevares direkte i billeder af kameraet, eller i synkroniseringsfiler med en ekstern GPS-enhed. Kig i <link linkend="using-kapp-gps">følgende afsnit</link> for mere information. </para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hvordan bruges GPS-stedfinder?</title>
<para>Dette faneblad sørger for GPS-delen af metadata. Positioneringsdata som vises under fanebladet opbevares i virkeligheden i billedets EXIF-data (og ikke i databasen). Dette gør det muligt at aflæse stedet for et hvilket som helst andet program som forstår EXIF GPS-data. </para>
<para>Under dette faneblad vises et lille verdenskort for at angive hvor billedet er taget. Hvis du vil have et mere detaljeret kort, så vælg blot den korttjeneste på nettet som du foretrækker og klik på <guilabel>Mere information</guilabel> for at starte en ekstern browser. </para>
<example> <title>Sidebjælkens metadata GPS-information</title>
<screenshot><screeninfo>Sidebjælkens metadata-information</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarmetadatagps.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect4>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-sidebarcolors">
<title>Farver</title>
<para>Sidebjælken med farver har de to delfaneblade <guilabel>Histogram og ICC-profil</guilabel>. Her er de mere detaljeret information om <link linkend="using-kapp-iccprofile">farvehåndtering</link>. </para>
<sect3 id="using-kapp-histogramviewer">
<title>Histogramvisning</title>
<anchor id="histogramviewer.anchor"/>
<para>Et histogram for et billede viser mængden af hver farve som findes og deres forskellige amplituder i billedet. Hvis fotografiet har en farveforvrængning kan du måske se hvad fejlen er ved at kigge på histogrammet. </para>
<para>Histogramvisningen angiver information om den statistiske fordeling af farveværdier i nuværende billede. Den er rent informativ, ingenting du gør med den forårsager ændringer i billedet. Hvis du vil udføre histogrambaseret farvekorrektion, bruges billededitorens plugin Niveaujustering eller Kurvejustering. Disse plugin er en del af <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink>. For mere information om at bruge plugin i &digikam;, se afsnittet <link linkend="using-kapp-setup">Indstilling</link>. </para>
<example> <title>Histogramvisningen i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Histogramvisningen i gang</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarcolorshistogramviewer.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Et billede kan deles op i kanalerne <guilabel>Rød</guilabel>, <guilabel>Grøn</guilabel>, <guilabel>Blå</guilabel> og <guilabel>Alfa</guilabel>. <guilabel>Alfa</guilabel>-kanalen er et lager i billeder som understøtter gennemsigtighed (ligesom PNG- eller &GIF;-billeder). Hver kanal understøtter et område med lysstyrkeniveauer fra 0 til 255 (heltalsværdier). Således kodes et sort billedpunkt med 0 i alle farvekanaler, og et hvidt billedpunkt med 255 i alle farvekanaler. Et gennemsigtigt billedpunkt kodes med 0 i alfakanalen, og et ugennemsigtigt med 255. </para>
<para>Histogramvisningen lader dig se hver kanal for sig: <itemizedlist>
<listitem><para><emphasis>Lysstyrke</emphasis>: viser fordelingen af lysstyrkeværdier. </para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Rød, grøn, blå</emphasis>: Viser fordelingen af intensitetsniveauer for den røde, grønne eller blå kanal. </para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Alfa</emphasis>: Viser fordelingen af gennemsigtighedsværdier. Hvis laget er fuldstændigt ugennemsigtigt eller gennemsigtigt består histogrammet af en enkelt bjælke ved venstre eller højre kant. </para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Farver</emphasis>: Viser histogrammen for rød, grøn og blå ovenpå hinanden så at du kan se al farvefordelingsinformation i et enkelt vindue. I denne tilstand kan histogrammets forgrundsfarve vælges med tilvalget <guilabel>Farve</guilabel>. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Med tilvalget <guilabel>Optegning</guilabel> kan du afgøre om histogrammet vises med <guilabel>Hele billedet</guilabel> eller kun nuværende <guilabel>Markering i billedet</guilabel>. Dette kan kun aktiveres hvis du har markeret et billedområde med billededitoren. </para>
<para>Med tilvalget <guilabel>Skala</guilabel> kan du afgøre om histogrammet vises med en lineær eller logaritmisk Y-akse. For billeder som er taget med et digitalkamera er den lineære tilstand oftest mest nyttigt. For billeder som indeholder store områder med konstant farve, domineres et lineært histogram imidlertid af en enkelt bjælke. I dette tilfælde er et logaritmisk histogram mere nyttigt. </para>
<para>Du kan begrænse analysen for statistikken som vises længst nede i dialogen til et begrænset område med værdier hvis du vil. Du kan indstille området på to måder: <itemizedlist>
<listitem><para>Klik og træk markøren over histogrammets visningsområde, fra det laveste niveau til den højeste niveau du vil have. </para></listitem>
<listitem><para>Brug knapperne under histogramområdet. Venstre knap er områdets nedre grænse og højre knap er områdets øvre grænse. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Længst nede i histogramvisningen vises en statistik som beskriver fordelingen af kanalværdier, begrænset til det valgte område. Det er: <itemizedlist> <listitem><para>Middelværdien. </para></listitem> <listitem><para>Standardafvigelsen. </para></listitem> <listitem><para>Medianen for den valgte histogramdel. </para></listitem> <listitem><para>Antal billedpunkter i billedet. </para></listitem> <listitem><para>Antal hvis værdier falder indenfor det valgte området. </para></listitem> <listitem><para>Procentantal hvis værdier falder indenfor det valgte område. </para></listitem></itemizedlist> I kanaltilstanden <guilabel>Farver</guilabel>, opdateres informationen med forgrundsfarven som vælges med tilvalget <guilabel>Farve</guilabel>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-usinghistogram">
<title>Hvordan man bruger et histogram</title>
<para>Et histogram er en grafisk måde at evaluere nøjagtigheden af et billede som vises på skærmen. Grafen repræsenterer fotografiets tre områder af lysstyrke: <itemizedlist> <listitem><para> (1): skyggetonerne til venstre. </para></listitem> <listitem><para> (2): mellemtonerne i midten. </para></listitem> <listitem><para> (3): de fremhævede toner til højre. </para></listitem> </itemizedlist> <example> <title>Et billedhistogram i tilstanden Alle farver </title> <screenshot><screeninfo>Et billedhistogram i tilstanden Alle farver</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorhistogramdescription.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot> </example> Grafens fordeling, hvor toppene og bulerne er samlede, angiver om billedet er for mørkt, for lyst eller velafbalanceret. </para>
<para>Med et undereksponeret fotografi, har histogrammet en fordeling af lysstyrken som i hovedsagen er til venstre i grafen. <example> <title>Et overeksponeret fotografi</title> <screenshot><screeninfo>Et overeksponeret fotografi</screeninfo><mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="editorhistogramsample3.png" format="PNG"/></imageobject></mediaobject></screenshot> </example> Med et rigtigt eksponeret fotografi, har histogrammet en fordeling af lysstyrken som er mest udtalt nær grafens midte. <example> <title>Et rigtigt eksponeret fotografi</title> <screenshot><screeninfo>Et rigtigt eksponeret fotografi</screeninfo><mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="editorhistogramsample2.png" format="PNG"/></imageobject></mediaobject></screenshot> </example> Med et overeksponeret fotografi, har histogrammet en bule som viser lysstyrken i hovedsagen fordelt til grafens højre side. <example> <title>Et undereksponeret fotografi</title>
<screenshot><screeninfo>Et undereksponeret fotografi</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorhistogramsample1.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para>
<para>Vigtigt: Alle fotografier behøver ikke at vise denne udbuling i den centrale del af histogrammet. Det afhænger meget af fotografiets motiv. I visse tilfælde kan det være passende at histogrammet viser en top i den ene eller anden ende, eller begge. </para>
<para>Histogrammet er en tilforladelig måde at afgøre om et fotografi er rigtigt eksponeret eller ej. Skulle histogrammet vise en over- eller undereksponering, skal et <link linkend="using-kapp-correctingexposure">værktøj til at korrigere eksponering</link> bruges for at ordne fotografiet. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-sidebarcommentstags">
<title>Kommentarer og mærker</title>
<para>Denne sidebjælke tjener til at ændre og redigere billedattributter såsom kommentarer, scoring, dato og mærker. Attributterne opbevares i den tilhørende database i IPTC- og EXIF-datafelterne og bliver en del af billedet. Der er adgang til alle attributter i en sidebjælkevisning som vises på skærmaftrykket nedenfor. Når billedet læses er prioritetsrækkefølgen a) databasen, b) IPTC, og c) EXIF. Hvis der er forskel mellem nogen af de tre, gælder prioriteringen og en synkronisering udføres. Sidebjælken har et navigationsfelt længst oppe med pile for første, foregående, næste og sidste hvis den vises i hovedprogrammet. </para>
<example> <title>Eksempel på sidebjælkens kommentarer og mærker</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på sidebjælkens kommentarer og mærker</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebarcommentstags.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<sect3>
<title>Kommentarvisning</title>
<para>Kommentarvisningen kan bruges til at indtaste eller indsætte en kommentar af begrænset størrelse (se noten nedenfor). Teksten bruger UTF-8, hvilket betyder at alle specialtegn tillades. Kommentarerne kopieres til EXIF- og IPTC-kommentarfelterne så de kan bruges af andre programmer. </para>
<caution><para>IPTC-data understøtter kun ASCII-tegn og højst 2000 tegn (gammel amerikansk standard). Alle kommentarer kortes af efter 2000 tegn, og specialtegn bliver fejlformaterede. Hvis du har til hensigt at bruge IPTC-kommentarfeltet i andre programmer skal du følge disse begrænsninger. </para></caution>
</sect3>
<sect3>
<title>Dato &amp; tid</title>
<para>I afsnittet med dato og tid, som angiver tiden da fotografiet blev taget, kan du ændre alle værdier. En kalender vises med dette dropned-felt, og nummerfeltet for tidsindstilling kan også ændres ved direkte at indtaste tiden. Dateringen kopieres til EXIF's dato- og tidsfelt. Hvis du har brug for at ændre tid og dato da et antal billeder blev taget, er der en nemmere måde tilgængelig (som kræver et KIPI-plugin). Dette senere alternativ findes under <menuchoice><guimenuitem>Billede</guimenuitem> <guimenuitem>Justér tid og dato...</guimenuitem></menuchoice>. Markér de billeder som skal ændres i hovedvisningen kald dette plugin. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Scoring</title>
<para>Scoringsdelen viser en scoring med 0 til 5 stjerner som kan bruges ved søgning og sorteringsrækkefølge. Den kan ændres med et enkelt museklik eller med genvejstasterne Ctrl+1 til Ctrl+5. Scoringen i sidebjælken tildeles altid et billede af gangen. For at score et antal billeder, markeres de og den sammenhængsafhængige menu (højreklik) aktiveres for at tildele dem en fælles scoring. </para>
<para>Scoringen indføres derefter i IPTC-datafeltet 'travlhed'. Scoringskodningen følger metoden i denne tabel: </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>&digikam; scoring</entry>
<entry>IPTC-haster</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row> <entry>-</entry> <entry>8</entry> </row>
<row> <entry>*</entry> <entry>7</entry> </row>
<row> <entry>*</entry> <entry>6</entry> </row>
<row> <entry>**</entry> <entry>5</entry> </row>
<row> <entry>***</entry> <entry>4</entry> </row>
<row> <entry>****</entry> <entry>3</entry> </row>
<row> <entry>****</entry> <entry>2</entry> </row>
<row> <entry>*****</entry> <entry>1</entry> </row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
</sect3>
<sect3>
<title>Træet med mærker</title>
<para>Mærkevisningen viser et søgefelt med indstilleligt filter, træet med mærker og et dropned-felt som indeholder de mærker som tidligere er anvendt i denne Digikam-session. </para>
<para>Træet med mærker indstilles dynamisk som en funktion af søgeordene mens du skriver i feltet. Det er altså nemt hurtigt at reducere antal muligheder ved søgning efter et mærke. Denne funktion er naturligvis kun nyttig hvis du har mange mærker. </para>
<para>Kombinationsfeltet længst nede er yderligere en ergonomisk funktion for nemt at give en serie billeder et mærke. Når du tilføjer forskellige mærker bliver de husket i dette felt for hurtigt at kunne få adgang til dem. </para>
<para>Ellers tilføjes mærker helt enkelt ved at markere de respektive felter i træet. Alle mærker for et billede overføres til IPTC-datafeltet 'nøgleord'. </para>
<note><para>Hvis du har markeret et antal billeder i hovedvisningen og markerer et mærke i træet med mærker, tilføjes dette kun for det fremhævede billede, og ikke for hele udvalget. Hvis du vil tilføje mærker for de markerede billeder, se afsnittet <link linkend="using-kapp-sidebartagfilters">Mærkefilter</link>. </para></note>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-sidebartagfilters">
<title>Mærkefiltre</title>
<para>Sidebjælken mærkefilter bruges til at ændre mængden af billeder som vises i hovedvinduets visning. Normalt bruger man venstre sidebjælke med dets album-, dato-. mærke-, og søgevisning. Hvis desuden en eller flere mærker er markerede i den højre sidebjælke med mærkefilter, vises kun tværsnittet af de to udvalg. Alle mærker som laves er tilgængelige. </para>
