KBibTeX – a bibliography editor
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
kbibtex/po/pl.po

2765 lines
67 KiB

# translation of pl.po to Polish
#
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-01 13:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-02 12:24+0200\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michał Smoczyk"
#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "msmoczyk@wp.pl"
#: commentwidget.cpp:55
msgid "Co&mment:"
msgstr "Ko&mentarz:"
#: commentwidget.cpp:64
msgid "&Use @Comment for comment instead of plain text"
msgstr "&Użyj @Comment dla komentarza zamiast zwykłego tekstu"
#: commentwidget.cpp:82
msgid "Edit BibTeX Comment"
msgstr "Edytuj komentarz BibTeX"
#: documentlistview.cpp:120
msgid "List View"
msgstr "Widok listy"
#: documentlistview.cpp:120
msgid "Updating main view ..."
msgstr "Aktualizacja głównego widoku..."
#: documentlistview.cpp:253
msgid "Show Columns"
msgstr "Pokaż kolumny"
#: documentlistview.cpp:259 documentlistview.cpp:756 settingsediting.cpp:164
msgid "Element Type"
msgstr "Typ elementu"
#: documentlistview.cpp:450
msgid "Paste text as..."
msgstr "Wklej tekst jako..."
#: documentlistview.cpp:757 settingsediting.cpp:165
msgid "Entry Id"
msgstr "Identyfikator wpisu"
#: documentlistviewitem.cpp:114 kbibtex_part.cpp:506
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: documentlistviewitem.cpp:124 kbibtex_part.cpp:507 macrowidget.cpp:93
msgid "Macro"
msgstr "Makro"
#: documentlistviewitem.cpp:138 kbibtex_part.cpp:505 preamblewidget.cpp:78
msgid "Preamble"
msgstr "Nagłówek"
#: documentsourceview.cpp:214
msgid "Source View"
msgstr "Widok źródła"
#: documentsourceview.cpp:214
msgid "Converting BibTeX document to plain text ..."
msgstr "Konwertowanie dokumentu BibTeX do zwykłego tekstu..."
#: documentsourceview.cpp:369
msgid ""
"Could not find text '%1' in the document.\n"
"Start from the beginning?"
msgstr ""
"Nie można znaleźć tekstu \"%1\" w dokumencie.\n"
"Zacząć od początku?"
#: documentsourceview.cpp:369
msgid "Find text in source view"
msgstr "Znajdź tekst w widoku źródła"
#: documentsourceview.cpp:369
msgid "Restart search"
msgstr "Uruchom szukanie ponownie"
#: documentwidget.cpp:120
msgid "L&ist view"
msgstr "Widok &listy"
#: documentwidget.cpp:142
msgid "So&urce view"
msgstr "Widok źró&dła"
#: documentwidget.cpp:174
msgid "<qt>Loading file <b>%1</b></qt>"
msgstr "<qt>Wczytywanie pliku <b>%1</b></qt>"
#: documentwidget.cpp:221
msgid "Do you want to search for duplicates in the merged document?"
msgstr "Czy chcesz wyszukać duplikaty w połączonym dokumencie?"
#: documentwidget.cpp:221
msgid "Find duplicates?"
msgstr "Szukać duplikatów?"
#: documentwidget.cpp:221 findduplicates.cpp:58 mergeelements.cpp:484
#: mergeelements.cpp:492 settingsediting.cpp:216
msgid "Find Duplicates"
msgstr "Znajdź duplikaty"
#: documentwidget.cpp:281 documentwidget.cpp:1345 documentwidget.cpp:1359
#: kbibtex_part.cpp:306 kbibtex_part.cpp:320
msgid "Choose file format"
msgstr "Wybierz format pliku"
#: documentwidget.cpp:281 documentwidget.cpp:1345 documentwidget.cpp:1359
#: kbibtex_part.cpp:306 kbibtex_part.cpp:320
msgid "Choose file format of file '%1':"
msgstr "Wybierz format pliku \"%1\":"
#: documentwidget.cpp:296 kbibtex_part.cpp:228
msgid ""
"The selected filename \"%1\" is a symbolic link pointing to \"%2\".\n"
"Replace the link with a new file or overwrite the existing file the link "
"points to?"
msgstr ""
"Wybrana nazwa pliku \"%1\" to symboliczne dowiązanie wskazujące na \"%2\".\n"
"Zamienić odsyłacz nowym plikiem, czy też nadpisać istniejący plik, na który wskazuje dowiązanie?"
#: documentwidget.cpp:296 kbibtex_part.cpp:228
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Dowiązanie symboliczne"
#: documentwidget.cpp:296 kbibtex_part.cpp:228
msgid "Replace link"
msgstr "Zamień odsyłacz"
#: documentwidget.cpp:296 kbibtex_part.cpp:228
msgid "Overwrite file the link points to"
msgstr "Nadpisz plik na który wskazuje odsyłacz"
#: documentwidget.cpp:301
msgid "<qt>Writing file <b>%1</b></qt>"
msgstr "<qt>Zapisywanie pliku <b>%1</b></qt>"
#: documentwidget.cpp:388
msgid ""
"To export a BibTeX document to the Rich Text Format (RTF) KBibTeX requires "
"the program 'latex2rtf'."
msgstr ""
"Eksportowanie dokumentu BibTeX do formatu RTF (Rich Text Format) wymaga "
"zainstalowania programu \"latex2rtf\"."
#: documentwidget.cpp:405
msgid ""
"To export a BibTeX document to the DocBook5 format KBibTeX requires the "
"program 'bib2db5'."
msgstr ""
"Eksportowanie dokumentu BibTeX do formatu DocBook5 wymaga zainstalowania "
"programu \"bib2db5\"."
#: documentwidget.cpp:420
msgid ""
"Embedding files into the PDF file is enabled, but the required file "
"'embedfile.sty' was not found. Embedding files will be disabled."
msgstr ""
"Osadzanie plików w plikach PDF jest włączone, ale wymagany plik "
"\"embedfile.sty\" nie został znaleziony. Osadzanie plików będzie "
"wyłączone."
#: documentwidget.cpp:420
msgid "Embedding files disabled"
msgstr "Osadzanie plików wyłączone"
#: documentwidget.cpp:471
#, c-format
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewMacro%1"
msgstr ""
#: documentwidget.cpp:489
msgid "Put your comment here..."
msgstr "Dodaj tutaj swój komentarz..."
#: documentwidget.cpp:543
#, c-format
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewString%1"
msgstr ""
#: documentwidget.cpp:544
msgid "No text yet"
msgstr "Brak jeszcze tekstu"
#: documentwidget.cpp:548
msgid "@comment{ Put your comment here... }"
msgstr "@comment{ Wpisz tutaj swój komentarz... }"
#: documentwidget.cpp:552
msgid "@preamble{\"Put your preamble here using double quotes...\"}"
msgstr "@preamble{\"Dodaj tutaj nagłówek objęty cudzysłowem...\"}"
#: documentwidget.cpp:568
msgid "REQUIRED"
msgstr "WYMAGANY"
#: documentwidget.cpp:568
msgid "optional"
msgstr "opcjonalny"
#: documentwidget.cpp:610
#, c-format
msgid ""
"_n: This BibTeX file contains 1 element.\n"
"This BibTeX file contains %n elements."
msgstr ""
#: documentwidget.cpp:610
msgid "File Statistics"
msgstr "Statystyka pliku"
#: documentwidget.cpp:806 documentwidget.cpp:815
msgid "%1 ... %2"
msgstr "%1 ... %2"
#: documentwidget.cpp:827
msgid "New keyword:"
msgstr "Nowe słowo kluczowe:"
#: documentwidget.cpp:999
msgid ""
"\n"
"\n"
"Either LyX is not running or has not been correctly configured to send "
"references to."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"LyX nie jest uruchomiony lub nie został poprawnie skonfigurowany do "
"wysyłania do niego cytowań."
#: documentwidget.cpp:1000
msgid "Error communicating with LyX"
msgstr "Błąd komunikacji z LyX"
#: documentwidget.cpp:1007
msgid "Cannot determine how to send references to LyX."
msgstr "Nie można określić sposobu wysłania cytowania do LyX."
#: documentwidget.cpp:1012
msgid "The inpipe as configured in LyX does not exist."
msgstr "Potok skonfigurowany w LyX nie istnieje."
#: documentwidget.cpp:1016
msgid "Cannot open the inpipe as configured in LyX."
msgstr "Nie można utworzyć potoku skonfigurowanego w LyX."
#: documentwidget.cpp:1288 documentwidget.cpp:1293
#, c-format
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewEntry%1"
msgstr ""
#: documentwidget.cpp:1398
msgid "The file '%1' does not contain a known type of bibliography."
msgstr "Plik \"%1\" nie zawiera bibliografii znanego typu."
#: documentwidget.cpp:1398
msgid "Unknown file format"
msgstr "Nieznany format pliku"
#: documentwidget.cpp:1453
msgid "No preview available"
msgstr "Brak dostępnego podglądu"
#: documentwidget.cpp:1554
msgid "File '%1' has been modified. Reload file to import changes or ignore changes?"
msgstr ""
"Plik \"%1\" został zmodyfikowany. Wczytać plik ponownie aby zaimportować "
"zmiany czy też zignorować zmiany?"
#: documentwidget.cpp:1554
msgid "Reload file?"
msgstr "Czy wczytać ponownie plik?"
#: documentwidget.cpp:1554
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"
#: documentwidget.cpp:1691
msgid "You must set a default id suggestion in the settings dialog."
msgstr "Musisz ustawić domyślą sugestię identyfikatora w ustawieniach programu."
#: documentwidget.cpp:1713
msgid "No entries were selected."
msgstr "Nie wybrano żadnych wpisów."
#: documentwidget.cpp:1714
#, fuzzy
msgid ""
"The following changes will be applied to the currently selected elements.\n"
"Conflicts with duplicate entry ids will be resolved when applying the new "
"ids."
msgstr ""
"Następujące zmiany zostaną zastosowane w aktualnie wybranych elementach.\n"
"Konflikty ze zduplikowanymi wpisami będą rozwiązane poprzez zastosowanie nowych identyfikatorów."
