You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
digikam/doc/et_showfoto/index.docbook

1502 lines
95 KiB

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY kappname "&showfoto;"><!-- replace kapp here, do *not* replace kappname-->
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Estonian "INCLUDE"><!-- change language only here -->
<!ENTITY showfoto '<application>Showfoto</application>'>
]>
<book lang="&language;">
<bookinfo>
<title>&showfoto; käsiraamat</title>
<authorgroup>
<author><firstname>Gilles</firstname><surname>Caulier</surname> <affiliation><address><email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Gerhard</firstname><surname>Kulzer</surname> <affiliation><address><email>gerhard at kulzer.net</email></address></affiliation>
</author>
</authorgroup>
<othercredit role="translator"><firstname>Marek</firstname> <surname>Laane</surname><affiliation><address><email>bald@starman.ee</email></address></affiliation><contrib>Tõlge eesti keelde</contrib></othercredit>
<copyright>
<year>2004</year>
<year>2005</year>
<holder>&showfoto; arendajate meeskond</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
<date>2005-06-16</date>
<releaseinfo>0.2.0</releaseinfo>
<abstract>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>DigiKami logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>&showfoto; on KDE fotoredaktor, mille aluseks on digiKami pildiredaktor. &showfoto; on osa digiKami projektist. </para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>digikam</keyword>
<keyword>showfoto</keyword>
<keyword>Graafika</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="introduction">
<title>Sissejuhatus</title>
<sect1 id="using-kapp-background">
<title>Taust</title>
<sect2 id="using-kapp-about">
<title>&showfoto; info</title>
<para>&showfoto; on kiire pildiredaktor mitme lihtsa, kuid võimsa pilditöötlemisvahendiga. See võimaldab sul vaadata oma fotosid ning neid parandada ja muuta. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Vigadest teatamine</title>
<para>Nagu KDE tervikuna, on ka &showfoto; avatud lähtekoodiga tarkvara. See tähendab, et me ootame oma kasutajatelt meelsasti tagasisidet, olgu see siis kas või ainult vigadest teatamine ja võimalike uute omaduste väljapakkumine. </para>
<para>&showfoto; on üritanud muuta nii vigadest teadaandmise kui ka uute omaduste soovide esitamise nii lihtsaks kui vähegi võimalik. Rakenduse menüüs Abi on alati olemas vearapordi saatmise võimalus. Seda valides avatakse teatekast, milles asuvale viidale klõpsates avatakse veebilehitsejas lehekülg, kus saadki veast või soovist teda anda. Seal on juba paljud asjad ette ära täidetud, sul tuleb lihtsalt järgida toodud juhiseid ja mõistagi panna kirja vea kirjeldus või oma soov. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Toetus</title>
<para>&showfoto; on kogukonnaprojekt, mis tähendab, et kasutajad ja arendajad pakuvad vastastikku teineteisele toetust. Kui oled pidev &showfoto; kasutaja, soovitame sul liituda &showfoto; kasutajate meililistiga. Kui ka alguses oled sina see, kes teistele &showfoto; kasutajatele küsimusi esitab, siis peagi võid avastada, et suudad ise teistele kasutajatele tuge ja abi pakkuda. </para>
<para>
<ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-users">Juhised &showfoto; kasutajate meililistiga liitumiseks.</ulink>
</para>
<para>Uute väljalasete ja muu &showfoto;ga seotud info hankimiseks võib külastada ka <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">digiKami kodulehekülge</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Kaasalöömine</title>
<para>&showfoto; arendamises saab kaasa lüüa väga mitmel moel. Selleks ei pea kaugeltki olema tarkvaraarendaja. Abistada saab dokumentatsiooni, tõlgete ja kasutajaliidese kujunduse juures või siis ka lihtsalt häid ja veel paremaid mõtteid teistega jagades. Samuti võib testida arendusversioone ning anda arendajatele teada, mis on hästi ja mis halvasti. Aga kui oled arendaja, siis on sul mõistagi imehea võimalus aidata muuta &showfoto; maailma kõige paremaks digifotorakenduseks. </para>
<para>Kõige mõistlikum viis &showfoto; arendamises kaasa lüüa on liitumine arendajate meililistiga. <ulink url="http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/digikam-devel">Juhised &showfoto; arendajate meililistiga liitumiseks.</ulink> </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-fileformatsupport">
<title>Toetatud pildifailide vormingud</title>
<sect2>
<title>Fotovormingud</title>
<para>Peaaegu kõik digikaamerad salvestavad fotod kas JPEG- või TIFF-vormingus. Paljud kaamerad lubavad sul endal valida, millist vormingut kasutada. JPEG on tihendatud vorming, milles faili väiksuse nimel on ohverdatud mõnevõrra pildi kvaliteeti. TIFF ei kasuta tihendust ning on väga kvaliteetne, kuid samas on failid üsna suured. Täpsemalt kirjeldab neid failivorminguid <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_file_format">Wikipedia</ulink>. &showfoto; toetab mõlemat vormingut. </para>
<para>PNG-vorming töötati välja vanemate, 1990. aastatel veel laialdaselt kasutusel olnud pildifailivormingute asendamiseks. See on kadudeta nagu TIFF, kuid märksa kompaktsem ja väiksem. Kuigi sinu kaamera usutavasti PNG-d otseselt ei toeta, teisendavad paljud oma pildid PNG-vormingusse niipea, kui nad on fotod arvutisse tõmmanud. Erinevalt JPEG-piltidest ei kaota PNG-pildid kvaliteedis ka siis, kui neid muutmise järel uuesti kodeeritakse. PNG-vormingust räägib pikemalt <ulink url="http://www.libpng.org/pub/png/">PNG kodulehekülg</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Failivormingute toetus &showfoto;s</title>
<para>&showfoto; tugineb pildivormingute laadimisel ja salvestamisel mitmele teegile ja tugipaketile. See, milliseid pildivorminguid kasutada saab, sõltub nende saadaolekust sinu süsteemis ning mõnel juhul isegi sellest, kuidas teegid on kompileeritud. Enamikus süsteemides peaks &showfoto; võimaldama kasutada väga paljusid pildivorminguid. </para>
<para>Sõltuvus teistest teekidest tähendab, et me ei saa anda täielikku nimekirja, millised pildivormingud on just sinu süsteemis toetatud. Üldiselt peaks olema alati toetatud vähemalt JPEG-, PNG- ja TIFF-vorming. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-pluginssupport">
<title>Toetatud pluginad</title>
<para>Üks vahvamaid &showfoto;i omadusi on selle hõlpus laiendamine pluginate, täpsemalt <emphasis>digiKami pildiredaktori pluginate</emphasis> abil, mis lisavad rakendusele uusi pilditöötluse võimalusi. <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigiKami pildipluginate projekti</ulink> eesmärk on pakkuda välja valik tööriistu just redaktori tarbeks. Pildiredaktori pluginatest räägib lähemalt käsiraamatu <link linkend="setupplugins">vastav osa</link>. </para>
<para>Pluginad võimaldavad pildiga ette võtta peaaegu kõike, mis sul vähegi pähe tuleb. Nende eeliseks on asjaolu, et märksa lihtsam on &showfoto;le uusi võimalusi lisada pisikesi pluginaid kirjutades kui &showfoto; enda põhikoodi muutes. </para>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="using-kapp">
<title>&showfoto; kasutamine</title>
<sect1 id="using-kapp-imageeditor">
<title>Pildiredaktor &showfoto;</title>
<anchor id="imageeditor.anchor"/>
<sect2>
<title>Pildiredaktori tutvustus</title>
<para>&showfoto; pakub mitmeid tööriistu, millega saab fotosid töödelda. Mõningaid tööriistu pakuvad &showfoto; pluginad, mistõttu mitte kõik tööriistad ei pruugi sinu distributsioonis vaikimisi saada olla. Täpsemalt räägib &showfoto; pluginatest osa <link linkend="setupplugins">Pluginate seadistamine</link>. </para>
<figure>
<title>Peaaken</title>
<graphic srccredit="The Main Window" fileref="imageeditor.png"/>
</figure>
<para>&showfoto; aknas on järgmised elemendid: <itemizedlist>
<listitem><para>All asub olekuriba, mis näitab failinime, antud faili numbrit, suurendustaset ja pildi suurust. </para></listitem>
<listitem><para>Ülal asub menüüriba ja selle all tööriistariba, mis võimaldab kiiret ligipääsu sagedamini vajaminevatele funktsioonidele. </para></listitem>
<listitem><para>Paremal asub pisipildiriba, kus on näha parajasti laaditud pildifailide eelvaatlus. Hiirega pisipildile klõpsates saab vahetada redaktoris näidatavat pilti. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="imageeditortoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>Pildiredaktori tööriistariba</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): esimene aktiivse nimekirja pilt.</para></listitem>
<listitem><para>(2): eelmine pilt.</para></listitem>
<listitem><para>(3): järgmine pilt.</para></listitem>
<listitem><para>(4): viimane aktiivse nimekirja pilt.</para></listitem>
<listitem><para>(5): muudetud pildi salvestamine.</para></listitem>
<listitem><para>(6): viimase toimingu tagasivõtmine.</para></listitem>