<para>Antag for eksempel at du har et mærke som hedder 'offentlig' som bruges til alle billeder undtagen dine private. Så kan du markere mærket 'offentlig' i den højre sidebjælke for at skjule private billeder (alle de som ikke har mærket 'offentlige'). Hvilken visningstilstand du end vælger i venstre sidebjælke, så vises kun 'offentlige' billeder. Et andet typisk eksempel er at vælge en delmængde af mærker i et hierarkisk træ. Antag at du vil vis 'rød' og 'grøn' fra et mærketræ som indeholder syv forskellige farver som delmærker. Klik blot på mærket 'farve' i hovedvisningen og markér 'rød' og 'grøn' i højre sidebjælke. </para>
<para>En anden brug er tilføjelse af mærker med <emphasis>træk og slip</emphasis>. Lad os antage at du har valgt et antal billeder i hovedvisningen for at tilføje mærker. Hvis mærket allerede findes, trækkes det blot fra højre sidebjælke til markeringen (et hvilket som helst af de markerede billeder). En dialog dukker så op, som spørger dig om dette mærke skal tilføjes. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="sidebartagfilters.png" format="PNG"/> </imageobject><textobject><phrase>Sidebjælkens etiketfilter</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
<para>I eksemplet ovenfor viser hovedvinduet billederne fra en kalenderdato, mærkefiltret er indstillet til 'mangler mærke', hvilket reducerer sættet til to billeder. De er markeret med Ctrl+A, og derefter er et mærke trukket fra det højre træ med mærker henover markeringen og er sluppet. En dialog dukker så op og spørger om mærket skal tildeles til billederne. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-camera">
<title>At bruge et digitalkamera med &digikam;</title>
<anchor id="camerainterface.anchor"/>
<sect2>
<title>Indledning til kameragrænsefladen</title>
<para>Kameraværktøjet lader dig hente dine fotografier direkte fra kameraet til et album i &digikam;. Du kan få adgang til kameraværktøjet ved at klikke på menuen Kamera og vælge i listen over indstillede kameraer. Se afsnittet <link linkend="setupcamera">Indstil kamera</link> i håndbogen for instruktioner om hvordan du indstiller &digikam; til at virke med dit kamera. Hvis du vil have mere information om hvordan &digikam; understøtter digitalkameraer, så kig i <link linkend="using-kapp-camerasupport">dette afsnit</link>. </para>
<para>Kameragrænsefladen er ikke den eneste måde at tilføje dine fotografier til &digikam;. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-addphototoalbum">Tilføj et fotografi i et album</link> for en beskrivelse af hvordan man tilføjer fotografier som allerede findes på harddisken. Men kameragrænsefladen giver masse af avancerede indstillinger til at importere billeder ind i dit albums database. </para>
<para>For at kunne bruge dit digitalkamera med &digikam; skal du forbinde kameraet til maskinen, skifte kameraet til billedvisningstilstand og slå det til. Du finder en nærmere beskrivelse i manualen som hører til kameraet. </para>
<para>Når du starter kameragrænsefladen forsøger den at forbinde til kameraet. For visse kameraer kan forbindelsesfasen tage et kort stykke tid. Efter forbindelsen er etableret indikeres <guilabel>Parat</guilabel> og miniaturebilleder af alle eventuelle fotografier i kameraet vises. Nogle kameraer kan ikke sørge for miniaturebilleder af fotografierne. Hvis dette er tilfældet vil du kun se filnavnene og en mimetype-ikon for hvert punkt opbevaret på dit kamera (fotografi, film, lyd, osv). </para>
<example> <title>Kameragrænsefladen</title>
<screenshot><screeninfo>Kameragrænsefladen</screeninfo> <mediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclient.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect2>
<sect2>
<title>Hent information om fotografier fra kameraerne</title>
<para>Inden du tager fotografier ned til computeren, kan du behøve at kigge på informationen for punkter om kameraer. Ved at bruge sidebjælkens faneblade <menuchoice><guimenuitem>Egenskaber</guimenuitem></menuchoice> og <menuchoice><guimenuitem>Metadata</guimenuitem></menuchoice> i kameragrænsefladen, vises egenskaber og metadatainformation for punkter på kameraet. </para>
<example> <title>Egenskaber for kamerafil</title>
<screenshot><screeninfo>Sidebjælkens faneblad med egenskaber for kamerafil</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclientitemproperties.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Fanebladet Egenskaber viser information om filegenskaber som bruges internt af kameraet til at opbevare punkter, og en sammenfatning af information om fotografiet for at beskrive hvordan billedet er taget med kameraet. Et flag angiver også om billedet ikke er overført til computeren. Bemærk at ikke al denne information måske er tilgængelig for visse digitalkameraer. </para>
<para>Fanebladet Metadata viser interne metadata i billeder såsom EXIF, Makernotes, GPS, osv. Denne information er det samme som <link linkend="using-kapp-sidebarmetadata">sidebjælkens metadata</link> i &digikam;s hovedgrænseflade eller i billededitoren. Bemærk at ikke al denne information måske er tilgængelig for visse digitalkameraer. </para>
</sect2>
<sect2>
<title> Henter fotografier ned til din computer</title>
<para>Den nemmeste måde at overføre fotografier fra dit kamera til din computer er at klikke på knappen <guilabel>Hent</guilabel> og derefter <guilabel>Hent alle</guilabel>. Dette vil hente alle fotografier på kameraet til et enkelt album i &digikam;. Overførselsprocessen fjerner ikke fotografierne fra kameraet. Det er altid tilrådeligt at kontrollere at fotografierne er sikkert overført til albummet du forventede dig inden de fjernes fra kameraet. </para>
<para>Hvis du ikke vil hente alle fotografier kan du nøjes med at markere dem som du behøver med de almindelige måder at markere i &kde;. Når du har markeret fotografierne, klik så på <guilabel>Hent</guilabel>, og derefter <guilabel>Hent markerede</guilabel>. Knappen <guilabel>Hent markerede</guilabel> er inaktiv indtil du har markeret nogle fotografier. </para>
<note><para>Hvis det understøttes af dit kamera, er tilvalget <guilabel>Hent nye</guilabel> tilgængeligt. Det er billeder som endnu ikke er overført af &digikam;. I dette tilfælde er de nye billeder allerede markerede med en stjerne i miniaturebilledvinduet. Naturligvis overføres kun de nye billeder hvis du vælger denne praktiske mulighed. </para></note>
</sect2>
<sect2>
<title>Vælg en målmappe</title>
<anchor id="targetalbumdialog.anchor"/>
<para>Ved brug af knapperne <guilabel>Hent alle</guilabel> eller <guilabel>Hent markerete</guilabel> kommer en dialog frem som lader dig vælge et målalbum dine fotografierne skal overføres til. Listen med eksisterende albummer vises, ordnede ifølge mappe (se <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mine albummer</link> for detaljer om at ordne albummer). Du kan vælge et målalbum i listen og derefter klikke på O.k. </para>
<example> <title>Dialogen for valg af målalbum</title>
<screenshot><screeninfo>Dialogen for valg af målalbum</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameratargetalbumdialog.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Hvis du vil oprette et nyt album hvortil du kan hente fotografier, klikkes på knappen <guilabel>Nyt album</guilabel>. Det nye album oprettes som en undermappe til albummet som for øjeblikket er markeret i listen med eksisterende albummer. Det betyder at hvis du ikke ønsker at det nye album skal være en undermappe til en eksisterende mappe, skal du først markere indgangen "Mine albummer" allerlængst oppe i listen med eksisterende albummer inden du laver et nyt album. </para>
<para>Når du har valgt målalbummet, klikkes på O.k. så henter &digikam; fotografierne over fra kameraet i albummet. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclientdownload.png" format="PNG"/> </imageobject><textobject><phrase>Download i gang</phrase></textobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Slet billeder fra kameraerne</title>
<para>Når du er tilfreds med de hentede fotografier du ville have, er du klar at slette fotografierne fra kameraet. Du kan slette alle fotografier på en gang ved at klikke på knappen <menuchoice><guimenu>Slet</guimenu> <guimenuitem>Slet alle</guimenuitem></menuchoice>. Hvis du kun vil fjerne et udvalg af fotografierne, skal du markere dem du vil slette og klikke på <menuchoice><guimenu>Slet</guimenu> <guimenuitem>Slet markerede</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<caution><para>Bemærk at der ikke findes nogen måde at få et fotografi tilbage som du har slette fra kameraet. Fotografier flyttes ikke til &kde;'s affaldsspand, men de fjernes permanent. Det er bedst at dobbelttjekke at det er lykkedes at hente et fotografi over til et album i &digikam; inden du sletter det fra kameraet. Under alle omstændigheder, hvis du har til hensigt at tømme kameraets kort er det bedre at gøre det fra kameraets menu, eftersom det går meget hurtigere. </para></caution>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-cameraclientrenaming">
<title>Automatisk navneskift</title>
<para>Kameraer bruger ofte ikke særligt meningsfulde filnavne for fotografier. Filnavnene bruges ofte igen når fotografierne er fjernet fra kameraet. Dette kan forårsage filnavnekonflikter hvis du henter fotografier fra mange optagelser til samme album. Det kan også være nyttigt at inkludere dato og tid da et billede blev taget i filnavnet. </para>
<example> <title>Tilvalg ved navneændring af filer</title>
<screenshot><screeninfo>Tilvalg ved navnændring af filer</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclientsetting1.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>&digikam; kan automatisk skifte navn på de fotografier med dato og tidsinformationen som kameraet inkluderer i fotografiet. For at bruge denne funktion, klikkes på knappen <guilabel>Opsætning</guilabel> i kameragrænsefladen. Kameragrænsefladens vindue ekspanderes sådan at nogen yderligere funktioner vises. Vælg <guilabel>Ændr</guilabel> og skriv derefter eventuelt filnavnepræfiks du vil have ind. Som et alternativ kan du derefter tilføje dato og tid, et sekvensnummer, eller en kombination af begge. Sekvensnummeret kan behøves hvis du har et kamera med en meget hurtig flerbilledtilstand hvor det er muligt at få to billeder med nøjagtig samme dato og tid. </para>
<para>I næste felt finder du tilvalg for at rotere eller vende billedet, og for datobaserede delalbummer. Hvis du markerer dette senere tilvalg, laves mapper for hver dag automatisk. </para>
<para>'Handlinger i farten' giver tre yderligere tilvalg som udføres for fotografierne inden de opbevares på disken. De to første hører sammen med fotografiets data fra indstillingen <link linkend="authoridentity">Standardidentitetsinformation</link>. Hvis de respektive felter markeres, kopieres denne værdi til EXIF-data og IPTC-felterne. Dette sidste alternativ gør det muligt at angive en fast dato og tid for alle hentede billeder. </para>
<tip>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>Hvis du vil have et andet datoformat end standard, kan du for eksempel udfylde: <userinput>foto-%Y-%m%d %H:%M:%S</userinput> i redigeringslinjen for præfikset (luk af for <guilabel>Tilføj dato og tid som givet af kameraet</guilabel>). For yderligere indstillinger, læs manualsiden for strftime.</para></listitem>
<listitem><para>Når du vælger <guilabel>Brug de navne som kameraet sørger for</guilabel>, har du mulighed for at ændre filnavne til små bogstaver når du overfører. Eller brug i stedet store bogstaver hvis du foretrækker det.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</tip>
<para>Det nye filnavn som &digikam; vil bruge for fotografierne når de er overført vises under navnet som kameraet sørger for i miniaturebilledsvisningen. Opsætningen af navneskift huskes næste gang du bruger kameragrænsefladen. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Handlinger baserede på information fra kameraet</title>
<sect3>
<title>Automatisk rotation</title>
<para>&digikam; kan bruge eventuel information om kameraets orientering da fotografiet blev taget til automatisk at rotere fotografiet når det overføres. Ikke alle kameraer inkluderer denne information. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-sidebarmetadata">Sidebjælkens metadata</link> for yderligere detaljer om hvilken information som kameraet kan have tilføjet til dine fotografier. </para>
<example> <title>Tilvalg for handlinger i farten</title>
<screenshot><screeninfo>Tilvalg for handlinger i farten</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclientsetting3.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Den automatiske rotation er normalt aktiveret, men hvis dit kamera ikke sørger for informationen lader &digikam; fotografiet være, med dets oprindelige orientering. Hvis du vil lukke af for automatisk rotation skal du klikke på knappen <guilabel>Avanceret</guilabel> og afmarkere tilvalget <guilabel>Automatisk orientering</guilabel> længst nede i vinduet. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Opret automatisk målalbum</title>
<para>Hvis dit kamera tilføjer information om dato når et fotografi tages, kan &digikam; bruge denne til automatisk at oprette undermapper i målalbummet når det overføres. Undermappernes navne baseres på billedernes dato. Alle billeder som er taget på samme dato overføres til samme undermappe. Ikke alle kameraer inkluderer denne information. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-sidebarmetadata">Sidebjælkens metadata</link> for yderligere detaljer om hvilken information som dit kamera kan have indlejret i dine fotografier. </para>
<example> <title>Tilvalg for at oprette albummer automatiskt</title>