#: documentwidget.cpp:1714 kbibtex_part.cpp:482
msgid "Normalize Entry Ids"
msgstr "Normalizacja identyfikatorów wpisów"
#: documentwidget.cpp:1714
msgid "Replace Entry Ids"
msgstr "Zamień identyfikatory wpisów"
#: entrywidget.cpp:65
msgid "Edit BibTeX Entry"
msgstr "Edytuj wpis BibTeX"
#: entrywidget.cpp:142
msgid "The current entry has been modified. Do you want do discard your changes?"
msgstr "Bieżący wpis został zmodyfikowany. Czy chcesz odrzucić dokonane zmiany?"
#: entrywidget.cpp:142
msgid "Discard changes"
msgstr "Odrzuć zmiany"
#: entrywidget.cpp:256
msgid ""
"The source code does not contain valid BibTeX code.\n"
"\n"
"Restore previous version or continue editing?"
msgstr ""
"Kod źródłowy nie zawiera poprawnego kodu BibTeX.\n"
"\n"
"Przywrócić poprzednią wersję czy kontynuować edycję?"
#: entrywidget.cpp:256
msgid "Invalid BibTeX code"
msgstr "Niepoprawny kod BibTeX"
#: entrywidget.cpp:314
msgid "E&ntry Type:"
msgstr "Typ &wpisu:"
#: entrywidget.cpp:324
msgid "&Identifier"
msgstr "&Identyfikator"
#: entrywidget.cpp:341
msgid "Use the default id suggestion to set the entry id"
msgstr "Użyj domyślnych sugestii identyfikatorów aby ustawić identyfikator wpisu"
#: entrywidget.cpp:342
msgid ""
"Use the default id suggestion to set the entry id.\n"
"You can edit and select the default id suggestion in the configuration "
"dialog."
msgstr ""
"Użyj domyślnych sugestii identyfikatorów aby ustawić identyfikator "
"wpisu.\n"
"Możesz wybrać i edytować domyślne sugestie identyfikatorów wpisów "
"bibliograficznych w oknie ustawień programu."
#: entrywidget.cpp:350 settingsediting.cpp:194
msgid "Enable all &fields for editing"
msgstr "Pozwól na edycję wszystkich &pól"
#: entrywidget.cpp:353
msgid "Refetch"
msgstr "Pobierz ponownie"
#: entrywidget.cpp:361
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"
#: entrywidget.cpp:385 entrywidgettitle.cpp:116 entrywidgettitle.cpp:118
#: idsuggestions.cpp:345 idsuggestionswidget.cpp:201
#: idsuggestionswidget.cpp:485 settings.cpp:681 webquery.cpp:450
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: entrywidget.cpp:386
msgid "Author/Editor"
msgstr "Autor/Edytor"
#: entrywidget.cpp:387
msgid "Publication"
msgstr "Publikacja"
#: entrywidget.cpp:388 kbibtex_part.cpp:500 settings.cpp:720
msgid "Misc"
msgstr "Różne"
#: entrywidget.cpp:389 settings.cpp:659 settingskeyword.cpp:161
msgid "Keywords"
msgstr "Słowa kluczowe"
#: entrywidget.cpp:390
msgid "External"
msgstr "Zewnętrzne"
#: entrywidget.cpp:391
msgid "User Defined"
msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
#: entrywidget.cpp:392
msgid "Other Fields"
msgstr "Inne pola"
#: entrywidget.cpp:395
msgid "Source"
msgstr "Źródło"
#: entrywidget.cpp:438
msgid "Please supply more fields to use the default id"
msgstr "Proszę wypełnić więcej pól aby użyć domyślnego identyfikatora"
#: entrywidget.cpp:441
msgid "Using '%1' as entry id"
msgstr "Użycie \"%1\" jako identyfikatora wpisu"
#: entrywidget.cpp:446
msgid "An entry has to have an identifier"
msgstr "Wpis musi mieć identyfikator"
#: entrywidget.cpp:448
#, c-format
msgid "The identifier contains invalid characters at position %1"
msgstr "Identyfikator zawiera niepoprawne znaki w pozycji %1"
#: entrywidget.cpp:458
msgid "The identifier contains non-ascii characters, first one is '%1'"
msgstr "Identyfikator zawiera znaki spoza zestawu ASCII, pierwszy w pozycji %1"
#: entrywidget.cpp:474
msgid "This BibTeX file already contains an entry with id '%1'."
msgstr "Ten plik BibTeX zawiera już wpis z identyfikatorem \"%1\"."
#: entrywidget.cpp:491
msgid "Require either 'Editor', 'Organization', or 'Key'"
msgstr "Wymaga wypełnienia pól \"Edytor\", \"Organizacja\" lub \"Klucz\""
#: entrywidget.cpp:500
msgid ""
"Cross referenced entry '%1' must contain either 'Editor', 'Key', or 'Book "
"Title'"
msgstr ""
"Skorelowany wpis \"%1\" musi zawierać pozycje \"Edytor\", \"Klucz\" lub "
"\"Tytuł książki\""
#: entrywidget.cpp:510
msgid "Cross referenced entry '%1' must contain 'Volume'"
msgstr "Skorelowany wpis \"%1\" musi zawierać pozycję \"Tom\""
#: entrywidget.cpp:513
msgid "Cross referenced entry '%1' must contain either 'Editor', 'Key', or 'Series'"
msgstr ""
"Skorelowany wpis \"%1\" musi zawierać pozycje \"Edytor\", \"Klucz\" lub "
"\"Seria\""
#: entrywidget.cpp:537
msgid "No suggestions available"
msgstr "Brak dostępnych sugestii"
#: entrywidget.cpp:641
msgid ""
"Currently only refetching from ArXiv sources is supported.\n"
"\n"
"This requires that the URL field points to an \"abstract\" page (i.e. the "
"URL contains \"arxiv.org/abs/\")."
msgstr ""
"Aktualnie wspierane jest tylko ponowne pobieranie ze źródeł ArXiv.\n"
"\n"
"Wymagane jest ponadto, żeby pole odnośnika URL wskazywało na stronę "
"\"abstraktu\" (tzn. adres URL musi zawierać \"arxiv.org/abs/\")."
#: entrywidget.cpp:641 entrywidget.cpp:668
msgid "Refetching entry"
msgstr "Ponowne pobieranie wpisu"
#: entrywidget.cpp:668
msgid "Fetching updated bibliographic data failed."
msgstr "Pobieranie zaktualizowanych danych bibliograficznych nie powiodło się."
#: entrywidgetauthor.cpp:83
msgid "The fields 'Author' or 'Editor' are required, but both are missing"
msgstr "Pola \"Autor\" lub \"Edytor\" są wymagane, ale obu brakuje"
#: entrywidgetauthor.cpp:98 entrywidgetauthor.cpp:100
#: idsuggestionswidget.cpp:112 idsuggestionswidget.cpp:483 settings.cpp:633
#: settingssearchurl.cpp:134 webquery.cpp:449
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: entrywidgetauthor.cpp:100
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewAuthor"
msgstr ""
#: entrywidgetauthor.cpp:105 entrywidgetauthor.cpp:107 settings.cpp:645
msgid "Editor"
msgstr "Edytor"
#: entrywidgetauthor.cpp:107
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewEditor"
msgstr ""
#: entrywidgetexternal.cpp:197 entrywidgetexternal.cpp:285
msgid "Previously used directory"
msgstr "Poprzednio użyty katalog"
#: entrywidgetexternal.cpp:223 entrywidgetexternal.cpp:225
#: entrywidgetexternal.cpp:235 settings.cpp:685 settingssearchurl.cpp:135
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: entrywidgetexternal.cpp:235 entrywidgetexternal.cpp:268
#, c-format
msgid "Open %1"
msgstr "Otwórz %1"
#: entrywidgetexternal.cpp:238 entrywidgetexternal.cpp:242 settings.cpp:641
msgid "DOI"
msgstr "DOI"
#: entrywidgetexternal.cpp:239
msgid "Digital Object Identifier"
msgstr "Cyfrowy Identyfikator Obiektu"
#: entrywidgetexternal.cpp:253
msgid "Open DOI"
msgstr "Otwórz DOI"
#: entrywidgetexternal.cpp:256 entrywidgetexternal.cpp:258
#: entrywidgetexternal.cpp:268 settings.cpp:661
msgid "Local File"
msgstr "Plik lokalny"
#: entrywidgetexternal.cpp:274
msgid "&Browse..."
msgstr "&Przeglądaj..."
#: entrywidgetexternal.cpp:275
msgid "Browse for a local file"
msgstr "Przeglądaj w poszukiwaniu pliku lokalnego"
#: entrywidgetexternal.cpp:282
msgid "Select base directory"
msgstr "Wybierz katalog bazowy"
#: entrywidgetexternal.cpp:283
msgid "Current directory"
msgstr "Bieżący katalog"
#: entrywidgetkeyword.cpp:56
msgid "Global"
msgstr "Globalne"
#: entrywidgetkeyword.cpp:61
msgid "In this file only"
msgstr "Tylko w tym pliku"
#: entrywidgetkeyword.cpp:168
msgid ""
"The keyword '%1' does already exist in the list of keywords.\n"
"The old name has been restored."
msgstr ""
"Słowo kluczowe \"%1\" już istnieje na liście słów kluczowych.\n"
"Przywrócono starą nazwę."
