You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
digikam/doc/nl_showfoto/index.docbook

1502 lines
100 KiB

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY kappname "&showfoto;"><!-- replace kapp here, do *not* replace kappname-->
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Dutch "INCLUDE"><!-- change language only here -->
<!ENTITY showfoto '<application>Showfoto</application>'>
]>
<book lang="&language;">
<bookinfo>
<title>Het handboek van &showfoto;</title>
<authorgroup>
<author><firstname>Gilles</firstname><surname>Caulier</surname> <affiliation><address><email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Gerhard</firstname><surname>Kulzer</surname> <affiliation><address><email>gerhard at kulzer.net</email></address></affiliation>
</author>
</authorgroup>
&Rinse.Devries;
<copyright>
<year>2004</year>
<year>2005</year>
<holder>Het ontwikkelaarsteam van &showfoto;</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
<date>2005-05-09</date>
<releaseinfo>0.2.0</releaseinfo>
<abstract>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>digiKam-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>&showfoto; is een fotobewerkingsprogramma, gebaseerd op digiKam Afbeeldingsbewerker. &showfoto; is onderdeel van het digiKam-project. </para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>digikam</keyword>
<keyword>showfoto</keyword>
<keyword>Afbeeldingen</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="introduction">
<title>Inleiding</title>
<sect1 id="using-kapp-background">
<title>Achtergrond</title>
<sect2 id="using-kapp-about">
<title>Informatie over &showfoto;</title>
<para>&showfoto; is een snelle afbeeldingsbewerker met enkele krachtige gereedschappen voor het manipuleren van foto's. U kunt het gebruiken om uw foto's te bekijken en correcties en wijzigingen aan te brengen. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Fouten melden</title>
<para>Net zoals de rest van KDE is &showfoto; een OpenSource-project. Dit betekent dat het afhankelijk is van de gebruikers die hun rol spelen door, tenminste, problemen te melden en mogelijke verbeteringen en suggesties geven. </para>
<para>&showfoto; levert een eenvoudige manier om uw foutmeldingen en suggesties naar ons te sturen. Overal in het programma vindt u een help-menu, met daarin de mogelijkheid om een bugrapport te verzenden. Het dialoog dat geopend wordt bevat een webkoppeling die een browservenster opent met het URL-adres van KDE's bugrapporteersysteem. Volg de instructies om uw rapport in te dienen. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Ondersteuning</title>
<para>&showfoto; is een door de gemeenschap ondersteund project. Dit betekent dat de ontwikkelaars en gebruikers elkaar ondersteunen. Als u een reguliere gebruiker van &showfoto; wordt, dan willen we u uitnodigen om lid te worden van de gebruikersmailinglijst van &showfoto;. U kunt dan beginnen met het stellen van vragen aan andere &showfoto;-gebruikers, en wie weet kunt u dan enige tijd later zelf antwoord geven op vragen van andere gebruikers. </para>
<para>
<ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-users">Instructies voor het lid worden van de gebruikersmailinglijst van &showfoto;.</ulink>
</para>
<para>U kunt ook een bezoek brengen aan de <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">&showfoto;-website</ulink> voor nieuws over nieuwe uitgaven en andere informatie over &showfoto;. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Meewerken</title>
<para>U kunt op verschillende manieren meehelpen bij het ontwikkelen van &showfoto;. Hiervoor hoeft u geen programmeur te zijn. U kunt meehelpen met het schrijven van documentatie, het vertalen in andere talen, ontwerp van de gebruikersinterface of gewoon uw briljante ideeën kenbaar maken via de wishlist. U kunt ons ook helpen door de nieuwste ontwikkelcode uit te proberen en de programmeurs je ervaringen te vertellen. Als u programmeur bent, dan bent u natuurlijk van harte welkom om mee te helpen om van &showfoto; het beste digitaal fotoprogramma dat er is te maken. </para>
<para>Om te beginnen kunt u het beste lid worden van de ontwikkelaarsmailinglist van &showfoto;. Volg de "<ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-devel">&showfoto; Developer Mailing List joining instructions</ulink>" op. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-fileformatsupport">
<title>Ondersteunde afbeeldingsformaten</title>
<sect2>
<title>Fotoformaten</title>
<para>Bijna alle digitale camera's slaan de foto's op in een van deze twee formaten: JPEG of TIFF. Bij veel typen camera's kunt u selecteren welke van de twee u wilt gebruiken. JPEG is een gecomprimeerd formaat dat een klein deel van de afbeeldingkwaliteit verloren laat gaan ten gunste van kleine bestandsformaten. TIFF kent geen compressie. De kwaliteit ervan is beter, maar de bestanden zijn ook veel groter. Een volledige beschrijving van deze formaten kunt u vinden op de <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_file_format">Wikipedia</ulink>. &showfoto; ondersteunt beide formaten. </para>
<para>PNG is een afbeeldingsformaat dat is ontwikkeld als een vervanging van een aantal oudere afbeeldingsformaten die veelvuldig werden gebruikt in de jaren '90. Het is een verliesloos (lossless) formaat, net als TIFF, maar veel compacter, wat de nodige schijfruimte kan schelen. Alhoewel uw camera zeer waarschijnlijk geen PNG-ondersteuning biedt zetten sommige gebruikers hun foto's om in PNG zodra ze op hun pc staan. Anders dan JPEG hebt u bij PNG niet te maken met kwaliteitsverlies als u de afbeeldingen opnieuw codeert of bewerkt. Voor meer informatie over PNG kunt u terecht op diens <ulink url="http://www.libpng.org/pub/png/">website</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Hoe &showfoto; ondersteuning kan bieden voor bestandsformaten</title>
<para>&showfoto; maakt gebruik van een aantal bibliotheken en ondersteunende pakketten om afbeeldingsformaten te laden en op te slaan. Welke afbeeldingsformaten beschikbaar zijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze bibliotheken op uw systeem en, in zeldzame gevallen, ook van de wijze waarop deze zijn gecompileerd. Op de meeste Linux-distributies kunt u een groot aantal afbeeldingsformaten gebruiken in &showfoto;. </para>
<para>De afhankelijkheid van andere bibliotheken betekent dat het voor ons niet mogelijk is om een definitieve lijst van alle formaten te geven die op uw computer beschikbaar zijn. Tenminste JPEG, PNG en TIFF zullen beschikbaar zijn. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-pluginssupport">
<title>Ondersteunde plugins</title>
<para>Een van de bijzondere eigenschapen van &showfoto; is de eenvoud waarmee het programma kan worden uitgebreid, door middel van <emphasis>Digikam Image Editor Plugins</emphasis>: deze digiKam-plugins voegen nieuwe opties aan het programma toe voor het manipuleren van afbeeldingen. Het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImage-project</ulink> is verantwoordelijk voor het aanleveren van een verzameling hulpprogramma's die gebruik maken van deze architectuur. Het instellen van de digiKam-plugins wordt beschreven in deze <link linkend="setupplugins">sectie</link>. </para>
<para>Plugins kunnen afbeeldingen manipuleren op bijna alle manieren die gebruikers kunnen. Hun voordeel is dat ze het de gebruiker veel eenvoudiger maken en nieuwe functionaliteit toevoegen aan &showfoto; door middel van een kleine plugin, in plaats van het programma &showfoto; zelf te veranderen. </para>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="using-kapp">
<title>&showfoto; gebruiken</title>
<sect1 id="using-kapp-imageeditor">
<title>&showfoto;-afbeeldingsbewerker</title>
<anchor id="imageeditor.anchor"/>
<sect2>
<title>Een inleiding tot de afbeeldingbewerker</title>
<para>&showfoto; bevat een aantal gereedschappen waarmee u een foto kunt aanpassen. Enkele van deze gereedschappen worden aan &showfoto; geleverd door plugins, waardoor ze mogelijk niet aanwezig zijn in uw installatie. Zie de sectie <link linkend="setupplugins">Plugins instellen</link> voor meer details over de plugins van &showfoto; </para>
<figure>
<title>Het hoofdvenster</title>
<graphic srccredit="The Main Window" fileref="imageeditor.png"/>
</figure>
<para>&showfoto; heeft 1 venster met: <itemizedlist>
<listitem><para>Een statusbalk onderlangs die de bestandsnaam, het bestandsnummer, huidige zoomniveau en de bestandsgrootte toont. </para></listitem>
<listitem><para>Een menubalk bovenlangs met daaronder een werkbalk die snelle toegang verschaft tot de meestgebruikte functies. </para></listitem>
<listitem><para>Een miniatuurlijst aan de rechter kant toont een voorbeeld van de geladen afbeeldingen. Klik met de muisknop op zo'n miniatuur om deze te openen in het hoofdvenster </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="imageeditortoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>De werkbalk van de afbeeldingsbewerker</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Eerste afbeelding in de lijst.</para></listitem>
<listitem><para>(2):Vorige afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(3): Volgende afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(4): Laatste afbeelding in de lijst.</para></listitem>
<listitem><para>(5): Slaat de bewerkte afbeelding op.</para></listitem>
