You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
digikam/doc/da_showfoto/index.docbook

1800 lines
123 KiB

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY kappname "&showfoto;"><!-- replace kapp here, do *not* replace kappname-->
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Danish "INCLUDE"><!-- change language only here -->
<!ENTITY showfoto '<application>Showfoto</application>'>
<!ENTITY digikam '<application>digiKam</application>'>
]>
<book lang="&language;">
<bookinfo>
<title>&showfoto;-håndbogen</title>
<authorgroup>
<author><firstname>Gilles</firstname><surname>Caulier</surname> <affiliation><address><email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Gerhard</firstname><surname>Kulzer</surname> <affiliation><address><email>gerhard at kulzer.net</email></address></affiliation>
</author>
&erik.kjaer.pedersen.role;
</authorgroup>
<copyright>
<year>2004</year>
<year>2006</year>
<holder>&showfoto; udviklingsholdet</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
<date>2006-09-13</date>
<releaseinfo>0.3.0</releaseinfo>
<abstract>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>&digikam;-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>&showfoto; er en fritstående fotoeditor for &kde; baseret på &digikam;s billededitor. &showfoto; er en del af &digikam;-projektet. </para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>digikam</keyword>
<keyword>showfoto</keyword>
<keyword>Grafik</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="introduction">
<title>Indledning</title>
<sect1 id="using-kapp-background">
<title>Baggrund</title>
<sect2 id="using-kapp-about">
<title>Om &showfoto;</title>
<para>En hurtig billededitor med nogle grundlæggende værktøjer for billedredigering indgår i &showfoto;. Du kan bruge billededitoren til at vise fotografier og udføre korrigeringer og ændringer. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Rapportér programfejl</title>
<para>Ligesom resten af &kde;, er &showfoto; et projekt med åben kildekode. Det betyder at projektet afhænger af på at brugerne gør en indsats ved i det mindste at rapportere problemer og foreslå mulige forbedringer. </para>
<para>&showfoto; gør det så enkelt som muligt at rapportere fejl eller foreslå forbedringer. Hvor du endnu befinder dig i programmet indeholder hjælpemenuen altid punktet Rapportér fejl. Det viser et meddelelsesfelt med et markeret link. Klik på linket så vises siden for fejlrapportering i din browser. Al information som kræves er allerede udfyldt, følg kun instruktionerne for at gøre rapporten færdig. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Støtte</title>
<para>&showfoto; er et projekt som understøttes af en fællesskab, hvilket betyder at brugere og udviklere understøtter hinanden . Hvis du bruger &showfoto; regelmæssigt opmuntres du til at gå med i &showfoto;s e-mail-liste for brugere. Du kan komme i gang ved at stille spørgsmål til andre brugere af &showfoto; og forhåbentlig kan du selv snart besvare spørgsmål fra andre. </para>
<para>
<ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-users">Instruktioner for at gå med i &showfoto;s e-mail-liste</ulink>
</para>
<para>Du kan også besøge <ulink url="http://www.digikam.org">&digikam;s hjemmeside</ulink>, for nyheder om nye udgaver og anden information relateret til &showfoto;. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Begynd at deltage</title>
<para>Der er mange måder du kan blive indblandet i fortsatt udvikling af &showfoto;. Du behøver ikke udvikle programmel. Du kan hjælpe til med dokumentation, oversættelse og konstruktion af brugergrænseflade, eller blot bidrage med rigtigt gode idéer til listen med ønskemål. Du kan også deltage ved at teste tidlig udviklingskode mens den udvikles og sørge for tilbagemelding til udviklerne. Hvis du er programmør kan du naturligvis hjælpe til med at gøre &showfoto; til det bedste program for håndtering af digitale fotografier som findes. </para>
<para>Den bedste måde at begynde at deltage i udvikling af &showfoto; er at gå med i udviklernes e-mail-liste. <ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-devel">Instruktioner for at gå med i &showfoto;s e-mail-liste for udviklere</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-fileformatsupport">
<title>Billedfilformater som understøttes</title>
<sect2>
<title>Stilbilledformat</title>
<sect3>
<title>Indledning</title>
<para>Næsten alle digitalkameraer opbevarer fotografier i et af to formater: JPEG eller TIFF. Mange kameraer lader dig vælge hvilket af disse formater som skal bruges. En fuldstændig beskrivelse af formaterne findes på <ulink url="http://sv.wikipedia.org/wiki/Billedfilformat">Wikipedia</ulink>. &showfoto; understøtter begge disse formater. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Komprimering af stillbilleder</title>
<para>Billedkompression er brugen af datakomprimeringsmetoder for digitale billeder. Det gøres ved at fjerne redundans i billeddata for at kunne opbevare eller overføre data på en effektiv form. </para>
<para>Billedkomprimering kan være med eller uden tab. Tabsfri komprimeringsmetoder foretrækkes altid på grund af deres høje bevarende værdi til arkiveringsformål inden forvandlinger såsom beskæring, størrelsesændring, farvekorrigering, &etc; Dette skyldes på at komprimeringsmetoder med tab, i særdeleshed når de bruges med lave bithastigheder introducerer komprimeringsartefakter. Metoder med tab er passende for naturlige billeder som fotoer i programmer hvor mindre (sommetider umærkelig) tab af naturtrohed er acceptabel for at opnå en væsentlig reducering af bithastigheden. Komprimering med tab er godt for publicering af fotografier på internettet. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>JPEG</title>
<para>JPEG er et komprimeret format som handler en del af billedkvaliteten ind for at holde filstørrelserne små. Rent faktisk gemmer de fleste kameraer deres billeder i dette format hvis du ikke angiver noget andet. Et JPEG-billede opbevares med tabsgivende komprimering, og du kan variere komprimeringens størrelse. Det lader dig vælge mellem mindre komprimering og højere billedkvalitet eller større komprimering og dårligere kvalitet. Den eneste grund til at vælge højere komprimering er at det laver mindre filer så du kan opbevare flere billeder, og det derfor er nemmere at sende dem via e-mail, eller vise dem på nettet. De fleste kameraer giver dig to eller tre valg som svarer til god, bedre og bedst, selvom navnene varierer. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>TIFF</title>
<para>TIFF er blevet bredt accepteret og har bred understøttelse som billedformat. Sædvanligvis kan TIFF opbevares i ukomprimeret form af kameraet eller ved at bruge en tabsfri komprimeringsalgoritem (Deflate). Det opretholder bedre billedkvalitet, men på bekostning af meget større filstørrelser. Visse kameraer lader dig gemme dine billeder i dette formatet, og det er et populært format på grund af dets tabsfrie komprimeringsalgoritme. Problemet er at formatet er blevet ændret af så mange personer at der nu er 50 eller flere varianter, og ikke alle genkendes af programmer. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>PNG</title>
<para>PNG er et billedformat som blev udviklet som en erstatning for et antal ældre billedfilformater som var bredt brugt i 1990'erne. Det er et tabsfrit format ligesom TIFF, men det er meget kompaktere og sparer diskplads. Selvom det ikke er sandsynligt at dit kamera understøtter PNG, synes visse om at konvertere deres fotografier til PNG så snart de har overført dem til maskinen. I modsætning til JPEG, taber PNG-billeder ikke kvalitet hver gang du koder dem efter ændringer. &showfoto; understøtter PNG-billeder fuldstændigt. </para>
<para>PNG er et udvideligt filformat for tabsfri, flytbar, velkomprimeret opbevaring af rasterbilleder. PNG sørger for en patentfri erstatning af &GIF; og kan også erstatte meget andet brug af TIFF. PNG er beregnet til at virke godt i direkte visningsprogrammer, såsom internettet, så det er fuldstændigt strømningsbart med mulighed for progressiv visning. Desuden kan PNG gemme gamma og kromaticitetsdata på heterogene platforme. PNG understøtter dybderne 8- og 16 bit pr farve og billedpunkt. Det er et perfekt filformat at arkivere fotografier med. For mere information om PNG-formatet se <ulink url="http://www.libpng.org/pub/png/">PNG hjemmesiden</ulink>. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Ubehandlet</title>
<para>Nogle, typisk dyrere, kameraer lader dig opbevare billeder i et ubehandlet format. Et ubehandlet format følger egentlig ikke nogen billedstandard i det hele taget. Det er forskellige for hvert kameramærke. Billeder med ubehandlet format indeholder al data som kommer direkte fra kameraets billedsensor inden programmellet i kameraet udfører behandling såsom hvidbalance, skærpning, &etc; Ved at opbevare fotografier i kameraets ubehandlede format kan du ændre indstillinger såsom hvidbalancen efter fotografiet er taget. De fleste professionelle fotografer bruger ubehandlet format eftersom det giver dem maksimal fleksibilitet. Bagdelen er at filer i ubehandlet format virkelig kan være meget store. </para>
<para> Hvis du vil lære dig mere om ubehandlede billedformater, så besøg guiderne <ulink url="http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/u-raw-files.shtml">Luminous Landscape</ulink> og <ulink url="http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/RAW-file-format.htm">Cambridge in Colour</ulink>, som kan være til stor hjælp. Du kan konvertere billeder med ubehandlet format til JPEG eller TIFF i &showfoto; ved at bruge <ulink url="help:/kipi-plugins/rawconverter.html">pluginnet for konvertering af ubehandlede billeder</ulink>. Se afsnittet <link linkend="using-kapp-setup">Indstilling</link> for mere information om brug af plugin med &showfoto;. </para>
<para>&showfoto; understøtter kun indlæsning af ubehandlede billeder med understøttelse af programmet <ulink url="http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/">DCRAW</ulink>. De væsentligste ubehandlede filformater som understøttes af &showfoto; listes nedenfor: <informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Ubehandlet filformat</entry>
<entry>Beskrivelse</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row><entry>CRW, CR2 </entry><entry>Ubehandlede filformater for Canon digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>MRW </entry><entry>Ubehandlet filformat for Minolta digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>NEF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Nikon digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>ORF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Olympus digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>RAF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Fuji digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>PEF </entry><entry>Ubehandlet filformat for Pentax digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>X3F </entry><entry>Ubehandlet filformat for Sigma digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>DCR, KDC </entry><entry>Ubehandlet filformat for Kodak digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>SRF, ARW </entry><entry>Ubehandlet filformat for Sony digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>RAW </entry><entry>Ubehandlet filformat for Panasonic, Casio og Leica digitalkameraer </entry></row>