#: entrywidgetkeyword.cpp:168
msgid "Renaming keyword failed"
msgstr "Zmiana nazwy słowa kluczowego nie powiodła się"
#: entrywidgetkeyword.cpp:193
#, c-format
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewKeyword%1"
msgstr ""
#: entrywidgetkeyword.cpp:230
msgid "Keyword"
msgstr "Słowo kluczowe"
#: entrywidgetkeyword.cpp:231
msgid "Origin"
msgstr "Pochodzenie"
#: entrywidgetkeyword.cpp:238 settingskeyword.cpp:166
msgid ""
"_: keyword\n"
"New"
msgstr "Nowe"
#: entrywidgetkeyword.cpp:241
msgid "Add a new keyword to the list"
msgstr "Dodaj nowe słowo kluczowe do listy"
#: entrywidgetkeyword.cpp:245 settingskeyword.cpp:169
msgid ""
"_: keyword\n"
"Edit"
msgstr "Edytuj"
#: entrywidgetkeyword.cpp:247
msgid "Edit the selected keyword"
msgstr "Edytuj wybrane słowo kluczowe"
#: entrywidgetkeyword.cpp:252
msgid ""
"_: keyword\n"
"Toggle &global"
msgstr "Ustaw jako &globalne"
#: entrywidgetkeyword.cpp:254
msgid "Add or remove the selected keyword to or from the global list"
msgstr "Dodaj lub usuń wybrane słowo kluczowe z listy globalnych słów"
#: entrywidgetkeyword.cpp:259
msgid ""
"There is no need to delete keywords. Simply uncheck unwanted keywords and "
"make them non-global.\n"
"Global keywords can also be edited in the settings dialog."
msgstr ""
"Nie ma potrzeby usuwania słów kluczowych. Po prostu odznacz niechciane "
"słowa kluczowe i przestaną być wtedy globalne.\n"
"Globalne słowa kluczowe mogą być również edytowane w oknie ustawień "
"programu."
#: entrywidgetmisc.cpp:135 entrywidgetmisc.cpp:137 mergeelements.cpp:581
#: settings.cpp:683 settingsuserdefinedinput.cpp:172
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: entrywidgetmisc.cpp:142 entrywidgetmisc.cpp:144 entrywidgetother.cpp:153
#: mergeelements.cpp:72 settings.cpp:657
msgid "Key"
msgstr "Klucz"
#: entrywidgetmisc.cpp:149 entrywidgetmisc.cpp:151 settings.cpp:667
msgid "Note"
msgstr "Notatka"
#: entrywidgetmisc.cpp:156 entrywidgetmisc.cpp:158 settings.cpp:631
msgid "Annote"
msgstr "Adnotacja"
#: entrywidgetmisc.cpp:163 entrywidgetmisc.cpp:165 settings.cpp:627
msgid "Abstract"
msgstr "Streszczenie"
#: entrywidgetother.cpp:131
msgid "Name of the user-defined field"
msgstr "Nazwa pola zdefiniowanego przez użytkownika"
#: entrywidgetother.cpp:132
msgid "The name of the user-defined field. Should only contain letters and numbers."
msgstr ""
"Nazwa pola zdefiniowanego przez użytkownika. Powinna zawierać tylko litery "
"i cyfry."
#: entrywidgetother.cpp:133
msgid "&Name:"
msgstr "&Nazwa:"
#: entrywidgetother.cpp:137 entrywidgetother.cpp:201
msgid "&Add"
msgstr "&Dodaj"
#: entrywidgetother.cpp:141 entrywidgetother.cpp:154 mergeelements.cpp:72
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
#: entrywidgetother.cpp:143
msgid "Content of the user-defined field"
msgstr "Zawartość pola zdefiniowanego przez użytkownika"
#: entrywidgetother.cpp:144
msgid "The content of the user-defined field. May contain any text."
msgstr ""
"Zawartość pola zdefiniowanego przez użytkownika. Może zawierać "
"jakikolwiek tekst."
#: entrywidgetother.cpp:145
msgid "&Content:"
msgstr "&Zawartość:"
#: entrywidgetother.cpp:159
msgid "&List:"
msgstr "&Lista:"
#: entrywidgetother.cpp:168
msgid "Op&en"
msgstr "&Otwórz"
#: entrywidgetpublication.cpp:308
msgid "The fields 'Chapter' or 'Pages' are required, but both are missing"
msgstr "Pola \"Rozdział\" i \"Strony\" są wymagane, ale obu brakuje"
#: entrywidgetpublication.cpp:325
msgid "The field 'Journal' refers to a not existing entry"
msgstr "Pole \"Czasopismo\" odnosi się do nie istniejącego wpisu"
#: entrywidgetpublication.cpp:392
#, c-format
msgid "http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=%1"
msgstr "http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=%1"
#: entrywidgetpublication.cpp:405 entrywidgetpublication.cpp:407
#: settings.cpp:655
msgid "Journal"
msgstr "Czasopismo"
#: entrywidgetpublication.cpp:412 entrywidgetpublication.cpp:414
#: settings.cpp:687
msgid "Volume"
msgstr "Tom"
#: entrywidgetpublication.cpp:419 entrywidgetpublication.cpp:421
#: settings.cpp:669
msgid "Number"
msgstr "Numer"
#: entrywidgetpublication.cpp:426 entrywidgetpublication.cpp:435
#: settings.cpp:665
msgid "Month"
msgstr "Miesiąc"
#: entrywidgetpublication.cpp:440 entrywidgetpublication.cpp:442
#: idsuggestionswidget.cpp:276 idsuggestionswidget.cpp:484 settings.cpp:689
#: webquery.cpp:448
msgid "Year"
msgstr "Rok"
#: entrywidgetpublication.cpp:447 entrywidgetpublication.cpp:449
#: settings.cpp:673
msgid "Pages"
msgstr "Strony"
#: entrywidgetpublication.cpp:454 entrywidgetpublication.cpp:456
#: settings.cpp:643
msgid "Edition"
msgstr "Wydanie"
#: entrywidgetpublication.cpp:461 entrywidgetpublication.cpp:463
#: settings.cpp:637
msgid "Chapter"
msgstr "Rozdział"
#: entrywidgetpublication.cpp:468 entrywidgetpublication.cpp:470
msgid "Cross Reference"
msgstr "Skorelowany wpis"
#: entrywidgetpublication.cpp:476 entrywidgetpublication.cpp:478
#: settings.cpp:671
msgid "Organization"
msgstr "Organizacja"
#: entrywidgetpublication.cpp:483 entrywidgetpublication.cpp:485
#: settings.cpp:675
msgid "Publisher"
msgstr "Wydawca"
#: entrywidgetpublication.cpp:490 entrywidgetpublication.cpp:492
#: settings.cpp:679
msgid "School"
msgstr "Szkoła"
#: entrywidgetpublication.cpp:497 entrywidgetpublication.cpp:499
#: settings.cpp:649
msgid "Institution"
msgstr "Instytucja"
#: entrywidgetpublication.cpp:504 entrywidgetpublication.cpp:506
#: settings.cpp:663
msgid "Location"
msgstr "Miejsce"
#: entrywidgetpublication.cpp:511 entrywidgetpublication.cpp:513
#: settings.cpp:629
msgid "Address"
msgstr "Adres"
#: entrywidgetpublication.cpp:518 entrywidgetpublication.cpp:527
#: settings.cpp:651
msgid "ISBN"
msgstr "ISBN"
#: entrywidgetpublication.cpp:525
msgid "Lookup ISBN number in Wikipedia"
msgstr "Szukaj numeru ISBN w Wikipedii"
#: entrywidgetpublication.cpp:533 entrywidgetpublication.cpp:535
#: settings.cpp:653
msgid "ISSN"
msgstr "ISSN"
#: entrywidgetpublication.cpp:540 entrywidgetpublication.cpp:542
#: settings.cpp:647
msgid "How Published"
msgstr "Sposób publikacji"
#: entrywidgettab.cpp:65
msgid "The field '%1' is required, but missing"
msgstr "Pole \"%1\" jest wymagane, a brakujące"
#: entrywidgettab.cpp:71
msgid "Using cross referenced entry '%1' for field '%2'"
msgstr "Użycie skorelowanego wpisu \"%1\" dla pola \"%2\""
#: entrywidgettab.cpp:79
msgid "The field '%1' contains string keys with invalid characters"
msgstr "Pole \"%1\" zawiera tekst z nieprawidłowymi znakami"
#: entrywidgettab.cpp:87
msgid "The field '%1' contains some unknown error"
msgstr "Pole \"%1\" zawiera nieznany błąd"
#: entrywidgettitle.cpp:122 entrywidgettitle.cpp:124 settings.cpp:635
msgid "Book Title"
msgstr "Tytuł książki"
#: entrywidgettitle.cpp:128 entrywidgettitle.cpp:130 settings.cpp:677
msgid "Series"
msgstr "Seria"
#: entrywidgetuserdefined.cpp:137
msgid "Please use the settings dialog to add user-defined fields here."
msgstr "Użyj proszę okna ustawień aby dodać tutaj własne pola."
#: fieldlineedit.cpp:91 fieldlineedit.cpp:92 fieldlineedit.cpp:96
#: fieldlineedit.cpp:97 fieldlistview.cpp:100 fieldlistview.cpp:101
msgid "BibTeX field '%1'"
msgstr "Pole BibTeX \"%1\""
#: fieldlineedit.cpp:228
msgid "Set '%1' to be a string key"
msgstr "Ustaw \"%1\" jako klucz tekstowy"
#: fieldlineedit.cpp:240
#, fuzzy
msgid "Edit '%1' as a concatenated value"
msgstr "Edytuj \"%1\" jako połączoną wartość"
#: fieldlineedit.cpp:325 fieldlineedit.cpp:328
#, fuzzy
msgid "Concatenated value"
msgstr "Połączona wartość"
#: fieldlistview.cpp:321
msgid "Add new '%1' item (Ctrl+A)"
msgstr "Dodaj nowy element \"%1\" (Ctrl+A)"
#: fieldlistview.cpp:327
msgid "Edit current '%1' item (F2)"
msgstr "Edytuj bieżący element \"%1\" (F2)"
#: fieldlistview.cpp:333
msgid "Delete current '%1' item (Del)"
msgstr "Usuń bieżący element \"%1\" (Del)"
#: fieldlistview.cpp:335 idsuggestionswidget.cpp:59 valuewidget.cpp:242
msgid "Up"
msgstr "Do góry"
#: fieldlistview.cpp:339
msgid "Move current '%1' item up (Ctrl+Up)"
msgstr "Przenieś bieżący element \"%1\" do góry (Ctrl+strzałka w górę)"
#: fieldlistview.cpp:341 idsuggestionswidget.cpp:60 valuewidget.cpp:247
msgid "Down"
msgstr "W dół"
#: fieldlistview.cpp:345
msgid "Move current '%1' item down (Ctrl+Down)"
msgstr "Przenieś bieżący element \"%1\" w dół (Ctrl+strzałka w dół)"
#: fieldlistview.cpp:347
#, fuzzy
msgid "Complex..."
msgstr "Złożony..."