<screenshot><screeninfo>Tilvalg for at oprette albummer automatiskt</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclientsetting2.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Dette tilvalg er normalt ikke aktiveret, og i dette tilfælde henter &digikam; fotografierne direkte over i målalbummet. Hvis du vil aktivere dette skal du klikke på knappen <guilabel>Avanceret</guilabel> og markere punktet <guilabel>Hent foto over til i en automatisk oprettet datobaseret undermappe i målalbummet</guilabel> længst nede i vinduet. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
<title>Overførsel af billeder til dit kamera</title>
<para>Den nemmeste måde at overføre fotografier fra computeren til kameran er at klikke på knappen <guilabel>Hent</guilabel> og derefter <guilabel>Overfør</guilabel>. &kde;'s sædvanlige filvalgsdialog vises så for at vælge filerne på computeren som skal kopieres til kameraet. Du kan vælge mere end en fil med de sædvanlige markeringsmetoder i &kde;. </para>
<para>Når udvalget af billeder er gjort, spørger &digikam; dig hvor du vil overføre billederne til på kameraet. En mappevalgsdialog for kameraet vises. Vælg blot en mappe og klikke på O.k. for at starte overførslen. Ingen af billederne fjernes fra computeren. </para>
<example> <title>Dialogen for valg af kameramappe</title>
<screenshot><screeninfo>Dialogen for valg af kameramappe</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="camerafolderselectiondialog.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<note><para>Overførselsfunktionen understøttes ikke af alle kameradrivere. </para></note>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-gps">
<title>Hvordan får man fat på &digikam;</title>
<note><para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="handheld_gps.png" format="PNG"/></imageobject>
</inlinemediaobject>GPS (det globale positioneringssystem) bruges som et generisk udtryk i hele dette dokument, og det betyder blot et sted angivet med globale bredde- og længdekoordinater som kan vises på et kort. Selve den tekniske løsning som sørger for denne information kan være det amerikanske GPS, det russiske GLONAS, det europæiske GALILEO eller et hvilket som helst andet system. </para></note>
<para>Det kan være interessant at knytte et billede sammen med en nøjagtig geografisk position, også for andre end professionelle fotografer. Ikke alle bruger et fly til at flyve hen over et bestemt område med automatisk optagelse af GPS-data. Der er umiddelbart brug for dette for miljøplanlæggere, militær, politi, byggefirmaer og ejendomsmæglere. </para>
<para>Men hvis man har glemt hvor billedet blev taget efter et stykke tid, eller hvis man synes om den behagelige funktion at kunne vise en browser som zoomer ind på stedet med et enkelt klik, eller hvis man vil sende billedet som postkort til en anden brugere af &digikam; (som så kan se hvor billedet blev taget), eller hvis man helt enkelt behøver dokumentationsmuligheden - så er det udmærket at have positionsdata opbevaret i billedet. </para>
<para>Hvordan får man nu GPS-data med i billederne? For det første bør man nævne at <ulink url="http://www.exiv2.org/tags.html">EXIF2</ulink> understøtter mange forskellige slags GPS-felter, til og med kompasretning, satellit og kortreferencer. Spørgsmålet er altså egentlig hvordan man får disse datafelter ind? Der er i det mindste tre måder at gøre dette: direkte med passende hardware, ved efterbehandling af GPS og billedfiler ved brug af et <ulink url="http://www.kipi-plugins.org">Geolokaliserings</ulink> kipi-plugin , og ved at indsætte kendte steder manuelt. </para>
<itemizedlist>
<listitem><para>Direkte indtastning af GPS-data i billedfilerne</para>
<para>Efter hvad vi véd er der ingen kameraer med integreret GPS-modtager mens dette skrives. Der er dog nogle få som kan kombineres med GPS-modtagere, enten som plugin-kort eller ved dataoverførsel via kabel eller Bluetooth. </para>
<para><ulink url="http://www.engadget.com.nyud.net:8090/2004/09/17/diy-black-box-tagging-photos-with-gps-coordinates/">Hjemmelavet vejledning</ulink>
</para>
<para>Kameraer med GPS-grænseflade: <ulink url="http://www.lupinelogic.com/products/coyoteye.html">CoyoteEye iPAQ</ulink> <ulink url="http://www.survey-lab.com/">Ike</ulink> <ulink url="http://www.kodak.com/global/en/service/professional/tib/tib7061.jhtml?id=0.1.14.34.3.110&amp;lc=en">Kodak DCS Pro</ulink> <ulink url="http://nikonimaging.com/global/products/digitalcamera/index.htm">Nikon DSLR</ulink> <ulink url="http://www.geospatialexperts.com/ricoh.html">Ricoh Pro G3</ulink> <ulink url="http://digitalcameres.engadget.com/2004/04/30/gps-attachment-for-sony-digital-camcorders/">Sony</ulink> </para>
</listitem>
<listitem><para>Efterbehandling af GPS-data og billedfiler</para>
<para>Brugen af <ulink url="http://www.kipi-plugins.org">Geolokaliserings</ulink> kipi-plugin. </para>
<para>Metoden er meget simpel: Lad blot en GPS-modtagere være i gang og bær den omkring sammen med kameraet når du tager billeder. Når du er færdig, overføres billederne og GPS-sporene og dit plugin ovenfor køres. Det korrelerer data i tidsdomænet, så det er vigtigt at kameraets tidsindstilling er rigtig (GPS-modtageren er altid rigtig via sateliterne). Positionsnøjagtigheden som interpoleres ud fra sporingspunkterne kan være så god som 20 meter. Denne metode virker naturligvis kun hvis kameraet kan opbevare EXIF-data. </para>
<para>GPS-sporet som hentes ned fra en enhed kan håndteres med <ulink url="http://www.ncc.up.pt/gpsman">gpsman</ulink> eller <ulink url="http://www.gpsbabel.org">gpsbabel</ulink>. Det er vigtigt at det hentede spor opbevares i gpx-format, som er det eneste som virker sammen med pluginnet geolokalisering. </para>
<para>Der er adskillige programmer i &Windows; og MacOS som kan ekstrahere og korrelere data fra billeder og GPS-dataspor. Følgende hjemmeside sørger for den samme funktion for &Linux;: <ulink url="http://freefoote.dview.net/linux_gpscorr.html"></ulink><ulink url="http://www.carto.net/projects/photoTools/gpsPhoto/"></ulink> </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Manuel indtastning af kendte steder </para>
<para>Hvis du tilfældigvis kender din breddegrad og længdegrad eller anden information, kan du bruge følgende script, som er en GPS-omgivelse for Phil Harveys <ulink url="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool">Exiftool</ulink>, som bruger koordinatbetegnelser i koordinater som produceres af maps.google. </para>
<blockquote><screen>#!/bin/sh
# exiftool wrapper script for easy commandline use. It treats regex files or whole directories.
#
# FMT Output
# "%d deg %d' %.2f"\" 54 deg 59' 22.80"
# "%d deg %.4f min" 54 deg 59.3800 min
# "%.6f degrees" 54.989667 degrees
if [ -z $1 ]; then
echo "Usage: exiftool-gps-wrapper lat long [alt] file || dir (use signed floating coordinates)"
else
if [ -z "$4" ]; then foo="$3"; alt=0
else foo="$4"; alt=$3
fi
echo $foo
if [ -e "$foo" ] ; then
latR=$(echo "$1" | awk '{if ($1 &lt; 0) print "S"; else print "N"}')
lonR=$(echo "$2" | awk '{if ($1 &lt; 0) print "W"; else print "E"}')
lat=$(echo "$1" | awk '{val = $1; if ($1 &lt; 0) sub(/-/, "", val); print val}') # absolute value
lon=$(echo "$2" | awk '{val = $1; if ($1 &lt; 0) sub(/-/, "", val); print val}') # absolute value
# use the following syntax for easy googlian paste of ll=-1.23456,53.345345
#lonR=$(echo "$2" | awk '{if ($2 &lt; 0) print "W"; else print "E"}')
echo $lat, $latR, $lon, $lonR, $3, $4, $foo
function setgpsinfo ()
{
exiftool -c "%.6f" -GPSMapDatum="WGS-84" -GPSAltitude=$5 \
-GPSLongitudeRef=$4 -GPSLongitude=$3 -GPSLatitudeRef=$2 -GPSLatitude=$1 "$6"
exiftool -GPS:ALL "$6"
}
if [ -d "$foo" ] ; then
for i in "$foo" ; do # the selection of files treated depend on the passed regex
echo "i= "$i
setgpsinfo $lat $latR $lon $lonR $alt "$i"
done
else
setgpsinfo $lat $latR $lon $lonR $alt "$foo"
fi
else echo "file or folder is wrong"
fi
fi </screen></blockquote>
<tip><para>Bykort i Europa vises ikke af maps.google.com. Men her følger europæiske hjemsider (i det mindste .fr, .de og .es) som viser al navigationsinformation i hele Europa. </para></tip>
</listitem>
</itemizedlist>
<para>GPS-enheder: <ulink url="http://www.letsgodigital.org/en/9323/sony_gps_photography/">GPS-sporere fra Sony</ulink> <ulink url="http://www.emtac.com/products/bluetooth/index.html#btgps">EMTAC bluetooth GPS </ulink> </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-imageeditor">
<title>&digikam;s billededitor</title>
<anchor id="imageeditor.anchor"/>
<sect2>
<title>Indledning til billedredigering</title>
<para>&digikam; har også en hurtig billededitor med nogle grundlæggende men alligevel kraftfulde billedredigeringsværktøjer. Du kan bruge billededitoren til at vise fotografier samt gøre forbedringer og ændringer. Billededitoren kan enten kommes til ved at dobbeltklikke på et miniaturebillede i billedvinduet eller ved at højreklikke på et miniaturebillede og vælge <guilabel>Vis/Redigér</guilabel> i den sammenhængsafhængige menu. </para>
<para>Billededitoren sørger for et antal værktøjer som gør det muligt at justere et fotografi. Nogle af værktøjerne kommer fra plugin til &digikam;. Derfor er de måske ikke tilgængelige som standard i din distribution. Se afsnittet <link linkend="setupeditor">Billededitorens indstillinger</link> for flere detaljer om plugin til &digikam;s billededitor. </para>
<example> <title>Billededitorvinduet</title>
<screenshot><screeninfo>Billededitorvinduet</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorpreview.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Billededitoren har kun et hovedvindue med: <itemizedlist>
<listitem><para>En statuslinje længst nede som viser filnavn, nuværende filnummer, nuværende forstørrelsesniveau og nuværende billedstørrelse. </para></listitem>
<listitem><para>En menulinje langs overkanten, og under den en værktøjslinje som sørger for hurtig adgang til visse ofte bruge funktioner. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="editortoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Billededitorens værktøjslinje</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Første billede i nuværende album.</para></listitem>
<listitem><para>(2) : Forrige billede.</para></listitem>
<listitem><para>(3) : Næste billede.</para></listitem>
<listitem><para>(4): Sidste billede i nuværende album.</para></listitem>
<listitem><para>(5) : Gem det ændrede billede.</para></listitem>
<listitem><para>(6): Fortryd seneste handling.</para></listitem>
<listitem><para>(7): Gør om foregående handling om.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Nulstil nuværende billede fra disk.</para></listitem>
<listitem><para>(9) : Zoom ind på billedet.</para></listitem>
<listitem><para>(10) : Zoom ud på billedet.</para></listitem>
<listitem><para>(11) : Aktivér autozoom (tilpasser billedet til vinduets størrelse).</para></listitem>
<listitem><para>(12): Rotér nuværende billede.</para></listitem>
<listitem><para>(13) : Beskær billedet i den valgte størrelse</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Nulstil dit oprindelige fotografi</title>
<para>Redigeringsfunktionerne i billededitoren ændrer dit fotografi. Ingen af redigeringsfunktionerne ændrer det oprindelige fotografi hvis du ikke vælger <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem</guimenuitem></menuchoice> eller klikker på knappen <guilabel>Gem</guilabel> i værktøjslinjen. Bemærk at når du har gemt den ændrede version kan du ikke få det oprindelige fotografi tilbage. </para>
<para>Du foretrækker måske at lave en kopi af fotografiet inden du gør nogle ændringer. Du kan bruge <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem som</guimenuitem></menuchoice> for at gemme en arbejdskopi. </para>
<para>Når som helst <emphasis>inden</emphasis> du gemmer fotografiet kan du nulstille visningen til originalbilledet ved at vælge <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Vend tilbage</guimenuitem></menuchoice> eller klikke på knappen <guilabel>Vend tilbage</guilabel> <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="editorrevertbutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject><phrase>Billededitorens knap til at vende tilbage</phrase></textobject> </inlinemediaobject> i værktøjslinjen. Du mister eventuelle ændringer som du har gjort i fotografiet siden det sidst blev gemt. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Fortryde eller gør handlinger om</title>
<para>Næsten alt som du gør med et billede i billededitoren kan fortrydes eller gøres om. Du kan fortryde seneste handling ved at vælge <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu> <guimenuitem>Fortryd</guimenuitem></menuchoice>,og annullere at du fortrød om med <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu> <guimenuitem>Annullér fortryd</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Dette gøres så ofte at du virkelig bør huske genvejstasterne, <guilabel>&Ctrl;+Z</guilabel> for at fortryde en handling, og <guilabel>&Ctrl;+ Shift+Z</guilabel> for at annullere at fortryde en handling. </para>
<para>For at få en sammenhængsafhængig menu med tilgængelige handlinger at fortryde eller gøre om, skal du klikke med venstre museknap på ikonen for fortryde eller gøre om i værktøjslinjen, og holde den nede et øjeblik. Hvis du vælger et af menuvalgmulighederne, fortrydes eller gøres alle handlinger om til den valgte. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Flyt mellem fotografier</title>
<para>Når du har startet billededitoren kan du flytte dig mellem fotografier i samme album eller mærkevisning ved at bruge navigeringsknapperne i værktøjslinjen eller valgmulighederne i menuen <guilabel>Fil</guilabel>. Hvis du har gjort nogen ændringer i nuværende fotografi bliver du spurgt om du vil gemme dem. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Ændr visningen</title>
<para>Du kan zoome ind og ud i et fotografi med knapperne <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorzoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject><textobject> <phrase>Billededitorens forstørreslesknapper</phrase></textobject></inlinemediaobject> i værktøjslinjen eller valgmulighederne i menuen Vis. </para>