<!-- ************************ -->
<row><entry>DNG </entry><entry>Adobe ubehandlet filformat (digitalt negativ) </entry></row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
<title>Hvordan &showfoto; understøtter filformater</title>
<para>&showfoto; er afhængig af et antal bibliotek og støttepakker for at indlæse og gemme billedformater. Hvilke billedformater som er tilgængelige vil bero på tilgængeligheden af disse biblioteker på dit system, og sommetider på måden som bibliotekerne er kompileret. I de fleste distributioner, vil du bemærke at et stort antal billedformater kan vises inde i &showfoto;. </para>
<para>Denne afhængighed af andre biblioteker betyder at det ikke er muligt at give en definitiv liste over alle formater som er tilgængelige på dit system. I det mindste vil JPEG, PNG og TIFF være tilgængelige. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-pluginssupport">
<title>Plugin som understøttes</title>
<para>En af de bedste ting ved &showfoto; er hvor enkelt dets funktion kan udvides ved at bruge <emphasis>billededitorens plugin fra &digikam;</emphasis>: disse plugin tilføjer nye billedbehandlingsmuligheder. &showfoto; understøtter kernen for billedplugin som indgår i &digikam; (hvis det er installeret) til at udføre grundlæggende bildbehandling såsom korrektion af røde øjne, proportional beskæring, &etc; Andre plugin fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink> understøttes også. Dette er beregnet til at sørge for en samling avancerede billededitorværktøj. Indstilling af billededitorens plugin beskrives i følgende <link linkend="setupplugins">afsnit</link>. <inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="introductionplugininterfaces.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Plugin som understøttes af &showfoto;</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>Plugin kan behandle billeder på næsten lige mange måder som brugere kan. Deres fordel er at det er meget enklere at tilføje en funktion i &showfoto; ved at skrive et lille plugin end at ændre &showfoto;s kerne. </para>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="using-kapp">
<title>Brug af &showfoto;</title>
<sect1 id="using-kapp-imageeditor">
<title>Billededitoren</title>
<anchor id="imageeditor.anchor"/>
<sect2>
<title>Indledning til billedredigering</title>
<para>&showfoto; sørger for et antal værktøjer som gør det muligt at justere et fotografi. Nogle af værktøjerne kommer fra plugin til &showfoto;. Derfor er de måske ikke tilgængelige som standard i din distribution. Se afsnittet <link linkend="setupplugins">Indstillinger af plugin</link> for flere detaljer om plugin til &showfoto;s billededitor. </para>
<figure>
<title>Hovedvinduet</title>
<graphic srccredit="The Main Window" fileref="editorpreview.png"/>
</figure>
<para>&showfoto; har kun et hovedvindue med: <itemizedlist>
<listitem><para>En statuslinje længst nede som viser filnavn, nuværende filnummer, nuværende forstørrelsesniveau og nuværende billedstørrelse. </para></listitem>
<listitem><para>En menulinje langs overkanten, og under den en værktøjslinje som sørger for hurtig adgang til visse ofte bruge funktioner. </para></listitem>
<listitem><para>En miniaturebilledlinje til højre viser en forhåndsvisning af nuværende indlæste billedfiler. Klik blot med musen for at ændre nuværende billede i editoren. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="editortoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Hovedværktøjslinjen</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Første billede i nuværende liste.</para></listitem>
<listitem><para>(2) : Forrige billede.</para></listitem>
<listitem><para>(3) : Næste billede.</para></listitem>
<listitem><para>(4): Sidste billede i nuværende liste.</para></listitem>
<listitem><para>(5) : Gem det ændrede billede.</para></listitem>
<listitem><para>(6): Fortryd seneste handling.</para></listitem>
<listitem><para>(7): Gør om foregående handling om.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Nulstil nuværende billede fra disk.</para></listitem>
<listitem><para>(9) : Zoom ind på billedet.</para></listitem>
<listitem><para>(10) : Zoom ud på billedet.</para></listitem>
<listitem><para>(11) : Aktivér autozoom (tilpasser billedet til vinduets størrelse).</para></listitem>
<listitem><para>(12): Rotér nuværende billede.</para></listitem>
<listitem><para>(13) : Beskær billedet i den valgte størrelse</para></listitem>
<listitem><para>(13) : Slå fuld skærm til og fra.</para></listitem>
<listitem><para>(15) : Værktøjet Kør lysbilledshow.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Nulstil dit oprindelige fotografi</title>
<para>Redigeringsfunktionerne i billededitoren ændrer dit fotografi. Ingen af redigeringsfunktionerne ændrer det oprindelige fotografi hvis du ikke vælger <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem</guimenuitem></menuchoice> eller klikker på knappen <guilabel>Gem</guilabel> i værktøjslinjen. Bemærk at når du har gemt den ændrede version kan du ikke få det oprindelige fotografi tilbage. </para>
<para>Du foretrækker måske at lave en kopi af fotografiet inden du gør nogle ændringer. Du kan bruge <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem som</guimenuitem></menuchoice> for at gemme en arbejdskopi. </para>
<para>Når som helst <emphasis>inden</emphasis> du gemmer fotografiet kan du nulstille visningen til originalbilledet ved at vælge <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Vend tilbage</guimenuitem></menuchoice> eller klikke på knappen <guilabel>Vend tilbage</guilabel> <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="editorrevertbutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject><phrase>Billededitorens knap til at vende tilbage</phrase></textobject> </inlinemediaobject> i værktøjslinjen. Du mister eventuelle ændringer som du har gjort i fotografiet siden det sidst blev gemt. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Fortryde eller gør handlinger om</title>
<para>Næsten alt som du gør med et billede i billededitoren kan fortrydes eller gøres om. Du kan fortryde seneste handling ved at vælge <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu> <guimenuitem>Fortryd</guimenuitem></menuchoice>,og annullere at du fortrød om med <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu> <guimenuitem>Annullér fortryd</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Dette gøres så ofte at du virkelig bør huske genvejstasterne, <guilabel>Ctrl+Z</guilabel> for at fortryde en handling, og <guilabel>Ctrl+ Skift+Z</guilabel> for at annullere at fortryde en handling. </para>
<para>For at få en sammenhængsafhængig menu med tilgængelige handlinger at fortryde eller gøre om, skal du klikke med venstre museknap på ikonen for fortryde eller gøre om i værktøjslinjen, og holde den nede et øjeblik. Hvis du vælger en af menuvalgmulighederne, fortrydes eller annulleres fortryd alle handlinger indtil den valgte. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Flyt mellem fotografier</title>
<para>Når du har startet billededitoren kan du flytte dig mellem fotografier i samme album eller mærkevisning ved at bruge navigeringsknapperne i værktøjslinjen eller valgmulighederne i menuen <guilabel>Fil</guilabel>. Hvis du har gjort nogen ændringer i nuværende fotografi bliver du spurgt om du vil gemme dem. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Ændr visningen</title>
<para>Du kan zoome ind og ud i et fotografi med knapperne <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorzoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject><textobject> <phrase>Billededitorens forstørreslesknapper</phrase></textobject></inlinemediaobject> i værktøjslinjen eller valgmulighederne i menuen Vis. For at få et fotografi til at passe i vinduet, bruges knappen <guilabel>Zoom med automatisk indstilling</guilabel> <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorautosizebutton.png" format="PNG"/></imageobject><textobject> <phrase>Billededitorens knap Automatisk tilpasning</phrase> </textobject></inlinemediaobject> i værktøjslinjen. </para>
<para><menuchoice><guimenu>Vis</guimenu> <guimenuitem>Slå fuldskærmstilstand til og fra</guimenuitem></menuchoice> viser fotografiet i fuldskærmstilstand. Du kan gå tilbage til normal visning ved at trykke på tasten <keycombo action="press"><keycap>Esc</keycap></keycombo>. Normalt vises værktøjslinjen stadigvæk også i fuldskærmstilstand. Hvis du foretrækker at værktøjslinjen ikke vises, kan du lukke af for den i dialogen Indstil &showfoto; som kan kommes til fra &showfoto;s hovedvindue. Se afsnittet <link linkend="setupgeneral">Afsnittet Generel opsætning</link>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Billedegenskaber</title>
<sect3 id="using-kapp-exifviewertool">
<title>Værktøj for EXIF-visning</title>
<anchor id="kexif.anchor"/>
<sect4>
<title>Hvad er EXIF?</title>
<para>EXIF betyder <emphasis>EXtended Interchange Format</emphasis>. Det blev oprettet specifikt for digitalkameraer. Det tillader at en stor mængde information opbevares om fotografiet. Informationen beskriver kameraet som tog billedet sammen med indstillingerne (inklusive dato og tid) som gjaldt da billedet blev taget. Det tillader også at et indbygget miniaturebillede inkluderes. </para>
<para>EXIF-formatet indeholder forskellige markerede afsnit, som kaldes <emphasis>Image File Directories</emphasis> (IFD). De afsnit som formodentlig findes i en normal EXIF-fil er følgende: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>0</guilabel>: Indeholder generel information om fotografiet. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>1</guilabel>: Indholder information om det indlejrede miniaturebillede. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>EXIF</guilabel>: Indeholder udvidet information om fotografiet. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>GPS</guilabel>: Indholder information fra det globale positioneringsystem som kameraet sørger for når billedet bliver taget. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Interoperability</guilabel>: Indeholder information for at støtte evnen til at virke sammen mellem forskellige implementeringer af EXIF. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Miniature</guilabel>: viser det indlejrede miniaturebillede. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hvordan bruges EXIF-visningen?</title>
<para>Du kan undersøge billedets indlejrede EXIF-information med <menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Egenskaber</guimenuitem></menuchoice> på siden <guilabel>EXIF</guilabel>. EXIF-visningen er kun for information. Ingenting du gør med den forårsager nogen ændringer i EXIF-afsnittene. </para>
<figure>
<title>EXIF-visningen i gang</title>
<graphic srccredit="The EXIF Viewer in Action" fileref="editorexifviewer.png"/>
</figure>
<para>Du kan bruge to forskellige niveauer for at vise markerede EXIF-afsnit: <itemizedlist> <listitem><para> <guilabel>Enkel</guilabel>: Viser kun EXIF-markering. </para></listitem> <listitem><para> <guilabel>Fuldstændig</guilabel>: Viser alle afsnit undtagen miniaturebilledet. </para></listitem> </itemizedlist> Visse leverandører tilføjer yderligere EXIF-afsnit, såsom Canon, Fujifilm, Nikon og Sigma. Afsnittene indeholder specifikke noteringer om fremstiller og model. De vises med niveauet <guilabel>Fuldstændig</guilabel>. </para>