#: fieldlistview.cpp:351
#, fuzzy
msgid "Edit current '%1' item as a concatenated string (Ctrl+Alt+C)"
msgstr "Edytuj bieżący element jako złączony łańcuch (Ctrl+Alt+C)"
#: fieldlistview.cpp:353
msgid "... and others (et al.)"
msgstr "... i inni (et al.)"
#: findduplicates.cpp:58
msgid "Searching for duplicates..."
msgstr "Szukanie duplikatów..."
#: idsuggestions.cpp:330 idsuggestionswidget.cpp:128
msgid "First author only"
msgstr "Tylko pierwszy autor"
#: idsuggestions.cpp:331 idsuggestionswidget.cpp:129
msgid "All but first author"
msgstr "Wszyscy autorzy oprócz pierwszego"
#: idsuggestions.cpp:332 idsuggestionswidget.cpp:127
msgid "All authors"
msgstr "Wszyscy autorzy"
#: idsuggestions.cpp:335
#, c-format
msgid ""
"_n: , but only first letter of each last name\n"
", but only first %n letters of each last name"
msgstr ""
#: idsuggestions.cpp:336 idsuggestions.cpp:348
msgid ", in upper case"
msgstr ", dużymi literami"
#: idsuggestions.cpp:337 idsuggestions.cpp:349
msgid ", in lower case"
msgstr ", małymi literami"
#: idsuggestions.cpp:338 idsuggestions.cpp:350
msgid ", with '%1' in between"
msgstr ", z \"%1\" pomiędzy"
#: idsuggestions.cpp:340
msgid "Year (2 digits)"
msgstr "Rok (2 cyfry)"
#: idsuggestions.cpp:341
msgid "Year (4 digits)"
msgstr "Rok (4 cyfry)"
#: idsuggestions.cpp:347
#, c-format
msgid ""
"_n: , but only first letter of each word\n"
", but only first %n letters of each word"
msgstr ""
#: idsuggestions.cpp:351
msgid ", small words removed"
msgstr ", usunięte krótkie słowa"
#: idsuggestions.cpp:353
msgid "Text: '%1'"
msgstr "Tekst: \"%1\""
#: idsuggestionswidget.cpp:140 idsuggestionswidget.cpp:221
msgid "Casing:"
msgstr "Wielkość liter:"
#: idsuggestionswidget.cpp:145 idsuggestionswidget.cpp:226
msgid "No change"
msgstr "Bez zmian"
#: idsuggestionswidget.cpp:146 idsuggestionswidget.cpp:227
msgid "Lower case"
msgstr "Małe litery"
#: idsuggestionswidget.cpp:147 idsuggestionswidget.cpp:228
msgid "Upper case"
msgstr "Duże litery"
#: idsuggestionswidget.cpp:156 idsuggestionswidget.cpp:237
msgid "Only first letters:"
msgstr "Tylko pierwsze litery:"
#: idsuggestionswidget.cpp:163 idsuggestionswidget.cpp:165
msgid "Complete name"
msgstr "Pełne nazwisko"
#: idsuggestionswidget.cpp:168
msgid "Text between authors:"
msgstr "Tekst między autorami:"
#: idsuggestionswidget.cpp:214
msgid "Remove small words"
msgstr "Usuń krótkie słowa"
#: idsuggestionswidget.cpp:244 idsuggestionswidget.cpp:246
msgid "Complete title"
msgstr "Pełny tytuł"
#: idsuggestionswidget.cpp:249
msgid "Text between words:"
msgstr "Tekst między słowami:"
#: idsuggestionswidget.cpp:289
msgid "Year:"
msgstr "Rok:"
#: idsuggestionswidget.cpp:294
msgid "2 digits"
msgstr "2 cyfry"
#: idsuggestionswidget.cpp:295
msgid "4 digits"
msgstr "4 cyfry"
#: idsuggestionswidget.cpp:311 idsuggestionswidget.cpp:486 valuewidget.cpp:211
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: idsuggestionswidget.cpp:324
msgid "Text in between:"
msgstr "Tekst rozdzielający:"
#: idsuggestionswidget.cpp:388
msgid "Edit Id Suggestions"
msgstr "Edytuj sugestie identyfikatorów"
#: idsuggestionswidget.cpp:563
msgid "<qt>Example:<br/><b>%1</b></qt>"
msgstr "<qt>Przykład:<br/><b>%1</b></qt>"
#: kbibtex_part.cpp:158
msgid ""
"The document '%1' has been modified.\n"
"Do you want to save your changes or discard them?"
msgstr ""
"Dokument \"%1\" został zmodyfikowany.\n"
"Czy chcesz zapisać zmiany czy też odrzucić je?"
#: kbibtex_part.cpp:160
msgid "Close Document"
msgstr "Zamknij dokument"
#: kbibtex_part.cpp:251 kbibtex_part.cpp:369 kbibtexshell.cpp:316
msgid "BibTeX (*.bib)"
msgstr "BibTeX (*.bib)"
#: kbibtex_part.cpp:251 kbibtex_part.cpp:273 kbibtex_part.cpp:369
#: kbibtexshell.cpp:316
msgid "Reference Manager (*.ris)"
msgstr "Reference Manager (*.ris)"
#: kbibtex_part.cpp:252 kbibtex_part.cpp:273 kbibtex_part.cpp:369
#: kbibtexshell.cpp:316
msgid "EndNote (Refer format) (*.ref *.refer *.rfr *.txt)"
msgstr "EndNote (format Refer) (*.ref *.refer *.rfr *.txt)"
#: kbibtex_part.cpp:252 kbibtex_part.cpp:273 kbibtex_part.cpp:369
#: kbibtexshell.cpp:316
msgid "ISI Web of Knowledge (*.isi *.cgi)"
msgstr "ISI Web of Knowledge (*.isi *.cgi)"
#: kbibtex_part.cpp:252 kbibtex_part.cpp:273
msgid "DocBook 5 or MODS (*.xml)"
msgstr "DocBook 5 lub MODS (*.xml)"
#: kbibtex_part.cpp:252 kbibtex_part.cpp:273
msgid "DocBook 5 (*.xml)"
msgstr "DocBook 5 (*.xml)"
#: kbibtex_part.cpp:256 kbibtex_part.cpp:279
msgid "A file named '%1' already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
msgstr "Plik o nazwie \"%1\" już istnieje. Czy na pewno chcesz go nadpisać?"
#: kbibtex_part.cpp:256 kbibtex_part.cpp:279
msgid "Overwrite"
msgstr "Nadpisz"
#: kbibtex_part.cpp:273
msgid "Portable Document File (*.pdf)"
msgstr "Portable Document File (*.pdf)"
#: kbibtex_part.cpp:273
msgid "PostScript (*.ps)"
msgstr "PostScript (*.ps)"
#: kbibtex_part.cpp:273
msgid "Hypertext Markup Langage (*.html)"
msgstr "Hypertext Markup Language (*.html)"
#: kbibtex_part.cpp:273
msgid "Rich Text Format (*.rtf)"
msgstr "Rich Text Format (*.rtf)"
#: kbibtex_part.cpp:333
msgid "Exporting"
msgstr "Eksportowanie"
#: kbibtex_part.cpp:344
msgid "File could not be exported in '%1'."
msgstr "Nie można wyeksportować pliku do \"%1\"."
#: kbibtex_part.cpp:344
msgid ""
"\n"
"\n"
"See the following error log for details."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Zobacz dziennik błędów żeby uzyskać więcej informacji."
#: kbibtex_part.cpp:344 kbibtex_part.cpp:347
msgid "Exporting failed"
msgstr "Eksportowanie nie powiodło się"
#: kbibtex_part.cpp:347
msgid "File could not be exported to '%1'."
msgstr "Nie można wyeksportować pliku do \"%1\"."
#: kbibtex_part.cpp:369 kbibtexshell.cpp:316
msgid "Supported Bibliographies"
msgstr "Obsługiwane bibliografie"
#: kbibtex_part.cpp:369 kbibtexshell.cpp:316
msgid "MODS or EndNote XML (*.xml)"
msgstr "MODS lub EndNote XML (*.xml)"
#: kbibtex_part.cpp:369 kbibtexshell.cpp:316
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"
#: kbibtex_part.cpp:383 kbibtexshell.cpp:332
msgid ""
"The given file could not be read, check if it exists or if it is readable "
"for the current user."
msgstr ""
"Podany plik nie może być odczytany, sprawdź czy istnieje lub czy masz do "
"niego prawa odczytu."
#: kbibtex_part.cpp:398
msgid "The given file could not be merged."
msgstr "Podany plik nie może być dołączony."
#: kbibtex_part.cpp:427
msgid "Save the current file"
msgstr "Zapisz bieżący plik"
#: kbibtex_part.cpp:428
msgid "Save the current file under a new filename"
msgstr "Zapisz bieżący pod nową nazwą"
#: kbibtex_part.cpp:430
msgid "Statistics..."
msgstr "Statystyki..."
#: kbibtex_part.cpp:431
msgid "Find Duplicates..."
msgstr "Znajdź duplikaty..."
#: kbibtex_part.cpp:432
msgid "Export..."
msgstr "Eksportuj..."
#: kbibtex_part.cpp:433
msgid "Export to a different file format"
msgstr "Eksportuj do innego formatu plików"
#: kbibtex_part.cpp:434
msgid "Merge..."
msgstr "Dołącz..."