<listitem><para>(7): viimase toimingu uuestitegemine.</para></listitem>
<listitem><para>(8): näidatava pildi taaslaadimine kõvakettalt.</para></listitem>
<listitem><para>(9): pildi suurendamine.</para></listitem>
<listitem><para>(10): pildi vähendamine.</para></listitem>
<listitem><para>(11): automaatsuurenduse lülitamine (valitud pilt sobitatakse aknasse).</para></listitem>
<listitem><para>(12): näidatava pildi pööramine.</para></listitem>
<listitem><para>(13): pildi kärpimine valitud piirkonna suuruseni.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Originaalfoto taastamine</title>
<para>Pildiredaktori redigeerimisfunktsioonid muudavad sinu fotosid. Originaalfotoga ei võeta siiski midagi ette enne seda, kui valid menüükäsu <menuchoice><guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Salvesta</guimenuitem></menuchoice> või klõpsad tööriistaribal nuppu <guilabel>Salvesta</guilabel>- Arvesta, et kui oled muudatused salvestanud, ei ole originaalpildi taastamine enam võimalik. </para>
<para>Seepärast oleks parem teha fotost enne selle muutmist koopia. Seda saab teha näiteks menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Fail</guimenu> <guimenuitem>Salvesta kui</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para><emphasis>Enne seda</emphasis>, kui oled foto salvestanud, võid originaalpildi alati taastada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Fail</guimenu> <guimenuitem>Lähtesta</guimenuitem></menuchoice> või klõpsuga tööriistariba nupule <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="revertbutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject><phrase>Pildiredaktori tagasivõtmise nupp</phrase></textobject> </inlinemediaobject> <guilabel>Lähtesta</guilabel>. Sellisel juhul kaotad kõik muudatused, mida oled fotoga ette võtnud pärast viimast salvestamist. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Tagasivõtmine/uuestitegemine</title>
<para>Peaaegu kõike, mida sa pildiredaktoris ette võtad, saab tagasi võtta ja uuesti teha. Viimase toimingu saab tühistada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Redigeerimine</guimenu><guimenuitem>Võta tagasi</guimenuitem></menuchoice> ning uuesti sooritada käsuga <menuchoice><guimenu>Redigeerimine</guimenu><guimenuitem>Tee uuesti</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Kui sul läheb neid käske sageli vaja, võid kasutada kiirklahve: <guilabel>Ctrl+Z</guilabel> võtab viimase toimingu tagasi, <guilabel>Ctrl+Shift+Z</guilabel> sooritab selle uuesti. </para>
<para>Võimalike tagasivõtmiste/uuestitegemiste nimekirja nägemiseks klõpsa vastavale ikoonile hiire vasaku nupuga ja hoia nuppu mõni hetk all. Kui valid ilmuvast menüüst mõne kirje, võetakse tagasi või tehakse uuesti kõik toimingud kuni valitud toiminguni. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Liikumine fotode vahel</title>
<para>Pärast pildiredaktori käivitamist mitme fotoga saad nende vahel liikuda tööriistariba navigeerimisnuppe või menüüs <guilabel>Fail</guilabel> leiduvaid käske kasutades. Kui oled lubanud pisipildiriba näitamise, saad piltide vahel liikuda ka seda kasutades. Kui oled parajasti näidatavat fotot muutnud, küsitakse enne uue foto laadimist, kas soovid muudatused salvestada. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Vaate muutmine</title>
<para>Fotosid saab suurendada ja vähendada tööriistariba nuppudega <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="zoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject><phrase>Pildiredaktori suurendusnupud</phrase> </textobject> </inlinemediaobject> või vastavate kirjetega menüüs Vaade. Kui soovid mahutada foto aknasse, kasuta tööriistariba nuppu <guilabel>Automaatsobitusega suurendus</guilabel> <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="editorautosizebutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject><phrase>Pildiredaktori automaatsobituse nupp</phrase> </textobject> </inlinemediaobject>. </para>
<para><menuchoice><guimenu>Vaade</guimenu><guimenuitem>Lülitu täisekraanile</guimenuitem></menuchoice> võimaldab vaadata fotot täisekraanil. Sealt saab tavalise vaate taastada vajutusega klahvile <keycombo><keycap>Esc</keycap></keycombo>. Vaikimisi näidatakse tööriistariba isegi täisekraani korral. Kui eelistad seda mitte näha, lülita see välja &showfoto; seadistustedialoogis, mille saab avada &showfoto; peaaknast (vaata osa <link linkend="setupgeneral">Üldine seadistamine</link>). </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Pildi omadused</title>
<sect3 id="using-kapp-exifviewertool">
<title>EXIF-info näitaja</title>
<anchor id="kexif.anchor"/>
<sect4>
<title>Mis on EXIF?</title>
<para>EXIF tähendab laiendatud vahetusvormingut (<emphasis>EXtended Interchange Format</emphasis>). See loodi spetsiaalselt digikaamerate tarbeks. EXIF lubab salvestada foto kohta üsna palju infot, mis kirjeldab nii kaamerat, millega foto tehti, kui ka mitmeid foto tegemise ajal kehtinud seadistusi (muu hulgas ka kuupäev ja kellaaeg). Samuti saab sellesse lisada pisipildi. </para>
<para>EXIF vorming koosneb mitmest niinimetatud pildifaili kataloogide sektsioonist (<emphasis>Image File Directories</emphasis>, IFD). Tavaliselt on sektsioonid järgmised: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>0</guilabel>: foto üldinfo. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>1</guilabel>: põimitud pisipildi info. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>EXIF</guilabel>: foto laiendatud info. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>GPS</guilabel>: võtte ajal kaamerale teadaolev globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) info. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Interoperability</guilabel>: info erinevate EXIF-teostuste omavaheliste suhete kohta. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Thumbnail</guilabel>: põimitud pisipilt. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect4>
<sect4>
<title>Kuidas EXIF-info näitajat kasutada?</title>
<para>Foto EXIF-infot saab vaadata menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu> <guimenuitem>Omadused</guimenuitem></menuchoice> ning ilmuvas dialoogis kaarti <guilabel>EXIF</guilabel> valides. EXIF-info näitaja on puhtinformatiivne, selles ei saa mingil moel EXIF-info sektsioone muuta. </para>
<figure>
<title>EXIF-info näitaja</title>
<graphic srccredit="The EXIF Viewer in Action" fileref="exifviewer.png"/>
</figure>
<para>EXIF-info sektsioone võib näidata erineva täielikkusega: <itemizedlist> <listitem><para> <guilabel>Lihtne</guilabel>: näidatakse ainult EXIF-sektsiooni. </para></listitem> <listitem><para> <guilabel>Täielik</guilabel>: näidatakse kõiki sektsioone, välja arvatud pisipildisektsioon. </para></listitem> </itemizedlist> Mõned tootjad on lisanud omaenda EXIF-sektsioone (näiteks Canon, Fujifilm, Nikon ja Sigma). Sellisel juhul näeb juhul, kui valida tasemeks <guilabel>Täielik</guilabel>, ka kaamera tootja ja mudeli kohta käivat infot. </para>
<para>EXIF-info näitaja pakub näidatavate EXIF-andmete kohta ka täpsemat infot. Vali mõni kirje ning vaata täpsemat infot abivõimalusega "Mis see on?" </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-filepropertiestool">
<title>Faili omaduste tööriist</title>
<anchor id="filepropertiestool.anchor"/>
<para>Faili omadusi saab vaadata menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu> <guimenuitem>Omadused</guimenuitem></menuchoice> ja dialoogis kaarti <guilabel>Üldine</guilabel> valides. Seal näeb foto pisipilti ning üldist infot foto ja faili kohta. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-histogramviewer">
<title>Histogrammi näitaja</title>
<anchor id="histogramviewer.anchor"/>
<para>Kui sind huvitab foto üksikasjalik histogramm, saab seda näha menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu> <guimenuitem>Omadused</guimenuitem></menuchoice> ja kaarti <guilabel>Histogramm</guilabel> valides. Foto histogramm näitab iga värvi kogust fotol ning nende erinevat amplituudi. Kui sulle tundub, et värvid sinu fotol pole päris paigas, aitab histogramm selgusele jõuda, kus ja mis on valesti. </para>
<para>Histogrammi näitaja näitab infot aktiivse pildi värviväärtuste statistilise jaotuse kohta. See on puhtinformatiivne, dialoogis ei saa kuidagi fotot mõjutada. Kui soovid histogrammi põhjal fotot korrigeerida, tuleb kasutada värvitasemete kohendamise pluginat. See plugin on osa <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigiKami pildipluginate projektist</ulink>. Täpsemalt räägib pluginate kasutamisest &showfoto;s osa <link linkend="using-kapp-setup">Seadistamine</link>. </para>
<figure>
<title>Histogrammi näitaja</title>
<graphic srccredit="The Histogram Viewer in Action" fileref="histogramimageplugin.png"/>
</figure>