<para>For EXIF-data som vises, sørger EXIF-visningen for sammenhængsafhængig hjælp. Markér et punkt med højre museknap så kan tilsvarende sammenhængsafhængig hjælp vises med "Hvad er dette?" i dialogen. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-filepropertiestool">
<title>Værktøj for filegenskaber</title>
<anchor id="filepropertiestool.anchor"/>
<para>Du kan vise filegenskaberne ved at bruge <menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Egenskaber</guimenuitem></menuchoice> på siden <guilabel>Generelt</guilabel>. Denne side lader dig vise et større miniaturebillede og information fra filsystemet, samt &showfoto;s metadata. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-histogramviewer">
<title>Histogramvisning</title>
<anchor id="histogramviewer.anchor"/>
<para>Hvis du er interesseret i fotografiets detaljerede histogram, kan du kigge på det med <menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Egenskaber</guimenuitem></menuchoice> på siden <guilabel>Histogram</guilabel>. Et histogram for en billede viser mængden af hver farve som findes og deres forskellige amplituder i billedet. Hvis fotografiet har en farveforvrængning kan du måske hvad fejlen er ved at kigge på histogrammet. </para>
<para>Histogramvisningen angiver information om den statistiske fordeling af farveværdier i nuværende billede. Den er rent informativ, ingenting du gør med den forårsager nogen ændringer i billedet. Hvis du vil udføre histogrambaseret farvekorrigering, bruges billededitorens plugin Niveaujustering. Dette plugin er en del af <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink>. For mere information om at bruge plugin i &showfoto;, se afsnittet <link linkend="using-kapp-setup">Indstilling</link>. </para>
<figure>
<title>Histogramvisningen i gang</title>
<graphic srccredit="The Histogram Viewer in Action" fileref="editorhistogramviewer.png"/>
</figure>
<para>Et billede kan deles op i kanalerne <guilabel>Rød</guilabel>, <guilabel>Grøn</guilabel>, <guilabel>Blå</guilabel> og <guilabel>Alfa</guilabel>. <guilabel>Alfa</guilabel>-kanalen er et lager i billeder som understøtter gennemsigtighed (ligesom PNG- eller &GIF;-billeder). Hver kanal understøtter et område med lysstyrkeniveauer fra 0 til 255 (heltalsværdier). Således kodes et sort billedpunkt med 0 i alle farvekanaler, og et hvidt billedpunkt med 255 i alle farvekanaler. Et gennemsigtigt billedpunkt kodes med 0 i alfakanalen, og et ugennemsigtigt med 255. </para>
<para>Histogramvisningen lader dig se hver kanal for sig: <itemizedlist>
<listitem><para><emphasis>Lysstyrke</emphasis>: viser fordelingen af lysstyrkeværdier. </para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Rød, grøn, blå</emphasis>: Viser fordelingen af intensitetsniveauer for den røde, grønne eller blå kanal. </para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Alfa</emphasis>: Viser fordelingen af gennemsigtighedsværdier. Hvis laget er fuldstændigt ugennemsigtigt eller gennemsigtigt består histogrammet af en enkelt bjælke ved venstre eller højre kant. </para></listitem>
<listitem><para><emphasis>Farver</emphasis>: Viser histogrammen for rød, grøn og blå ovenpå hinanden så at du kan se al farvefordelingsinformation i et enkelt vindue. I denne tilstand kan histogrammets forgrundsfarve vælges med tilvalget <guilabel>Farve</guilabel>. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Med tilvalget <guilabel>Optegning</guilabel> kan du afgøre om histogrammet vises med <guilabel>Hele billedet</guilabel> eller kun nuværende <guilabel>Markering i billedet</guilabel>. Dette kan kun aktiveres hvis du har markeret et billedområde med billededitoren. </para>
<para>Med tilvalget <guilabel>Skala</guilabel> kan du afgøre om histogrammet vises med en lineær eller logaritmisk Y-akse. For billeder som er taget med et digitalkamera er den lineære tilstand oftest mest nyttigt. For billeder som indeholder store områder med konstant farve, domineres et lineært histogram imidlertid af en enkelt bjælke. I dette tilfælde er et logaritmisk histogram mere nyttigt. </para>
<para>Du kan begrænse analysen for statistikken som vises længst nede i dialogen til et begrænset område med værdier hvis du vil. Du kan indstille området på to måder: <itemizedlist>
<listitem><para>Klik og træk markøren over histogrammets visningsområde, fra det laveste niveau til den højeste niveau du vil have. </para></listitem>
<listitem><para>Brug knapperne under histogramområdet. Venstre knap er områdets nedre grænse og højre knap er områdets øvre grænse. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Længst nede i histogramvisningen vises en statistik som beskriver fordelingen af kanalværdier, begrænset til det valgte område. Det er: <itemizedlist> <listitem><para>Middelværdien. </para></listitem> <listitem><para>Standardafvigelsen. </para></listitem> <listitem><para>Medianen for den valgte histogramdel. </para></listitem> <listitem><para>Antal billedpunkter i billedet. </para></listitem> <listitem><para>Antal hvis værdier falder indenfor det valgte området. </para></listitem> <listitem><para>Procentantal hvis værdier falder indenfor det valgte område. </para></listitem></itemizedlist> I kanaltilstanden <guilabel>Farver</guilabel>, opdateres informationen med forgrundsfarven som vælges med tilvalget <guilabel>Farve</guilabel>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-usinghistogram">
<title>Hvordan man bruger et histogram</title>
<para>Et histogram er en grafisk måde at evaluere nøjagtigheden af et billede som vises på skærmen. Grafen repræsenterer fotografiets tre områder af lysstyrke: <itemizedlist> <listitem><para> (1): skyggetonerne til venstre. </para></listitem> <listitem><para> (2): mellemtonerne i midten. </para></listitem> <listitem><para> (3): de fremhævede toner til højre. </para></listitem> </itemizedlist> <figure> <title>Histogrambeskrivelse</title> <graphic srccredit="The Histogram Description" fileref="editorhistogramdescription.png"/> </figure> Grafens fordeling, hvor toppene og bulerne er samlede, angiver om billedet er for mørkt, for lyst eller velafbalanceret. </para>
<para>Med et undereksponeret fotografi, har histogrammet en fordeling af lysstyrken som i hovedsageligt tenderer til at være til venstre i grafen. <figure> <title>Et overeksponeret fotografi</title> <graphic srccredit="An Over Eksposed Photograph" fileref="editorhistogramsample3.png"/> </figure> Med et rigtigt eksponeret fotografi, har histogrammet en fordeling af lysstyrken som er mest udtalt nær grafens midte. <figure> <title>Et rigtigt eksponeret fotografi</title> <graphic srccredit="A Correctly Eksposed Photograph" fileref="editorhistogramsample2.png"/> </figure> Med et overeksponeret fotografi, har histogrammet buler som viser lysstyrken hovedsageligt fordelt mod grafens højre del. <figure> <title>Et undereksponeret fotografi</title>
<graphic srccredit="An Under Exposed Photograph" fileref="editorhistogramsample1.png"/>
</figure>
</para>
<para>Vigtigt: Alle fotografier behøver ikke at vise denne udbuling i den centrale del af histogrammet. Det afhænger meget af fotografiets motiv. I visse tilfælde kan det være passende at histogrammet viser en top i den ene eller anden ende, eller begge. </para>
<para>Histogrammet er en tilforladelig måde at afgøre om et fotografi er rigtigt eksponeret eller ej. Skulle histogrammet vise en over- eller undereksponering, skal et <link linkend="using-kapp-correctingexposure">værktøj til at korrigere eksponering</link> bruges for at ordne fotografiet. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustingimage">
<title>Justér et fotografi</title>
<sect3 id="using-kapp-croppingimage">
<title>Beskær et fotografi</title>
<sect4 id="using-kapp-manualcrop">
<title>Manuel beskæring</title>
<para>At beskære et fotografi er ikke kun en almindelig handling, men også et ofte undervurderet værktøj for fotografen for at komponere et billede. Billededitoren gør dette meget nemt. Træk blot en rektangel henover billedet ved at holde venstre museknap nede og flytte musen for at beskære et billede. Du ser en trådramme som vises mens du flytter musen. </para>
<figure>
<title>Nuværende billedmarkering i billededitoren</title>
<graphic srccredit="The Current Image Selection in Image Editor"
fileref="editorimageselection.png"/>
</figure>
<para>Når du slipper knappen bliver området i fotografiet som fjernes ved beskæringshandlingen mørkere. Det lader dig få en god opfattelse af hvordan fotografiet ser ud når du har beskåret det. Du kan ændre størrelsen på det beskårne område ved at trække i rektanglets hjørne, og du kan opnå et nyt beskæringsområde ved blot at trække en ny rektangel. </para>
<para>Når du er tilfreds med beskæringen, klikkes på knappen <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="editorcropbutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject> <phrase>Billededitorens beskæringsknap</phrase> </textobject> </inlinemediaobject> i værktøjslinjen, for at beskære fotografiet. Anvend valgmulighederne <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem</guimenuitem></menuchoice> eller <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem som</guimenuitem></menuchoice> i menuen Fil for at gemme det nys beskårne fotografi. </para>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-proportionalcrop">
<title>Proportionel beskæring</title>
<anchor id="ratiocroptool.anchor"/>
<para>Værktøjet for proportionel beskæring går længere. Når du redigerer digitale billeder er det ofte nødvendigt at oprette et format som for eksempel virker sammen med dit fotoalbum eller papirsformat. Hvis du udskriver et billede fra digitalkameraet og derefter forsøger at stoppe det ind i dit fotoalbum, bemærker du måske at kameraet har en anden bredde eller højde end almindelige fotografiske filmformater, så du skal beskære dine digitale billeder med en fordefineret proportion (for eksempel 5:7 eller 2:3 som er standardiserede fotografiske proportioner). </para>
<figure>
<title>Værktøjet for proportionel beskæring</title>
<graphic srccredit="The Aspect Ratio Crop Tool Image Selection Tab"
fileref="editorratiocroptool.png"/>
</figure>
<para>I området for forhåndsvisning kan du ændre størrelse på beskæringsrektanglen ved at flytte hjørnerne med musen. Det vil beholde proportionen som indstillet længst nede i dialogen. </para>
<para>I indstillingerne for værktøjet for proportionel beskæring angiver du <guilabel>Orientering</guilabel> som <guilabel>Portræt</guilabel> eller <guilabel>Landskab</guilabel>. Portræt har altid det større tal tildelt til <guilabel>Højden</guilabel> og Landskab til <guilabel>Bredden</guilabel>. </para>
<para>Værktøjet for proportionel beskæring bruger en relativ proportion. Det betyder at det er lige meget om du bruger centimeter eller tommer, og at det ikke angiver en fysisk størrelse. Nedenfor kan du for eksempel se en liste over relationen mellem traditionelle fotografiske papirstørrelser og proportionel beskæring. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Standard fotografisk papirstørrelse</entry>
<entry>Beskæring med størrelsesforhold</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>10x15cms&nbsp;20x30cms&nbsp;30x45cms 3.5x5"&nbsp;4x6"&nbsp;8x12"&nbsp;12x18"&nbsp;16x24"&nbsp;20x30" </entry>
<entry>2:3 </entry>
</row>
<row>