#: kbibtex_part.cpp:435
msgid "Merge BibTeX entries from another file"
msgstr "Dołącz wpisy BibTeX z innego pliku"
#: kbibtex_part.cpp:438
msgid "Cut the selected BibTeX elements to the clipboard"
msgstr "Wytnij wybrane elementy BibTeX do schowka"
#: kbibtex_part.cpp:441
msgid "Copy the selected BibTeX elements to the clipboard"
msgstr "Kopiuj wybrane elementy BibTeX do schowka"
#: kbibtex_part.cpp:445
msgid "Copy &Reference"
msgstr "Kopiuj &cytowanie"
#: kbibtex_part.cpp:446
msgid "Copy a reference of the selected BibTeX elements to the clipboard"
msgstr "Kopiuj cytowania wybranych elementów BibTeX do schowka"
#: kbibtex_part.cpp:449
msgid "Paste BibTeX elements from the clipboard"
msgstr "Wklej elementy BibTeX ze schowka"
#: kbibtex_part.cpp:451
msgid "Select all BibTeX elements"
msgstr "Wybierz wszystkie elementy BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:452
msgid "Send Reference to &LyX"
msgstr "Wyślij cytowanie do &LyX"
#: kbibtex_part.cpp:453
msgid "Send a reference of the selected BibTeX elements to LyX"
msgstr "Wyślij cytowania wybranych elementów BibTeX do LyX"
#: kbibtex_part.cpp:456
msgid "Find text"
msgstr "Znajdź tekst"
#: kbibtex_part.cpp:458
msgid "Find next occurrence"
msgstr "Znajdź następne wystąpienie"
#: kbibtex_part.cpp:462
msgid "Search Online Databases"
msgstr "Szukaj w bazach danych online"
#: kbibtex_part.cpp:463
msgid "Search online databases to import bibliography data"
msgstr "Szukaj w sieciowych bazach danych aby zaimportować dane bibliograficzne"
#: kbibtex_part.cpp:465
msgid "Search Document Online"
msgstr "Szukaj dokumentów w internecie"
#: kbibtex_part.cpp:466
msgid "Search websites for the selected BibTeX element"
msgstr "Szukaj wybranego elementu BibTeX na stronach internetowych"
#: kbibtex_part.cpp:470
msgid "&Show Columns"
msgstr "&Pokaż kolumny"
#: kbibtex_part.cpp:471
msgid "Select columns to show in the main list"
msgstr "Wybierz kolumny do pokazania na głównej liście"
#: kbibtex_part.cpp:472
msgid "View Document"
msgstr "Pokaż dokument"
#: kbibtex_part.cpp:473
msgid "View the documents associated with this BibTeX entry"
msgstr "Pokaż dokumenty powiązane z tym wpisem BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:475
msgid "View Primary Document"
msgstr "Pokaż główny dokument"
#: kbibtex_part.cpp:477
msgid "View Primary Online Reference"
msgstr "Pokaż główną referencję online"
#: kbibtex_part.cpp:479
msgid "Assign Keywords"
msgstr "Przypisz słowa kluczowe"
#: kbibtex_part.cpp:480
msgid "Assign keywords to this entry"
msgstr "Przypisz słowa kluczowe do tego wpisu"
#: kbibtex_part.cpp:483
msgid "Set entry ids as specified in the id suggestion settings"
msgstr "Ustaw identyfikator wpisu wg sugestii podanych w ustawieniach"
#: kbibtex_part.cpp:487
msgid "Configure KBibTeX"
msgstr "Konfiguracja: KBibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:488
msgid "Configure Source View..."
msgstr "Konfiguracja widoku źródła..."
#: kbibtex_part.cpp:489
msgid "Configure the Source Editor"
msgstr "Konfiguracja edytora źródła"
#: kbibtex_part.cpp:491 settings.cpp:700
msgid "Article"
msgstr "Artykuł"
#: kbibtex_part.cpp:491
msgid "Add an article to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj artykuł do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:492 settings.cpp:702
msgid "Book"
msgstr "Książka"
#: kbibtex_part.cpp:492
msgid "Add a book to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj książkę do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:493 settings.cpp:704
msgid "Booklet"
msgstr "Broszura (publikacja bez wydawcy)"
#: kbibtex_part.cpp:493
msgid "Add a booklet to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj publikację bez wydawcy do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:494
msgid "Electronic (IEEE)"
msgstr "Standard IEEE"
#: kbibtex_part.cpp:494
msgid "Add an electronic reference (IEEE) to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj instrukcję elektroniczną (IEEE) do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:495 settings.cpp:710
msgid "InBook"
msgstr "Rozdział książki"
#: kbibtex_part.cpp:495
msgid "Add a part of a book to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj część książki (rozdział lub strony od-do) do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:496 settings.cpp:712
msgid "InCollection"
msgstr "Część publikacji z własnym tytułem"
#: kbibtex_part.cpp:496
msgid "Add a publication which is part of some collection to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj część publikacji (np. książki) z własnym tytułem do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:497 settings.cpp:714
msgid "InProceedings"
msgstr "Część materiałów konferencyjnych"
#: kbibtex_part.cpp:497
msgid "Add a publication which is part of some proceedings to the BibTeX file"
msgstr ""
"Dodaj publikację która jest częścią materiałów konferencyjnych do "
"pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:498 settings.cpp:716
msgid "Manual"
msgstr "Instrukcja obsługi"
#: kbibtex_part.cpp:498
msgid "Add a manual to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj instrukcję obsługi lub dokumentację techniczną pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:499 settings.cpp:718
msgid "MastersThesis"
msgstr "Praca magisterska"
#: kbibtex_part.cpp:499
msgid "Add a master or diploma thesis to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj pracę magisterską lub dyplomową do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:500
msgid "Add a not specified document or reference to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj nieokreślony dokument (nie pasujący do innych typów) do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:501 settings.cpp:722
msgid "PhDThesis"
msgstr "Praca doktorska"
#: kbibtex_part.cpp:501
msgid "Add a PhD thesis to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj rozprawę doktorską do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:502 settings.cpp:724
msgid "Proceedings"
msgstr "Materiały konferencyjne"
#: kbibtex_part.cpp:502
msgid "Add some proceedings to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj materiały konferencyjne do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:503 settings.cpp:726
msgid "TechReport"
msgstr "Raport techniczny"
#: kbibtex_part.cpp:503
msgid "Add a technical report to the BibTeX file"
msgstr ""
"Dodaj raport techniczny (raport uczelni lub innej instytucji, zwykle "
"wchodzący w skład numerowanej serii) do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:504 settings.cpp:728
msgid "Unpublished"
msgstr "Niepublikowane"
#: kbibtex_part.cpp:504
msgid "Add an unpublished document to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj niepublikowany dokument do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:505
msgid "Add a preamble to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj nagłówek do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:506
msgid "Add a comment to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj komentarz do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:507
msgid "Add a macro to the BibTeX file"
msgstr "Dodaj makro do pliku BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:510
msgid "Edit the selected BibTeX element"
msgstr "Edytuj wybrany element BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:513
msgid "Delete the selected BibTeX elements"
msgstr "Usuń wybrany element BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:516
msgid "Show &Comments"
msgstr "Pokaż &komentarze"
#: kbibtex_part.cpp:517
msgid "Show the comments of a BibTeX document"
msgstr "Pokaż komentarze dokumentu BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:518
msgid "Show &Macros"
msgstr "Pokaż &makra"
#: kbibtex_part.cpp:519
msgid "Show the macros of a BibTeX document"
msgstr "Pokaż makra dokumentu BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:521
msgid "Accept input from other programs"
msgstr "Akceptuj wejście z innych programów"
#: kbibtex_part.cpp:537 rc.cpp:9 rc.cpp:18 rc.cpp:21 rc.cpp:39 rc.cpp:48
#: rc.cpp:51
msgid "&New"
msgstr "&Nowy"
#: kbibtex_part.cpp:538
msgid "Add a new element to this BibTeX document"
msgstr "Dodaj nowy element do tego dokumentu BibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:622
msgid ""
"Some other KBibTeX instance is using the pipe.\n"
"If this assumption is wrong, please delete '%1'."
msgstr ""
"Inna instancja KBibTeX używa potoku.\n"
"Jeśli uważasz, że to przypuszczenie jest błędne, usuń proszę \"%1\"."
#: kbibtex_part.cpp:622
msgid "Pipe already in use"
msgstr "Potok już jest w użyciu"
#: kbibtex_part.cpp:651
msgid "Could not create pipe at '%1'."
msgstr "Nie można utworzyć potoku w \"%1\"."
#: kbibtex_part.cpp:651
msgid "Error creating pipe"
msgstr "Błąd podczas tworzenia potoku"
#: kbibtex_part.cpp:695
msgid ""
"The KBibTeX part has problems to initialize itself. Only limited "
"functionality will be available."
msgstr ""
"Moduł KBibTeX ma problemy z zainicjowaniem. Dostępna będzie tylko "
"ograniczona funkcjonalność."
#: kbibtex_part.cpp:695
msgid "KBibTeX Part"
msgstr "Moduł KBibTeX"
#: kbibtex_part.cpp:742
msgid "KBibTeXPart"
msgstr "KBibTeXPart"
#: kbibtexshell.cpp:76
msgid "Could not find our part!"
msgstr "Nie można znaleźć modułu KBibTeX!"
#: kbibtexshell.cpp:145
msgid ""
"Click to open a file\n"
"Click and hold to open a recent file"
msgstr ""
"Kliknij aby otworzyć plik\n"
"Kliknij i przytrzymaj aby otworzyć ostatnio używany plik"
#: kbibtexshell.cpp:182
msgid "Create a new window for a new BibTeX file"
msgstr "Utwórz nowe okno dla nowego pliku BibTeX"
#: kbibtexshell.cpp:184
msgid "Open an existing BibTeX file"
msgstr "Otwórz istniejący plik BibTeX"
#: kbibtexshell.cpp:187
msgid ""
"This lists files which you have opened recently, and allows you to easily "
"open them again."
msgstr ""
"Pokazuje listę plików które były ostatnio otwierane i umożliwia szybkie "
"ponowne ich otwarcie."