<para> For at få et fotografi til at passe i vinduet, bruges knappen <guilabel>Zoom med automatisk indstilling</guilabel> i værktøjslinjen <inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="editorautosizebutton.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Billededitorens knap Automatisk indstilling</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para><menuchoice><guimenu>Vis</guimenu> <guimenuitem>Slå fuldskærmstilstand til og fra</guimenuitem></menuchoice> viser fotografiet i fuldskærmstilstand. Du kan gå tilbage til normal visning ved at trykke på tasten <keycombo><keycap>Esc</keycap></keycombo>. Normalt vises værktøjslinjen stadigvæk også i fuldskærmstilstand. Hvis du foretrækker at værktøjslinjen ikke vises, kan du lukke af for den i dialogen Indstil &digikam; som kan kommes til fra &digikam;s hovedvindue. Se afsnittet <link linkend="setupeditor">Billededitorens indstillinger</link>. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustingimage">
<title>Justér et fotografi</title>
<sect3 id="using-kapp-croppingimage">
<title>Beskær et fotografi</title>
<sect4 id="using-kapp-manualcrop">
<title>Manuel beskæring</title>
<para>At beskære et fotografi er ikke kun en almindelig handling, men også et ofte undervurderet værktøj for fotografen for at komponere et billede. Billededitoren gør dette meget nemt. Træk blot en rektangel henover billedet ved at holde venstre museknap nede og flytte musen for at beskære et billede. Du ser en trådramme som vises mens du flytter musen. </para>
<example> <title>Nuværende billedmarkering i billededitoren</title>
<screenshot><screeninfo>Nuværende billedmarkering i billededitoren"</screeninfo>
<mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="editorimageselection.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Når du slipper knappen bliver området i fotografiet som fjernes ved beskæringshandlingen mørkere. Det lader dig få en god opfattelse af hvordan fotografiet ser ud når du har beskåret det. Du kan ændre størrelsen på det beskårne område ved at trække i rektanglets hjørne, og du kan opnå et nyt beskæringsområde ved blot at trække en ny rektangel. </para>
<para>Når du er tilfreds med beskæringen, klikkes på knappen <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="editorcropbutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject> <phrase>Billededitorens beskæringsknap</phrase> </textobject> </inlinemediaobject> i værktøjslinjen, for at beskære fotografiet. Anvend valgmulighederne <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem</guimenuitem></menuchoice> eller <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem som</guimenuitem></menuchoice> i menuen Fil for at gemme det nys beskårne fotografi. </para>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-proportionalcrop">
<title>Proportionel beskæring</title>
<anchor id="ratiocroptool.anchor"/>
<para>Værktøjet for proportionel beskæring går længere. Når du redigerer digitale billeder er det ofte nødvendigt at oprette et format som for eksempel virker sammen med dit fotoalbum eller papirsformat. Hvis du udskriver et billede fra digitalkameraet og derefter forsøger at stoppe det ind i dit fotoalbum, bemærker du måske at kameraet har en anden bredde eller højde end almindelige fotografiske filmformater, så du skal beskære dine digitale billeder med en fordefineret proportion (for eksempel 5:7 eller 2:3 som er standardiserede fotografiske proportioner). </para>
<example> <title>Værktøjet for proportionel beskæring</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet for proportionel beskæring"</screeninfo>
<mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="editorratiocroptool.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>I området for forhåndsvisning kan du ændre størrelse på beskæringsrektanglen ved at flytte hjørnerne med musen. Det vil beholde proportionen som indstillet længst nede i dialogen. </para>
<para>I indstillingerne for værktøjet for proportionel beskæring angiver du <guilabel>Orientering</guilabel> som <guilabel>Portræt</guilabel> eller <guilabel>Landskab</guilabel>. Portræt har altid det større tal tildelt til <guilabel>Højden</guilabel> og Landskab til <guilabel>Bredden</guilabel>. </para>
<para>Værktøjet for proportionel beskæring bruger en relativ proportion. Det betyder at det er lige meget om du bruger centimeter eller tommer, og at det ikke angiver en fysisk størrelse. Nedenfor kan du for eksempel se en liste over relationen mellem traditionelle fotografiske papirstørrelser og proportionel beskæring. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Standard fotografisk papirstørrelse</entry>
<entry>Beskæring med størrelsesforhold</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>10x15cm&nbsp;20x30cm&nbsp;30x45cm 3.5x5"&nbsp;4x6"&nbsp;8x12"&nbsp;12x18"&nbsp;16x24"&nbsp;20x30" </entry>
<entry>2:3 </entry>
</row>
<row>
<entry>6x8cm&nbsp;15x20cm&nbsp;18x24cm&nbsp;30x40cm 3.75x5"&nbsp;4.5x6"&nbsp;6x8"&nbsp;7.5x10"&nbsp;9x12" </entry>
<entry>3:4 </entry>
</row>
<row>
<entry>20x25cm&nbsp;40x50cm 8x10"&nbsp;16x20" </entry>
<entry>4:5 </entry>
</row>
<row>
<entry>15x21cm&nbsp;30x42cm 5x7" </entry>
<entry>5:7 </entry>
</row>
<row>
<entry>21x30cm&nbsp;42x60cm </entry>
<entry>7:10 </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Længst til højre i dialogen er der to knapper tilgængelige for automatisk at flytte et markeret beskæringsområde til billedets vandrette eller lodrette centrum. </para>
<para>Længst nede i dialogen, lader knappen <guilabel>Maksimal proportion</guilabel> dig ændre markeringens størrelse til den maksimale, ifølge de nuværende indstillinger af proportion og orientering. </para>
<note><para>Værktøjet for proportionel beskæring husker indstillingerne afhængig af billedets orientering (vandret eller lodret). Når du bruger beskæringsværktøjet næste gang bruges indstillingerne som standard værdier afhængigt af billedets orientering. De ændrede billeddimensioner bliver opbevarede i EXIF-tabellerne så EXIF-data reflekterer det beskårede billede og ikke det originale. </para></note>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-compositionguides">
<title>Kompositionsguide</title>
<para>Når man først kigger på et billede, stopper betragterens øje sjældent i billedets centrum, men går i stedet fra øverste venstre hjørne mod højre, og derefter ned til venstre og til højre igen. Dette mønster er oftest ubevidst men dette er veldokumenteret. Det hører formodentlig sammen med det vestlige læsemønster. Ud fra fotografens synvinkel, bliver målet nu at lede betragterens blik til motivet, bevidst om den måde som mange opfatter et billede. </para>
<para>Opsætningen i <guilabel>Kompositionsguiden</guilabel> sørger for hjælpelementer til at komponere billeder bedre. Hjælpelinjerne er: <itemizedlist>
<listitem>
<para><guilabel>Tredjedelsreglen</guilabel>: Et gitter som deler billedet op i tredjedele i alle retninger (hvilket giver 9 dele). Disse proportionerne er tæt ved det gyldne snit og er afledt fra det menneskelige øjes synsfelt. De bruges, ofte med små variationer, for en stor mængde ofte bruge objekter. Indeni rammen findes de nøjagtige områder hvor billedets vigtige dele skal placeres. Samme princip bruges til at afgøre horisontens position og proportioner mellem jord og himmel. </para>
<para>Mange fotografer og kunstnere er bevidste om tredjedelsreglen, hvor et billede deles op i tre dele lodret og vandret og skæringspunkterne repræsenterersteder hvor vigtige visuelle elementer skal placeres. At flytte horisonten i et landskab til positionen en tredjedel er ofte mere effektfuldt end at placere den i midten, men den kan også placeres nær bunden på en fjerdedel eller en sjettedel. Der er ingen obligatorisk måde at bruge tredjedelsreglen. Når visuelle element placeres for at få en effektfuld komposition, skal man øverveje mange faktorer inklusive farve, dominans, størrelse og balance sammen med proportion. Ofta kan en vis mængde balance eller spændhet i billedet gøre en komposition mere effektfuld. </para>
<example> <title>Eksempel på komposition af et billede med tredjedelsreglen</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på komposition af et billede med tredjedelsreglen" </screeninfo><mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="editorrulethirdlinesexample.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Harmoniske trekanter</guilabel>: Harmoniske opdelinger afhænger af princippet om ligedannethed. Ligesom hjælpelinjerne for tredjedelsreglen, er harmoniske trekanter en anden opdeling af billedet som opdeler et rektangel i ligevinklede harmoniske trekanter justeret langs diagonalen. </para>
<example> <title>Eksempel på komposition af et fotografi med harmoniske trekanter</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på komposition af et fotografi med harmoniske trekanter" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorharmonioustrianglesexample.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Gyldent snit</guilabel>: Det gyldne snit er et forhold som ligger bagved en mangfoldighed af vækstmønstre i hele naturen (fra spiralen i en Nautilus skal til kronbladene i en solsikke), og det har en mystisk måde at dukke op i alle mulige ting som vi anser for at være smukke. </para>
<para>Det gyldne snit er det irrationelle tal 1,618033988..., hvis brug kan dateres tilbage til de gamle ægyptere og grækere som brugte det når templer og pyramider blev konstrueret. Kunstnere og arkitekter har brugt det gyldne snit gennem tidsaldrene når de lavede deres malerier, bygninger og til og med fotografier, for at give deres skabelser en følelse af naturlig orden og skønhed. </para>
<para>Forholdet er indbygget i Fibonacci-følgen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 &etc;, hvor hvert tal som følger efter 1 er lig med summen af de to foregående tal. Forholdet mellem hinanden følgende tal vil nærme sig det gyldne snit. En komposition som følger reglen anses for at være visuelt harmonisk. </para>
<para>Det gyldne snit sørger for mere flydende hjælpelinjer når det bruges til at komponere et billede. Hjælpelinjerne listes nedenfor: <itemizedlist>
<listitem>
<para>Hjælpelinjen <guilabel>Gylden spiral</guilabel> øger chancen for at få et fængslende resultat i dine fotografier. I modsætning til tredjedelsreglen, former den gyldne spiral en flydende linje for øjet at følge gennem billedet. Denne kompositionsstil byder betragterens blik ind i billedet langs en spirallinje, hvilket laver en mere symmetrisk visuel strøm, og en fascinerende helhedsoplevelse ved betragtningen. </para>
<example> <title>Eksempel på komposition af et billede med den gyldne spiral</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på komposition af et billede med den gyldne spiral" </screeninfo><mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="editorgoldenspiralexample.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</listitem>
<listitem>
<para>Yderligere en hjælpelinje er <guilabel>Gylldent spiralsnit</guilabel> (eller gyldne rektangler). Rektanglerne bruges til at bygge den gyldne spiral. Der skal være noget som leder øjet til kompositionens centrum. Det kan være en linje eller flere motiver. Dette "noget" kan blot være der uden at lede øjet, men det ville alligevel gøre sit jobb. </para>
<example> <title>Eksempel på komposition af et billede med gyldent spiralsnit</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på komposition af et billede med gyldent spiralsnit </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorgoldenspiralsectionsexample.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Gyldne trekanter</guilabel> er en version af den gyldne spiral som er beskrevet ovenfor. Dens hjørner er midtpunkterne på siderne i den gyldne rektangel. Bemærk at i modsætning til harmoniske trekanter, er gyldne trekanter ikke ligevinklede trekanter. At placere diagonaler langs disse linjer kan få et ellers statisk motiv til at virke mere dynamisk. </para>
<para>Når du bruger gyldne trekanter for at opdele rammen, får du en effekt som professionelle fotografiske eksperter har givet navnet dynamisk symmetri. Forsøg at holde motivet i fokus på et af skæringspunkterne, og placér anden visuel information i trekanterne du allerede har opdelt. Resultatet bliver en meget attraktiv komposition som du måske ikke ellers havde kunnet opnå. </para>
<example> <title>Eksempel på komposition af et fotografi med gyldne trekanter</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på komposition af et fotografi med gyldne trekanter" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorgoldentrianglesexample.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</listitem>
<listitem>
<para>Ligesom tredjedelsreglen påvirker <guilabel>Gyldne snit</guilabel> forholdet af billedets størrelse så vel som placeringen af hovedmotivet på billedet. Forholdet er tæt på 35 mm forholdet, så du behøver ikke ændre billedets størrelse i de fleste tilfælde, men du skal tage hensyn til kompositionen: hovedmotivet skal placeres på en af de fire linjer eller fire skæringspunkterne (for eksempel motivets øje). For at være helt ærlig er disse regler ikke de samme. Tredjedelsreglen er en forenklet udgave af det gyldne snit. </para>
<example> <title>Eksempel på komposition af et billede med gyldent snit</title>
<screenshot><screeninfo>Eksempel på komposition af et fotografi med gyldent snit" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorgoldensectionsexample.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Tilvalgene <guilabel>Flip vandret</guilabel> og <guilabel>Flip lodret</guilabel> kan bruges til at flippe de harmoniske opdelinger. </para>