<para>Pildi saab lahutada <guilabel>punaseks</guilabel>, <guilabel>roheliseks</guilabel>, <guilabel>siniseks</guilabel> ja <guilabel>alfa</guilabel>kanaliks. <guilabel>Alfa</guilabel>kanal on pildi läbipaistvust toetav kiht (näiteks PNG- või GIF-piltidel). Kõik kanalid toetavad intensiivsustasandeid 0 kuni 255 (täisarvulised väärtused). Nii on must piksel kõigil kanalitel 0, valge piksel aga 255. Läbipaistev piksel on alfakanalil 0, läbipaistmatu 255. </para>
<para>Histogrammi näitaja võimaldab näha kõiki kanaleid eraldi: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Intensiivsus</guilabel>: näidab heledusväärtuste jaotust. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Punane</guilabel>, <guilabel>Roheline</guilabel>, <guilabel>Sinine</guilabel>: vastavalt punase, rohelise ja sinise kanali intensiivsustasemete jaotus. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Alfa</guilabel>: läbipaistvustasemete jaotus. Kui kiht on täiesti läbipaistmatu või täiesti läbipaistev, koosneb histogramm ühestainsast tulbast vasakus või paremas servas. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Värvid</guilabel>: <guilabel>punase</guilabel>, <guilabel>rohelise</guilabel> ja <guilabel>sinise</guilabel> kanali histogrammide näitamine üksteise peal, mis lubab kogu värvijaotuse infot ühekorraga näha. Selles režiimis saab histogrammi esiplaani värvi valida valikuga <guilabel>Värv</guilabel>. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Valikuga <guilabel>Renderdamine</guilabel> saab määrata, kas histogramm näitab <guilabel>terve pildi</guilabel> või ainult <guilabel>valitud osa</guilabel> andmeid. Seda saab kasutada ainult siis, kui redaktoris on pildil valitud mõni piirkond. </para>
<para>Valik <guilabel>Skaala</guilabel> lubab histogrammi esitada kas lineaarset või logaritmilist Y-telge kasutades. Digikaamera piltide puhul on enamasti mõttekas valida <guilabel>Lineaarne</guilabel>. Kuid piltidel, kus on märkimisväärseid ühesuguse värviga alasid, domineerib <guilabel>lineaarsel</guilabel> histogrammil sageli üksainus tulp. Sellisel juhul on ülevaatlikum võimalus <guilabel>Logaritmiline</guilabel>. </para>
<para>Pildi analüüsi, mida näitab dialoogi allosas sektsioon <guilabel>Statistika</guilabel>, saab piirata väärtuste vahemikke muutes. Vahemiku saab määrata kahel viisil: <itemizedlist>
<listitem><para>Klõpsa histogrammil ja lohista hiirega ala madalaimast tasemest kõrgeimani just nii suureks, kui soovid. </para></listitem>
<listitem><para>Kasuta histogrammi all olevaid kerimisnuppe. Vasakpoolne määrab kindlaks vahemiku alumise ja parempoolne ülemise raja. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Histogrammi näitaja allosas näeb statistikat valitud vahemiku kanaliväärtuste jaotuse kohta. Statistika koosneb järgmistest elementidest: <itemizedlist> <listitem><para> Keskmine. </para></listitem> <listitem><para> Standardhälve. </para></listitem> <listitem><para> Histogrammi valitud osa mediaan. </para></listitem> <listitem><para> Pildi pikslite arv. </para></listitem> <listitem><para> Arv, mille väärtused langevad valitud vahemikku. </para></listitem> <listitem><para> Protsent, mille väärtused langevad valitud vahemikku. </para></listitem> </itemizedlist> Kui valida režiimiks <guilabel>Värvid</guilabel>, uuendatakse seda infot, nii et see kajastab esiplaani värvi statistikat (selle saab valida valikuga <guilabel>Värvid</guilabel>). </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-usinghistogram">
<title>Histogrammi kasutamine</title>
<para>Histogramm kujutab endast graafilist abivahendit ekraanil näidatava pildi täpsuse hindamiseks. Graafik esindab foto heleduse kolme regiooni: <itemizedlist> <listitem><para> (1): vasakul asuvad tumedad toonid. </para></listitem> <listitem><para> (2): keskel asuvad keskmised toonid. </para></listitem> <listitem><para> (3): paremal asuvad heledad toonid. </para></listitem> </itemizedlist> <figure> <title>Histogrammi kirjeldus</title> <graphic srccredit="Histogrammi kirjeldus" fileref="histogramdescription.png"/> </figure> Graafiku jaotus kõigi oma tippudega näitab, kas pilt on liiga tume, liiga hele või korralikult tasakaalus. </para>
<para>Alasäritusega foto korral on heledus histogrammil koondunud peamiselt graafiku vasakusse serva. <figure><title> Ülesäritusega foto</title> <graphic srccredit="Ülesäritusega foto" fileref="histogramsample1.png"/> </figure> Korraliku säritusega fotol on heledus kõige enam koondunud graafiku keskossa <figure> <title>Korrektse säritusega foto</title> <graphic srccredit="Korrektse säritusega foto" fileref="histogramsample2.png"/> </figure> Ülesäritusega foto korral on heledus koondunud peamiselt graafiku paremasse serva. <figure> <title>Alasäritusega foto</title>
<graphic srccredit="An Under Exposed Photograph" fileref="histogramsample1.png"/>
</figure>
</para>
<para>Oluline: mitte kõigil fotodel ei pruugi heledus koonduda histogrammi keskossa. Väga suurel määral sõltub see sellest, mida on fotol kujutatud. Vahel võib tipu sattumine histogrammi ühte või ka mõlemasse serva olla just õige ja vajalik. </para>
<para>Histogrammi põhjal saab üpris usaldusväärselt otsustada, kas foto on korralikult säritatud või mitte. Kui histogramm näitab ala- või ülesäritust, saab foto parandamiseks kasutada <link linkend="using-kapp-correctingexposure">särituse korrigeerimise tööriista</link>. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustingimage">
<title>Foto kohendamine</title>
<sect3 id="using-kapp-croppingimage">
<title>Foto kärpimine</title>
<sect4 id="using-kapp-manualcrop">
<title>Kärpimine käsitsi</title>
<para>Foto kärpimine on väga levinud toiming ning &showfoto;s on see imelihtne. Foto kärpimiseks joonista lihtsalt hiire vasakut nuppu all hoides vajaliku kujuga ristklik näidatavale fotole. Hiirt liigutades tekib valikut tähistav punktiirjoon. </para>
<figure>
<title>Pildiala valimine pildiredaktoris</title>
<graphic srccredit="The Current Image Selection in Image Editor"
fileref="editorimageselection.png"/>
</figure>
<para>Hiirenuppu vabastades muutub foto kärbitav ala tumedaks. Nii võid paremini näha, milline pilt pärast kärpimist välja hakkab nägema. Kärbitava ala suurust saab muuta ristküliku nurki lohistades, kui aga soovid, võid joonistada hoopis uue ristküliku. </para>
<para>Kui oled vajaliku ala paika pannud, klõpsa tööriistaribal nupule <inlinemediaobject> <imageobject><imagedata fileref="editorcropbutton.png" format="PNG"/></imageobject> <textobject> <phrase>Pildiredaktori kärpimisnupp</phrase> </textobject> </inlinemediaobject> ning pilt kärbitaksegi. Kärbitud foto salvestamiseks kasuta menüükäsku <menuchoice><guimenu>Fail</guimenu> <guimenuitem>Salvesta</guimenuitem></menuchoice> või <menuchoice><guimenu>Fail</guimenu> <guimenuitem>Salvesta kui</guimenuitem></menuchoice>. </para>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-proportionalcrop">
<title>Proportsionaalne kärpimine</title>
<anchor id="ratiocroptool.anchor"/>
<para>Proportsionaalse kärpimise tööriist võimaldab märksa enamat. Digipilte redigeerides on sageli vaja anda sellele formaat, mis sobiks näiteks fotoalbumile. Digikaamera pilti välja trükkides ja seda siis fotoalbumisse panna üritades märkad enamasti, et kaamera kasutab teistsugust laiust või kõrgust kui tavaline film, mistõttu digipilte tuleb tihtipeale kärpida vastavalt eelnevalt määratud proportsioonile (standardsed fotoproportsioonid on näiteks 5:7 ja 2:3). </para>
<figure>
<title>Proportsionaalse kärpimise tööriist</title>
<graphic srccredit="The Aspect Ratio Crop Tool in Action"
fileref="editorratiocroptool.png"/>
</figure>
<para>Eelvaatluse alal saad asetada kärpimisristküliku just nii, et lõpp-pildile jääks vajalik ala. Ristkülik kasutab proportsiooni, mille saab kindlaks määrata dialoogi allosas. Ristküliku suurust muutes ja seda liigutades jääb proportsioon alati samaks. </para>
<para>Proportsionaalse kärpimise dialoogis saab määrata <guilabel>orientatsioon</guilabel>iks kas <guilabel>püstpaigutus</guilabel>e või <guilabel>rõhtpaigutus</guilabel>e. Püstpaigutuse puhul on suurem <guilabel>kõrgus</guilabel>, rõhtpaigutuse korral <guilabel>laius</guilabel>. </para>
<para>Proportsionaalsel kärpimisel kasutatakse suhtelist proportsiooni. See tähendab, et proportsioon ei muutu sellest sõltuvalt, kas kasutad mõõtmiseks tolle või sentimeetreid, ning see ei määra kindlaks füüsilist suurust. Allpool toome ära traditsiooniliste fotopaberi suuruste ja proportsionaalse kärpimise tööriista suhete vastavuse. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Fotopaberi standardsuurused</entry>
<entry>Proportsionaalne kärpimine</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>10x15cm&nbsp;20x30cm&nbsp;30x45cm 3.5x5"&nbsp;4x6"&nbsp;8x12"&nbsp;12x18"&nbsp;16x24"&nbsp;20x30" </entry>
<entry>2:3 </entry>
</row>
<row>
<entry>6x8cm&nbsp;15x20cm&nbsp;18x24cm&nbsp;30x40cm 3.75x5"&nbsp;4.5x6"&nbsp;6x8"&nbsp;7.5x10"&nbsp;9x12" </entry>