<listitem><para>(6): Maakt de laatste actie ongedaan.</para></listitem>
<listitem><para>(7): Voert de laatste actie opnieuw uit.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Herstelt de afbeelding van de schijf.</para></listitem>
<listitem><para>(9): Vergroot de afbeeldingweergave.</para></listitem>
<listitem><para>(10): Verkleint de afbeeldingweergave.</para></listitem>
<listitem><para>(11): Zet het automatisch zoomen aan (de foto zal dan automatisch passend in het venster getoond worden) of uit.</para></listitem>
<listitem><para>(12): Draait de afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(13): Snijdt de afbeelding bij aan de hand van het geselecteerde gebied.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Uw oorspronkelijke foto terughalen</title>
<para>De bewerkfuncties van de afbeeldingsbewerker brengen wijzigingen in uw foto aan. Geen van deze functies zal de originele foto wijzigen, totdat u menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Opslaan</guimenuitem></menuchoice> selecteert, of klikt op de knop <guilabel>Opslaan</guilabel> in de werkbalk. Pas op: als u eenmaal een gewijzigde versie opslaat kunt u de oorspronkelijke afbeelding niet meer terughalen. </para>
<para>U kunt eerst een kopie aanmaken van de foto voordat u wijzigingen aanbrengt. Selecteer <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Opslaan als</guimenuitem></menuchoice> om een werkkopie op te slaan. </para>
<para><emphasis>Voordat</emphasis> u uw foto hebt opgeslagen kunt u de weergave van de oorspronkelijke afbeelding terughalen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Beginwaarde</guimenuitem></menuchoice> of door te klikken op de knop <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="revertbutton.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>Beginwaarde</phrase></textobject></inlinemediaobject><guilabel>Beginwaarde</guilabel> p de werkbalk. Alle wijzigingen die u hebt gemaakt sinds de laatste keer dat de afbeelding was opgeslagen gaan verloren. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Acties ongedaan maken/opnieuw uitvoeren</title>
<para>Bijna alles wat u doet in de afbeeldingsbewerker kan ongedaan worden gemaakt of opnieuw uitgevoerd. De meest recente verandering kunt u ongedaan maken door middel van de menuoptie <menuchoice><guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Ongedaan maken</guimenuitem></menuchoice> en opnieuw uitvoeren via <menuchoice><guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Opnieuw</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Als u vaak iets ongedaan maakt/opnieuw uitvoert, dan is het handiger om met sneltoetsen te werken: <guilabel>Ctrl-Z</guilabel> maakt een actie ongedaan, en <guilabel>Ctrl-Shift-Z</guilabel> voert deze opnieuw uit. </para>
<para>Om een contextmenu te openen met daarin de beschikbare ongedaan maken/opnieuw uitvoeren -acties klikt u met de linker muisknop op het bijhorende pictogram en houdt u deze ingedrukt. Als u één van de menuopties kiest, dan worden alle ongedaan maken/opnieuw acties die daarna zijn uitgevoerd ook worden teruggedraaid. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Navigeren door de foto's</title>
<para>Als u de afbeeldingsbewerker hebt geopend kunt u door de afbeeldingen in de lijst rechts bladeren via de navigatieknoppen op de werkbalk of de bijhorende menuopties van menu <guilabel>Bestand</guilabel>. Als u wijzigingen hebt aangebracht aan de huidige foto, dan zal u gevraagd worden of u die wilt opslaan. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>De weergave wijzigen</title>
<para>U kunt in- en uitzoomen op een foto via de knoppen <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="zoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>Zoomen</phrase></textobject></inlinemediaobject> op de werkbalk of de opties in het menu <guimenu>Beeld</guimenu>. Om een foto passend in het venster te krijgen gebruikt u de knop <guilabel>Venstervullend</guilabel> <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorautosizebutton.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>Venstervulend</phrase></textobject></inlinemediaobject> op de werkbalk. </para>
<para>Menuoptie <menuchoice><guimenu>Beeld</guimenu> <guimenuitem>Volledig scherm aan/uit</guimenuitem></menuchoice> zal de foto op het volledige scherm weergeven. U kunt teruggaan naar de normale weergave via de toetsencombinatie <keycombo><keycap>Esc</keycap></keycombo>. Standaard wordt de werkbalk getoond in de volledig-scherm-weergave. Als u dat liever niet hebt, dan kunt u dit uitschakelen in de configuratiedialoog van &showfoto;. Deze kunt u openen vanuit het hoofdvenster van &showfoto;, zie sectie <link linkend="setupgeneral">Algemene instellingen</link>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Afbeeldingseigenschappen</title>
<sect3 id="using-kapp-exifviewertool">
<title>EXIF-weergave</title>
<anchor id="kexif.anchor"/>
<sect4>
<title>Wat is EXIF?</title>
<para>EXIF staat voor <emphasis>EXtended Interchange Format</emphasis>. Het is specifiek ontworpen voor digitale camera's. Het maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid informatie over de foto, zoals de camera die de foto nam, en alle camera-instellingen (incl. datum en tijd) van het moment dat de foto is genomen in de afbeelding te bewaren. Er kan ook een miniatuur van de afbeelding worden ingesloten. </para>
<para>Het EXIF-formaat kent verschillende markeersecties genaamd <emphasis>Image File Directories</emphasis> (IFD). Deze secties zijn als volgt in een normaal EXIF-bestand te vinden: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>0</guilabel>: bevat algemene informatie over de foto. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>1</guilabel>: bevat informatie over het ingebed miniatuur. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>EXIF</guilabel>: bevat uitgebreide informatie over de foto. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>GPS</guilabel>: bevat zogenaamde Global Positioning System-informatie. Deze geeft de oriëntatie van de camera tijdens het maken van de foto. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Interoperability</guilabel>: bevat informatie voor interoperabiliteit tussen verschillende EXIF-implementaties. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Thumbnail</guilabel>: bevat de ingebedde miniatuur. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hoe kan ik de EXIF-weergave gebruiken?</title>
<para>U kunt de ingesloten EXIF-informatie van de afbeelding bekijken via menuoptie <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Eigenschappen </guimenuitem></menuchoice>, tabblad <guilabel>EXIF</guilabel>. De EXIF-weergave is alleen ter informatie, u kunt geen van de EXIF-secties wijzigen. </para>
<figure>
<title>De EXIF-weergave</title>
<graphic srccredit="The EXIF Viewer in Action" fileref="exifviewer.png"/>
</figure>
<para>U kunt kiezen uit twee weergaveniveaus" <itemizedlist><listitem><para><guilabel>Eenvoudig</guilabel>: toont alleen de EXIF-markering.</para></listitem><listitem><para><guilabel>Volledig</guilabel>: toont alle markeringen, behalve miniaturen.</para></listitem></itemizedlist> Sommige fabrikanten voegen aanvullende EXIF-secties toe, waaronder Canon, Fujifilm, Nikon en Sigma. Deze sectie bevatten fabrikant- en modelspecifieke notities. Deze secties zullen worden getoond op niveau <guilabel>Volledig</guilabel>. </para>
<para>Voor de EXIF-gegevens is contextinformatie beschikbaar. Klik met de rechter muisknop op een item en vervolgens op het knopje <guilabel>Wat is dit</guilabel>. Er wordt een tekstballon geopend met informatie over het geselecteerde onderdeel. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-filepropertiestool">
<title>Bestandseigenschappen</title>
<anchor id="filepropertiestool.anchor"/>
<para>U kunt de bestandseigenschappen bekijken via menuoptie <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem></menuchoice> en dan tabblad <guilabel>Algemeen</guilabel>. Dit tabblad toont een groot miniatuur en algemene informatie over de afbeelding en de opslag ervan. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-histogramviewer">
<title>Histogramweergave</title>
<anchor id="histogramviewer.anchor"/>
<para>Als u geïnteresseerd bent in de gedetailleerde histogram van uw foto, dan kunt u deze bekijken via <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem></menuchoice>, tabblad <guilabel>Histogram</guilabel>. De histogram van een afbeelding toont de hoeveelheid van elke aanwezige kleur en de verschillende versterkingen ervan binnen de afbeelding. Als uw foto een bepaalde verkleuring heeft, dan kunt u met behulp van de histogram misschien achterhalen wat er mis is. </para>
<para>De histogramweergave toont u informatie over de statistische distributie van de kleurwaarden in de huidige afbeelding. De histogramweergave is puur ter informatie: u kunt er geen wijzigingen in de afbeelding zelf mee aanbrengen. Als u een histogram-gebaseerde kleurcorrectie wilt uitvoeren, gebruik dan de plugin "Niveaus aanpassen". Deze plugin is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins.php">DigikamImagePlugins</ulink>-project. Meer informatie over het gebruik van plugins in &showfoto; vindt u in de sectie <link linkend="using-kapp-setup">Configuratie</link>. </para>