<para>Knappen <guilabel>Farve</guilabel> lader dig indstille hjælpelinjernes farve. Hvis du har et billede med høj farvekontrast, kan hjælpelinjerne blive usynlige. På denne måde kan du tilrette hjælpelinjerne til den aktuelle billede. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-resizingimage">
<title>Ændr størrelse på et fotografi</title>
<anchor id="resizetool.anchor"/>
<para>Hvis fotografiet har forkert størrelse kan du skalere det til den størrelse du vil have med værktøjet Transformér Ændr størrelse. Vælg <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Ændr størrelse</guimenuitem></menuchoice> og justér målværdierne. Dialogen for størrelsesændringsværktøjet er tilgængelig nedenfor. </para>
<example> <title>Dialogen for størrelsesændringsværktøjet</title>
<screenshot><screeninfo>Dialogen for størrelsesændringsværktøjet</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorresizetool.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Dette værktøj for ændring af billedstørrelse bruger en almindelig lineær interpoleringsmetode til at approksimere billedpunkter. Hvis du vil forstørre et lille billede med bedre kvalitet, så prøv værktøjet Forstør. Det er et plugin som er tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins"> projektet DigikamImagePlugins</ulink>, og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Forstør</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">handbog for Forstør fotografi</ulink> for mere information. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotatingflippingimage">
<title>Rotér eller flip et fotografi</title>
<para>Hvis fotografiet har forkert orientering kan du <guilabel>Flippe</guilabel> eller <guilabel>Rotere</guilabel> det til den orientering du vil have ved at bruge værktøjerne Transformér Flip/Rotér tilgængelige i menuerne <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Rotér</guimenuitem></menuchoice> og <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Flip</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Med valgmulighederne for at flippe kan du vende billedet vandret eller lodret ligesom et kort. Med valgmulighederne for rotation kan du rotere billedet 90 grader med uret, 90 grader mod uret eller 180 grader. De kan bruges til at ændre tilstand til Portræt eller Landskab. Du kan rotere friere ved at bruge værktøjet Rotér billede. Det er et plugin som er tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink> og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Rotér billede</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">håndbog for fri rotation af billede</ulink> for mere information. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-redeyecorrection">
<title>Ordn røde øjne i et fotografi</title>
<anchor id="redeyecorrectiontool.anchor"/>
<para>Røde øjne opstår når blitzfotografering bruges til at tage billeder af mennesker. Det røde er reflektionen længst tilbage i øjet som ses eftersom pupillen ikke kan reagere hurtigt nok på blitzen. Med en separat blitz er effekten røde øjne for øvrigt mindre, formodentlig på grund af vinklen mellem blitzen og linsen. Du kan korrigere en del af den værste effekt af røde øjne ved at markere et øje på fotografiet, på samme måde som beskrives for beskæring oven, og derefter vælge <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Reducering af røde øjne</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<example> <title>Værktøjet for korrektion af røde øjne i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet for korrektion af røde øjne i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorredeyescorrection.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustsharpness">
<title>Justér skarphed</title>
<anchor id="blursharpentool.anchor"/>
<sect3>
<title>Introduktion til fælles værktøjsdialoger</title>
<para>Alle billededitorens værktøjer såsom Skarphed, Uskarphed, Støjreducering, Refokusér, Uskarp maske, &etc; bruger en fælles stil for dialogen som forhåndsviser effekten inden filtret bruges på det nuværende billede. Nedenfor ser du værktøjet "Tilføj struktur" i gang, med den fælles layout af dialogen: </para>
<example> <title>Værktøjet Tilføj struktur i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet Tilføj struktur i gang</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorcommondialogtools.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para><emphasis>(1)</emphasis>: Fremgangslinjen angiver status for udførsel af filtret på nuværende billede. Til venstre for den gør fem knapper det muligt at vælge tilstand for forhåndsvisningsområdets sammenligningsstil. Tilgængelige tilstande er: <itemizedlist>
<listitem><para>Opdel vandret med duplikering. Det øverste område viser originalen og det nederste filtereffekten til sammenligning.</para></listitem>
<listitem><para>Opdel lodret med duplikering. Det venstre område viser originalen og det højre filtereffekten til sammenligning.</para></listitem>
<listitem><para>Opdel vandret uden duplikering. Det øverste område viser originalen mens det nederste område viser filtret anvendt på fortsættelsen af den valgte forstørrelse.</para></listitem>
<listitem><para>Opdel lodret uden duplikering. Det venstre område viser originalen mens det højre område viser filtret anvendt på fortsættelsen af den valgte forstørrelse.</para></listitem>
<listitem><para>Direkte forhåndsvisning af effekten. Forhåndsvisning af effekten udføres på hele det markerede forstørrelsesområde.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(2)</emphasis>: Forhåndsvisningens udvalgsramme. Klik og træk med musen på den flydende ramme for at flytte den i billedet. Forhåndsvisningsområdet til venstre i dialogen opdateres på tilsvarende måde.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(3)</emphasis>: Området for filterindstilling.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(4)</emphasis>: Det oprindelige område for den forstørrede del af billedet. Området er uforandret af filtret. Klik og træk med musen i området for at flytte det på billedet.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(5)</emphasis>: Målområdet for den forstørrede del af billedet. Området ændres af filtret og repræsenterer selve forhåndsvisningen. Klik og træk med musen i området for at flytte det på billedet.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Fjern udviskethed i et fotografi</title>
<para>Hvis kameraets fokus ikke er perfekt indstillet, eller hvis kameraet bevæger sig når billedet bliver taget, bliver resultatet et udvisket fotografi. Hvis det er meget udvisket kan du formodentlig ikke gøre meget for det med nogen teknik. Hvis det kun er noget udvisket bør du kunne forbedre fotografiet. Mange gode spejlreflekskameraer udfører mindre billedbehandling for billederne end enklere kameraer (som sædvanligvis øger kontrasten kunstigt for at få billederne til at se skarpe ud). Den slags mindre udviskethed kan nemt forbedres med værktøjer i &digikam;. </para>
<para>I visse situationer kan du få nyttige resultater ved at gøre et fotografi skarpere med værktøjet Skarphed under menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Skarphed</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<example> <title>Værktøjet Skarphed i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet Skarphed i gang</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorsharpenplugin.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot> </example>
<para>Du bør imidlertid være forsigtig med dette, ellers ser resultatet ikke særligt naturligt ud. Denne handling øger kanternes synlige skarphed i fotografiet, men forstærker også støj. Den i almindelighed mest nyttige teknik til at gøre et udvisket fotografi skarpere er pluginnet Fokusér som er tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink> og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Refokusér</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/refocus.html">håndbog for Reokusér</ulink> for mere information. Yderligere en teknik kaldes uskarp maske. Det er et plugin tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink>, og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Uskarp maske</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">håndbog for uskarp maske</ulink> for mere information. <example> <title>Billededitorens plugin Uskarp maske i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Billededitorens plugin Uskarp maske i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorunsharpedmaskplugin.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Reducér kornethed i et fotografi</title>
<para>Når du tager et fotografi i dårlige lysforhold eller med meget hurtig eksponeringstid, får kameraet ikke tilstrækkeligt med information til at lave gode estimeringer af den egentlige farve for hvert billedpunkt, og følgelig ser resultatet kornet ud. Du kan "udjævne" kornene ved at gøre billedet mere udvisket, men så taber du også skarphed. Det bedste tilgang, hvis kornetheden ikke er altfor udtalt, er at bruge støjreduceringsfiltret. Det er et plugin tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins"> projektet DigikamImagePlugins</ulink> og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Støjreducering</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">håndbog for Støjreducering</ulink> for mere information. </para>
<example> <title>Billededitorens plugin Støjreducering i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Billededitorens plugin Støjreducering i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata
fileref="editornoisereductionplugin.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect3>
<sect3>
<title>Gør et fotografi blødere</title>
<para>Sommetider har du et modsat problem: Et billede er for skarpt. Løsningen er at gøre det lidt mere udvisket. Heldigvis er det meget enklere at gøre et billede mere udvisket end at gøre det skarpere. Vælg værktøjet for uskarphed, med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Uskarphed</guimenuitem></menuchoice> og eksperimentér med niveauet. Forhåndsvisningsvinduet til højre for dialogen viser effekten af handlingen i dit fotografi. </para>
<example> <title>Værktøjet Uskarphed i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet Uskarphed i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorblurplugin.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingcolor">
<title>Korrigér farve</title>
<anchor id="colorbalancetool.anchor"/>
<para>Digitalkameraer har ofte problemer med lysforholdene og det er ikke usædvanligt at ønske at rette farve, kontrast og lysstyrken i et fotografi. Du kan eksperimentere med at ændre niveauer for forskellige aspekter af dine fotografier ved at bruge værktøjerne i menuen <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Farver</guimenuitem></menuchoice>. Du kan se alle ændringer du gør blive afspejlet i forhåndsvisningen. Når du er tilfreds med resultatet, så tryk på <guilabel>O.k.</guilabel> så får det virkning. </para>
<example> <title>Værktøjet for farvebalance i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet for farvebalance i gang</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorcolorbalance.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<anchor id="hsladjusttool.anchor"/>
<para>Hvis dit billede er udbleget (hvilket let kan ske når du tager billeder i stærkt lys) så prøv værktøjet Farvetone, mætning, lysstyrke. At øge farvemætningen gør formodentlig at billedet ser bedre ud. I nogle tilfælde er det nyttigt at justere lysstyrken samtidigt. ("Lysstyrken" her ligner lysstyrken i værktøjet Lysstyrke, kontrast, gamma, undtagen at det laves ud fra andre kombinationer af kanalerne rød, grøn og blå). </para>
<para>Når du tager billeder under dårlige lysforhold kan du i visse tilfælde få det modsatte problem, nemlig for meget farvemætning. I dette tilfælde er værktøjet for farvetone og mætning igen godt at bruge, blot ved at mindske farvemætningen i stedet for at øge den. Du kan se effekten af alle justeringer du gør i forhåndsvisningsbilledet. Når du er tilfreds med resultatet, så tryk på <guilabel>O.k.</guilabel> så får det virkning. </para>
<example> <title>Værktøjet Farvetone, mætning, lysstyrke i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet Farvetone, mætning, lysstyrke i gang</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorhsladjust.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<anchor id="autocolorcorrectiontool.anchor"/>
<para>Funktionerne <guilabel>Normalisér</guilabel>, <guilabel>Udjævn</guilabel>, <guilabel>Automatiske niveauer</guilabel> og <guilabel>Stræk kontrast</guilabel> tilgængelige under menuen <guilabel>Ordn</guilabel> forsøger at regne de bedste farveniveauer ud automatisk. Du skal eksperimentere med effekten af funktionerne for at se hvad som virker bedst med dit fotografi. <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Normalisér</guilabel>: Denne metode skalerer lysstyrkeværdier over det markerede billede så det mørkeste punkt bliver sort, og det lyseste punkt bliver så lyst som muligt uden at ændre dets farvetone. Det er ofte et "magisk fix" for billeder som er matte eller udblegede. <example><title>Forhåndsvisning af farvekorrigering med normalisering</title> <screenshot><screeninfo>Forhåndsvisning af farvekorrigering med normalisering</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editornormalize.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Udjævn</guilabel>: Denne metode justerer farvernes lysstyrke henover det markerede billede så histogrammet for Værdikanalen er så jævn som muligt, dvs. så hver mulig lysstyrkeværdi findes for cirka samme antal billedpunkter som alle andre værdier. Sommetider giver Udjævn en fantastisk kontrastforbedring i et billede, mens det andre gange giver elendige resultater. Det er en meget kraftfuld handling, som enten afstedkommer mirakler med et billede eller ødelægger det. <example><title>Forhåndsvisning af farvekorrigering med equalize</title> <screenshot><screeninfo>Forhåndsvisning af farvekorrigering med equalize</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorequalize.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot> </example>