<entry>3:4 </entry>
</row>
<row>
<entry>20x25cm&nbsp;40x50cm 8x10"&nbsp;16x20" </entry>
<entry>4:5 </entry>
</row>
<row>
<entry>15x21cm&nbsp;30x42cm 5x7" </entry>
<entry>5:7 </entry>
</row>
<row>
<entry>21x30cm&nbsp;42x60cm </entry>
<entry>7:10 </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para><guilabel>Abijoonte näitamise</guilabel> valik võimaldab fotosid täpsemini töödelda. Abijooned kujutavad endast võrgustikku, mis jagab pildi igas suunas kolmeks (seega kokku 9 osaks). Nende proportsioon sarnaneb kuldlõikele ning on tuletatud inimsilma vaatevälja omadustest. Abijoontega tekkivad osad võimaldavad väga täpselt näha pildi olulisi piirkondi. Sama võttega saab määrata horisondi positsiooni ning maa ja taeva proportsiooni. </para>
<figure>
<title>Abijoonte kasutamine foto töötlemisel</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Rule Third Lines Example"
fileref="rulethirdlinesexample.png"/>
</figure>
<para>Pildi vaatamisel ei lange tähelepanu tavaliselt mitte selle keskele, vaid kõigepealt liigub pilk ülal vasakult paremale, sealt alla vasakule ning uuesti paremale. Vaataja ise seda tavaliselt ei teadvusta, kuid uuringud on pilgu sellise liikumise väga hästi kindlaks teinud. Usutavasti on see seotud läänemaailmas levinud lugemisviisiga. Fotograafi seisukohalt on seepärast oluline juhtida vaataja tähelepanu foto põhiteemale, mille juures tuleb aga arvestada seda, kuidas liigub inimese pilk. </para>
<para>Dialoogi allosas asuva nupuga <guilabel>Maks. proportsioon</guilabel> saab valikuala muuta maksimaalselt suureks vastavalt valitud proportsioonile ja orientatsioonile. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-resizingimage">
<title>Foto suuruse muutmine</title>
<anchor id="resizetool.anchor"/>
<para>Kui foto suurus ei sobi, saab vastava tööriistaga selle suurust muuta. Selleks vali menüükäsk <menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Muuda suurust</guimenuitem></menuchoice> ning määra vajalikud mõõtmed. Dialoog näeb välja selline: </para>
<figure>
<title>Suuruse muutmise dialoog</title>
<graphic srccredit="The Resize Tool Dialog" fileref="editorresizetool.png"/>
</figure>
<para>Foto suuruse muutmise tööriist kasutab pikslite korrigeerimiseks lineaarse interpolatsiooni meetodit. Kui soovid väikest pilti suurendada ja kvaliteeti säilitada, siis kasuta pigem foto suurendamise tööriista. Seda pakub pluginana <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">digiKami pildipluginate projekt</ulink> ja kui see on paigaldatud, saab selle avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Suurendamine</guimenuitem></menuchoice>. Täpsemalt tutvustab seda tööriista <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">foto suurendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotatingflippingimage">
<title>Foto pööramine või peegeldamine</title>
<para>Kui foto orientatsioon pole õige, on seda võimalik <guilabel>peegelda</guilabel>da või <guilabel>pööra</guilabel>ta õigesse asendisse vastava tööriistaga, mida saab kasutada menüükäskudega <menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu> <guimenuitem>Pööra</guimenuitem></menuchoice> ja <menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu> <guimenuitem>Peegelda</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Peegeldades saab pilti horisontaalselt või vertikaalselt pöörata nagu mängukaarti. Pööramine võimaldab pilti pöörata 90 kraadi päri- või vastupäeva või 180 kraadi. Samuti saab valida kas püst- või rõhtpaigutuse. Veelgi enamaid võimalusi pakub vaba pööramise tööriist. Seda pakub pluginana <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">digiKami pildipluginate projekt</ulink> ja kui see on paigaldatud, saab selle avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Vaba pööramine</guimenuitem></menuchoice>. Täpsemalt tutvustab seda tööriista <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">vaba pööramise käsiraamat</ulink>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-redeyecorrection">
<title>Foto punasilmsuse korrigeerimine</title>
<anchor id="redeyecorrectiontool.anchor"/>
<para>Punasilmsus tekib enamasti siis, kui inimesi pildistatakse välklampi kasutades. Punane on sel juhul silma tagapõhja peegeldus, mis tekib seepärast, et silm ei jõua piisavalt kiiresti välgule reageerida. Punasilmsust saab korrigeerida, kui valida pildil vajalik ala (see käib nii, nagu kirjeldasime eespool kärpimisest rääkides). Seejärel vali menüükäsk <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu> <guimenuitem>Punasilmaefekti vähendus</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Punasilmsuse korrigeerimise tööriist</title>
<graphic srccredit="The Red Eyes Correction Tool in Action"
fileref="editorredeyescorrection.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustsharpness">
<title>Teravuse kohendamine</title>
<anchor id="blursharpentool.anchor"/>
<sect3>
<title>Hägu eemaldamine fotolt</title>
<para>Kui kaamera fookus pole täpne või kaamera pildi tegemise ajal liigub, tekib fotole hägu. Kui seda on palju, ei ole tõenäoliselt ühestki tehnikast suuremat kasu. Kui seda on aga mõõdukalt, on enamasti võimalik pilti parandada. </para>
<para>Mõnikord võib piisata pildi parandamiseks teravustamistööriistast, mille saab avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu> <guimenuitem>Teravusta</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Teravustamistööriist</title>
<graphic srccredit="The Sharpen Tool in Action" fileref="editorsharpenplugin.png"/>
</figure>
<para>Sellega tuleb siiski olla ettevaatlik, sest muidu võib tulemus välja näha päris ebaloomulik: teravustamine suurendab servade näivat teravust fotol, kuid samas suureneb ka müra. Uduse pildi teravustamiseks on tihtipeale kasulikum niinimetatud teravustamismask. Seda pakub pluginana <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">digiKami pildipluginate projekt</ulink> ja kui see on paigaldatud, saab selle avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Teravustamismask</guimenuitem></menuchoice>. Täpsemalt tutvustab seda tööriista <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">teravustamismaski käsiraamat</ulink>. <figure> <title>Teravustamismaski plugin</title>
<graphic srccredit="The Unsharp Mask Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorunsharpedmaskplugin.png"/>
</figure>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Foto teralisuse kahandamine</title>
<para>Foto tegemisel kesise valgusega või väga kiire säriajaga ei saa kaamera piisavalt andmeid, et hinnata iga piksli tegelikku värvi ning seetõttu tundub foto olevat teraline. Teralisust saab "mahendada" pilti hägustades, kuid sellega kahaneb ka teravus. Kui teralisus ei ole väga suur, on arvatavasti kõige mõistlikum kasutada müra vähendamise filtrit. Seda pakub pluginana <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">digiKami pildipluginate projekt</ulink> ja kui see on paigaldatud, saab selle avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Müra vähendamine</guimenuitem></menuchoice>. Täpsemalt tutvustab seda tööriista <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">müra vähendamise käsiraamat</ulink>. </para>
<figure>
<title>Müra vähendamise plugin</title>
<graphic srccredit="The Noise Reduction Image Editor Plugin in Action"
fileref="editornoisereductionplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
<sect3>
<title>Foto mahendamine</title>
<para>Mõnikord võib sinu ees aga seista sootuks vastupidine probleem: pilt on liiga terav. Selle lahendamiseks tuleb pilti veidi mahendada ehk lisada sellele hägu. Õnneks on hägu lisamine märksa lihtsam kui selle eemaldamine. Vastava tööriista saab avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu> <guimenuitem>Pehmenda</guimenuitem></menuchoice>. Paremal asuv eelvaatlus näitab kohe, milline on hägu lisamise tulemus. </para>
<figure>
<title>Hägustamistööriist</title>
<graphic srccredit="The Blur Tool in Action"
fileref="editorblurplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingcolor">
<title>Värvikorrektsioon</title>
<anchor id="colorbalancetool.anchor"/>
<para>Digikaameratel on sageli probleeme valgustusega ning seepärast võib tihti tekkida soov foto värve, kontrasti ja heledust parandada. Kui sind see huvitab, võid eksperimenteerida tööriistadega, mille leiad menüüst <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu> <guimenuitem>Värvid</guimenuitem></menuchoice>. Kõik tööriistad näitavad eelvaatluses kohe, milline on sinu tehtud muudatuste mõju. Kui need sind rahuldavad, klõpsa <guilabel>OK</guilabel> ning muudatused rakendataksegi. </para>
<figure>
<title>Värvibalansi tööriist</title>
<graphic srccredit="The Color Balance Tool in Action" fileref="editorcolorbalance.png"/>
</figure>
<anchor id="hsladjusttool.anchor"/>