<figure>
<title>De histogramweergave</title>
<graphic srccredit="The Histogram Viewer in Action" fileref="histogramimageplugin.png"/>
</figure>
<para>Een afbeelding kan worden ontleed in <guilabel>rood</guilabel>, <guilabel>groen</guilabel>, <guilabel>blauw</guilabel> en <guilabel>alpha</guilabel> kleurkanalen. Het <guilabel>alpha</guilabel>-kanaal is een laag in de afbeelding die ondersteuning biedt voor transparantie (zoals in PNG- of GIF-afbeeldingen). Elk kanaal ondersteund een bereik van intensiteitsniveaus van 0 tot 255 (hele getallen). Dus een zwarte pixel is gesteld op 0 bij alle kleurkanalen, een witte pixel op 255 op alle kleurkanalen. Een transparante pixel is gesteld op 0 in het alpha-kanaal, en een ondoorzichtige pixel op 255. </para>
<para>Met de histogramweergave kunt u elk kanaal apart bekijken: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Intensiteit</guilabel>: toont de distributie van de helderheidswaarden. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Rood</guilabel>, <guilabel>Groen</guilabel> en <guilabel>Blauw</guilabel>: tonen de distributie van de intensiteitsniveaus voor de rood-, groen-, en blauwkanalen. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Alpha</guilabel>: toont de distributie van de dichtheidsniveaus. Als een laag geheel ondoorzichtig of geheel doorzichtig is, dan zal de histogram een enkelvoudige balk tonen aan de linker of rechter kant. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Kleuren</guilabel>: toont de <guilabel>rood</guilabel>-, <guilabel>groen</guilabel>- en <guilabel>blauw</guilabel>-histograms in één, zodat u alle kleurdistributie-informatie in één weergave kunt bekijken. In deze stand kunt u de voorgrondkleur van de histogram kiezen met de optie <guilabel>Kleur</guilabel>. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Met de optie <guilabel>Rendering</guilabel> kunt u bepalen of de histogram aan de hand van de <guilabel>volledige afbeelding</guilabel> wordt getoond, of aan de hand van een <guilabel>afbeeldingsselectie</guilabel>. Deze optie is alleen beschikbaar als u een gebied in de afbeelding hebt geselecteerd. </para>
<para>Met de optie <guilabel>Schaal</guilabel> kunt u bepalen of de histogram met een lineaire of logaritmische Y-as zal worden weergegeven. Voor foto's die met een digitale camera zijn genomen is de <guilabel>lineaire</guilabel> modus het meest bruikbaar. Maar bij foto's die grote delen in dezelfde kleur bevatten zal een <guilabel>lineaire</guilabel> histogram meestal worden gedomineerd door een balk. In dat geval is een <guilabel>logaritmische</guilabel> histogram bruikbaarder. </para>
<para>Als u wilt kunt u de analyse voor de <guilabel>statistieken</guilabel> onderin het venster terugbrengen tot een beperkt waardenbereik. U kunt het bereik op een of twee manieren instellen: <itemizedlist>
<listitem><para>Klik en sleep de muisaanwijzer over de histogramweergave om het bereik te selecteren. </para></listitem>
<listitem><para>Gebruik de draaivelden onder de histogramweergave. Het linker draaiveld is de onderkant van het bereik, het rechter draaiveld de bovenkant. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Onder de histogramweergave staan de statistieken die de distributie van de kanaalwaarden beschrijven. De statistieken hebben betrekking op het geselecteerde gebied. U ziet de volgende statistieken: <itemizedlist><listitem><para> Het gemiddelde. </para></listitem> <listitem><para> De standaardafwijking. </para></listitem> <listitem><para> Het midden van het geselecteerde histogramgebied</para></listitem> <listitem><para> Het aantal pixels in de afbeelding. </para></listitem> <listitem><para> Het aantal pixels dat binnen het geselecteerde gebied valt. </para></listitem> <listitem><para> het precentage van de waarden die binnen het geselecteerde gebied vallen. </para></listitem> </itemizedlist> Met de kanaalmodus <guilabel>Kleuren</guilabel> wordt deze informatie bijgewerkt met de voorgrondkleur die met de <guilabel>kleur</guilabel>-optie is geselecteerd. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-usinghistogram">
<title>Werken met histogrammen</title>
<para>Histogrammen zijn een grafische manier om de accuratie van de afbeelding die op het scherm wordt weergegeven te achterhalen. De grafiek bestaat uit drie regio's van de helderheid van de foto: <itemizedlist><listitem><para> (1): de schaduwtoon links. </para></listitem> <listitem><para> (2): de middeltoon in het midden. </para></listitem> <listitem><para> (3): de oplichttoon rechts. </para></listitem> </itemizedlist> <figure> <title>De histogrambeschrijving</title> <graphic srccredit="The Histogram Description" fileref="histogramdescription.png"/> </figure> De distributie van de grafiek, waarbij de pieken en ? geclusterd zijn, geeft aan of de afbeelding te donker, te licht of goed in balans is. </para>
<para>Bij een onderbelichte foto toont de histogram een helderheidsdistributie die voornamelijk aan de linkerkant van de grafiek staat. <figure> <title>Een overbelichte foto</title> <graphic srccredit="An Over Exposed Photograph" fileref="histogramsample3.png"/> </figure> Met een goede belichting heeft de histogram een helderheidsdistributie die het meest prominent is bij het midden van de grafiek. <figure><title>Een foto met goede belichting</title> <graphic srccredit="A Correctly Exposed Photograph" fileref="histogramsample2.png"/> </figure>Met een overbelichte foto heeft de histogram een uitstulping die de distributie van de helderheid naar de rechterkant van de grafiek weergeeft. <figure> <title>Een onderbelichte foto</title>
<graphic srccredit="An Under Exposed Photograph" fileref="histogramsample1.png"/>
</figure>
</para>
<para>Belangrijk: niet alle afbeeldingen hoeven deze uitstulping in het midden van hun histogram te hebben. Dit is sterk afhankelijk van het onderwerp van de foto. In sommige gevallen zal de histogram een piek aan de linker/rechter zijde of aan beide zijden tonen. </para>
<para>De histogram biedt een betrouwbare manier om te bepalen of een foto goed is belicht. Mocht de foto onder- of overbelicht zijn, dan kunt u met behulp van <link linkend="using-kapp-correctingexposure">belichtingscorrectie</link> de foto repareren. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustingimage">
<title>Een foto aanpassen</title>
<sect3 id="using-kapp-croppingimage">
<title>Een foto bijsnijden</title>
<sect4 id="using-kapp-manualcrop">
<title>Handmatig bijsnijden</title>
<para>Het bijsnijden van een afbeelding is met &showfoto; een peulenschil. Om een afbeelding bij te snijden trekt u er met de muisaanwijzer een rechthoek over heen terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt. U ziet dan een draadframe die over het geselecteerde gebied wordt gespannen. </para>
<figure>
<title>Een gedeelte van de afbeelding geselecteerd in de Afbeeldingsbewerker</title>
<graphic srccredit="The Current Image Selection in Image Editor"
fileref="editorimageselection.png"/>
</figure>
<para>Als u de muisknop loslaat wordt het gedeelte van de afbeelding dat zal worden verwijderd donkerder weergegeven. Hierdoor krijgt u een goed beeld van hoe de foto er uit zal zien nadat u deze hebt bijgesneden. U kunt de grootte van het gebied wijzigen door de hoeken van het draadframe te verslepen. U kunt een ander gebied selecteren door gewoon een nieuwe rechthoek te slepen. </para>
<para>Zodra u tevreden bent over het bij te snijden gebied, klik op de knop <inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="editorcropbutton.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Bijsnijden</phrase> </textobject> </inlinemediaobject> op de werkbalk. De foto wordt vervolgens bijgesneden. Met menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Opslaan</guimenuitem></menuchoice> of <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Opslaan als</guimenuitem></menuchoice> kunt u de bijgesneden foto opslaan. </para>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-proportionalcrop">
<title>Proportioneel bijsnijden</title>
<anchor id="ratiocroptool.anchor"/>
<para>Proportioneel bijsnijden gaat een stapje verder. Terwijl u digitale afbeeldingen bewerkt is het vaak nodig om een geschikt formaat te maken voor bijvoorbeeld uw fotoalbum. als u een afbeelding van uw digitale camera afdrukt en in uw fotoalbum wilt plakken, dan is het u vast opgevallen dat de camera een andere verhouding gebruikt dan bij foto's van fotorolletjes gebruikelijk is. U dient in dat geval uw digitale afbeeldingen bij te snijden aan de hand van een vooringestelde verhouding (bijv. 5:7 of 2:3, welke standaard voor foto's wordt gebruikt). </para>
<figure>
<title>Proportioneel bijsnijden</title>
<graphic srccredit="The Aspect Ratio Crop Tool in Action"
fileref="editorratiocroptool.png"/>
</figure>
<para>In het voorbeeldgebied kunt u een rechthoek trekken over het gedeelte van de afbeelding dat u wilt gebruiken. De rechthoek zal de verhouding die onderin het dialoog is ingesteld behouden. U kunt de rechthoek van grootte veranderen en heen-en-weer slepen met de muis, de verhouding ervan blijft hetzelfde. </para>
<para>Bij de instellingen kunt u de <guilabel>oriëntatie</guilabel> opgeven als <guilabel>portret</guilabel> of <guilabel>landschap</guilabel>. Bij portret zal de waarde voor de <guilabel>hoogte</guilabel> groter zijn en bij landschap de waarde voor de <guilabel>breedte</guilabel>. </para>