<entry>6x8cm&nbsp;15x20cm&nbsp;18x24cm&nbsp;30x40cm 3.75x5"&nbsp;4.5x6"&nbsp;6x8"&nbsp;7.5x10"&nbsp;9x12" </entry>
<entry>3:4 </entry>
</row>
<row>
<entry>20x25cm&nbsp;40x50cm 8x10"&nbsp;16x20" </entry>
<entry>4:5 </entry>
</row>
<row>
<entry>15x21cms&nbsp;30x42cms 5x7" </entry>
<entry>5:7 </entry>
</row>
<row>
<entry>21x30cm&nbsp;42x60cm </entry>
<entry>7:10 </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Længst til højre i dialogen er der to knapper tilgængelige for automatisk at flytte et markeret beskæringsområde til billedets vandrette eller lodrette centrum. </para>
<para>Længst nede i dialogen, lader knappen <guilabel>Maksimal proportion</guilabel> dig ændre markeringens størrelse til den maksimale, ifølge de nuværende indstillinger af proportion og orientering. </para>
<note><para>Værktøjet for proportionel beskæring husker indstillingerne afhængig af billedets orientering (vandret eller lodret). Når du bruger beskæringsværktøjet næste gang bruges indstillingerne som standard værdier afhængigt af billedets orientering. </para></note>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-compositionguides">
<title>Kompositionsguide</title>
<para>Når man først kigger på et billede, stopper betragterens øje sjældent i billedets centrum, men går i stedet fra øverste venstre hjørne mod højre, og derefter ned til venstre og til højre igen. Dette mønster er oftest ubevidst men dette er veldokumenteret. Det hører formodentlig sammen med det vestlige læsemønster. Ud fra fotografens synvinkel, bliver målet nu at lede betragterens blik til motivet, bevidst om den måde som mange opfatter et billede. </para>
<para>Opsætningen i <guilabel>Kompositionsguiden</guilabel> sørger for hjælpelementer til at komponere billeder bedre. Hjælpelinjerne er: <itemizedlist>
<listitem>
<para><guilabel>Tredjedelsreglen</guilabel>: Et gitter som deler billedet op i tredjedele i alle retninger (hvilket giver 9 dele). Disse proportionerne er tæt ved det gyldne snit og er afledt fra det menneskelige øjes synsfelt. De bruges, ofte med små variationer, for en stor mængde ofte bruge objekter. Indeni rammen findes de nøjagtige områder hvor billedets vigtige dele skal placeres. Samme princip bruges til at afgøre horisontens position og proportioner mellem jord og himmel. </para>
<para>Mange fotografer og kunstnere er bevidste om tredjedelsreglen, hvor et billede deles op i tre dele lodret og vandret og skæringspunkterne repræsenterersteder hvor vigtige visuelle elementer skal placeres. At flytte horisonten i et landskab til positionen en tredjedel er ofte mere effektfuldt end at placere den i midten, men den kan også placeres nær bunden på en fjerdedel eller en sjettedel. Der er ingen obligatorisk måde at bruge tredjedelsreglen. Når visuelle element placeres for at få en effektfuld komposition, skal man øverveje mange faktorer inklusive farve, dominans, størrelse og balance sammen med proportion. Ofta kan en vis mængde balance eller spændhet i billedet gøre en komposition mere effektfuld. </para>
<figure>
<title>Eksempel på komposition af et fotografi med tredjedelsreglen</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Rules of Third"
fileref="editorrulethirdlinesexample.png"/>
</figure>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Harmoniske trekanter</guilabel>: Harmoniske opdelinger afhænger af princippet om ligedannethed. Ligesom hjælpelinjerne for tredjedelsreglen, er harmoniske trekanter en anden opdeling af billedet som opdeler et rektangel i ligevinklede harmoniske trekanter justeret langs diagonalen. </para>
<figure>
<title>Eksempel på komposition af et fotografi med harmoniske trekanter</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Harmonious Triangles"
fileref="editorharmonioustrianglesexample.png"/>
</figure>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Gyldent snit</guilabel>: Det gyldne snit er et forhold som ligger bagved en mangfoldighed af vækstmønstre i hele naturen (fra spiralen i en Nautilus skal til kronbladene i en solsikke), og det har en mystisk måde at dukke op i alle mulige ting som vi anser for at være smukke. </para>
<para>Det gyldne snit er det irrationelle tal 1,618033988..., hvis brug kan dateres tilbage til de gamle ægyptere og grækere som brugte det når templer og pyramider blev konstrueret. Kunstnere og arkitekter har brugt det gyldne snit gennem tidsaldrene når de lavede deres malerier, bygninger og til og med fotografier, for at give deres skabelser en følelse af naturlig orden og skønhed. </para>
<para>Forholdet er indbygget i Fibonacci-følgen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 &etc;, hvor hvert tal som følger efter 1 er lig med summen af de to foregående tal. Forholdet mellem hinanden følgende tal vil nærme sig det gyldne snit. En komposition som følger reglen anses for at være visuelt harmonisk. </para>
<para>Det gyldne snit sørger for mere flydende hjælpelinjer når det bruges til at komponere et billede. Hjælpelinjerne listes nedenfor: <itemizedlist>
<listitem>
<para>Hjælpelinjen <guilabel>Gylden spiral</guilabel> øger chancen for at få et fængslende resultat i dine fotografier. I modsætning til tredjedelsreglen, former den gyldne spiral en flydende linje for øjet at følge gennem billedet. Denne kompositionsstil byder betragterens blik ind i billedet langs en spirallinje, hvilket laver en mere symmetrisk visuel strøm, og en fascinerende helhedsoplevelse ved betragtningen. </para>
<figure>
<title>Eksempel på komposition af et fotografi med den gyldne spiral</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Golden Spiral"
fileref="editorgoldenspiralexample.png"/>
</figure>
</listitem>
<listitem>
<para>Yderligere en hjælpelinje er <guilabel>Gylldent spiralsnit</guilabel> (eller gyldne rektangler). Rektanglerne bruges til at bygge den gyldne spiral. Der skal være noget som leder øjet til kompositionens centrum. Det kan være en linje eller flere motiver. Dette "noget" kan blot være der uden at lede øjet, men det ville alligevel gøre sit jobb. </para>
<figure>
<title>Eksempel på komposition af et fotografi med gyldent spiralsnit</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Golden Spiral Sections"
fileref="editorgoldenspiralsectionsexample.png"/>
</figure>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Gyldne trekanter</guilabel> er en version af den gyldne spiral som er beskrevet ovenfor. Dens hjørner er midtpunkterne på siderne i den gyldne rektangel. Bemærk at i modsætning til harmoniske trekanter, er gyldne trekanter ikke ligevinklede trekanter. At placere diagonaler langs disse linjer kan få et ellers statisk motiv til at virke mere dynamisk. </para>
<para>Når du bruger gyldne trekanter for at opdele rammen, får du en effekt som professionelle fotografiske eksperter har givet navnet dynamisk symmetri. Forsøg at holde motivet i fokus på et af skæringspunkterne, og placér anden visuel information i trekanterne du allerede har opdelt. Resultatet bliver en meget attraktiv komposition som du måske ikke ellers havde kunnet opnå. </para>
<figure>
<title>Eksempel på komposition af et fotografi med gyldne trekanter</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Golden Triangles"
fileref="editorgoldentrianglesexample.png"/>
</figure>
</listitem>
<listitem>
<para>Ligesom tredjedelsreglen påvirker <guilabel>Gyldne snit</guilabel> forholdet af billedets størrelse så vel som placeringen af hovedmotivet på billedet. Forholdet er tæt på 35 mm forholdet, så du behøver ikke ændre billedets størrelse i de fleste tilfælde, men du skal tage hensyn til kompositionen: hovedmotivet skal placeres på en af de fire linjer eller fire skæringspunkterne (for eksempel motivets øje). For at være helt ærlig er disse regler ikke de samme. Tredjedelsreglen er en forenklet udgave af det gyldne snit. </para>
<figure>
<title>Eksempel på komposition af et fotografi med gyldent snit</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Golden Sections"
fileref="editorgoldensectionsexample.png"/>
</figure>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Tilvalgene <guilabel>Flip vandret</guilabel> og <guilabel>Flip lodret</guilabel> kan bruges til at flippe de harmoniske opdelinger. </para>
<para>Knappen <guilabel>Farve</guilabel> lader dig indstille hjælpelinjernes farve. Hvis du har et billede med høj farvekontrast, kan hjælpelinjerne blive usynlige. På denne måde kan du tilrette hjælpelinjerne til den aktuelle billede. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-resizingimage">
<title>Ændr størrelse på et fotografi</title>
<anchor id="resizetool.anchor"/>
<para>Hvis fotografiet har forkert størrelse kan du skalere det til den størrelse du vil have med værktøjet Transformér Ændr størrelse. Vælg <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Ændr størrelse</guimenuitem></menuchoice> og justér målværdierne. Dialogen for størrelsesændringsværktøjet er tilgængelig nedenfor. </para>
<figure>
<title>Dialogen for størrelsesændringsværktøjet</title>
<graphic srccredit="The Resize Tool Dialog" fileref="editorresizetool.png"/>
</figure>
<para>Dette værktøj for ændring af billedstørrelse bruger en almindelig lineær interpoleringsmetode til at approksimere billedpunkter. Hvis du vil forstørre et lille billede med bedre kvalitet, så prøv værktøjet Forstør. Det er et plugin som er tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins"> projektet DigikamImagePlugins</ulink>, og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Forstør</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">handbog for Forstør fotografi</ulink> for mere information. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotatingflippingimage">
<title>Rotér eller flip et fotografi</title>
<para>Hvis fotografiet har forkert orientering kan du <guilabel>Flippe</guilabel> eller <guilabel>Rotere</guilabel> det til den orientering du vil have ved at bruge værktøjerne Transformér Flip/Rotér tilgængelige i menuerne <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Rotér</guimenuitem></menuchoice> og <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Flip</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Med valgmulighederne for at flippe kan du vende billedet vandret eller lodret ligesom et kort. Med valgmulighederne for rotation kan du rotere billedet 90 grader med uret, 90 grader mod uret eller 180 grader. De kan bruges til at ændre tilstand til Portræt eller Landskab. Du kan rotere friere ved at bruge værktøjet Rotér billede. Det er et plugin som er tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink> og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Rotér billede</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">håndbog for fri rotation af billede</ulink> for mere information. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-redeyecorrection">
<title>Ordn røde øjne i et fotografi</title>
<anchor id="redeyecorrectiontool.anchor"/>
<para>Røde øjne opstår når blitzfotografering bruges til at tage billeder af mennesker. Det røde er reflektionen længst tilbage i øjet som ses eftersom pupillen ikke kan reagere hurtigt nok på blitzen. Med en separat blitz er effekten røde øjne for øvrigt mindre, formodentlig på grund af vinklen mellem blitzen og linsen. Du kan korrigere en del af den værste effekt af røde øjne ved at markere et øje på fotografiet, på samme måde som beskrives for beskæring oven, og derefter vælge <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Reducering af røde øjne</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Værktøjet for korrektion af røde øjne i gang</title>