#: kbibtexshell.cpp:191
msgid "Close this KBibTeX window"
msgstr "Zamknij to okno KBibTeX"
#: kbibtexshell.cpp:196
msgid "Show or hide the window's status bar"
msgstr "Pokaż lub ukryj pasek statusu okna"
#: kbibtexshell.cpp:198
msgid "Configure key bindings for KBibTeX"
msgstr "Konfiguruj skróty klawiszowe dla KBibTeX"
#: kbibtexshell.cpp:199
msgid "Configure the tool bar for KBibTeX"
msgstr "Konfiguruj pasek narzędzi KBibTeX"
#: kbibtexshell.cpp:350 main.cpp:95
msgid "Could not open file '%1'."
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%1\"."
#: macrowidget.cpp:39
msgid "Edit BibTeX Macro"
msgstr "Edytuj makro BibTeX"
#: macrowidget.cpp:84
msgid "Macro &id:"
msgstr "&ID makra:"
#: macrowidget.cpp:91
msgid "Macro &value:"
msgstr "&Wartość makra:"
#: main.cpp:40
msgid "A BibTeX editor for TDE"
msgstr "Edytor BibTeX dla środowiska TDE"
#: main.cpp:46
msgid "Document to open."
msgstr "Dokument do otwarcia."
#: main.cpp:111
msgid "KBibTeX"
msgstr "KBibTeX"
#: main.cpp:114
msgid "NAME OF TRANSLATORS"
msgstr "Michał Smoczyk"
#: main.cpp:114
msgid "EMAIL OF TRANSLATORS"
msgstr "msmoczyk@wp.pl"
#: mergeelements.cpp:112
msgid "Preamble text"
msgstr "Tekst nagłówka"
#: mergeelements.cpp:124
msgid "Next"
msgstr "Następny"
#: mergeelements.cpp:124
msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"
#: mergeelements.cpp:143
msgid ""
"Select elements to merge. At least two elements must be checked to perform a "
"merge operation. Checked entries will be replaced by the merged element, "
"unchecked elements will be kept."
msgstr ""
"Wybierz elementy do dołączenia. Aby wykonać operację dołączenia, "
"należy zaznaczyć co najmniej dwa elementy. Zaznaczone wpisy będą "
"zastąpione dołączanymi elementami, niezaznaczone wpisy zostaną zachowane."
#: mergeelements.cpp:147
msgid "Entry/Macro Id"
msgstr "Identyfikator wpisu/makra"
#: mergeelements.cpp:159
msgid ""
"Choose from this list which alternatives you want to keep in the merged "
"element."
msgstr ""
"Wybierz z tej listy wpisy alternatywne, które chcesz zachować w łączonym "
"elemencie."
#: mergeelements.cpp:163
msgid "Field/Key"
msgstr "Pole/Klucz"
#: mergeelements.cpp:492
msgid "No duplicates found."
msgstr "Nie znaleziono duplikatów."
#: mergeelements.cpp:557
msgid "Id"
msgstr "Identyfikator"
#: preamblewidget.cpp:33
msgid "Edit BibTeX Preamble"
msgstr "Edytuj nagłówek BibTeX"
#: preamblewidget.cpp:76
msgid "&Preamble:"
msgstr "&Nagłówek:"
#: rc.cpp:6 rc.cpp:36
msgid "E&lement"
msgstr "E&lement"
#: rc.cpp:15 rc.cpp:27 rc.cpp:45 rc.cpp:57
msgid "Se&ttings"
msgstr "&Ustawienia"
#: searchbar.cpp:92
msgid "Add a new BibTeX entry, comment or macro to this file"
msgstr "Dodaj nowy wpis BibTeX, komentarz lub makro do tego pliku"
#: searchbar.cpp:97
msgid "Add a new BibTeX entry from an online database"
msgstr "Dodaj nowy wpis BibTeX z sieciowej bazy danych"
#: searchbar.cpp:105
msgid "Erase current search pattern"
msgstr "Wyczyść bieżące kryteria wyszukiwania"
#: searchbar.cpp:108
msgid "&Search:"
msgstr "&Szukaj:"
#: searchbar.cpp:121
msgid "Exact"
msgstr "Dokładnie"
#: searchbar.cpp:122
msgid "Every word"
msgstr "Każde słowo"
#: searchbar.cpp:123
msgid "Any word"
msgstr "Dowolne słowo"
#: searchbar.cpp:126
msgid "Restrict to:"
msgstr "Ogranicz do:"
#: searchbar.cpp:133
msgid "All fields"
msgstr "Wszystkie pola"
#: settings.cpp:57
msgid "Could not determine filename for XSLT file"
msgstr "Nie można określić nazwy dla pliku XSLT"
#: settings.cpp:57
msgid "Initialization failed"
msgstr "Inicjalizacja nie powiodła się"
#: settings.cpp:639
msgid "Crossref"
msgstr "Skorelowany wpis"
#: settings.cpp:691 settings.cpp:730
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: settings.cpp:706
msgid "Collection"
msgstr "Część publikacji z własnym tytułem"
#: settings.cpp:708
msgid "Electronic"
msgstr "Standard IEEE"
#: settingsdlg.cpp:42
msgid "&Editing"
msgstr "&Edycja"
#: settingsdlg.cpp:48
msgid "&File Open&&Save"
msgstr "Zapis i otwieranie &plików"
#: settingsdlg.cpp:54
msgid "&Search URLs"
msgstr "&Wyszukiwanie adresów URL"
#: settingsdlg.cpp:60
msgid "Global &Keywords"
msgstr "Globalne słowa &kluczowe"
#: settingsdlg.cpp:66 settingsidsuggestions.cpp:337
msgid "Id Suggestions"
msgstr "Sugestie ID"
#: settingsdlg.cpp:72
msgid "User Defined Fields"
msgstr "Pola zdefiniowane przez użytkownika"
#: settingsdlg.cpp:79 webqueryz3950.cpp:188 webqueryz3950.cpp:193
msgid "Z39.50"
msgstr "Z39.50"
#: settingsediting.cpp:56
msgid "Path to add:"
msgstr "Ścieżka do dodania:"
#: settingsediting.cpp:63
msgid "Select a path to add"
msgstr "Wybierz ścieżkę do dodania"
#: settingsediting.cpp:67
msgid "Add chosen path to list"
msgstr "Dodaj wybraną ścieżkę do listy"
#: settingsediting.cpp:70
msgid "List of paths:"
msgstr "Lista ścieżek:"
#: settingsediting.cpp:73
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"
#: settingsediting.cpp:82
msgid "Remove selected path from list"
msgstr "Usuń wybraną ścieżkę z listy"
#: settingsediting.cpp:99
msgid "Edit Document Search Paths"
msgstr "Edytuj ścieżki wyszukiwania dokumentów"
#: settingsediting.cpp:140
msgid "Folder '%1' does not exist or is not readable."
msgstr "Katalog \"%1\" nie istnieje lub nie może zostać odczytany."
#: settingsediting.cpp:160
msgid "Main List"
msgstr "Główna lista"
#: settingsediting.cpp:162
msgid "&Sorting:"
msgstr "&Sortowanie:"
#: settingsediting.cpp:174
msgid "So&rting order:"
msgstr "Po&rządek sortowania:"
#: settingsediting.cpp:176
msgid "Ascending"
msgstr "Rosnąco"
#: settingsediting.cpp:177
msgid "Descending"
msgstr "Malejąco"
#: settingsediting.cpp:180
msgid "&Double click action:"
msgstr "Działanie &podwójnego kliknięcia:"
#: settingsediting.cpp:182
msgid "Edit element"
msgstr "Edycja elementu"
#: settingsediting.cpp:183
msgid "Open document"
msgstr "Otwarcie pliku"
#: settingsediting.cpp:186
msgid "On dragging with mouse:"
msgstr "Przy przeciąganiu myszą:"
#: settingsediting.cpp:188
msgid "Copy reference (\\cite{...})"
msgstr "Skopiuj odwołanie (\\cite{...})"
#: settingsediting.cpp:189
msgid "Copy BibTeX text (@article{...})"
msgstr "Skopiuj wpis BibTeX (@article{...})"
#: settingsediting.cpp:192
msgid "Entry Editing"
msgstr "Edycja wpisów"
#: settingsediting.cpp:196
msgid "Search Bar"
msgstr "Pasek wyszukiwania"
#: settingsediting.cpp:198
msgid "Reset field filter when changing filter text"
msgstr "Wyczyść filtr pól przy zmianie tekstu filtru"
#: settingsediting.cpp:200
msgid "Presentation"
msgstr "Wygląd"
#: settingsediting.cpp:202
msgid "Use special &font"
msgstr "Użyj specjalnej &czcionki"
#: settingsediting.cpp:204
msgid "Author and editor names:"
msgstr "Nazwiska autorów i edytorów:"
#: settingsediting.cpp:207
msgid "John Doe"
msgstr "Jan Kowalski"
#: settingsediting.cpp:208
msgid "Doe, John"
msgstr "Kowalski, Jan"
#: settingsediting.cpp:209
msgid "Show names as 'John Doe' instead of 'Doe, John'"
msgstr "Pokaż nazwiska jako \"Jan Kowalski\" zamiast jako \"Kowalski, Jan\""
#: settingsediting.cpp:210
msgid ""
"Show names as 'John Doe' instead of 'Doe, John'.\n"
"\n"
"Takes only effect after the next start of KBibTeX."
msgstr ""
"Pokaż nazwiska jako \"Jan Kowalski\" zamiast jako \"Kowalski, Jan\".\n"
"\n"
"Zmiany zostaną zastosowane przy następnym uruchomieniu KBibTeX."