</para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Automatiske niveauer</guilabel>: Denne metode maksimerer toneområdet i kanalerne rød, grøn og blå. Den afgør billedets grænseværdier for skygge og lys og justerer kanalerne rød, grøn og blå til et fuldstændigt histogramområde. <example><title>Forhåndsvisning af korrigering med automatiske niveauer</title> <screenshot><screeninfo>Forhåndsvisning af korrigering med automatiske niveauer</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorautolevels.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot> </example>
</para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Stræk kontrast</guilabel>: Denne metoden forbedrer kontrast og lysstyrke for RGB-værdier i et billede ved at strække de laveste og højeste værdier ud til deres fulde omfang, og justere alting mellem dem. Dette er kun mærkbart med udvandede billeder, og kan være et godt værktøj til at ordne dårlige fotografier. <example><title>Korrigering med strækket kontrast</title> <screenshot><screeninfo>Forhåndsvisning af korrigering med strækket kontrast</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorstretchcontrast.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot> </example>
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Resultatet af eventuelle justeringer du gør bliver ikke husket førend du gemmer fotografiet. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingexposure">
<title>Korrigér eksponering</title>
<anchor id="bcgadjusttool.anchor"/>
<para>Det nemmeste værktøj at bruge er Lysstyrke, kontrast, gamma. Det er også det mindst kraftfulde, men i mange tilfælde gør det alt du behøver. Værktøjet er ofte nyttigt for billeder som er over- eller undereksponerede. Det er ikke nyttigt til at korrigere farveforvrængninger. Værktøjet viser tre skydere til at justere "Lysstyrke", "Kontrast" og "Gamma". Du kan se alle ændringer du gør i forhåndsvisningsbilledet. Når du er tilfreds med resultatet, tryk så på <guilabel>O.k.</guilabel> så får det virkning. </para>
<example> <title>Værktøjet Lysstyrke, kontrast, gamma i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Værktøjet Lysstyrke, kontrast, gamma i gang</screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorbcgadjust.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Hvis du har installeret pluginnet Justér niveauer (se afsnittet <link linkend="setupeditor">Billededitorens indstillinger</link>) har du yderligere et tilvalg i menuen Ordn som hedder <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Farver</guimenuitem> <guimenuitem>Niveaujustering</guimenuitem></menuchoice>. Dette værktøj sørger for en integreret måde at se resultatet af at justere flere niveauer, og gør det også muligt at gemme niveauindstillinger for at bruge dem til flere fotografier. Det kan være nyttigt hvis dit kamera eller din skanner ofte laver den samme fejl og du vil bruge samme korrektion. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">håndbog for Niveaujustering</ulink> for mere information. <example> <title>Billededitorens plugin Justér niveauer i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Billededitorens plugin Justér niveauer i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editoradjustlevels.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</para>
<para>En meget kraftfuld måde at rette eksponeringsproblemer er at bruge pluginnet Justér kurver som er tilgængeligt med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Farver</guimenuitem> <guimenuitem>Justér kurver</guimenuitem></menuchoice>. Dette værktøj lader dig klikke og trække styrepunkter på en kurve for at oprette en funktion som afbilder lysstyrkeniveauer fra inddata til uddata. Kurveværktøjet kan genoprette alle effekter du kan opnå med Lysstyrke, kontrast, gamma eller pluginnet Justér niveauer, så det er kraftfuldere en nogen af dem. Vi henviser igen til <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">håndbogen for Justér kurver</ulink> for mere detaljerede instruktioner, men den nemmeste måde at lære sig hvordan det bruges er ved at eksperimentere. Men dette plugin kan gøre mere for dig: Det hjælper dig med at forbedre farvetonekvaliteten i dine fotografier til gråskalaer med meget fine trin. Og glem ikke at jo bedre fotografierne er (gode eksponeringer, tabsfrit format, 24 eller 32-bits dybde), desto mere kan du forbedre dem. Gå til afsnittet "Achieving ultimate tonal quality" på denne lærerige side: <ulink url="http://www.normankoren.com/digital_tonality.html">Tonal quality and dynamic range in digital cameres by Norman Koren</ulink>. Brug værktøjet Justér kurver til at gøre det samme. <example> <title>Billededitorens plugin Justér kurver i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Billededitorens plugin Justér kurver i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata
fileref="editoradjustcurves.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot> </example>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Specialeffekter og filtre</title>
<anchor id="blackandwhitetool.anchor"/>
<para>&digikam; levereres med et antal sorthvis-filtre som du kan bruge på dine billeder. I menuen <menuchoice><guimenuitem>Filter</guimenuitem> <guimenuitem>Sorthvidt</guimenuitem></menuchoice> finder du den klassiske kemisk toning til sorthvidt som bruges i analog fotografering. Kontrollerne findes under tre faneblade: <emphasis>Filter, Tone</emphasis> og <emphasis>Lysstyrke</emphasis> som vises på skærmaftrykket nedenfor. Filter og farvetoner kan bruges uafhængig af hinanden (ovenpå hinanden). Filtrene påvirker i virkeligheden kun blandingen af RGB-kanaler, mens toning kun tilføjer en jævn monokromatisk tone til det sorthvide fotografi. I fanebladet Lysstyrke finder du et tonejusteringsværktøj (lignende kurvejustering), et kontrastværktøj og en overeksponeringsangivelse for at forbedre optegningen i sorthvidt. </para>
<example> <title>Filterpluginnet Sorthvidt i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Filterpluginnet Sorthvidt i gang </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorbwfilter.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
<para>Tabellen nedenfor viser mere detaljeret effekten af alle filtre og toninger.</para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Forhåndsvisning</entry>
<entry>Filtertype</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_original.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Originalfarvebillede taget i New Zealands landskaber. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_bw.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Neutralt sorthvidt: Simulerer eksponering med neutral sorthvid film. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_bwgreen.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Sorthvidt med grønt filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af grønfilter. Dette sørger for en almengyldig adgang til alle scenerier, særligt tilpasset portrætter fotograferede med himmelbaggrund. Ligner 004 Cokin™ grønfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_bworange.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Sorthvidt med orange filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af orangefilter. Det forbedrer landskaber, havsscener og flyfotografering. Ligner 002 Cokin™ orangefilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_bwred.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Sorthvidt med rødt filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af rødfilter. Brug dette til at oprette dramatiske himmeleffekter og simulere månelysscener i dagtid. Ligner 003 Cokin™ rødfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_bwyellow.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Sorthvidt med gult filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af gulfilter. Naturligste korrigering af toner, og forbedrer kontrast. Idealt til landskaber. Ligner 001 Cokin™ gulfilter. </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Forhåndsvisning</entry>
<entry>Farvetone</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_sepia.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Sepiatone: Giver varmt højlys og mellemtoner mens skygger bliver noget koldere. Meget lig processen hvor et papir bleges og fremkaldes igen i en sepiatoning (typisk for mormors fotografier). Ligner 005 Cokin™ sepiafilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_brown.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Brun tone: Naturligere end sepiatonefiltret. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_cold.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Kold tone: Begynd subtilt og duplikér fremkaldning på et sorthvidt papir med kold tone, såsom bromidforstørrelsespapir. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_platinium.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Platinatone: Effekt som duplikerer traditionel kemisk platinatoning som gøres i mørkrum. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorconvert_selenium.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Selentone: Effekt som duplikerer traditionel kemisk selentoning som gøres i mørkrum. </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Mange andre filtre og specialeffekter er tilgængelige hvis du har yderligere plugin for billededitoren installerede (se afsnittet <link linkend="setupeditor">Billededitorens indstillinger</link>), såsom Tilføj filmkorn, Regndråber, Solarisér billede, Kultegning, &etc; </para>
<example> <title>Billededitorens plugin Regndråber i gang</title>
<screenshot><screeninfo>Billededitorens plugin Justér niveauer i gang" </screeninfo><mediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorraindropsplugin.png" format="PNG"/> </imageobject></mediaobject></screenshot>
</example>
</sect2>
<sect2>
<title>Udskriver billeder</title>
<para>Når du vil udskrive det nuværende billedet fra billededitoren, vælges <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Udskriv billede</guimenuitem></menuchoice> så får du &kde;'s sædvanlige udskriftsdialog, hvor du kan justere indstillingerne inden du udskriver fotografiet. </para>
<para>For mere information om avancerede udskriftsindstillinger, kig gerne i <ulink url="help:/kdeprint/index.html">&kde;'s udskriftsmanual</ulink>. </para>
<para>Du kan udskrive enkelte billeder eller hele sætaf billeder fra hovedvinduets visning. Hele sider med miniaturebilleder kan skrives ud ifølge din markering. Alt du behøver gøre er at markere billederne på almindelig vis og kalde <menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Eksportér</guimenuitem> <guimenuitem>Udskriftsguide</guimenuitem></menuchoice>. Følg derefter instruktionerne og valgene at gøre. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-iccprofile">
<title>Håndtering af ICC-farveprofiler</title>
<para>Hvorfor er håndteringen af ICC-farveprofiler så vigtig? En enkel forklaring er at det er som hifi stereo, hvor naturtro lyd efterstræbes fra kilde til højtaler, hvor det det passerer mikrofoner, indspilningsmedier, afspillere og forstærker. På stort set samme måde forsøger håndteringen af ICC-profiler at beholde naturtro farver fra det fotograferede motiv via kameraet til visningsmedierne skærm, udskrift, papir og projektor. Heldigvis har digital fotografering fjernet en af kilderne til forstyrrelse, nemlig opbevaringsmediet (ligesom cd-rom'en gjorde på lydsiden). </para>
<para>Billedet nedenfor anskueliggør problemet: Hver gang en overførsel fra en enhed til en anden udføres, bruges en ICC-profil til at korrigere enhedens ufuldkommenheder. Den centrale arbejdsplads (som kaldes profilforbindelsesplads, PCS) sørger for en fælles platform for at oversætte enhedernes farverum til hinanden. </para>
<para>Sammenkoblingen mellem enheder og deres farverum</para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata
fileref="colormanagement.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
<tip>
<para><emphasis>Fordele ved farvehåndtering</emphasis>: Farvehåndtering er virkelig vigtig nårsomhelst du behøver identiske resultater mellem fotograferingssessioner, nøjagtig reproduktion af kilden, eller lignende gengivelsesresultater med forskellige visningsmedier (hvilket tyder på at farvehåndtering er til for professionelle).</para>
<para>Som passioneret amatør kan du også drage nytte af farvehåndtering, eftersom det oftest hører sammen med 16-bits farvedybde. Fotografering i ubehandlet tilstand er meget mere eftergivende når det gælder eksponering end behandlet fotografering (JPEG), så du kan generelt undereksponere og genoprette de lyse områder. Desuden er det menneskelige øje meget følsommere overfor lysstyrkevariationer i mørke skalaer end et digitalkamera er. Nøjagtig farvetonejustering nær de sorte farver laver en bedre dynamik i billedet. Det er derfor billeder taget med ubehandlet tilstand oftest synes at have en større dybde.</para>
<para><emphasis>Bagdele ved farvehåndtering</emphasis>: Hvis du ikke bruger farvehåndtering kan du stadigvæk opnå fantastiske billeder. For journalistik, i følelsesmæssig sammenhæng, eller feriebilleder behøver du ikke at bruge farvehåndtering.</para>
</tip>
<para>ICC-standarden dækker et dataformat til at udskifte farveinformation for enheder. ISO 22028-1 specificerer entydigt udskiftning af data for farvebilleder med kodning af farverum, visningsforhold, billedtilstand og referencemedium. Her følger et eksempel på forskelle i farvesprog: en slags grøn farve defineret (med samme tal) i et farverum ser anderledes ud i et andet farverum. Det er det der sker når ingen farvehåndtering bruges. </para>