<graphic srccredit="The Red Eyes Correction Tool in Action"
fileref="editorredeyescorrection.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustsharpness">
<title>Justér skarphed</title>
<anchor id="blursharpentool.anchor"/>
<sect3>
<title>Introduktion til fælles værktøjsdialoger</title>
<para>Alle billededitorens værktøjer såsom Skarphed, Uskarphed, Støjreducering, Refokusér, Uskarp maske, &etc; bruger en fælles stil for dialogen som forhåndsviser effekten inden filtret bruges på det nuværende billede. Nedenfor ser du værktøjet "Tilføj struktur" i gang, med den fælles layout af dialogen: </para>
<figure>
<title>Værktøjet Tilføj struktur i gang</title>
<graphic srccredit="The Apply Texture Tool in Action" fileref="editorcommondialogtools.png"/>
</figure>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para><emphasis>(1)</emphasis>: Fremgangslinjen angiver status for udførsel af filtret på nuværende billede. Til venstre for den gør fem knapper det muligt at vælge tilstand for forhåndsvisningsområdets sammenligningsstil. Tilgængelige tilstande er: <itemizedlist>
<listitem><para>Opdel vandret med duplikering. Det øverste område viser originalen og det nederste filtereffekten til sammenligning.</para></listitem>
<listitem><para>Opdel lodret med duplikering. Det venstre område viser originalen og det højre filtereffekten til sammenligning.</para></listitem>
<listitem><para>Opdel vandret uden duplikering. Det øverste område viser originalen mens det nederste område viser filtret anvendt på fortsættelsen af den valgte forstørrelse.</para></listitem>
<listitem><para>Opdel lodret uden duplikering. Det venstre område viser originalen mens det højre område viser filtret anvendt på fortsættelsen af den valgte forstørrelse.</para></listitem>
<listitem><para>Direkte forhåndsvisning af effekten. Forhåndsvisning af effekten udføres på hele det markerede forstørrelsesområde.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(2)</emphasis>: Forhåndsvisningens udvalgsramme. Klik og træk med musen på den flydende ramme for at flytte den i billedet. Forhåndsvisningsområdet til venstre i dialogen opdateres på tilsvarende måde.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(3)</emphasis>: Området for filterindstilling.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(4)</emphasis>: Det oprindelige område for den forstørrede del af billedet. Området er uforandret af filtret. Klik og træk med musen i området for at flytte det på billedet.</para></listitem>
<listitem><para><emphasis>(5)</emphasis>: Målområdet for den forstørrede del af billedet. Området ændres af filtret og repræsenterer selve forhåndsvisningen. Klik og træk med musen i området for at flytte det på billedet.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Fjern udviskethed i et fotografi</title>
<para>Hvis kameraets fokus ikke er perfekt indstillet, eller hvis kameraet bevæger sig når billedet tages, bliver resultatet et udvisket fotografi. Hvis det er rigtigt udvisket kan du formodentlig ikke gøre meget ved det med nogen teknik. Hvis det kun er noget udvisket bør du kunne forbedre fotografiet. </para>
<para>I visse situationer kan du få nyttige resultater ved at gøre et fotografi skarpere med værktøjet Skarphed under menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Skarphed</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Værktøjet Skarphed i gang</title>
<graphic srccredit="The Sharpen Tool in Action" fileref="editorsharpenplugin.png"/>
</figure>
<para>Du bør imidlertid være forsigtig med dette, ellers ser resultatet ikke særligt naturligt ud. Denne handling øger kanternes synlige skarphed i fotografiet, men forstærker også støj. Den i almindelighed mest nyttige teknik til at gøre et udvisket fotografi skarpere er pluginnet Fokusér som er tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">projektet DigikamImagePlugins</ulink> og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Uskarp maske</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/refocus.html">håndbog for uskarp maske</ulink> for mere information. <figure> <title>Billededitorens plugin Uskarp maske i gang</title>
<graphic srccredit="The Unsharp Mask Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorunsharpedmaskplugin.png"/>
</figure>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Reducér kornethed i et fotografi</title>
<para>Når du tager et fotografi i dårlige lysforhold eller med meget hurtig eksponeringstid, får kameraet ikke tilstrækkeligt med information til at lave gode estimeringer af den egentlige farve for hvert billedpunkt, og følgelig ser resultatet kornet ud. Du kan "udjævne" kornene ved at gøre billedet mere udvisket, men så taber du også skarphed. Det bedste tilgang, hvis kornetheden ikke er altfor udtalt, er at bruge støjreduceringsfiltret. Det er et plugin tilgængeligt fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins"> projektet DigikamImagePlugins</ulink> og du kan komme til det med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Støjreducering</guimenuitem></menuchoice>. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">håndbog for Støjreducering</ulink> for mere information. </para>
<figure>
<title>Billededitorens plugin Støjreducering i gang</title>
<graphic srccredit="The Noise Reduction Image Editor Plugin in Action"
fileref="editornoisereductionplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
<sect3>
<title>Gør et fotografi blødere</title>
<para>Sommetider har du et modsat problem: Et billede er for skarpt. Løsningen er at gøre det lidt mere udvisket. Heldigvis er det meget enklere at gøre et billede mere udvisket end at gøre det skarpere. Vælg værktøjet for uskarphed, med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Uskarphed</guimenuitem></menuchoice> og eksperimentér med niveauet. Forhåndsvisningsvinduet til højre for dialogen viser effekten af handlingen i dit fotografi. </para>
<figure>
<title>Værktøjet Uskarphed i gang</title>
<graphic srccredit="The Blur Tool in Action"
fileref="editorblurplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingcolor">
<title>Korrigér farve</title>
<anchor id="colorbalancetool.anchor"/>
<para>Digitalkameraer har ofte problemer med lysforholdene og det er ikke usædvanligt at ønske at rette farve, kontrast og lysstyrken i et fotografi. Du kan eksperimentere med at ændre niveauer for forskellige aspekter af dine fotografier ved at bruge værktøjerne i menuen <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Farver</guimenuitem></menuchoice>. Du kan se alle ændringer du udfører afspejlet i forhåndsvisningen. Når du er tilfreds med resultatet, så tryk på <guilabel>O.k.</guilabel> så får det virkning. </para>
<figure>
<title>Værktøjet for farvebalance i gang</title>
<graphic srccredit="The Color Balance Tool in Action" fileref="editorcolorbalance.png"/>
</figure>
<anchor id="hsladjusttool.anchor"/>
<para>Hvis dit billede er udbleget (hvilket let kan ske når du tager billeder i stærkt lys) så prøv værktøjet Farvetone, mætning, lysstyrke. At øge farvemætningen gør formodentlig at billedet ser bedre ud. I nogle tilfælde er det nyttigt at justere lysstyrken samtidigt. ("Lysstyrken" her ligner lysstyrken i værktøjet Lysstyrke, kontrast, gamma, undtagen at det laves ud fra andre kombinationer af kanalerne rød, grøn og blå). </para>
<para>Når du tager billeder under dårlige lysforhold kan du i visse tilfælde få det modsatte problem, nemlig for meget farvemætning. I dette tilfælde er værktøjet for farvetone og mætning igen godt at bruge, blot ved at mindske farvemætningen i stedet for at øge den. Du kan se effekten af alle justeringer du gør i forhåndsvisningsbilledet. Når du er tilfreds med resultatet, så tryk på <guilabel>O.k.</guilabel> så får det virkning. </para>
<figure>
<title>Værktøjet Farvetone, mætning, lysstyrke i gang</title>
<graphic srccredit="The Hue Saturation Lightness Tool in Action" fileref="editorhsladjust.png"/>
</figure>
<anchor id="autocolorcorrectiontool.anchor"/>
<para>Funktionerne <guilabel>Normalisér</guilabel>, <guilabel>Udjævn</guilabel>, <guilabel>Automatiske niveauer</guilabel> og <guilabel>Stræk kontrast</guilabel> tilgængelige under menuen <guilabel>Ordn</guilabel> forsøger at regne de bedste farveniveauer ud automatisk. Du skal eksperimentere med effekten af funktionerne for at se hvad som virker bedst med dit fotografi. <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Normalisér</guilabel>: Denne metode skalerer lysstyrkeværdier over det markerede billede så det mørkeste punkt bliver sort, og det lyseste punkt bliver så lyst som muligt uden at ændre dets farvetone. Det er ofte et "magisk fix" for billeder som er matte eller udblegede. <graphic srccredit="Normalize Colors Correction Preview" fileref="editornormalize.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Udjævn</guilabel>: Denne metode justerer farvernes lysstyrke henover det markerede billede så histogrammet for Værdikanalen er så jævn som muligt, dvs. så hver mulig lysstyrkeværdi findes for cirka samme antal billedpunkter som alle andre værdier. Sommetider giver Udjævn en fantastisk kontrastforbedring i et billede, mens det andre gange giver elendige resultater. Det er en meget kraftfuld handling, som enten afstedkommer mirakler med et billede eller ødelægger det. <graphic srccredit="Equalize Colors Correction Preview" fileref="editorequalize.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Automatiske niveauer</guilabel>: Denne metode maksimerer toneområdet i kanalerne rød, grøn og blå. Den afgør billedets grænseværdier for skygge og lys og justerer kanalerne rød, grøn og blå til et fuldstændigt histogramområde. <graphic srccredit="Auto Levels Correction Preview" fileref="editorautolevels.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Stræk kontrast</guilabel>: Denne metoden forbedrer kontrast og lysstyrke for RGB-værdier i et billede ved at strække de laveste og højeste værdier ud til deres fulde omfang, og justere alting mellem dem. Dette er kun mærkbart med udvandede billeder, og kan være et godt værktøj til at ordne dårlige fotografier. <graphic srccredit="Stretch Contrast Correction Preview" fileref="editorstretchcontrast.png"/> </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Resultatet af eventuelle justeringer du gør bliver ikke husket førend du gemmer fotografiet. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingexposure">
<title>Korrigér eksponering</title>
<anchor id="bcgadjusttool.anchor"/>
<para>Det nemmeste værktøj at bruge er Lysstyrke, kontrast, gamma. Det er også det mindst kraftfulde, men i mange tilfælde gør det alt du behøver. Værktøjet er ofte nyttigt for billeder som er over- eller undereksponerede. Det er ikke nyttigt til at korrigere farveforvrængninger. Værktøjet viser tre skydere til at justere "Lysstyrke", "Kontrast" og "Gamma". Du kan se alle ændringer du gør i forhåndsvisningsbilledet. Når du er tilfreds med resultatet, tryk så på <guilabel>O.k.</guilabel> så får det virkning. </para>
<figure>
<title>Værktøjet Lysstyrke, kontrast, gamma i gang</title>
<graphic srccredit="The Brightness Contrast Gamma Tool in Action" fileref="editorbcgadjust.png"/>
</figure>