<para>Kui pilt on luitunud (see võib kergesti juhtuda eredas valguses pildistades), katseta tooni, küllastuse ja heleduse töööriista, kus saab liuguritega muuta nii pildi tooni, värviküllastust kui ka heledust. Küllastuse suurendamine annab tõneäoliselt pildile parema väljanägemise. Mõnikord on mõttekas ühtlasi korrigeerida heledust (heledus on siin sama, mis heledus heleduse, kontrasti ja gamma tööriistas, ainult et need koosnevad erinevatest punase, rohelise ja sinise kanali kombinatsioonidest). </para>
<para>Kui foto on tehtud vähese valgustuse tingimustes, on probleem vastupidine: liiga suur värviküllastus. Ka sel juhul kulub tooni ja küllastuse tööriist marjaks ära, ainult et värviküllastust tuleb vähendada, mitte suurendada. Eelvaatluses näed kohe, kuidas tehtud muudatused fotot mõjutavad. Kui tulemus sind rahuldab, klõpsa <guilabel>OK</guilabel> ning fotot muudetaksegi. </para>
<figure>
<title>Tooni, küllastuse ja heleduse tööriist</title>
<graphic srccredit="The Hue Saturation Lightness Tool in Action" fileref="editorhsladjust.png"/>
</figure>
<para><guilabel>Normaliseerimine</guilabel>, <guilabel>Võrdsustamine</guilabel>, <guilabel>Automaattasemed</guilabel> ja <guilabel>Võimenda kontrasti</guilabel> (need võimalused leiad menüüst <guilabel>Parandus</guilabel>) üritavad automaatselt määrata parimad värvitasemed. Tõenäoliselt on mõttekas neid proovida ja vaadata, kas tulemus sind rahuldab. <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Normaliseerimine</guilabel>: selle meetodiga skaleeritakse valitud pildi heledusväärtused, nii et tumedaim punkt muutub mustaks ja heledaim punkt nii heledaks kui võimalik ilma tooni muutmata. See kujutab endast tihtipeale "võluvitsa", kui pilt on liiga tuhm või luitunud. <graphic srccredit="Normalize Colors Correction Preview" fileref="normalizepreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Võrdsustamine</guilabel>: selle meetodiga kohendatakse värvide heledust kogu valitud pildil, et väärtuskanali histogramm oleks võimalikult lame (see tähendab, et iga võimalik heledusväärtus esineks enam-vähem samas arvus pikslites kui mis tahes muu väärtus). Vahel võimaldab võrdsustamine imepäraselt pildi kontraste rõhutada. Vahel aga on tulemuseks täielik kaos. See on väga võimas võimalus, mis võib pildiga imet teha või selle sootuks hävitada. <graphic srccredit="Equalize Colors Correction Preview" fileref="equalizepreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Automaattasemed</guilabel>: selle meetodiga maksimeeritakse punase, rohelise ja sinise kanali toonivahemik. See määrab kindlaks pildi tumedate ja heledate toonide piirväärtused ning kohandab punast, rohelist ja sinist kanalit, et need hõlmaks kogu histogrammi. <graphic srccredit="Auto Levels Correction Preview" fileref="autolevelspreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Võimenda kontrasti</guilabel>: selle meetodiga tugevdatakse pildi RGB-väärtuste kontrasti ja heledust, võimendades ehk venitades madalaima ja kõrgeima väärtuse täisvahemikku ning kohendades kõike, mis nende vahele jääb. See annab paremaid tulemusi ainult luitunud fotode korral ja võib olla päris hea abivahend kesiste fotode parandamisel. <graphic srccredit="Stretch Contrast Correction Preview" fileref="stretchcontrastpreview.png"/> </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Mis tahes muudatusi ei rakendata lõplikult enne seda, kui sa foto salvestad. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingexposure">
<title>Särituse korrigeerimine</title>
<anchor id="bcgadjusttool.anchor"/>
<para>Kõige lihtsam on kasutada heleduse, kontrasti ja gamma tööriista. See pole küll kõige võimsam tööriist, kuid väga sageli piisab sellest täiesti sinu vajaduste rahuldamiseks. Eriti kasulik on see üle- või alasäritusega fotode puhul, samas värviprobleemide lahendamisel on sellest vähe abi. Kolme liuguriga saad muuta vastavalt heledust, kontrasti ja gammat. Eelvaatluses näed kohe, millise tulemuse mingi muudatus annab. Kui tulemus sind rahuldab, klõpsa selle rakendamiseks nupule <guilabel>OK</guilabel>. </para>
<figure>
<title>Heleduse, kontrasti ja gamma tööriist</title>
<graphic srccredit="The Brightness Contrast Gamma Tool in Action" fileref="editorbcgadjust.png"/>
</figure>
<para>Kui oled paigaldanud värvitasemete kohendamise plugina (vaata osa <link linkend="setupplugins">Pluginate seadistamine</link>), saab menüüst Parandus valida ka tööriista <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu> <guimenuitem>Värvid</guimenuitem> <guimenuitem>Tasemete kohendamine</guimenuitem></menuchoice>. See tööriist võimaldab integreeritult näha mitmete tasemete korrigeerimise tulemust, samuti saab tasemeseadistused salvestada korraga paljude fotode jaoks. Sellest on kasu eriti siis, kui sinu kaamera või skänner tekitab sageli ühesuguse vea ning sa soovid seda alati ühtmoodi parandada. Täpsemalt räägib sellest pluginast <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">tasemete kohendamise käsiraamat</ulink>. <figure> <title>Värvitasemete kohendamise plugin</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustlevels.png"/>
</figure>
</para>
<para>Väga võimas säritusprobleemide korrigeerimise vahend on värvikõverate kohendamise plugin, mille saab avada menüükäsuga <menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu> <guimenuitem>Värvid</guimenuitem> <guimenuitem>Värvikõverate kohendamine</guimenuitem></menuchoice>. Selles tööriistas võib klõpsata ning lohistada kontrollpunkte värvikõveral, et nii siduda just oma vajaduste kohaselt sisendheleduse tase väljundheleduse tasemega. Kõverate tööriist teeb kõike seda, mida heleduse, kontrasti ja gamma või värvitasemete kohendamise tööriist, kuid on neist mõlemast märksa võimsam. Ka siin soovitame tutvuda põhjalikuma <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">värvikõverate kohendamise käsiraamatuga</ulink>, aga vahest kõige lihtsam on seda tundma õppida eksperimenteerides. Lisaks aitab see plugin parandada foto tonaalsust. Kindlasti ära unusta seda, et mida parem on foto ise (hea säritus, kadudeta vorming, 24- või 32-bitine värvisügavus), seda lihtsam on seda veel paremaks muuta. Uuri näiteks väga informatiivse Norman Koreni veebilehekülje <ulink url="http://www.normankoren.com/digital_tonality.html">Tonal quality and dynamic range in digital cameras</ulink> sektsiooni "Achieving ultimate tonal quality". DigiKami värvikõverate kohendamise tööriist võimaldab sul just kõike seda saavutada! <figure> <title>Värvikõverate kohendamise plugin</title>
<graphic srccredit="The Adjust Curves Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustcurves.png"/>
</figure>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Eriefektid ja filtrid</title>
<anchor id="blackandwhitetool.anchor"/>
<para>Vaikimisi pakub &showfoto; mitut lihtsat toonifiltrit. Menüüst Filtrid leiad klassikalised analoogfotograafias kasutatud mustvalget keemilist toonimist matkivad filtrid. Värvitoonimine muudab põhimõtteliselt mustvalge foto ühevärvilist tooni. Rakendamisel saab pilt eakusele viitava sooja ilme. Toome siin ära mõningad näited &showfoto; pakutavast värvitoonimisest: </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Eelvaatlus</entry>
<entry>Tüüp</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Orignal in Color" fileref="convert_original.png"/>
</entry>
<entry>Originaalpilt Uus-Meremaa maastikuga. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Neutral Black and White" fileref="convert_bw.png"/>
</entry>
<entry>Neutraalne mustvalge: mustvalge filmi neutraalse särituse matkimine. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Green Filter" fileref="convert_bwgreen.png"/>
</entry>
<entry>Mustvalge rohelise filtriga: simuleerib mustvalget fotot rohelise filtri kasutamisel. See sobib väga hästi välisvõtetele, eriti just vastu taevast tehtud piltidele. Sarnaneb 004 Cokin(tm) rohelisele filtrile. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Orange Filter" fileref="convert_bworange.png"/>
</entry>
<entry>Mustvalge oranži filtriga: simuleerib mustvalget fotot oranži filtri kasutamisel. See parandab omajagu maastiku-, mere- ja õhufotosid. Sarnaneb 002 Cokin(tm) oranži filtriga. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Red Filter" fileref="convert_bwred.png"/>
</entry>
<entry>Mustvalge punase filtriga: simuleerib mustvalget fotot punase filtri kasutamisel. See loob dramaatilisi taevaefekte ja simuleerib ka päeval tehtud piltidel kuuvalgust. Sarnaneb 003 Cokin(tm) punase filtriga. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Yellow Filter" fileref="convert_bwyellow.png"/>
</entry>
<entry>Mustvalge kollase filtriga: simuleerib mustvalget fotot kollase filtri kasutamisel. Kõige loomulikum toonikorrektsioon, parandab kontrasti. Ideaalne maastiku korral. Sarnaneb 001 Cokin(tm) kollase filtriga. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Sepia" fileref="convert_sepia.png"/>