#: settingsediting.cpp:212
msgid "Document Search Paths"
msgstr "Ścieżki wyszukiwania dokumentów"
#: settingsediting.cpp:214
msgid "Edit Search Paths"
msgstr "Edytuj ścieżki wyszukiwania"
#: settingsediting.cpp:218
msgid "Sensitivity:"
msgstr "Czułość:"
#: settingsediting.cpp:221
msgid "Low"
msgstr "Niska"
#: settingsediting.cpp:228
msgid "High"
msgstr "Wysoka"
#: settingsfileio.cpp:53
msgid "English|German|French|Spanish|Swedish"
msgstr "Angielski|Niemiecki|Francuski|Hiszpański|Szwedzki"
#: settingsfileio.cpp:58
msgid ""
"plain|achemso (American Chemical Society)|alpha|unsrt|abbrv|acm (Association "
"of Computing Machinery)|apacite|apalike|authordate|ieeetr|natbib|siam"
msgstr ""
"plain|achemso (American Chemical Society)|alpha|unsrt|abbrv|acm (Association "
"of Computing Machinery)|apacite|apalike|authordate|ieeetr|natbib|siam"
#: settingsfileio.cpp:177
msgid "XSLT Stylesheet"
msgstr "Arkusz stylów XSLT"
#: settingsfileio.cpp:201
msgid "No exporter available"
msgstr "Brak dostępnego ekspotera"
#: settingsfileio.cpp:223
msgid "Path to the jar files for bib2db5"
msgstr "Ścieżka do plików jar dla bib2db5"
#: settingsfileio.cpp:236
msgid ""
"To export DocBook5 bibliographies, the path to the jar file for bib2db5 has "
"to be set first."
msgstr ""
"Aby można było eksportować bibliografie DocBook5, najpierw musi być "
"ustawiona ścieżka do pliku jar dla programu bib2db5."
#: settingsfileio.cpp:236
msgid "Invalid path for bib2db5"
msgstr "Nieprawidłowa ścieżka do bib2db5"
#: settingsfileio.cpp:244
msgid "BibTeX Import and Export"
msgstr "Import i eksport BibTeX"
#: settingsfileio.cpp:246
msgid "&Encoding:"
msgstr "&Kodowanie:"
#: settingsfileio.cpp:249
msgid "Text &delimiters:"
msgstr "&Separatory tekstu:"
#: settingsfileio.cpp:252
msgid "Keyword casing:"
msgstr "Wielkość liter słów kluczowych:"
#: settingsfileio.cpp:255
msgid "Protect title's casing:"
msgstr "Ochrona wielkości liter tytułów:"
#: settingsfileio.cpp:256
msgid "Put curly brackets around"
msgstr "Obejmij nawiasami klamrowymi"
#: settingsfileio.cpp:257
msgid "Put curly brackets around title and other selected fields."
msgstr "Obejmij tytuły i inne wybrane pola nawiasami klamrowymi."
#: settingsfileio.cpp:258
msgid ""
"Put curly brackets around title and other selected fields to protect them "
"from case changes in certain BibTeX styles."
msgstr ""
"Obejmij tytuły i inne wybrane pola nawiasami klamrowymi aby chronić je "
"przed zmianami wielkości liter w niektórych stylach BibTeX."
#: settingsfileio.cpp:260
msgid "PDF, PostScript and Rich Text Format Export"
msgstr "Eksport PDF, PostScript i RTF"
#: settingsfileio.cpp:262
msgid ""
"Select the layout of the resulting PDF, PostScript or Rich Text Format "
"document when exporting a BibTeX file."
msgstr ""
"Wybierz układ wynikowego dokumentu PDF, PostScript lub Rich Text Format "
"podczas eksportu pliku BibTeX."
#: settingsfileio.cpp:263
msgid "&Language:"
msgstr "&Język:"
#: settingsfileio.cpp:266
msgid "&Biblography style:"
msgstr "Styl &bibliografii:"
#: settingsfileio.cpp:270
msgid "PDF Export"
msgstr "Eksport PDF"
#: settingsfileio.cpp:272
msgid "Embed local files into PDF if possible"
msgstr "Osadź lokalne pliki w PDF jeśli to możliwe"
#: settingsfileio.cpp:273
msgid ""
"<qt>If checked, KBibTeX tries to embed all referenced files for the BibTeX "
"entries into the exported PDF file.<br/>This requires that you have "
"installed <tt>embedfile.sty</tt>.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Jeśli zaznaczone, KBibTeX spróbuje osadzić wszystkie pliki "
"skorelowane z wpisami BibTeX w eksportowanym pliku PDF.<br/>Wymaga "
"zainstalowanego pliku <tt>embedfile.sty</tt>.</qt>"
#: settingsfileio.cpp:275
msgid "XML Export"
msgstr "Eksport XML"
#: settingsfileio.cpp:278
msgid "Path to the jar files for bib2db5:"
msgstr "Ścieżka do plików jar dla bib2db5:"
#: settingsfileio.cpp:293
msgid "Export Systems"
msgstr "Systemy eksportu"
#: settingsfileio.cpp:295
msgid "HTML:"
msgstr "HTML:"
#: settingsfileio.cpp:299
msgid "BibUtils"
msgstr "BibUtils"
#: settingsfileio.cpp:301
msgid "Always use BibUtils"
msgstr "Zawsze używaj BibUtils"
#: settingsfileio.cpp:302
msgid "If possible, use BibUtils to import and export alien bibliography."
msgstr ""
"Użyj BibUtils do importu i eksportu obcych formatów bibliografii jeśli to "
"możliwe."
#: settingsfileio.cpp:303
msgid ""
"If possible, use BibUtils to import and export alien bibliography such as "
"RIS.\n"
"If unchecked, prefer internal import and export library."
msgstr ""
"Jeśli to możliwe, używa BibUtils do importu i eksportu obcych formatów "
"bibliografii, takich jak np. RIS.\n"
"Jeśli niezaznaczone, preferowana jest wewnętrzna biblioteka importu i "
"eksportu."
#: settingsfileio.cpp:307
msgid "Backups"
msgstr "Kopie zapasowe"
#: settingsfileio.cpp:309
msgid "Number of Backups:"
msgstr "Liczba kopii zapasowych:"
#: settingsidsuggestions.cpp:90
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Example: %1"
msgstr ""
"\n"
"Przykład: %1"
#: settingsidsuggestions.cpp:345
msgid ""
"_: id suggestion\n"
"New"
msgstr "Nowa"
#: settingsidsuggestions.cpp:349
msgid ""
"_: id suggestion\n"
"Edit"
msgstr "Edytuj"
#: settingsidsuggestions.cpp:353
msgid ""
"_: id suggestion\n"
"Delete"
msgstr "Usuń"
#: settingsidsuggestions.cpp:357
msgid ""
"_: id suggestion\n"
"Up"
msgstr "Do góry"
#: settingsidsuggestions.cpp:361
msgid ""
"_: id suggestion\n"
"Down"
msgstr "W dół"
#: settingsidsuggestions.cpp:365
msgid "Toogle default"
msgstr "Ustaw jako domyślną"
#: settingsidsuggestions.cpp:370
msgid "Use default id suggestion when editing new entries"
msgstr "Użyj domyślnej sugestii identyfikatora w trakcie edytowania nowych wpisów"
#: settingsidsuggestions.cpp:373
msgid "Small Words:"
msgstr "Krótkie słowa:"
#: settingsidsuggestions.cpp:386
msgid "Small Words"
msgstr "Krótkie słowa"
#: settingskeyword.cpp:83
msgid "New Keyword"
msgstr "Nowe słowo kluczowe"
#: settingskeyword.cpp:131
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"_n: 1 keyword has been imported.\n"
"%n keywords have been imported."
msgstr "Zaimportowano %n słowa kluczowe."
#: settingskeyword.cpp:131
msgid "Keywords imported"
msgstr "Zaimportowano słowa kluczowe"
#: settingskeyword.cpp:172
msgid ""
"_: keyword\n"
"Delete"
msgstr "Usuń"
#: settingskeyword.cpp:176
msgid ""
"_: keyword\n"
"Import"
msgstr "Importuj"
#: settingssearchurl.cpp:108
msgid ""
"The list of URLs will be checked and known entries will be replaced by the "
"program standards. Search entries you have defined by yourself will be kept "
"most likely."
msgstr ""
"Lista adresów URL zostanie sprawdzona i rozpoznane wpisy zostaną "
"zastąpione przez domyślne ustawienia programu. Adresy wyszukiwania, które "
"zostały zdefiniowane przez użytkownika zostaną najprawdopodobniej "
"zachowane."
#: settingssearchurl.cpp:108
msgid "Reset list of URLs"
msgstr "Resetuj listę adresów URL"
#: settingssearchurl.cpp:108 settingsz3950.cpp:297
msgid "Reset"
msgstr "Resetuj"
#: settingssearchurl.cpp:133
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: settingssearchurl.cpp:140
msgid ""
"_: search url\n"
"New"
msgstr "Nowy"
#: settingssearchurl.cpp:144
msgid ""
"_: search url\n"
"Edit"
msgstr "Edytuj"
#: settingssearchurl.cpp:148
msgid ""
"_: search url\n"
"Delete"
msgstr "Usuń"
#: settingssearchurl.cpp:152
msgid ""
"_: search url\n"
"Reset"
msgstr "Resetuj"
#: settingssearchurl.cpp:170
msgid "New URL"
msgstr "Nowy URL"
#: settingssearchurl.cpp:170
msgid "Edit URL"
msgstr "Edytuj URL"
#: settingssearchurl.cpp:173
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: settingssearchurl.cpp:178
msgid "URL:"
msgstr "URL:"
#: settingssearchurl.cpp:184
msgid "Within the URL, '%1' will be replaced by the search term."
msgstr "W adresie URL, \"%1\" zostanie zastąpione przez szukane wyrażenie."