<para>Er wordt gebruik gemaakt van een relatieve verhouding. Dat betekent dat de verhouding hetzelfde blijst als u gebruik maakt van centimeters of inches, de fysieke grootte wordt niet bepaald. Als voorbeeld ziet u hieronder een lijst met traditionele papierformaten en de bijhorende verhouding. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Standaardformaat van fotopapier</entry>
<entry>Verhouding</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>10x15cms&nbsp;20x30cms&nbsp;30x45cms 3.5x5"&nbsp;4x6"&nbsp;8x12"&nbsp;12x18"&nbsp;16x24"&nbsp;20x30" </entry>
<entry>2:3 </entry>
</row>
<row>
<entry>6x8cms&nbsp;15x20cms&nbsp;18x24cms&nbsp;30x40cms 3.75x5"&nbsp;4.5x6"&nbsp;6x8"&nbsp;7.5x10"&nbsp;9x12" </entry>
<entry>3:4 </entry>
</row>
<row>
<entry>20x25cms&nbsp;40x50cms 8x10"&nbsp;16x20" </entry>
<entry>4:5 </entry>
</row>
<row>
<entry>15x21cms&nbsp;30x42cms 5x7" </entry>
<entry>5:7 </entry>
</row>
<row>
<entry>21x30cms&nbsp;42x60cms </entry>
<entry>7:10 </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Met de optie <guilabel>Regel van derden tonen</guilabel> kunt u uw afbeeldingen nog beter samenstellen. Dit hulpmiddel is een raster dat de afbeelding opdeelt in drie gedeelten in elke richting (totaal 9 delen). Deze proporties komen dicht bij de gouden regel en zijn afgeleid van het gezichtsveld van het menselijk oog. Ze worden, vaak met kleine variaties, gebruikt voor een groot aantal veelgebruikte objecten. Binnen het frame zijn er precieze gebieden waar de belangrijke onderdelen van de afbeelding geplaatst dienen te worden. Hetzelfde principe wordt ook gebruikt om de positie van de horizon en de proportie van de grond ten opzichte van de lucht vast te stellen. </para>
<figure>
<title>Fotocompositie aan de hand de regel van derden</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Rule Third Lines Example"
fileref="rulethirdlinesexample.png"/>
</figure>
<para>Als er naar een afbeelding wordt gekeken zal het oog van de kijker zich zelden richten op het midden van de afbeelding. In plaats daarvan gaat het oog van linksboven naar rechts, en daarna van linksonder naar rechts. Dit patroon gebeurt onbewust maar is goed gedocumenteerd. Zeer waarschijnlijk wordt het geassocieerd met het westerse leespatroon. Vanuit het oogpunt van de fotograaf is het doel dan om de kijker naar het onderwerp te laten kijken, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop veel mensen naar een afbeelding kijken. </para>
<para>Onderin de dialoog, de knop <guilabel>Max. verhouding</guilabel> biedt u de mogelijkheid om de gebiedsgrootte op zo groot mogelijk te zetten volgens de huidige verhouding en oriëntatie. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-resizingimage">
<title>Afbeeldinggrootte veranderen</title>
<anchor id="resizetool.anchor"/>
<para>Als de afmetingen van een afbeelding onjuist zijn, dan kunt u het schalen naar de grootte die u wilt met behulp van de dialoog 'Afbeeldingsgrootte wijzigen'. Selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Grootte wijzigen</guimenuitem></menuchoice> en stel de juiste waarden in. Hieronder ziet u een afbeelding van de dialoog. </para>
<figure>
<title>De dialoog 'Afbeeldingsgrootte wijzigen'</title>
<graphic srccredit="The Resize Tool Dialog" fileref="editorresizetool.png"/>
</figure>
<para>Dit hulpmiddel maakt gebruik van een standaardlineaire interpolatiemethode om te pixels te schatten. Als u een kleine afbeelding wilt uitvergroten met meer kwaliteitsbehoud, dan kunt u beter het opblaasgereedschap gebruiken. Dit is een plugin die geleverd wordt door het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugins-project</ulink>. U opent de plugin via menuoptie <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Opblazen</guimenuitem></menuchoice>. Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">Afbeelding opblazen</ulink> voor meer informatie. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotatingflippingimage">
<title>Foto's draaien of spiegelen</title>
<para>Als de oriëntatie van een foto onjuist is, dan kunt u deze <guilabel>spiegelen</guilabel> of <guilabel>roteren</guilabel>. Gebruik hiervoor de roteer-/spiegelhulpmiddelen bij de menuopties <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Roteren</guimenuitem></menuchoice> en <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Met de spiegelopties kunt u een afbeelding horizontaal of verticaal omkeren. Met de roteeropties kunt u de afbeeldingen 90 graden links/rechtsom of 180 graden draaien. Meer draaimogelijkheden kunt u vinden in de plugin 'Vrije rotatie'. Deze is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugins-project</ulink> en kunt u openen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Vrije rotatie</guimenuitem></menuchoice>. Zie het <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">handboek van vrije rotatie</ulink> voor meer informatie. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-redeyecorrection">
<title>Rode ogen corrigeren</title>
<anchor id="redeyecorrectiontool.anchor"/>
<para>Rode ogen worden veroorzaakt door de flits die gebruikt is bij het nemen van de foto. Het rode is de weerspiegeling van de achterkant van het oog en ontstaat doordat de pupil niet snel genoeg kan reageren op de flits. U kunt enkele van de ergste effecten van rode ogen corrigeren door het gebied met de ogen op de foto te selecteren. Selecteer daarna menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Rode ogen reduceren</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Rode-ogen-correctie</title>
<graphic srccredit="The Red Eyes Correction Tool in Action"
fileref="editorredeyescorrection.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustsharpness">
<title>Scherpheid aanpassen</title>
<anchor id="blursharpentool.anchor"/>
<sect3>
<title>Een foto verscherpen</title>
<para>Als de camerafocus niet goed is ingesteld, of als de camera bewoog toen de foto werd genomen is het resultaat een onscherpe foto. Als de foto erg vaag is, dan kunt u hier over het algemeen weinig meer aan doen. Maar als de foto gedeeltelijk onscherp is, dan kunt u vaak de foto verbeteren. </para>
<para>In sommige situaties kunt u bruikbare resultaten behalen door een foto te verscherpen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Verscherpen</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Verscherpen van een foto</title>
<graphic srccredit="The Sharpen Tool in Action" fileref="editorsharpenplugin.png"/>
</figure>
<para>Wees voorzichtig met dit hulpmiddel, anders zal het resultaat er onnatuurlijk uitzien: verscherpen verhoogt de schijnbare scherpheid van de randen in de foto, maar versterkt ook de ruis. Over het algemeen behaalt u betere resultaten met de plugin 'Onscherp maskeren'. Deze plugin is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugins-project</ulink>. Wanneer geïnstalleerd is deze bereikbaar via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Onscherp masker</guimenuitem></menuchoice>. Zie het <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">handboek van Onscherp maskeren</ulink> voor meer informatie. <figure> <title>De plugin Onscherp masker</title>
<graphic srccredit="The Unsharp Mask Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorunsharpedmaskplugin.png"/>
</figure>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Korreligheid van een foto reduceren</title>
<para>Als u een foto bij weinig licht neemt, of met een erg korte sluitertijd, dan krijgt de camera onvoldoende gegevens om de kleur van elke pixel te kunnen bepalen. Hierdoor wordt de foto korrelig. U kunt de korreligheid terugdringen door de afbeelding te vervagen, maar hierdoor verliest u ook de scherpheid. U kunt waarschijnlijk het beste, als de korreligheid niet te erg is, de plugin Ruisreductie gebruiken. Deze is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugin-project</ulink> en kunt u openen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Ruis reduceren</guimenuitem></menuchoice>. Zie ook het <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">handboek van Ruisreductie</ulink> voor meer informatie. </para>
<figure>
<title>De plugin Ruisreductie</title>
<graphic srccredit="The Noise Reduction Image Editor Plugin in Action"
fileref="editornoisereductionplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
<sect3>
<title>Een foto verzachten</title>
<para>Soms hebt u het tegenovergestelde probleem: een afbeelding is te scherp. de oplossing is om deze iets te vervagen: gelukkig is het vervagen van een afbeelding veel eenvoudiger dan het verscherpen ervan. Selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Vervagen</guimenuitem></menuchoice> en experimenteer met het niveau. Het voorbeeld rechts van de dialoog toont u het effect van de handeling op uw foto. </para>
<figure>
<title>Het vervagen</title>
<graphic srccredit="The Blur Tool in Action"
fileref="editorblurplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingcolor">
<title>Kleur corrigeren</title>
<anchor id="colorbalancetool.anchor"/>