</entry>
<entry>Seepiatoon: annab soojad heledad ja keskmised toonid, lisades samas veidi jahedust tumedatele toonidele - sarnane pleegitamise ja ja seepiatooneris töötlemise tulemusele. Sarnaneb 005 Cokin(tm) seepiafiltriga. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Brown" fileref="convert_brown.png"/>
</entry>
<entry>Pruun toon: neutraalsem kui seepiatooni filter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Cold Tone" fileref="convert_cold.png"/>
</entry>
<entry>Külm toon: matkib kinnistamist külmas toonis mustvalgele paberile (nt. bromiidpaber). </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Platinum" fileref="convert_platinium.png"/>
</entry>
<entry>Plaatinatoon: matkib traditsioonilist keemilist plaatinatoonimist pimikus. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Selenium" fileref="convert_selenium.png"/>
</entry>
<entry>Seleenitoon: matkib traditsioonilist keemilist seleentoonimist pimikus. </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Filtreid ja eriefekte on märksa rohkem, kui paigaldad täiendavad pildiredaktori pluginad (vaata osa <link linkend="setupplugins">Pluginate seadistamine</link>): vihmapiisad, ülesäritus, söejoonistus jne. </para>
<figure>
<title>Vihmapiiskade plugin</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorraindropsplugin.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2>
<title>Pildi trükkimine</title>
<para>Kui soovid parajasti näidatava pildi trükkida, vali menüükäsk <menuchoice><guimenu>Fail</guimenu> <guimenuitem>Trüki</guimenuitem></menuchoice>. See avab standardse KDE trükkimisdialoogi, kus saad enne foto trükkimist veel ühtteist täpsustada. </para>
<para>Täpsemalt kõneleb trükkimisest <ulink url="help:/kdeprint/index.html">KDEPrinti käsiraamat</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-setup">
<title>&showfoto; seadistamine</title>
<anchor id="setupdialog.anchor"/>
<para>&showfoto; üritab anda sulle maksimaalse kontrolli selle üle, kuidas rakendus töötab. Sa saad väga paljude valikutega määrata &showfoto; käitumise. Selleks vali menüükäsk <menuchoice><guimenu>Seadistused</guimenu> <guimenuitem>&showfoto; seadistamine</guimenuitem></menuchoice>. Seadistustedialoog jaguneb kaheks kaardiks, mille vahel saab liikuda klõpsuga dialoogi vasakus servas asuvatele ikoonidele. </para>
<sect2 id="setupgeneral">
<title>Üldised seadistused</title>
<para>Kui JPEG-faili muuta ja see uuesti kõvakettale salvestada, tuleb JPEG-fail ümber kodeerida. JPEG-fail kodeerimisel tuleb alati otsustada, millise kvaliteediga seda teha. Paraku ei ole kvaliteediinfo faili salvestatud. See tähendab, et pildiredaktor ei saa muudetud pildi salvestamisel kasutada sama kvaliteeti, mis oli originaalpildil. Pildiredaktori kasutatavat salvestamise vaikimisi kvaliteeti saab muuta liuguriga <guilabel>JPEG kvaliteet</guilabel> (1 on kehv kvaliteet, 100 kõrge kvaliteet ja ilma tihendusega). </para>
<para>Valik <guilabel>PNG tihendus</guilabel> võimaldab kahandada PNG-failide suurust. See ei mõjuta pildi kvaliteeti, sest PNG kasutab kadudeta algoritmi. Selle ainus mõju on see, et andmete tihendamiseks ja lahtipakkimiseks kulub vastavalt rohkem või vähem aega. Kui sul on kiire arvuti, võid kasutada suuremat tihendust (1 tähendab väikest tihendust, 9 suurt). </para>
<para><guilabel>TIFF-failide tihendamine</guilabel> võimaldab TIFF-failide tihendamisel kasutada või mitte kasutada <emphasis>Adobe Deflate</emphasis> tihendusalgoritmi. Selle kasutamisel väheneb TIFF-failide suurus. Pildi kvaliteeti see ei mõjuta, sest Adobe Deflate on kadudeta algoritm. </para>
<para>Vaikimisi kasutab pildiredaktor fotode näitamisel musta tausta. Kui eelistad, et taust oleks mõnes muus värvis, saad selle siin valida. </para>
<para>Üöejäänud valikud käivad kasutajaliidese kohta. Sul on võimalik määrata, kuidas käitub &showfoto; foto kustutamisel. Samuti võid välja lülitada tööriista- ja pisipildiriba näitamise &showfoto; täisekraanirežiimis. Ka käivituslogo näitamise &showfoto; käivitamisel saab välja lülitada. See võib natuke parandada käivitamise kiirust. </para>
<figure>
<title>Üldised Seadistused</title>
<graphic srccredit="The general Settings" fileref="setupgeneral.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2 id="setupplugins">
<title>Pluginate seadistused</title>
<para>Varem oli &showfoto; lihtsalt vahend fotode vaatamiseks, kuid see on kiiresti arenenud päris kasulikuks fotode töötlemise tööriistaks. Siinses dialoogis saab määrata &showfoto; käitumist. </para>
<figure>
<title>Pluginate seadistused</title>
<graphic srccredit="The Plugins Settings" fileref="setupimageeditor.png"/>
</figure>
<para>&showfoto; pakub omalt poolt ainult mõningaid väga lihtsaid piltide töötlemise vahendeid. Kuid pildiredaktor toetab pluginate kasutamist, mis võimaldab tarvitada märksa rohkem töötlemisvahendeid. Kui oled paigaldanud täiendavad &showfoto; pluginad, on need näha pildipluginate nimekirjas. Seal saab nende kasutamist ka sisse või välja lülitada. </para>
<para>Täpsemat infot &showfoto; pluginate kohta leiab digiKami pildipluginate projekti koduleheküljelt <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="menudescriptions">
<title>Menüü kirjeldused</title>
<sect1>
<title>Peaaken</title>
<sect2>
<title>Menüü Fail</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>PgUp</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Eelmine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Näitab nimekirja eelmist pilti.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>PgDown</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Järgmine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Näitab nimekirja järgmist pilti.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Esimene</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Näitab nimekirja esimest pilti.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>End</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Viimane</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Näitab nimekirja viimast pilti.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Salvesta</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Salvestab näidatava pildi, kui seda on muudetud.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Salvesta kui</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Salvestab näidatava pildi uue failinimega.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Lähtesta</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Taastab näidatava pildi originaalfaili põhjal, kui seda on muudetud.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Del</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Kustuta fail/Viska prügikasti</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kustutab näidatava pildi nimekirjast või viskab selle prügikasti.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Trüki pilt</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Trükib näidatava pildi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Fail</guimenu><guimenuitem>Välju</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Lõpetab &showfoto; pildiredaktori töö.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü redigeerimine</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Redigeerimine</guimenu><guimenuitem>Kopeeri</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kopeerib näidatava pildi lõikepuhvrisse.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Redigeerimine</guimenu><guimenuitem>Võta tagasi</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Tühistab viimase näidatava pildiga ette võetud toimingu.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Redigeerimine</guimenu><guimenuitem>Tee uuesti</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Sooritab uuesti näidatava pildiga viimati ette võetud toimingu.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Pilt</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>F3</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Pilt</guimenu><guimenuitem>Muuda kommentaare ja silte</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Võimaldab muuta valitud pildi kommentaare ja silte.