<para>Hvis du har installeret pluginnet Justér niveauer (se afsnittet <link linkend="setupplugins">Indstillinger af plugin</link>) har du yderligere et tilvalg i menuen Ordn som hedder <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Farver</guimenuitem> <guimenuitem>Niveaujustering</guimenuitem></menuchoice>. Dette værktøj sørger for en integreret måde at se resultatet af at justere flere niveauer, og gør det også muligt at gemme niveauindstillinger for at bruge dem til flere fotografier. Det kan være nyttigt hvis dit kamera eller din skanner ofte laver den samme fejl og du vil bruge samme korrektion. Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">håndbog for Niveaujustering</ulink> for mere information. <figure> <title>Billededitorens plugin Justér niveauer i gang</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustlevels.png"/>
</figure>
</para>
<para>En meget kraftfuld måde at rette eksponeringsproblemer er at bruge pluginnet Justér kurver som er tilgængeligt med menupunktet <menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Farver</guimenuitem> <guimenuitem>Justér kurver</guimenuitem></menuchoice>. Dette værktøj lader dig klikke og trække styrepunkter på en kurve for at oprette en funktion som afbilder lysstyrkeniveauer fra inddata til uddata. Kurveværktøjet kan genoprette alle effekter du kan opnå med Lysstyrke, kontrast, gamma eller pluginnet Justér niveauer, så det er kraftfuldere en nogen af dem. Vi henviser igen til <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">håndbogen for Justér kurver</ulink> for mere detaljerede instruktioner, men den nemmeste måde at lære sig hvordan det bruges er ved at eksperimentere. Men dette plugin kan gøre mere for dig: Det hjælper dig med at forbedre farvetonekvaliteten i dine fotografier til gråskalaer med meget fine trin. Og glem ikke at jo bedre fotografierne er (gode eksponeringer, tabsfrit format, 24 eller 32-bits dybde), desto mere kan du forbedre dem. Gå til afsnittet "Achieving ultimate tonal quality" på denne lærerige side: <ulink url="http://www.normankoren.com/digital_tonality.html">Tonal quality and dynamic range in digital cameres by Norman Koren</ulink>. Brug værktøjet Justér kurver til at gøre det samme. <figure> <title>Billededitorens plugin Justér kurver i gang</title>
<graphic srccredit="The Adjust Curves Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustcurves.png"/>
</figure>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Specialeffekter og filtre</title>
<anchor id="blackandwhitetool.anchor"/>
<para>Som standard sørger for &showfoto; et antal enkle toningsfiltre som du kan bruge til dine fotografier. I menuen Filtre er de klassiske sorthvide kemiske toninger som bruges ved analog fotografering. Farvetoning ændrer den ensfarvede nuance på et i grunden sorthvidt fotografi. Når det bruges giver det billedet en varm, antik følelse. Nogle eksempler på typer af farvetoning som er tilgængelige i &showfoto; listes nedenfor: </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Forhåndsvisning</entry>
<entry>Type</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Orignal in Color" fileref="editorconvert_original.png"/>
</entry>
<entry>Originalfarvebillede taget i New Zealands landskaber. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Neutral Black and White" fileref="editorconvert_bw.png"/>
</entry>
<entry>Neutralt sorthvidt: Simulerer eksponering med neutral sorthvid film. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Green Filter" fileref="editorconvert_bwgreen.png"/>
</entry>
<entry>Sorthvidt med grønt filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af grønfilter. Dette sørger for en almengyldig adgang til alle scenerier, særligt tilpasset portrætter fotograferede med himmelbaggrund. Ligner 004 Cokin™ grønfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Orange Filter" fileref="editorconvert_bworange.png"/>
</entry>
<entry>Sorthvidt med orange filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af orangefilter. Det forbedrer landskaber, havsscener og flyfotografering. Ligner 002 Cokin™ orangefilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Red Filter" fileref="editorconvert_bwred.png"/>
</entry>
<entry>Sorthvidt med rødt filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af rødfilter. Brug dette til at oprette dramatiske himmeleffekter og simulere månelysscener i dagtid. Ligner 003 Cokin™ rødfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Yellow Filter" fileref="editorconvert_bwyellow.png"/>
</entry>
<entry>Sorthvidt med gult filter: Simulerer eksponering af sorthvid film med brug af gulfilter. Naturligste korrigering af toner, og forbedrer kontrast. Idealt til landskaber. Ligner 001 Cokin™ gulfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Sepia" fileref="editorconvert_sepia.png"/>
</entry>
<entry>Sepiatone: Giver varmt højlys og mellemtoner mens skygger bliver noget koldere. Meget lig processen hvor et papir bleges og fremkaldes igen i en sepiatoning (typisk for mormors fotografier). Ligner 005 Cokin™ sepiafilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Brown" fileref="editorconvert_brown.png"/>
</entry>
<entry>Brun tone: Naturligere end sepiatonefiltret. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Cold Tone" fileref="editorconvert_cold.png"/>
</entry>
<entry>Kold tone: Begynd subtilt og duplikér fremkaldning på et sorthvidt papir med kold tone, såsom bromidforstørrelsespapir. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Platinum" fileref="editorconvert_platinium.png"/>
</entry>
<entry>Platinatone: Effekt som duplikerer traditionel kemisk platinatoning som gøres i mørkrum. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Selenium" fileref="editorconvert_selenium.png"/>
</entry>
<entry>Selentone: Effekt som duplikerer traditionel kemisk selentoning som gøres i mørkrum. </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Mange andre filtre og specialeffekter er tilgængelige hvis du har yderligere plugin for billededitoren installerede (se afsnittet <link linkend="setupplugins">Indstillinger af plugin</link>), såsom Tilføj filmkorn, Regndråber, Solarisér billede, Kultegning, &etc; </para>
<figure>
<title>Billededitorens plugin Regndråber i gang</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorraindropsplugin.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2>
<title>Udskriver billeder</title>
<para>Når du vil udskrive det nuværende billedet fra billededitoren, vælges <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Udskriv billede</guimenuitem></menuchoice> så får du &kde;'s sædvanlige udskriftsdialog, hvor du kan justere indstillingerne inden du udskriver fotografiet. </para>
<para>For mere information om avancerede udskriftsindstillinger, kig gerne i <ulink url="help:/kdeprint/index.html">&kde;'s udskriftsmanual</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-setup">
<title>Indstilling af &showfoto;</title>
<anchor id="setupdialog.anchor"/>
<para>&showfoto; forsøger at give dig så meget kontrol over den måde det virker på som muligt. Der er mange tilvalg som ændrer &showfoto;s opførsel. For at få adgang til disse indstillinger vælges <menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu> <guimenuitem>Indstil &showfoto;</guimenuitem></menuchoice> i menulinjen. Indstillingsdialogen er opdelt i otte sider. Du kan skifte mellem siderne ved at klikke på ikonerne til venstre i dialogen. </para>
<sect2 id="setupgeneral">
<title>Kameraindstillinger</title>
<para>Når ændringer gøres i JPEG-filer og de gemmes tilbage til harddisken, skal JPEG-filen kodes om. Hver gang en JPEG-fil kodes skal en beslutning tages om komprimeringsniveauet som skal bruges. Desværre opbevares komprimeringsniveauet som bruges i billedfilen ikke. Det betyder at billededitoren ikke kan bruge samme komprimeringsniveau når et ændret billede gemmes som blev brugt for originalbilledet. Du kan ændre standardkomprimeringsniveau som billededitoren bruger når den gemmer ændrede billeder ved at flytte skyderen for <guilabel>JPEG-kvalitet</guilabel> (1: lav kvalitet, 100: høj kvalitet og ingen komprimering). </para>
<para>Med tilvalget <guilabel>PNG-komprimering</guilabel> kan du reducere PNG-billedfilens størrelse. Handlingen har ingen effekt på billedets kvalitet, eftersom PNG bruger en tabsfri algoritme. Den eneste effekt er at det tager længere tid at komprimere og afkode filer. Hvis du har en hurtig maskine kan du ændre værdien til at bruge en høj komprimeringsfaktor (1: lav komprimering, 9: høj komprimering). </para>
<para>Med tilvalget <guilabel>Brug TIFF-komprimering</guilabel> kan du vælge at bruge komprimeringsalgoritmen <emphasis>Deflate</emphasis> for TIFF-billedfiler. Dette reducerer TIFF-billedfilens størrelse. Det har ingen effekt på billedets kvalitet, eftersom <emphasis>Deflate</emphasis> er en tabsfri algoritme. </para>
<para>Normalt bruger billededitoren en sort baggrund under fotografierne når de vises. Hvis du foretrækker en anden baggrundsfarve kan du vælge en her. Du kan også slå værktøjslinjen fra når billededitoren bruges med fuldskærmstilstand. </para>
<para>Øvrige tilvalg håndterer brugergrænsefladens regler. Du kan styre hvordan &showfoto; opfører sig når du fjerner et fotografi. Du kan også lukke af for værktøjslinjen og miniaturebilledlinjen når &showfoto; bruger fuldskærmstilstand. Du kan også lukke af for visning af startskærmen når &showfoto; indlæses. Dette kan gøre starttiden noget hurtigere. </para>
<figure>
<title>Kameraindstillinger</title>
<graphic srccredit="The general Settings" fileref="setupgeneral.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2 id="setupplugins">
<title>Opsætning af plugin</title>
<para>I tidlige versioner af &showfoto; var billededitoren kun en fotografivisning, men den udvikledes hurtigt til et meget nyttigt billedbehandlingsværktøj. Denne dialog lader dig styre hvordan billededitoren opfører sig. </para>
<figure>
<title>Opsætning af plugin</title>
<graphic srccredit="The Plugins Settings" fileref="setupplugins.png"/>
</figure>
<para>Billededitoren implementerer kun nogle meget enkle billedbehandlingsværktøj i selve programmet. For enkel udvikling af flere billedbehandlingsværktøjer understøtter billededitoren en grænseflade for plugin. Hvis din distribution har installeret de yderligere plugin for billededitoren angives de i listen over plugin. Du kan aktivere eller deaktivere plugin som du ser her. </para>
<para>For mere information om avancerede plugin for billededitoren kan du kigge i projektet 'DigikamImagePlugins' på <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2 id="setupslideshow">
<title>Opsætning af lysbilledshow</title>
<para>&showfoto; kan oprette et lysbilledshow af dine fotografier for at gøre en pæn præsentation for dine venner. Brug dette faneblad til at indstille det rigtigt: </para>
<figure>
<title>Opsætning af lysbilledshow</title>
<graphic srccredit="The Slide Show Settings" fileref="setupslideshow.png"/>
</figure>
<para>
<itemizedlist>
<listitem>
<para><guilabel>Forsinkelse mellem billeder</guilabel>: Tidsintervallet mellem billedændringer i lysbilledshow. Du kan bruge skyderen, indtaste en ny værdi i feltet eller bruge de små pile til at øge eller mindske værdien. Standardværdien er 3 sekunder. </para>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Start med nuværende billede</guilabel>: Angiver om lysbilledshowet skal begynde med det første billede i miniaturebilledlinjen eller med billedet som for øjeblikket er markeret. </para>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Vis i løkke</guilabel>: Hvis du aktiverer dette, vises lysbilledshowet i løkke indtil du afbryder det. </para>