<para>Digitale camera's hebben vaak problemen met de belichting, daardoor is het vrij gebruikelijk om de kleur, contrast en helderheid van een foto te corrigeren. U kunt experimenteren met de niveaus van verschillende aspecten van uw foto's met behulp van de gereedschappen bij menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Kleuren</guimenuitem></menuchoice>. Elke wijziging die u hebt aangebracht kunt u terugzien in het voorbeeld. Als u tevreden bent met het resultaat klikt u op <guilabel>OK</guilabel> om het toe te passen. </para>
<figure>
<title>De kleurbalans</title>
<graphic srccredit="The Color Balance Tool in Action" fileref="editorcolorbalance.png"/>
</figure>
<anchor id="hsladjusttool.anchor"/>
<para>Als uw afbeelding flets is (wat snel gebeurd als u foto's maakt bij helder licht), probeer dan het gereedschap "tint/Verzadiging/Lichtheid". Door de verzadiging te verhogen ziet de afbeelding er waarschijnlijk beter uit. In sommige gevallen is het verstandig om ook de lichtheid bij te stellen. ("Lichtheid" hier is vergelijkbaar met "Helderheid" in het gereedschap "Helderheid/Contrast/Gamma", maar wordt gevormd van verschillende combinaties van de rood- groen- en blauwkanalen). </para>
<para>Als u foto's bij weinig licht hebt genomen, dan zit u met het tegenovergestelde probleem: teveel verzadiging. In dat geval kunt u wederom het gereedschap Tint/Verzadiging gebruiken, maar nu om de verzadiging te verlagen in plaats van te verhogen. Elke wijziging die u hebt aangebracht kunt u terugzien in het voorbeeld. Als u tevreden bent met het resultaat klikt u op <guilabel>OK</guilabel> om het toe te passen. </para>
<figure>
<title>Tint/Verzadiging/Lichtheid</title>
<graphic srccredit="The Hue Saturation Lightness Tool in Action" fileref="editorhsladjust.png"/>
</figure>
<para>De functies <guilabel>Normaliseren</guilabel>, <guilabel>Effenen</guilabel>, <guilabel>Autoniveaus</guilabel> en <guilabel>Contrast uitrekken</guilabel> in het menu <guilabel>Aanpassen</guilabel> zullen proberen om de beste kleurniveaus automatisch op te zoeken. U dient wat te experimenteren met de effecten van deze functies om te zien wat het beste werkt met uw foto. <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Normaliseren</guilabel>: dit schaalt de helderheidswaarden over de geselecteerde afbeelding zodat de donkerste punten zwart worden en de lichte punten zo licht mogelijk zonder dat de tint wordt gewijzigd. Dit is vaak een "magische reparatie" voor afbeeldingen die flets of flauw zijn. <graphic srccredit="Normalize Colors Correction Preview" fileref="normalizepreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Effenen</guilabel>: dit stelt de helderheid van de kleuren over de afbeelding bij zodat de histogram van de waardekanaal zo vlak mogelijk is. Dat betekent, zodat elke mogelijke helderheidswaarde verschijnt op ongeveer hetzelfde aantal pixels als elke andere waarden. Soms werkt effenen een wonderlijk goed bij het verbeteren van het contrast in een afbeelding. In andere gevallen is het resultaat onbruikbaar. Het is een krachtig middel dat wonderen kan verrichten op een afbeelding of deze volledig vernielen. <graphic srccredit="Equalize Colors Correction Preview" fileref="equalizepreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Autoniveaus</guilabel>: deze methode maximaliseert het toonbereik in de rood-, groen- en blauwkanalen. Het bepaalt de afbeeldingsschaduw- en de lichtlimietwaarden en stelt de rood- groen- en blauwkanalen bij tot een volledig histogrambereik. <graphic srccredit="Auto Levels Correction Preview" fileref="autolevelspreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Contrast uitrekken</guilabel>: dit verbetert de contrast en helderheid van de RGB-waarden van een afbeelding door de laagste en hoogste waarden op te rekken naar het hoogste bereik, waarbij alles ertussenin wordt bijgesteld. Dit is alleen merkbaar bij fletse foto's en kan een goed reparatiemiddel zijn voor slechte foto's. <graphic srccredit="Stretch Contrast Correction Preview" fileref="stretchcontrastpreview.png"/> </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Het resultaat van de aanpassingen die u hebt gemaakt zullen pas worden onthouden als u uw foto hebt opgeslagen. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingexposure">
<title>Belichting aanpassen</title>
<anchor id="bcgadjusttool.anchor"/>
<para>Het eenvoudigste hulpmiddel om te gebruiken is de Helderheid/Contrast/Gamma. Het is ook het minst krachtig, maar in veel gevallen doet het precies wat u nodig hebt. Dit hulpmiddel is vaak bruikbaar voor afbeeldingen die over- of onderbelicht zijn: het is niet geschikt voor het aanpassen van kleuren. Het hulpmiddel bevat drie schuifregelaars om de "helderheid", "contrast" en "gamma" bij te stellen. U ziet de aanpassingen die u hebt aangebracht meteen terug in het voorbeeld. Als u tevreden bent met het resultaat, dan klikt u op <guilabel>OK</guilabel> om het toe te passen. </para>
<figure>
<title>Helderheid/Contrast/Gamma</title>
<graphic srccredit="The Brightness Contrast Gamma Tool in Action" fileref="editorbcgadjust.png"/>
</figure>
<para>Als u de plugin "Niveaus aanpassen" hebt geïnstalleerd (zie de sectie <link linkend="setupplugins">Plugins instellen</link>), dan hebt u een aanvullende menuoptie in het menu "Aanpassen" genaamd <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Niveaus aanpassen</guimenuitem></menuchoice>. Dit hulpprogramma toont een grafiek waarbij u de verschillende kanaalniveaus kunt wijzigen. Het afbeeldingsvoorbeeld toont u hoe de foto voor en na de wijziging er uitziet. U kunt uw aanpassingen opslaan zodat ze kunnen worden toegepast op andere foto's. Dit laatste is handig als uw camera of scanner vaak dezelfde fouten maakt en u telkens dezelfde correcties wilt toepassen. Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">Niveaus aanpassen</ulink> voor meer informatie. <figure> <title>De plugin Niveaus aanpassen in actie</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustlevels.png"/>
</figure>
</para>
<para>Een krachtige manier om belichtingsproblemen op te lossen is de plugin Krommen aanpassen die u kunt vinden onder menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Krommen aanpassen</guimenuitem></menuchoice>. Met dit hulpprogramma kunt u punten op een kromme aanklikken en verslepen, waardoor de invoer- en uitvoerhelderheidsniveaus worden gewijzigd. Met deze plugin kunt u dezelfde resultaten behalen als met de plugins Helderheid/contrast/gamma en Niveaus aanpassen, met als verschil dat deze plugin veel krachtiger is. Ook dit keer verwijzen we u naar het <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">handboek van krommen aanpassen</ulink> voor meer gedetailleerde informatie over deze plugin. Echter, de gemakkelijkste manier om deze plugin te leren gebruiken is door ermee te experimenteren. Maar deze plugin kan nog meer: het helpt ook bij het verbeteren van de toonkwaliteit van foto's met zeer fijne grijswaardestappen. En vergeet niet dat hoe beter de foto's zijn (goede belichting, verliesloos formaat, 24 of 32 bits kleurdiepte), des te meer u ze kunt verbeteren. Ga naar de sectie "Ultieme toonkwaliteit bereiken" op deze pagina: <ulink url="http://www.normankoren.com/digital_tonality.html">Tonal quality and dynamic range in digital cameras door Norman Koren</ulink>. Met digiKam's krommen aanpassen kunt u hetzelfde bereiken! <figure> <title>De plugin Krommen aanpassen in actie</title>
<graphic srccredit="The Adjust Curves Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustcurves.png"/>
</figure>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Speciale effecten en filters</title>
<anchor id="blackandwhitetool.anchor"/>
<para>Standaard levert &showfoto; enkele eenvoudige kleurfilters die u kunt gebruiken op uw foto's. In het menu "Filters" vindt u de klassieke zwart-wit chemische toning die gebruikt wordt bij analoge fotografie. Kleurtoning wijzigt de monochromatische tint van een voornamelijk zwart-wit foto. Wanneer toegepast geeft het de foto een warm, antiek gevoel. Enkele voorbeelden van kleurtoningtypes beschikbaar in &showfoto; staan hieronder: </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Voorbeeld</entry>
<entry>Type</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Orignal in Color" fileref="convert_original.png"/>
</entry>
<entry>Oorspronkelijke kleurenfoto, genomen in Nieuw Zeeland. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Neutral Black and White" fileref="convert_bw.png"/>
</entry>
<entry>Neutraal Zwart-wit, simuleert neutrale zwart-wit-filmbelichting. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Green Filter" fileref="convert_bwgreen.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met groenfilter: simuleert zwart-wit filmbelichting met behulp van een groenfilter. Dit geeft een universele verbetering bij elk type scène, in het bijzonder geschikt voor portretten die tegen de lucht zijn genomen. Te vergelijken met het 004 Cokin(tm) groenfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Orange Filter" fileref="convert_bworange.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met oranjefilter: simuleert zwart-wit filmbelichting met een oranjefilter. Dit verbetert landschappen, zeescènes en luchtfotografie. Te vergelijken met het 002 Cokin(tm) oranjefilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Red Filter" fileref="convert_bwred.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met rood-filter: simuleert zwart-wit filmbelichting met een rood-filter. Deze geeft dramatische hemeleffecten en simuleert maanlichtscènes bij overdag. Te vergelijken met het 003 Cokin(tm) roodfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Yellow Filter" fileref="convert_bwyellow.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met geelfilter: simuleert zwart-wit filmbelichting met geelfilter. Meest natuurlijke tooncorrectie en verbetert het contrast. Ideaal voor landschappen. Te vergelijken met het 001 Cokin(tm) geelfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Sepia" fileref="convert_sepia.png"/>