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Return</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Pilt</guimenu><guimenuitem>Omadused</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Näitab valitud pildi üldisi omadusi, õiguseid, põimitud metaandmeid, EXIF-infot ja histogrammi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu><guimenuitem>Lisa tekstuur</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin dekoratiivse tekstuuri lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/texture.html">tekstuuri lisamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu><guimenuitem>Lisa raam</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin dekoratiivse raami lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/border.html">raami lisamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu><guimenuitem>Lisa tekst</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin teksti lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/inserttext.html">teksti lisamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Pilt</guimenu><guimenuitem>Lisa mall</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin malli lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/superimpose.html">malli lisamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Parandus</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem> <guimenuitem>Heledus/kontrast/gamma</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi särituse korrigeerimine heledust, kontrasti või gammat kohendades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem> <guimenuitem>Toon/küllastus/heledus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi värviparandus tooni, küllastust või heledust kohendades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem> <guimenuitem>Värvibalanss</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi värviparandus punast, rohelist või sinist kohendades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Normaliseerimine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi automaatne värviparandus histogrammi normaliseerides.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Võrdsustamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi automaatne värviparandus histogrammi võddsustades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Automaattasemed</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi automaatne värviparandus histogrammi automaattasemeid kohendades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Võimenda kontrasti</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi kontrasti automaatne võimendamine.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Vaheta</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Inverteerib pildi värvid.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Tasemete kohendamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi värvitasemete käsitsikohendamiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">värvitasemete kohendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Kõverate kohendamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi värvikõverate käsitsikohendamiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">värvikõverate kohendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Kanalite mikser</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi värvikanalite miksimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/channelmixer.html">kanalite mikseri käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Värvid</guimenuitem><guimenuitem>Valge tasakaal</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi valge tasakaalu kohendamiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/whitebalance.html">valge tasakaalu käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Pehmenda</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi fookusevea korrigeerimine seda hägustades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Teravusta</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi fookusevea korrigeerimine seda teravdades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Punasilmaefekti vähendus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pildi valitud ala punasilmsuse vähendamine.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Teravustamismask</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin teravustamismaski rakendamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">teravustamismaski käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Läätsemoonutuse parandus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi läätsemoonutuse korrigeerimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/lensdistortion.html">läätsemoonutuse korrigeerimise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Restaureerimine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildiobjektide kõrvaldamiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/restoration.html">foto restaureerimise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Pildiobjektide kaotamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin soovimatute alade eemaldamiseks pildilt. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/inpainting.html">pildiobjektide kaotamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Müra vähendus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi müra vähendamiseks punktitasanduse filtri abil. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">müra vähendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Parandus</guimenu><guimenuitem>Vinjeti kohendamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi vinjeti korrigeerimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/antivignetting.html">vinjeti kohendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Teisendus</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Pööra</guimenuitem><guimenuitem>90 kraadi</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pöörab pilti 90 kraadi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>2</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Pööra</guimenuitem><guimenuitem>180 kraadi</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pöörab pilti 180 kraadi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>3</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Pööra</guimenuitem><guimenuitem>270 kraadi</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Pöörab pilti 270 kraadi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Peegelda</guimenuitem><guimenuitem>Horisontaalselt</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Peegeldab pilti horisontaalselt.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Peegelda</guimenuitem><guimenuitem>Vertikaalselt</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Peegeldab pilti vertikaalselt.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Kärbi</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kärbib pildi valitud alani.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Muuda suurust</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Muudab pildi suurust vajaliku teguri võrra või etteantud mõõtmetele.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Proportsionaalne kärpimine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kärbib pilti kindlat proportsiooni kasutades.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Suurendamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin foto suurendamiseks ilma kvaliteedis kaotamata. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">foto suurendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Nihe</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi nihutamiseks horisontaalselt või vertikaalselt. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/sheartool.html">pildi nihutamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Vaba pööramine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi pööramiseks suvalise nurga all. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">vaba pööramise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Teisendus</guimenu><guimenuitem>Perspektiivi kohendamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildi perspektiivi kohendamiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/perspective.html">perspektiivi kohendamise käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Vaade</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Vaade</guimenu><guimenuitem>Suurenda</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Suurendab näidatava pildi suurust.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Vaade</guimenu><guimenuitem>Vähenda</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vähendab näidatava pildi suurust.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>A</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Vaade</guimenu><guimenuitem>Automaatsobitusega suurendus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Määrab pildile sellise suurendusteguri, et see mahuks pildiredaktori aknasse.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Vaade</guimenu><guimenuitem>Histogramm</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Näitab pildi peal selle histogrammi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Filtrid</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Mustvalge</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Rakendab pildile mustvalge filtri.