<para>(88, 249, 16) i Adobe RGB <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="2Greens.png" format="PNG"/></imageobject></inlinemediaobject> Samme RGB-værdi med sRGB </para>
<para>Fotografer ønsker at bruge hele toneomfanget af kameraer og inkjet-printere. Redigering af billeder bør udføres i et arbejdsrum hvor samme RGB-værdier giver et gråt resultat. </para>
<para>Følgende diagram forsøger give en oversigt over logikken i strømmen som Digikam følger ved farvehåndtering, afhængig af hvad der er valgt på indstillingssiden under <emphasis>I/O-filer</emphasis> og <emphasis>ICC-profiler</emphasis>. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject>
<imagedata fileref="ICCworkflowlogic.png" format="PNG"/>
</imageobject></inlinemediaobject>
</para>
<sect3 id="softproofing">
<title>Billedskærmskorrektur</title>
<para>Billedskærmskorrektur er en måde at bruge billedskærmen (monitoren) til at forhåndsvise resultatet som kan forventes ved uddata på en anden enhed, oftest en printer. Billedskærmskorrekturen viser dig forskellen du kan forvente dig inden du virkelig udskriver (og sløser med dyrebar blæk). Du kan altså forbedre indstillingerne uden at sløse med tid og penge. </para>
</sect3>
<sect3 id="rendering-intention">
<title>Gengivelsestilvalg</title>
<para>Gengivelsestilvalg angiver måden som toneomfang håndteres når målets farverum ikke kan håndtere det fuldstændige toneomfang.</para>
<itemizedlist>
<listitem><para><emphasis>Perceptuel</emphasis> gengivelse, også kaldet Billede eller Behold fuldstændigt toneomfang, anbefales generelt for fotografiske billeder. Farvernes toneomfang komprimeres eller ekspanderes ved forflytning mellem farverum for at bevare et ensartet udseende alt i alt. Farver med lav mætningsgrad ændres meget lidt. Farver med større mætningsgrad indenfor begge farverummenes toneomfang kan ændres for at adskille dem fra mættede farver udenfor det mindre rum af toneomfang. Perceptuel gengivelse udfører samme komprimering af toneomfang for alle billeder, til og med når billedet ikke indeholder nogle væsentlige farver udenfor toneomfanget.</para>
</listitem>
<listitem><para><emphasis>Relativ farvetilstand</emphasis>, også kaldet Korrektur eller Bevar identisk farve og hvidpunkt, reproducerer farver indenfor toneomfanget nøjagtigt og beskærer farver udenfor toneomfanget til nærmeste farvetone som kan reproduceres.</para>
</listitem>
<listitem><para><emphasis>Absolut farvetilstand</emphasis>, også kaldet Match eller Bevar identiske farver, reproducerer farver indenfor tonomfanget nøjagtigt og beskærer farver udenfor toneomfanget til nærmeste farvetone som kan reproduceres, mens farvemætning og muligvis lysstyrke ofres. På tonet papir kan hvide farver gøres mørkere for at beholde nøjagtigt samme farvetone som originalen . Tyrkis kan for eksempel tilføjes til det hvide for flødefarvet papir, hvilket gør billedet mørkere. Dette er sjældent af interesse for fotografer.</para>
</listitem>
<listitem><para><emphasis>Farvemætning</emphasis>, også kaldet Grafik eller Bevar farvemætning, afbilder de mættede primærfarver i kilden til mættede primærfarver i resultatet, og negligerer forskelle i farvetone, farvemætning eller lysstyrke. Beregnet til blokgrafik, og sjælden af interesse for fotografer.</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect3>
<sect3 id="iccprofile-links">
<title>Link</title>
<para><ulink url="http://www.oyranos.org/wiki/index.php?title=Main_Pag">Farve-wiki</ulink> <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/CIELAB">CIELAB</ulink> <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamut">Forklaring af toneomfång</ulink></para>
</sect3>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-setup">
<title>Indstilling af &digikam;</title>
<sect2 id="setupdialog">
<title>Indstillingsdialogen</title>
<anchor id="setupdialog.anchor"/>
<para>&digikam; forsøger at give dig så meget kontrol over den måde det virker på som muligt. Der er mange tilvalg som ændrer &digikam;s opførsel. For at få adgang til disse indstillinger vælges <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Indstil &digikam;</guimenuitem></menuchoice> i menulinjen. Indstillingsdialogen er opdelt i otte sider. Du kan skifte mellem siderne ved at klikke på ikonerne til venstre i dialogen. </para>
<sect3 id="setupalbum">
<title>Albumindstillinger</title>
<para>Albumindstillingerne styrer hvordan hovedprogrammet opfører sig. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupalbum.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
<para><guilabel>Søgesti for albumbiblioteker</guilabel> er stedet på din harddisk hvor &digikam; opbevarer alle albummer. Hvis du ændrer stedet uden at flytte alle albummer på harddisken manuelt, så tror &digikam; at der ikke findes nogen eksisterende albummer og laver en ny database på det nye sted. Dine gamle albummer ændres ikke, men du skal skifte søgestien for albumbibliotek tilbage til det gamle sted pladsen for at komme til dem. Hvis du ikke er sikker på hvad du gør er det bedst at ikke flytte søgestien. </para>
<para>Tilvalgene under <guilabel>Miniaturebilleder</guilabel> beskrives i afsnittet <link linkend="using-kapp-imageview">Billeder</link>. </para>
<para>Øvrige indstillinger i dialogen er selvforklarende. </para>
</sect3>
<sect3 id="setuptooltip">
<title>Opsætning af værktøjsvink for albumpunkt</title>
<para>AT GØRE </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setuptooltip.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect3>
<sect3 id="setupembeddedinfo">
<title>Opsætning af indlejret information</title>
<para>Billedfiler kan have visse metadata indlejret i billedfilformatet. Denne metadata kan opbevares i et antal forskellige standardformater. &digikam; kan læse metadata med EXIF-format hvis det findes i filen. &digikam; kan også skrive kommentarer i <ulink url="http://www.exif.org">EXIF-informationen</ulink>. At skrive kommentarer til afsnittet om EXIF er begrænset til JPEG-billeder. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupembeddedinfo.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
<para>Disse indstillinger tillader dig at styre hvordan &digikam; håndterer denne indlejrede information. </para>
<para><guilabel>Gem billedkommentarer som indlejrede kommentarer (JFIF) i JPEG-billeder</guilabel>: Dette synkroniserer kommentarerne som du tilføjer til dine fotografier med dem som er indlejrede i billedet. Dette er nyttigt, eftersom kommentarer som er indlejrede i billederne kan læses af andre billedvisningsprogrammer. Vær forsigtig hvis du har billeder som allerede indeholder indlejrede kommentarer, eftersom disse kommentarer overskrives af kommentarerne som laves i &digikam;. </para>
<para><guilabel>Rotér billeder og miniaturebilleder ifølge EXIF-mærke</guilabel>: Dette bruger information om orientering som dit kamera måtte have inkluderet i EXIF-informationen for automatisk at rotere dine fotografier så de har den rigtige side opad når de vises. Det roterer ikke selve billedfilen, men kun billedet som vises på skærmen. Hvis du vil rotere billedet i filen permanent, kan du højreklikke på miniaturebilledet og vælge <guilabel>Rotér eller flip automatisk ifølge EXIF-information</guilabel>. Billedet roteres så på disken, og mærket sættes tilbage til "normal". Hvis dit kamera rutinemæssigt giver fejlagtig orienteringsinformation, vil du måske lukke af for denne funktion. </para>
<para><guilabel>Indstil EXIF-mærke til normal efter rotér og flip</guilabel>: Tilvalget for automatisk rotation retter automatisk orienteringen for billeder som tages med digitalkameraer som har orienteringssensorer. Kameraet tilføjer et orienteringsmærke i billedens EXIF-metadata. &digikam; kan læse mærket for at justere billedet på tilsvarende måde. Hvis du roterer et billede manuelt, bliver denne metadata forkert. Dette indstiller orienteringsmærket til "Normal" efter en justering, under antagelse af at du roterede til den rigtige orientering. Luk af for dette hvis du ikke ønsker at &digikam; skal lave ændringer af orienteringsmærket når du roterer eller flipper. </para>
</sect3>
<sect3 id="authoridentity">
<title>Standard IPTC-identitetsinformation</title>
<para>Denne opsætningsside tillader at standardidentitet og ophavsret angives, som vist på skærmaftrykket nedenfor. Informationen skrives automatisk i de respektive IPTC-datafelter, hvis det vælges når der overføres med <link linkend="using-kapp-cameraclientrenaming">kameragrænsefladen</link>. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="cameraclientidentity.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect3>
<sect3 id="setupcollection">
<title>Samlingsindstillinger</title>
<para>Denne dialog håndterer dine samlingstyper. Albumsamlinger beskrives i detalje i afsnittet <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mine albummer</link>. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupcollections.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</para>
</sect3>
<sect3 id="setupmimetype">
<title>MIME-typeindstillinger</title>
<para>&digikam; forstår mange forskellige typer af billedfiler samt nogle video- og lydformater. For at styre hvilke filtyper som &digikam; forsøger at vise, kan du tilføje eller fjerne filendelser i disse lister. Alle filer i &digikam;s albummapper som ikke svarer til nogen af filendelserne, ignoreres af &digikam;. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupmimetypes.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
</sect3>
<sect3 id="setupeditor">
<title>Billededitorens indstillinger</title>
<para>Normalt bruger billededitoren en sort baggrund under fotografierne når de vises. Hvis du foretrækker en anden baggrundsfarve kan du vælge en her. Du kan også slå værktøjslinjen fra når billededitoren bruges med fuldskærmstilstand. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupimageeditor.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
</sect3>
<sect3 id="setupfilesettings">
<title>Billededitorens indstillinger</title>
<para>I tidlige versioner af &digikam; var billededitoren kun en fotografivisning, men den udvikledes hurtigt til et meget nyttigt billedbehandlingsværktøj. Denne dialog lader dig styre hvordan billededitoren opfører sig. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="imageeditorfilesettings.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
<para>AT GØRE Afkodningstilvalg for ubehandlede filer </para>
<para>Når ændringer gøres i JPEG-filer og de gemmes tilbage til harddisken, skal JPEG-filen kodes om. Hver gang en JPEG-fil kodes skal en beslutning tages om komprimeringsniveauet som skal bruges. Desværre opbevares komprimeringsniveauet som bruges i billedfilen ikke. Det betyder at billededitoren ikke kan bruge samme komprimeringsniveau når et ændret billede gemmes som blev brugt for originalbilledet. Du kan ændre standardkomprimeringsniveau som billededitoren bruger når den gemmer ændrede billeder ved at flytte skyderen for <guilabel>JPEG-kvalitet</guilabel> (1: lav kvalitet, 100: høj kvalitet og ingen komprimering). </para>
<para>Med tilvalget <guilabel>PNG-komprimering</guilabel> kan du reducere PNG-billedfilens størrelse. Handlingen har ingen effekt på billedets kvalitet, eftersom PNG bruger en tabsfri algoritme. Den eneste effekt er at det tager længere tid at komprimere og afkode filer. Hvis du har en hurtig maskine kan du ændre værdien til at bruge en høj komprimeringsfaktor (1: lav komprimering, 9: høj komprimering). </para>
<para>Med tilvalget <guilabel>TIFF-komprimering</guilabel> kan du vælge at bruge komprimeringsalgoritmen <emphasis>Deflate</emphasis> for TIFF-billedfiler. Dette reducerer TIFF-billedfilens størrelse. Det har ingen effekt på billedets kvalitet, eftersom <emphasis>Deflate</emphasis> er en tabsfri algoritme. </para>
</sect3>
<sect3 id="setupimageplugins">
<title>Indstilling af billedplugin</title>
<para>Billededitoren implementerer kun nogle meget enkle billedbehandlingsværktøj i selve programmet. For enkel udvikling af flere billedbehandlingsværktøjer understøtter billededitoren en grænseflade for plugin. Hvis din distribution har installeret de yderligere plugin for billededitoren angives de i listen over plugin. Du kan aktivere eller deaktivere plugin som du ser her. </para>
<para>For mere information om avancerede plugin for billededitoren kan du kigge i projektet 'DigikamImagePlugins' på <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupimageplugins.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
</sect3>
<sect3 id="setupslideshow">
<title>Indstilling af lysbilledshow</title>
<para>AT GØRE Indstilling af lysbilledshow</para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupslideshow.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
</sect3>
<sect3 id="setupiccprofiles">
<title>Indstilling af ICC-profiler</title>
<para>AT GØRE ICC-profiler</para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupiccprofiles.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
</sect3>
<sect3 id="setupkipiplugins">
<title>Opsætning af KIPI-plugin</title>
<para>KIPI er &kde;'s grænseflade for billedplugin. Det er en grænseflade som understøttes af et antal programmer for billedvisning eller -redigering i &kde;. Ved at sørge for denne grænseflade kan &digikam; drage fordel af mange plugin som skrives til at virke med et hvilket som helst program som implementerer en KIPI-grænseflade. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupkipiplugins.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
<para>Hvis din distribution har installeret pakken med KIPI-plugin ser du en liste med tilgængelige plugin. Vælg dem du vil bruge så indlæses de i &digikam;. Plugin vises som nye menupunkter i hovedmenulinjen og i miniaturebilledernes sammenhængsafhængige menuer. </para>