</entry>
<entry>Sepiatoon: geeft een warm accent en midtoon, terwijl het een soort van koelheid aan de schaduwen geeft - goed te vergelijken met het proces van het bleken van een afdruk die dan opnieuw wordt ontwikkeld in een sepia-toner (typisch voor de foto's van uw oma). Te vergelijken met het 005 Cokin(tm) Sepiafilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Brown" fileref="convert_brown.png"/>
</entry>
<entry>Bruintoon: neutraler dan sepia. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Cold Tone" fileref="convert_cold.png"/>
</entry>
<entry>Koudtoon: start subtiel en bootst het afdrukken op koud-toon zwart-wit papier zoals bromidevergrotend papier na. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Platinum" fileref="convert_platinium.png"/>
</entry>
<entry>Platinumtoon: effect dat traditionele platinum chemische toning, zoals uitgevoerd in een donkere kamer, nabootst. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Selenium" fileref="convert_selenium.png"/>
</entry>
<entry>Seleniumtoon: effect dat traditionele selenium chemische toning, zoals uitgevoerd in een donkere kamer, nabootst. </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Er zijn nog veel meer filters en speciale effecten beschikbaar in de aanvullende plugins (zie de sectie <link linkend="setupplugins">Plugins instellen</link>), zoals filmkorrel, regendruppels, solariseren, houtskooltekening, etc. </para>
<figure>
<title>De plugin Regendruppels in actie</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorraindropsplugin.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2>
<title>Afbeelding afdrukken</title>
<para>Als u de huidige afbeelding wilt afdrukken, selecteer dan menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Afdrukken</guimenuitem></menuchoice>. Het standaard afdrukdialoog van KDE wordt dan geopend, waarin u eventueel de instellingen voor het afdrukken van uw foto kunt aanpassen. </para>
<para>Voor meer informatie over afdrukken, lees het <ulink url="help:/kdeprint/index.html">handboek van KDEPrint</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-setup">
<title>&showfoto; instellen</title>
<anchor id="setupdialog.anchor"/>
<para>&showfoto; probeert u zoveel mogelijk controle te geven over de wijze waarop het programma werkt. Er zijn veel opties waarmee u het gedrag van &showfoto; kunt veranderen. Om deze instellingen te openen selecteert u <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&showfoto; instellen...</guimenuitem></menuchoice> in de menubalk. De configuratiedialoog is opgedeeld in acht secties. U kunt van sectie wisselen door op de bijhorende pictogrammen aan de rechterzijde te klikken. </para>
<sect2 id="setupgeneral">
<title>Algemene instellingen</title>
<para>Als u wijzigingen aanbrengt in JPEG-bestanden en ze vervolgens opslaat, dan worden deze bestanden opnieuw gecodeerd. Elke keer dat een JPEG-bestand wordt gecodeerd moet worden bepaald welk kwaliteitsniveau gebruikt zal worden. Helaas wordt het toegepaste kwaliteitsniveau niet opgeslagen in het afbeeldingsbestand. Dit betekent dat het programma niet hetzelfde kwaliteitsniveau kan gebruiken bij het opslaan van een gewijzigde afbeelding als is gebruikt bij de originele afbeelding. U kunt hier een standaard kwaliteitsniveau instellen die &showfoto; zal gebruiken bij het opslaan van afbeeldingen. Sleep de schuifregelaar van <guilabel>JPEG-kwaliteit</guilabel> naar links voor een lage kwaliteit of naar rechts voor een hoge kwaliteit (1 = laagste kwaliteit, 100 = hoogste kwaliteit en geen compressie). </para>
<para>Met de schuifregelaar <guilabel>PNG-compressie</guilabel> kunt u de grootte van PNG-bestanden bepalen. Deze operatie heeft geen invloed op de kwaliteit van de afbeeldingen: PNG gebruikt een verliesloos algoritme. Het enige effect is dat het openen/afsluiten van de afbeeldingen langer duurt bij een hoge compressie. Als u een snelle computer hebt, dan kunt u deze waarde op de hoogste compressie zetten (1 = lage compressie, 9 = hoge compressie). </para>
<para>Met de optie <guilabel>TIFF-compressie gebruiken</guilabel> kunt u het gebruik van het compressiealgoritme <emphasis>Adobe Deflate</emphasis> bij TIFF-afbeeldingen aan- of uitzetten. Deze compressie reduceert de bestandsgrootte van TIFF-afbeeldingen. Dit heeft geen effect op de kwaliteit van de afbeeldingen, Adobe Deflate maakt gebruik van een verliesloos (lossless) algoritme. </para>
<para>Standaard zal de afbeeldingsbewerker de foto's tegen een zwarte achtergrond weergeven. Als u een andere kleur wilt, dan kunt u die hier selecteren. </para>
<para>De andere opties bepalen het gedrag van de gebruikersinterface. Zo kunt u bepalen wat &showfoto; doet als u een foto wilt verwijderen. U kunt ook de werkbalk en miniatuurbalk uitschakelen als &showfoto; in volledig-scherm-modus staat. Bovendien kunt u de weergave van het opstartscherm tijdens het laden van &showfoto; uitschakelen. Dit kan de opstarttijd iets verminderen. </para>
<figure>
<title>De algemene instellingen</title>
<graphic srccredit="The general Settings" fileref="setupgeneral.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2 id="setupplugins">
<title>Plugins instellen</title>
<para>In eerdere versies van &showfoto; was de afbeeldingsbewerker slechts een viewer voor foto's. Maar deze verandert snel in een handig foto-manipulatie-gereedschap. In dit dialoog kunt u bepalen hoe &showfoto; zich zal gedragen. </para>
<figure>
<title>De plugins instellen</title>
<graphic srccredit="The Plugins Settings" fileref="setupimageeditor.png"/>
</figure>
<para>&showfoto; wordt geleverd slechts enkele eenvoudige gereedschappen om uw afbeeldingen mee te manipuleren. Meer gereedschappen worden aangeboden in de vorm van plugins. Als uw distributie de aanvullende &showfoto;-plugins heeft geïnstalleerd, dan kunt u ze terugvinden in de lijst met afbeeldingsplugins. In deze lijst kunt u de plugins aan- of uitzetten. </para>
<para>Voor meer informatie over de uitgebreide &showfoto;-plugins kunt u terecht op op de website van het DigikamImagePlugins-project: <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="menudescriptions">
<title>Menubeschrijvingen</title>
<sect1>
<title>Het hoofdvenster</title>
<sect2>
<title>Het menu Bestand</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>PgUp</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Vorige</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de vorige afbeelding in de lijst.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>PgDown</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Volgende</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de volgende afbeelding in de lijst.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Eerste</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de eerste afbeelding in de lijst.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>End</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Laatste</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de laatste afbeelding in de lijst.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Opslaan</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slaat de wijzigingen in de huidige afbeelding op.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Opslaan als</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slaat de huidige afbeelding op onder een nieuwe naam.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Ongedaan maken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Herstelt de huidige afbeelding aan de hand van het oorspronkelijke bestand als de afbeelding is gewijzigd.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Verwijderen/Naar de prullenbak verplaatsen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verwijdert de afbeelding of verplaatst deze naar de prullenbak.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Afbeelding afdrukken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Drukt de huidige afbeelding af.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Afsluiten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Beëindigt &showfoto; Afbeeldingsbewerker.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Bewerken</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Kopiëren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kopieert de afbeeldingsselectie naar het klembord.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Ongedaan maken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Maakt de laatste actie ongedaan aan de hand van een geschiedenis.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Opnieuw</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Voert de laatst toegepaste actie opnieuw uit aan de hand van een geschiedenis.