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Vihmapiisad</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin vihmapiiskade lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/raindrops.html">vihmapiiskade käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Infrapunafilm</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin infrapunafilmi efekti matkimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/infrared.html">infrapunafilmi käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Õlimaal</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin õlimaali efekti matkimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/oilpaint.html">õlimaali käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Kohrutus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin pildile kohrutusefekti andmiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/emboss.html">kohrutuse käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Pildi ülesäritus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin ülesärituse efekti matkimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/solarizeimage.html">ülesärituse käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Moonutusefektid</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin spetsiaalsete moonutusefektide lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/distortionfx.html">moonutusefektide käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Lisa teralisus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin teralisuse lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/filmgrain.html">teralisuse käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Hägustamisefektid</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin spetsiaalsete hägustamisefektide lisamiseks pildile. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/blurfx.html">hägustamisefektide käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filtrid</guimenu><guimenuitem>Söejoonistus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>DigiKami pildiplugin söejoonistuse efekti matkimiseks. </action></para>
<para>Täpsemalt räägib sellest <ulink url="help:/digikamimageplugins/charcoal.html">söejoonistuse käsiraamat</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Seadistused</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Seadistused</guimenu><guimenuitem>Täisekraanirežiim</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Lülitab graafilise liidese täisekraanirežiimi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Seadistused</guimenu><guimenuitem>Kiirklahvide seadistamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Võimaldab seadistada &showfoto; pildiredaktori kiirklahve.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Seadistused</guimenu><guimenuitem>Tööriistaribade seadistamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Võimaldab seadistada &showfoto; pildiredaktori tööriistaribasid.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Seadistused</guimenu><guimenuitem>&showfoto; seadistamine</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Käivitab &showfoto; seadistustedialoogi.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Menüü Abi</title>
&help.menu.documentation; <para>Lisaks pakub &showfoto; pildiredaktor sellist kirjet:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Abi</guimenu><guimenuitem>Pildipluginate käsiraamatud</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para>Käivitab KDE abikeskuse &showfoto; pildiredaktori pluginate käsiraamatuga.</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>
</sect1>
<!-- *********************************************************************** -->
</chapter>
<chapter id="credits">
<title>Autorid ja litsents</title>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>DigiKami logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>Rakenduse autoriõigus 2004-2005: &showfoto; arendajate meeskond <itemizedlist>
<listitem>
<para>Renchi Raju <email>renchi at pooh.tam.uiuc.edu</email>: koordinaator, põhiarendaja. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Caulier Gilles <email>caulier dot gilles at free.fr</email>: koordinaator, arendaja, tõlge prantsuse keelde. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Joern Ahrens <email>kde_at_jokele.de</email>: arendaja. </para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Dokumentatsiooni autoriõigus: <itemizedlist> <listitem> <para> 2004-2005 <itemizedlist> <listitem><para>Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></para></listitem> <listitem><para>Gerhard Kulzer <email>gerhard at kulzer.net</email></para></listitem> </itemizedlist> </para> </listitem> </itemizedlist> Kõigi piltide autoriõigus 2004-2005: Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email>. </para>
<para>Tõlge eesti keelde: Marek Laane <email>bald@starman.ee</email></para>
&underFDL; &underGPL; </chapter>
<appendix id="installation">
<title>Paigaldamine</title>
<sect1 id="getting-kapp">
<title>&showfoto; hankimine</title>
<para>&showfoto; veebilehekülg on <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">http://digikam.sourceforge.net</ulink>. Palun külasta seda sageli, kui soovid saada pidevalt uudiseid &showfoto; kohta. &showfoto; võib hankida nii binaarfailina kui lähtetekstina aadressilt <ulink url="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641</ulink>. </para>
<para>Samuti võib välja võtta lähtekoodi moodulid <emphasis>digikam</emphasis> ja <emphasis>kipi</emphasis> KDE Extrageari CVS-hoidlast järgnevalt: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde login</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co
kdeextragear-libs-1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co
kdeextragear-3</userinput>
</screen>
</para>
<para>Uusima CVS-versiooni saab alla laadida aadressilt <ulink url="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/"> ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/</ulink>. </para>
</sect1>
<sect1 id="requirements">
<title>Nõuded</title>
<para>&showfoto; edukaks kasutamiseks on vajalikud: <itemizedlist>
<listitem><para>AutoConf >= 2.5</para></listitem>
<listitem><para>AutoMake >= 1.7.0</para></listitem>
<listitem><para>KDE 3.x</para></listitem>
<listitem><para>imlib2 >= 1.2.0</para></listitem>
<listitem><para>libkexif >= 0.1</para></listitem>
<listitem><para>libtiff >= 3.5.x</para></listitem>
<listitem><para>DigikamImagePlugins >= 0.7.3 (lisavõimalus)</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>KDE saab hankida <ulink url="http://www.kde.org">KDE koduleheküljelt</ulink>. </para>
<para>libkexif'i saab hankida aadressilt <ulink url="http://digikam.sourceforge.net"> http://digikam.sourceforge.net</ulink>. </para>
<para>DigikamImagePlugins'i saab hankida aadressilt <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins"> http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
<para>Tõenäoliselt on sinu distributsiooni valmistaja kui mitte kõik, siis vähemalt enamiku neist juba pakendanud ja kättesaadavaks teinud. </para>
</sect1>
<sect1 id="compilation">
<title>Kompileerimine ja paigaldamine</title>
<para>&showfoto; kompileerimiseks ja paigaldamiseks anna järgmised käsud moodulite <emphasis>libkipi</emphasis> ja <emphasis>digikam</emphasis> baaskataloogides: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>export WANT_AUTOCONF_2_5=1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export KDEDIR=KDE_paigalduskataloog_sinu_süsteemis</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export
PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/path/to/installation/lib/pkgconfig</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make -f Makefile.cvs</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>./configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>su</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make install</userinput>
</screen>
</para>
<note>
<title>Olulised märkused</title>
<para>3. sammu on vaja siis, kui paigaldada libkipi/libkexif'i kuhugi ebastandardsesse kohta, millisel juhul pkg-config peab seda teadma. </para>
<para>Skriptiga <emphasis>configure</emphasis> saab kasutada ka spetsiifilisemaid kompileerimis- ja paigaldusvõtmeid. Nende teadasaamiseks anna käsureal korraldus <userinput>.configure --help</userinput>. </para>
<para>Võti <emphasis>--enable-debug=full</emphasis> lubab skriptil <emphasis>configure</emphasis> pakkuda täielikku infot (näiteks vearapordi jaoks). </para>
<para>Kuna &showfoto; sõltub teekidest <emphasis>libkipi</emphasis> ja <emphasis>libkexif</emphasis>, tuleb need ehitada enne &showfoto; ehitamist. </para>
</note>
<para>Et &showfoto; kasutab autoconf'i ja automake'i, ei tohiks kompileerimisel raskusi tekkida. Kui neid siiski esineb, anna sellest teada aadressil <email>digikam-users@kde.org</email> </para>
</sect1>
</appendix>
&documentation.index;
</book>