</listitem>
<listitem>
<para><guilabel>Fuldskærmstilstand</guilabel>: Angiver om &showfoto; skal skifte til fuldskærmstilstand når lysbilledshowet startes. </para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="menudescriptions">
<title>Menubeskrivelser</title>
<sect1>
<title>Hovedvinduet</title>
<sect2>
<title>Fil-menuen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>Page Up</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Foregående</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Viser foregående billede fra nuværende liste.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>Page Down</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Næste</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Viser næste billede fra nuværende liste.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Første</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Viser første billedet fra nuværende liste.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>End</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Sidste</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Viser sidste billedet fra nuværende liste.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Gem</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Gem nuværende billede hvis det er ændret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Gem som</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Gem nuværende billede i en ny fil.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Vend tilbage</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Genopret nuværende billede fra originalfilen hvis det er ændret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Shift</keycap><keycap>Del</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Slet fil/Flyt til affaldsspand</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slet eller flyt nuværende billede fra nuværende liste til affaldsspanden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Udskriv billede</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Udskriv dette billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Fil</guimenu> <guimenuitem>Afslut</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Afslut &showfoto;'s billededitor.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Redigeringsmenuen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Redigér</guimenu> <guimenuitem>Kopiér</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kopierer nuværende billede til klippebordet.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Redigér</guimenu> <guimenuitem>Fortryd</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Annullér fortryd for seneste handling som blev udført i nuværende billede ved at bruge historikken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Annullér fortryd</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Annullér fortryd for seneste handling som blev udført i nuværende billede ved at bruge historikken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Billedmenuen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="press"><keycap>F3</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Redigér kommentarer og mærker</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Redigér kommentarerne og mærkerne for dette billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Alt</keycap><keycap>Enter</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Billede</guimenu><guimenuitem>Egenskaber</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vis generelle egenskaber, tilladelser, indlejret metadata, EXIF-information og histogram for billedet som for øjeblikket er markeret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Tilføj struktur</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at anvende en dekorativ struktur på det nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/teksture.html">håndbog for Tilføj struktur</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Tilføj kant</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at tilføje en dekorativ kant omkring nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/border.html">håndbog for Tilføj kant</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Indsæt tekst</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for Indsæt tekst i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/inserttekst.html">håndbog for Indsæt tekst</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Billede</guimenu> <guimenuitem>Overlægringsskabelon</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at anvende en skabelon på nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/superimpose.html">håndbog for overlægningsskabelon</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menuen Ordn</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Lysstyrke, kontrast, gamma</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Korrigering af eksponeringen for nuværende billede med justering af lysstyrke, kontrast eller gamma.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem> <guimenuitem>Farvetone, mætning, lysstyrke</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Farvekorrigering for nuværende billede med justering af farvetone, farvemætning eller lysstyrke.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Farvebalance</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Farvejustering af den nuværende billedet med justering af rødt, grønt eller blåt.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Automatisk korrigering</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Automatisk farvekorrigering af nuværende billede med en histogrambehandling.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Invertér</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Invertér billedfarver.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Justér niveauer</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at justere niveauer manuelt for nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">Håndbog for Justér niveauer</ulink>for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Justér kurver</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at justere kurver manuelt for nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">håndbog for Justér kurver manuelt</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Kanalmikser</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at blande farvekanaler i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/channelmixer.html">Håndbog for at Mikse kanaler</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Farver</guimenuitem><guimenuitem>Hvidbalance</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at justere hvidbalancen i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/whitebalance.html">Håndbog for hvidbalance</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Uskarphed</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Korrigering af fokuseringsfejl for det nuværende billede med en handling for uskarphed.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Skærp</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Korrigering af fokuseringsfejl for det nuværende billede med en handling for skarphed.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Reducering af røde øjne</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Korrigering af røde øjne med brug af nuværende markering i nuværende billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Uskarp maske</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at behandle nuværende billede med en uskarp mask. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">håndbog for Uskarp maske</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Korrigering af linseforvrængning</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at korrigere linseforvrængning i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/lensdistortion.html">håndbog for korrigering af linseforvrængning</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Restaurering</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at reducere artefakter i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/restoration.html">håndbog for Restaurering af billede</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Fyld ud</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at fjerne uønskede områder i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/inpainting.html">håndbog for Fyld ud i fotografi</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Støjreducering</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for støjreducering af nuværende billedet med et despecklefilter. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">håndbog for støjreducering</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Antivignettering</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at korrigere vignettering i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/antivignetting.html">håndbog for antivignettering</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu><guimenuitem>Refokusér</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Billededitorens plugin for refokusering af nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/refocus.html">håndbog for Refokuserisng af fotografi</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Ordn</guimenu> <guimenuitem>Korrigering af varme billedpunkter</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Billededitorens plugin for at fjerne varme billedpunkter i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/hotpixels.html">håndbog for Varme billedpunkter</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menuen Transformér</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Rotér</guimenuitem><guimenuitem>90 grader</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Rotér nuværende billede 90 grader.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Shift</keycap><keycap>2</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Rotér</guimenuitem><guimenuitem>180 grader</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Rotér nuværende billede 180 grader.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Shift</keycap><keycap>3</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Rotér</guimenuitem><guimenuitem>270 grader</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Rotér nuværende billede 270 grader.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Flip</guimenuitem><guimenuitem>Vandret</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Flip nuværende billede vandret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Flip</guimenuitem><guimenuitem>Lodret</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Flip nuværende billede lodret.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Beskær</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Beskær nuværende billede til nuværende markering.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Ændr størrelse</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Ændr størrelse på nuværende billede med en passende faktor eller til passende dimensioner.