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Afbeelding</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>F3</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Commentaar en Tags bij afbeeldingen bewerken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u het commentaar van de geselecteerde afbeelding bewerken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Enter</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de algemene eigenschappen, toegangsrechten, ingebedde metadata, EXIF-informatie en histogram van de geselecteerde afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Textuur aanbrengen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van een decoratieve textuur op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/texture.html">Textuur aanbrengen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Rand toevoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van een rand rond de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/border.html">Rand toevoegen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Tekst invoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het invoegen van tekst in de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/inserttext.html">Tekst invoegen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Sjabloon aanbrengen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van een sjabloon aan de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/superimpose.html">Sjabloon aanbrengen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Aanpassen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Helderheid/contrast/gamma</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de belichting van de huidige afbeelding aan de hand van de helderheid, contrast en gamma aanpassen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Tint/verzadiging/lichtheid</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de kleuren van de huidige afbeelding corrigeren aan de hand van de tint, verzadiging of lichtheid.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Kleurbalans</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de kleuren van de huidige afbeelding corrigeren aan de hand van rood, groen en blauw.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Normaliseren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u automatisch de kleuren van de afbeelding corrigeren door middel van een histogramnormalisering.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Effenen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u een automatische kleurcorrectie uitvoeren door de histogram te effenen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Autoniveaus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u een automatische kleurcorrectie uitvoeren door middel van een automatische aanpassing van de histogramniveaus.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Contrast uitrekken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u automatisch het contrast verbeteren.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Omkeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Draait de kleuren van de afbeelding om.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Niveaus aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin waarmee u handmatig de niveaus van de afbeelding kunt aanpassen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">Niveaus aanpassen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Krommen aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het handmatig aanpassen van de histogramkrommen van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">Krommen aanpassen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Repareren</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Kanaalmixer</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het mixen van de kleurkanalen van de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/channelmixer.html">Kanaalmixer</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Witbalans</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanpassen van de witkleurbalans van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/whitebalance.html">Witbalans</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Vervagen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u fouten in de focus van de afbeelding repararen door te vervagen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Verscherpen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u fouten in de focus van de huidige afbeelding verbeteren door te verscherpen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Rode ogen reduceren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u rode ogen corrigeren in de selectie van de huidige afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Onscherp maskeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het uitvoeren van een onscherp masker op de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">Onscherp maskeren</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Lensvervorming corrigeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het corrigeren van lensvervormingen in de huidige afbeeldingen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/lensdistortion.html">Lensvervorming</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Restaureren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het verminderen van artefacten in de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/restoration.html">Fotorestauratie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Inkleuren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het wegpoetsen van ongewenste gebieden in de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/inpainting.html">Foto inkleuren</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Ruis reduceren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het reduceren van de ruis in de huidige afbeelding door middel van een ontspikkelfilter. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">Ruisreductie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Antivignetting</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het corrigeren van vignetting van de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/antivignetting.html">Antivignetting</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Transformeren</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem><guimenuitem>90 graden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee draait u de afbeelding 90 graden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem><guimenuitem>180 graden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee draait u de afbeelding 180 graden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem><guimenuitem>270 graden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee draait u de afbeelding 270 graden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem><guimenuitem>Horizontaal</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Spiegelt de afbeelding horizontaal.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem><guimenuitem>Verticaal</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Spiegelt de afbeelding verticaal.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Bijsnijden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Snijdt de afbeelding bij aan de hand van de huidige selectie.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Grootte wijzigen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verander de afmetingen van de afbeelding aan de hand van een factor of de dimensies.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Proportioneel bijsnijden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Snijdt de huidige afbeelding bij aan de hand van een ingestelde verhouding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Opblazen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het sterk uitvergroten van een foto zonder veel kwaliteitsverlies. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">Afbeelding opblazen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Schuintrekken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het horizontaal of verticaal schuintrekken van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/sheartool.html">Schuin trekken</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Vrije rotatie</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin waarmee u de afbeelding kunt draaien aan de hand van een willekeurige hoek in graden. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">Vrije rotatie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Perspectief aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanpassen van het perspectief van de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/perspective.html">Perspectiefaanpassing</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Beeld</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Inzoomen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vergroot de weergave van de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Uitzoomen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verkleint de weergave van de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>A</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Venstervullend</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vergroot of verkleint de afbeelding, zodat deze precies in het venster past.