<para>Genvejstaster til handlinger som plugin udfører kan indstilles med menuen <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Indstil genveje</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>For mere information om KIPI-plugin kan du konsultere KIPI-projektet på <ulink url="http://www.kipi-plugins.org">http://www.kipi-plugins.org</ulink>. </para>
</sect3>
<sect3 id="setupcamera">
<title>Kameraindstillinger</title>
<para>Kameraindstillingerne viser listen over kameraer som for øjeblikket understøttes til venstre. Længst oppe til højre er der en knap for automatisk identifikation, som forsøger at identificere kameraet som er forbundet til computeren (sørg for at kameraet er rigtigt forbundet og er slået til i billedvisningstilstand). Under dette er portindstillingerne: De som for øjeblikket understøttes er seriel, USB og USB/Firewire-lagringsenhed. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupcamera.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
<anchor id="cameraselection.anchor"/>
<para>Klikker du på et kamera i listen til venstre, vises de understøttede porte du kan vælge. Er der kun en understøttet port bruges denne automatisk. I bunden til højre er det muligt at skrive den nøjagtige sti, hvis du benytter en serielport. Læg mærke til at USB-grænsefladen ikke kræver at stien er indstillet. Allernederst kan du skrive stien til et USB-Mass Storage-kamera. Her skal du skrive stien hvor du monterer kameraet, dette er normalt "/mnt/camera" eller "/mnt/removable". </para>
<para>Længst nede er stedet hvor du indstiller søgestien til et USB eller FireWire (IEEE-1394 eller i-link) masseopbevaringskamera. Feltet aktiveres når du vælger en USB eller FireWire masseopbevaringskamera i kameralisten. Her skal du skrive søgestien ind hvor kameraet monteres, oftest "/mnt/camera" eller "/mnt/removable". </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupaddcamera.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
<para>For at kunne bruge dit digitalkamera med &digikam; skal du forbinde kameraet til maskinen, indstille kameraet i billedvisningstilstand og slå det til. </para>
<para>Forsøg at se om &digikam; kan detektere kameraet automatisk. Hvis ikke, kan du indstille kameramærke og port manuelt. Når du har indstillet kameraet, gå til menuen <guimenu>Kamera</guimenu> i hovedgrænsefladen, så ser du kameraet listet i menuen. </para>
<note><para>Du kan vælge hvilken titel du vil have for kameraet i indstillingerne og den titel bruges så i hovedvinduets menu <guilabel>Kamera</guilabel>. Hvis du har mere end et kamera, kan du tilføje dem via denne indstillingsgrænsefladen. Yderligere en mulighed, og en meget bekvem sådan, varetages af scriptet i <ulink url="http://digikam.free.fr/hotplug/">usbcam.tar.gz</ulink>. Når det er installeret, starter &digikam; selv så snart et kamera kobles ind via USB-forbindelsen til overførsel. </para></note>
</sect3>
<sect3 id="setupmisc">
<title>Diverse indstillinger</title>
<para>Her kan du kontrollere hvordan &digikam; opfører sig når du fjerner et fotografi eller et album. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-deleteimage">Slet et fotografi</link> og <link linkend="using-kapp-deletealbum">Slet et album</link> for flere detaljer. </para>
<para>Du kan også lukke af for visning af startskærmen når &digikam; indlæses. Det kan få &digikam;s starttid til at gå lidt hurtigere. </para>
<para>Tilvalget <guilabel>Søg efter nye objekter ved start</guilabel> tvinger &digikam; til at søge i albumbiblioteket efter nye objekter som er tilføjet eller fjernet mellem sessioner i &digikam;. Dette kan gøre starttiden for &digikam; længere. Hvis nogen objekt er fjernet fra albumbiblioteket spørger &digikam; efter bekræftelse inden referencerne i databasen til objekterne fjernes definitivt. </para>
<para>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupmisc.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject> </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="setuptheme">
<title>Temaindstillingen</title>
<para>Farvesammensætningerne kommer med temaer for at gøre &digikam;s hovedgrænseflade personlig for din eget fornøjelses skyld. For at komme til indstillingerne vælg <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Temaer</guimenuitem></menuchoice> i menulinjen, og vælg det tema du foretrækker at bruge. En forhåndsvisning af tilgængelige temaer vises nedenfor. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Forhåndsvisning</entry>
<entry>Temaeravn</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemedefault.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Standard </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemedessert.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Dessert </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemeclean.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Ryd op </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemedark.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Mørk </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemedreary.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Dreary </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthememarine.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Marine </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemeorangecrush.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>OrangeCrush </entry>
</row>
<row>
<entry>
<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="setupthemesandy.png" format="PNG"/> </imageobject></inlinemediaobject>
</entry>
<entry>Sandy </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<note><para>Temaindstillinger er blot en simpel almindelig tekstfil at implementere. Hvis du er interesseret i at oprette et nyt tema for &digikam;, finder du mere information om det i følgende <ulink url="http://www.digikam.org/themeguide.html">guide</ulink>. </para></note>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="menu-descriptions">
<title>Menubeskrivelser</title>
<sect1>
<title>Hovedvinduet i &digikam;</title>
<sect2>
<title>Albummenuen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Alt;</keycap><keycap>Venstre</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Tilbage</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Gå tilbage til foregående besøgte album ved brug af historikken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Alt;</keycap><keycap>Højre</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Fremad</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Gå fremad til tidligere besøgt album ved brug af historikken. Du kan kun gå fremad hvis du netop er gået tilbage.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Ctrl;</keycap><keycap>N</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Nyt album</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opret ny albummappe.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Ctrl;</keycap><keycap>F3</keycap> </keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Redigér albumegenskaber</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Redigér det aktuelle albums titel og kommentarer og samling.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Åbn i &konqueror;</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Åbn &konqueror; med nuværende albumsøgesti.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<!-- Import sub menu -->
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Ctrl;</keycap><keycap>I</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importér</guimenuitem><guimenuitem>Tilføj billeder</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Markér billeder der skal tilføjes det det aktuelle album.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importér</guimenuitem><guimenuitem>Importér mapper</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vælg mapper som skal importeres som album i albummet som for øjeblikket er markeret</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importér</guimenuitem><guimenuitem>Indlæs billeder</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin for at indlæse billeder med en skanner. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/acquireimages.html">håndbog for Hent billeder</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importér</guimenuitem><guimenuitem>Skærmaftryk</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin for at gemme et skærmaftryk. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/acquireimages.html">håndbog for Hent billeder</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<!-- Export sub menu -->
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Eksportér</guimenuitem><guimenuitem>Arkivér til cd eller dvd</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin til at arkivere albummer på en cd eller dvd ved brug af K3b. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/cdarchiving.html">håndbog for cd-arkivering</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Eksportér</guimenuitem> <guimenuitem>&HTML;-eksport</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin for at oprette et &HTML;-galleri med albummer. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/imagesgallery.html">håndbog for billedgalleri</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Eksportér</guimenuitem><guimenuitem>Eksport til fjerngalleri</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin for at eksportere nuværende album til et galleri på en fjernserver. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/galleryeksport.html">håndbog for gallerieksport</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Eksportér</guimenuitem><guimenuitem>Eksport til Flickr</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin for at eksportere nuværende album til web-tjenesten Flickr. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/flickreksport.html">håndbog for eksport til Flickr</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Eksportere</guimenuitem><guimenuitem>Udskriftsguide</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin for at udskrive albumbilleder </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/printwizard.html">håndbog for udskriftsguiden</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Slet album/Flyt album til affaldsspand</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slet eller flyt valgt album og alting i det til affaldsspanden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Ctrl;</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Afslut</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Afslut &digikam;</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menuen Mærke</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Mærke</guimenu><guimenuitem>Nyt mærke</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opret en ny mærkeindgang i albumdatabasen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Mærke</guimenu><guimenuitem>Redigér mærkeegenskaber</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Redigér egenskaberne for mærket som for øjeblikket er markeret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Mærke</guimenu> <guimenuitem>Slet mærke</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Fjern mærket som for øjeblikket er markeret fra albumdatabasen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Billedmenuen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>F4</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Vis/Redigér</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Åbn billedet som for øjeblikket er markeret i &digikam;s billededitor.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>F3</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Redigér billedkommentarer og etiketter</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Redigér kommentarerne og mærkerne for dette billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Korrigér EXIF-orienteringsmærke</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Manuelt justeringstilvalg for EXIF-orienteringsmærket for billedet som for øjeblikket er markeret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>&Alt;</keycap><keycap>Retur</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Egenskaber</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vis generelle egenskaber, tilladelser, indlejret metadata, EXIF-information og histogram for billedet som for øjeblikket er markeret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Rotér eller flip automatisk med EXIF-information</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin menupunkt til at aktivere funktionen for automatisk at rotere eller flippe billederne som for øjeblikket er markerede med EXIF-orienteringsmærket. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">håndbog for tabsfri JPEG</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Rotér</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin menupunkt for at rotere billederne som for øjeblikket er markerede 90, 180 eller 270 grader. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">håndbog for tabsfri JPEG</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Flip</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin menupunkt til at flippe billederne som for øjeblikket er markerede vandret eller lodret. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">håndbog for tabsfri JPEG</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Konvertér til sorthvidt</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin menupunkt til at konvertere billederne som for øjeblikket er markerede til sorthvidt. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">håndbog for tabsfri JPEG</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>E-mail billeder</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>KIPI-plugin til at e-maile billeder med det e-mail-program du foretrækker. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/kipi-plugins/sendimages.html">håndbog for at sende billeder</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>