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Proportional beskæring</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Beskær nuværende billede med en begrænset proportion.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Forstør</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at forstørre et fotografi uden at mindske billedkvaliteten. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">håndbog for Forstør fotografi</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Skævvrid</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at skævvride nuværende billede vandret eller lodret. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/sheartool.html">håndbog for skævvridningsværktøjet</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu> <guimenuitem>Rotér billede</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at rotere nuværende billede med en vinkel i grader. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">håndbog for Rotér billede</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformér</guimenu><guimenuitem>Perspektivjustering</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at justere perspektivet i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/perspective.html">håndbog for perspektivjustering</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Vis-menuen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Zoom ind</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Øg zoomfaktoren for nuværende billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Zoom ud</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Mindsk zoomfaktoren for nuværende billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>A</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Zoom med automatisk tilpasning</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Indstil zoomfaktoren for at tilpasse den nuværende billedstørrelse til billededitorens vinduestørrelse.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Vis</guimenu> <guimenuitem>Histogram</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Viser et overlagt histogram under det nuværende billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menuen Filter</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Sorthvidt</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Anvend et sorthvidt filter for nuværende billede.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Regndråber</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at tilføje regndråber til nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/raindrops.html">håndbog for regndråber</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Infrarød film</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at simulere infrarød film i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/infrared.html">håndbog for Infrarød film</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Oliemaleri</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at simulere et oliemaleri i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/oilpaint.html">håndbog for oliemaleri</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Relief</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for relief af nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/emboss.html">håndbog for billedrelief</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Solarisér billede</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at solarisere nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/solarizeimage.html">håndbog for Solarisér billede</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Forvrængningseffekter</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for forvrængningseffekter i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/distortionfx.html">håndbog for forvrængningseffekter</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Tilføj filmkorn</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at tilføje filmkorn i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/filmgrain.html">håndbog for filmkorn</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Udviskningseffekter</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at tilføje uskarphedseffekter i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/blurfx.html">håndbog for Udviskningeffekt</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filter</guimenu><guimenuitem>Kultegning</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>&digikam;s plugin for at simulere en kultegning i nuværende billede. </action></para>
<para>Se den særlige <ulink url="help:/digikamimageplugins/charcoal.html">håndbog for kultegning</ulink> for mere information. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Indstillinger</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Opsætning</guimenu><guimenuitem>Fuldskærmstilstand til og fra</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Skifter mellem fuld skærm og vindue</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu><guimenuitem>Indstil genveje</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Indstil &showfoto; genveje for billedredigering.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu><guimenuitem>Indstil værktøjslinjer</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Indstil &showfoto; værktøjslinjer for billedredigering.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Opsætning</guimenu><guimenuitem>Indstil genveje</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Start &showfoto;s indstillingsdialog.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Hjælp-menuen</title>
&help.menu.documentation; <para>Desuden tilbyder &showfoto;s billededitor følgende:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Hjælp</guimenu><guimenuitem>Håndbøger om plugin</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para>Start &kde;'s hjælpecenter med håndbøger for &showfoto;s plugin for billededitoren.</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>
</sect1>
<!-- *********************************************************************** -->
</chapter>
<chapter id="credits">
<title>Medvirkende og licens</title>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>&digikam;-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>(c) 2001-2005, &showfoto; udviklingsholdet <itemizedlist>
<listitem>
<para>Renchi Raju <email>renchi_snabela_pooh.tam.uiuc.edu</email>: Koordinator, hovedudvikler. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Caulier Gilles <email>caulier_punkt_gilles_snabela free.fr</email>: Koordinator, udvikler og oversættelse til fransk. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Joern Ahrens <email>kde_snabela_jokele.de</email>: Udvikler. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Tom Albers <email>tomalbers_at_kde.nl</email>: Udvikler. </para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Dokumentation ophavsret ved: <itemizedlist> <listitem> <para> 2004-2005 <itemizedlist> <listitem><para>Gilles Caulier <email>caulier_punkt_gilles_snabela_free.fr</email></para></listitem> <listitem><para>Gerhard Kulzer <email>gerhard snabela kulzer.net</email></para></listitem> </itemizedlist> </para> </listitem> </itemizedlist> Alle billeder ophavsret 2004-2005 af Gilles Caulier <email>caulier_punkt_gilles_snabela_free.fr</email>. </para>
&erik.kjaer.pedersen.credit;
&underFDL; &underGPL; </chapter>
<appendix id="installation">
<title>Installation</title>
<sect1 id="getting-kapp">
<title>Her kan du hente &showfoto;</title>
<para>&showfoto;s er en del af &digikam;-projektet og hjemmesiden findes på <ulink url="http://www.digikam.org">http://www.digikam.org</ulink>. Kontrollér den regelmæssigt for at få seneste nyheder om &showfoto;. &showfoto; kan hentes på binær- eller kildekodeform fra <ulink url="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641</ulink>. </para>
<para>Du kan også tjekke kildekoden ud for modulerne <emphasis>&digikam;</emphasis> og <emphasis>kipi</emphasis> fra &kde; Extragear SVN-arkiv på følgende nåde: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/extragear/graphics</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cd graphics</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>svn up digikam</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/kde-common/admin</userinput>
</screen>
</para>
<para>Den seneste SVN-version kan hentes fra følgende &URL;: <ulink url="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/</ulink>. </para>
</sect1>
<sect1 id="requirements">
<title>Krav</title>
<para>For at kunne bruge &showfoto; skal du have installeret følgende: <itemizedlist>
<listitem><para>AutoConf >= 2.5</para></listitem>
<listitem><para>AutoMake >= 1.7.0</para></listitem>
<listitem><para>&kde; 3.x</para></listitem>
<listitem><para>imlib2 >= 1.2.0</para></listitem>
<listitem><para>libkexif >= 0.1</para></listitem>
<listitem><para>libtiff >= 3.5.x</para></listitem>
<listitem><para>DigikamImagePlugins >= 0.7.3 (valgfrit)</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>&kde; kan hentes fra <ulink url="http://www.kde.org">&kde;'s hjemmeside</ulink>. </para>
<para>Biblioteket libkexif kan hentes fra <ulink url="http://www.digikam.org">http://www.digikam.org</ulink>. </para>
<para>DigikamImagePlugins kan hentes fra <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins"> http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
<para>Formodentlig har leverandøren af din distribution allerede pakket og sørget for disse pakker. </para>
</sect1>
<sect1 id="compilation">
<title>Kompilering og installation</title>
<para>For at kompilere og installere &showfoto; på dit system, skal du skrive følgende i basiskataloget i <emphasis>libkipi</emphasis> og <emphasis>digikam</emphasis> moduldistributioner: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>export WANT_AUTOCONF_2_5=1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export KDEDIR=KDE_installation_dir_on_your_system</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export
PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/sti/til/installation/lib/pkgconfig</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make -f Makefile.cvs</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>./configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>su</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make install</userinput>
</screen>
</para>
<note>
<title>Vigtige noter</title>
<para>Skridt 3 kræves hvis du installerer libkipi/libkexif på et andet sted end det sædvanlige, og du skal informere om søgestierna til pkg-config. </para>
<para>Mere specifikke kompilerings- og installationsflag kan sendes til scriptet <emphasis>./configure</emphasis>. Brug <userinput>./configure --help</userinput> på kommandolinjen for at kigge på flagene. </para>
<para>Brug flaget <emphasis>--enable-debug=full</emphasis> med scriptet <emphasis>configure</emphasis> for at få en fejlrapport med fuldstændig information. </para>
<para>Eftersom &showfoto; afhænger af <emphasis>libkipi</emphasis> og <emphasis>libkexif</emphasis>, skal du bygge disse biblioteker inden du bygger &showfoto;. </para>
</note>
<para>Da &showfoto; bruger autoconf og automake, burde det ikke volde problemer at kompilere det. Skulle du alligevel støde på problemer, så rapportér dem venligst til <email>digikam-users@kde.org</email> </para>
</sect1>
</appendix>
&documentation.index;
</book>