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Beeld</guimenu> <guimenuitem>Histogram</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont een transparante histogram over de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Filters</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Zwart-wit</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zwart-wit-filter toepassen op de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Regendruppels</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van regendruppels op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/raindrops.html">Regendruppels</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Infraroodfilm</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het simuleren van een infraroodfilm op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/infrared.html">Infraroodfilm</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Olieverf</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het simuleren van olieverf op de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/oilpaint.html">Olieverf</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Reliëf</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het maken van een reliëfafbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/emboss.html">Reliëfafbeelding</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Afbeelding solariseren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het solariseren van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/solarizeimage.html">Afbeelding solariseren</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Vervormingseffecten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het toepassen van speciale vervormingseffecten op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/distortionfx.html">Vervormingseffecten</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Filmkorrel toevoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van filmkorrels op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/filmgrain.html">Filmkorrels</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Vervaageffecten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugins voor het toepassen van speciale vervaageffecten op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/blurfx.html">Vervaageffecten</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Houtskooltekening</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het simuleren van een houtskooltekening op de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/charcoal.html">Houtskooltekening</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Instellingen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Volledig scherm aan/uit</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zet de modus Volledig scherm aan/uit.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Sneltoetsen instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Stel de sneltoetsen van &showfoto; Afbeeldingsbewerker in.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Werkbalken instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Stel de werkbalken van &showfoto; Afbeeldingsbewerker in.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem> &showfoto;instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>&showfoto; instellen</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Help</title>
&help.menu.documentation; <para>Daarnaast biedt &showfoto; deze menuoptie:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Help</guimenu> <guimenuitem>Afbeeldingsplugin-handboeken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para>Start het documentatiecentrum van KDE met de handboeken van de &showfoto; Afbeeldingspluginhandboeken.</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>
</sect1>
<!-- *********************************************************************** -->
</chapter>
<chapter id="credits">
<title>Dankbetuigingen en licentie</title>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>digiKam-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>Programma copyright 2004-2005, &showfoto;-ontwikkelaarsteam <itemizedlist>
<listitem>
<para>Renchi Raju <email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email>: coördinator, hoofdontwikkelaar. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Caulier Gilles <email>caulier_dot_gilles_at free.fr</email>: co-coördinator, ontwikkelaar, Franse vertalingen. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Joern Ahrens <email>kde_at_jokele.de</email>: ontwikkelaar. </para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Documentatie copyright: <itemizedlist> <listitem> <para> 2002-2003 <itemizedlist> <listitem><para>Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></para></listitem> <listitem><para>Gerhard Kulzer <email>gerhard at kulzer.net</email></para></listitem> </itemizedlist> </para> </listitem> </itemizedlist>Alle afbeeldingen copyright 2004-2005 Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email>, 2005 Sebastian Trueg <email>sebastian-at-trueg.de</email> en Rinse de Vries <email>rinse-at-kde.nl</email>. </para>
&meld.fouten;&vertaling.rinse;<para>Gebaseerd op de vertaling van het handboek van digiKam, vertaald door Bram Schoenmakers en Rinse de Vries</para>
&underFDL; &underGPL; </chapter>
<appendix id="installation">
<title>Installatie</title>
<sect1 id="getting-kapp">
<title>Hoe &showfoto; te verkrijgen</title>
<para>De website van &showfoto; kunt u vinden op <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">http://digikam.sourceforge.net</ulink>. U kunt hier regelmatig kijken voor het laatste nieuws over &showfoto;. U kunt &showfoto; verkrijgen in binair formaat en als broncode op <ulink url="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641</ulink>. </para>
<para>U kunt ook een checkout doen van de broncodemodules <emphasis>digikam</emphasis> en <emphasis>kipi</emphasis> van de KDE Extragear CVS-server: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde login</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co
kdeextragear-libs-1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co
kdeextragear-3</userinput>
</screen>
</para>
<para>De laatste ontwikkelingsversies kunt u downloaden van <ulink url="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/"> ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/</ulink>. </para>
</sect1>
<sect1 id="requirements">
<title>Benodigdheden</title>
<para>Om &showfoto; te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig: <itemizedlist>
<listitem><para>AutoConf 2.5 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>AutoMake 1.7.0 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>KDE 3.x</para></listitem>
<listitem><para>imlib2 1.2.0 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>libkexif 0.1 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>libtiff 3.5.x of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>DigikamImagePlugins 0.7.3 of nieuwer (optioneel)</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>KDE kunt u vinden op diens <ulink url="http://www.kde.nl">webpagina</ulink>. </para>
<para>Libexif is verkrijgbaar op <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">http://digikam.sourceforge.net</ulink>. </para>
<para>DigikamImagePlugins vindt u op <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
<para>Zeer waarschijnlijk zijn deze pakketten beschikbaar bij uw Linux-distributeur. </para>
</sect1>
<sect1 id="compilation">
<title>Compilatie en installatie</title>
<para>Om &showfoto; te compileren en te installeren op uw computer dient u het volgende te typen in de hoofdmappen van de gedownloade modules <emphasis>digikam</emphasis> en <emphasis>kipi</emphasis>: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>export WANT_AUTOCONF_2_5=1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export KDEDIR=KDE_installatiemap_op_uw_computer</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export
PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/pad/naar/installatie/lib/pkgconfig</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make -f Makefile.cvs</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>./configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>su</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make install</userinput>
</screen>
</para>
<note>
<title>Belangrijke opmerkingen</title>
<para>Stap 3 is nodig als u libkexif in een niet-standaard locatie hebt geïnstalleerd en u pkg-config bekend dient te maken met diens paden. </para>
<para>U kunt de compilatie en installatie aanpassen met het <emphasis>./configure</emphasis>-script. Typ <userinput>./configure --help</userinput> op de commandoregel om te kijken welke opties er beschikbaar zijn. </para>
<para>Gebruik de optie <emphasis>-enable-debug=full</emphasis> bij <emphasis>./configure</emphasis> voor het leveren van een volledig bugrapport. </para>
<para>Omdat &showfoto; afhankelijk is van <emphasis>libkexif</emphasis> dient u deze bibliotheek eerst te compileren voordat u &showfoto; compileert. </para>
</note>
<para>Omdat &showfoto; autoconf en automake gebruikt hoort u geen problemen te ondervinden met de compilatie. Wanneer u alsnog in de problemen raakt, meld ze dan op <email>digikam-users@kde.org</email>. </para>
</sect1>
</appendix>
&documentation.index;
</book>