#: settingssearchurl.cpp:185
msgid "Include Author:"
msgstr "Dołącz autora:"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:62 settingsuserdefinedinput.cpp:74
#: settingsuserdefinedinput.cpp:229 settingsuserdefinedinput.cpp:238
#: settingsuserdefinedinput.cpp:251 settingsuserdefinedinput.cpp:257
msgid "Single line"
msgstr "Jedna linia"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:74 settingsuserdefinedinput.cpp:230
#: settingsuserdefinedinput.cpp:251 settingsuserdefinedinput.cpp:257
msgid "Multiple lines"
msgstr "Wiele linii"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:168
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:170
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:180
msgid ""
"_: user-defined input\n"
"New"
msgstr "Nowy"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:183
msgid ""
"_: user-defined input\n"
"Edit"
msgstr "Edytuj"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:186
msgid ""
"_: user-defined input\n"
"Delete"
msgstr "Usuń"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:189
msgid ""
"_: user-defined input\n"
"Up"
msgstr "W górę"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:193
msgid ""
"_: user-defined input\n"
"Down"
msgstr "W dół"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:210
msgid "New Field"
msgstr "Nowe pole"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:210
msgid "Edit Field"
msgstr "Edytuj pole"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:213 settingsz3950.cpp:71
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:218
msgid "Label:"
msgstr "Etykieta:"
#: settingsuserdefinedinput.cpp:224
msgid "Input Type:"
msgstr "Typ wejściowy:"
#: settingsz3950.cpp:77
msgid "Database:"
msgstr "Baza danych:"
#: settingsz3950.cpp:83
msgid "Host:"
msgstr "Komputer:"
#: settingsz3950.cpp:89
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
#: settingsz3950.cpp:98
msgid "User:"
msgstr "Użytkownik:"
#: settingsz3950.cpp:104
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#: settingsz3950.cpp:110
msgid "Syntax:"
msgstr "Składnia:"
#: settingsz3950.cpp:122
msgid "Locale:"
msgstr "Lokalizacja:"
#: settingsz3950.cpp:149
msgid "Edit Z39.50 Server"
msgstr "Edytuj serwer Z39.50"
#: settingsz3950.cpp:297
msgid "All Z39.50 server configurations will be reset to defaults."
msgstr ""
"Wszystkie ustawienia serwera Z39.50 będą przywrócone do wartości "
"domyślnych."
#: settingsz3950.cpp:297
msgid "Reset to Default"
msgstr "Przywróć wartości domyślne"
#: settingsz3950.cpp:324
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Name"
msgstr "Nazwa"
#: settingsz3950.cpp:325
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Database"
msgstr "Baza danych"
#: settingsz3950.cpp:334
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"New"
msgstr "Nowy"
#: settingsz3950.cpp:338
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Edit"
msgstr "Edytuj"
#: settingsz3950.cpp:342
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Delete"
msgstr "Usuń"
#: settingsz3950.cpp:346
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Up"
msgstr "W górę"
#: settingsz3950.cpp:350
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Down"
msgstr "W dół"
#: settingsz3950.cpp:355
msgid ""
"_: z3950 server\n"
"Reset"
msgstr "Resetuj"
#: sidebar.cpp:113
msgid "Toggle between showing all fields or only important fields"
msgstr "Przełącz między pokazywaniem wszystkich pól lub tylko ważnych pól"
#: sidebar.cpp:117
msgid "Filter this sidebar for a given field"
msgstr "Filtruj ten pasek boczny dla podanego pola"
#: sidebar.cpp:124
msgid ""
"Toggle between selecting only one item or multiple items (AND-connected in "
"search)"
msgstr ""
"Przełącz między wybieraniem tylko jednego elementu lub wielu elementów "
"(połączonych logicznym operatorem \"i\" w wyszukiwaniu)"
#: sidebar.cpp:127
msgid "#"
msgstr "Nr"
#: sidebar.cpp:128
msgid "Items"
msgstr "Elementy"
#: sidebar.cpp:135
msgid "Rename all occurrences"
msgstr "Zmień nazwę wszystkich wystąpień"
#: valuewidget.cpp:39
msgid "Edit field '%1'"
msgstr "Edytuj pole \"%1\""
#: valuewidget.cpp:137
#, c-format
msgid ""
"_: May only contain ASCII characters, in case of doubt keep English form\n"
"NewValue%1"
msgstr ""
#: valuewidget.cpp:205
#, fuzzy
msgid "Checked entries are string keys, unchecked entries are quoted text."
msgstr "Zaznaczone wpisy to klucze tekstowe, niezaznaczone wpisy to cytowany tekst."
#: valuewidget.cpp:232
msgid "Toggle"
msgstr "Przełącz"
#: webquery.cpp:94 webquerycsb.cpp:83 webquerydblp.cpp:68
#: webquerymathscinet.cpp:61 webqueryspireshep.cpp:99
msgid "Search &term:"
msgstr "Szukane &wyrażenie:"
#: webquery.cpp:105 webquerycsb.cpp:103 webquerydblp.cpp:79
#: webquerysciencedirect.cpp:165 webqueryz3950.cpp:102
msgid "&Number of results:"
msgstr "&Liczba wyników:"
#: webquery.cpp:153
msgid "Searching"
msgstr "Wyszukiwanie"
#: webquery.cpp:153
#, c-format
msgid "Searching %1"
msgstr "Wyszukiwanie %1"
#: webquery.cpp:315
msgid "&Import"
msgstr "&Importuj"
#: webquery.cpp:315
msgid "Import selected items"
msgstr "Importuj wybrane elementy"
#: webquery.cpp:363
#, c-format
msgid "Search %1"
msgstr "Szukaj %1"
#: webquery.cpp:402
msgid "You do not have the necessary permissions to query data from this service."
msgstr ""
"Nie posiadasz wystarczających uprawnień aby przeszukiwać dane z tego "
"źródła."
#: webquery.cpp:431
msgid "&Engine:"
msgstr "&Silnik:"
#: webquery.cpp:442
msgid "&Search"
msgstr "&Szukaj"
#: webquery.cpp:468
msgid "Import all hits"
msgstr "Importuj wszystkie wyniki"
#: webqueryamatex.cpp:55
msgid "Amatex"
msgstr "Amatex"
#: webqueryamatex.cpp:60
msgid "About Amatex"
msgstr "Informacje o Amatex"
#: webqueryamatex.cpp:111 webquerybibsonomy.cpp:116 webquerycitebase.cpp:118
#: webquerycsb.cpp:280 webquerydblp.cpp:204 webqueryieeexplore.cpp:156
#: webquerymathscinet.cpp:176 webquerypubmed.cpp:159 webquerypubmed.cpp:171
#: webqueryspireshep.cpp:206 webqueryzmath.cpp:113
msgid "Querying database '%1' failed."
msgstr "Przeszukiwanie bazy danych \"%\" nie powiodło się."
#: webqueryarxiv.cpp:78
msgid "arXiv"
msgstr "arXiv"
#: webqueryarxiv.cpp:83
msgid "arXiv is an archive for preprints"
msgstr "arXiv jest archiwum publikacji elektronicznych"
#: webquerybibsonomy.cpp:63
msgid "BibSonomy"
msgstr "BibSonomy"
#: webquerybibsonomy.cpp:68
msgid "BibSonomy bookmark sharing system"
msgstr "BibSonomy - system wpółdzielenia zakładek i danych bibliograficznych"
#: webquerycitebase.cpp:62
msgid "Citebase"
msgstr "Citebase"
#: webquerycitebase.cpp:67
msgid "Citebase citation index"
msgstr "Citebase Search to system indeksowania cytowań"
#: webqueryciteseerx.cpp:83
msgid "CiteSeerX"
msgstr "CiteSeerX"
#: webqueryciteseerx.cpp:92
msgid "About CiteSeerX"
msgstr "Informacje o CiteSeerX"
#: webquerycsb.cpp:90
msgid ""
"_: Here, \"Field\" refers to a parameter for the CSB search (author, title, "
"any)\n"
"&Field:"
msgstr "&Pole:"
#: webquerycsb.cpp:111
msgid "&Year:"
msgstr "&Rok:"
#: webquerycsb.cpp:125
msgid "Sort &by:"
msgstr "Sortuj &po:"
#: webquerycsb.cpp:134
msgid "Online papers only"
msgstr "Tylko dokumenty online"
#: webquerycsb.cpp:137 webqueryz3950.cpp:59
msgid "any"
msgstr "dowolny"
#: webquerycsb.cpp:138 webqueryspireshep.cpp:86 webqueryz3950.cpp:59
msgid "author"
msgstr "autor"
#: webquerycsb.cpp:139 webqueryspireshep.cpp:87 webqueryz3950.cpp:59
msgid "title"
msgstr "tytuł"
#: webquerycsb.cpp:140
msgid "exact"
msgstr "dokładnie"
#: webquerycsb.cpp:141
msgid "until"
msgstr "dopóki"
#: webquerycsb.cpp:142
msgid "from"
msgstr "z"
#: webquerycsb.cpp:144
msgid "none"
msgstr "brak"
#: webquerycsb.cpp:145
msgid "score"
msgstr "wynik"
#: webquerycsb.cpp:146
msgid "year"
msgstr "rok"
#: webquerycsb.cpp:171
msgid "Computer Science Bibliographies"
msgstr "Computer Science Bibliographies"
#: webquerycsb.cpp:176
msgid "Copyright for the Bibliography Collection"
msgstr "Prawa autorskie dla Bibliography Collection"
#: webquerydblp.cpp:89
msgid "Do not merge corresponding entries"
msgstr "Nie łącz powiązanych wpisów"
#: webquerydblp.cpp:110
msgid "DBLP"
msgstr "DBLP"
#: webquerydblp.cpp:115
msgid "DBLP - Copyright"
msgstr "DBLP -Prawa autorskie"
#: webquerygooglescholar.cpp:69
msgid "Google Scholar"
msgstr "Google Scholar"
#: webquerygooglescholar.cpp:74
msgid "About Google Scholar"
msgstr "Informacje o Google Scholar"
#: webqueryieeexplore.cpp:67
msgid "IEEExplore"
msgstr "IEEExplore"
#: webqueryieeexplore.cpp:72
msgid "What is IEEE Xplore?"
msgstr "Co to jest IEEE Xplore?"
#: webqueryieeexplore.cpp:109
msgid "You have entered an invalid search."
msgstr "Wyszukiwanie jest nieprawidłowe."
#: webqueryieeexplore.cpp:109
msgid "Search Error"
msgstr "Błąd wyszukiwania"
#: webquerymathscinet.cpp:81
msgid ""
"<qt>Use the same synatx as for <a "
"href=\"http://www.math.tamu.edu/~comech/tools/bibget/\">BIBGET</a>. For "
"spaces within a search element, use \"<tt>+</tt>\".<br/>Example: "
"<tt>a=gilkey t=invariance book 1984</tt></qt>"
msgstr ""
"<qt>Użyj takiej samej składni jak w <a "
"href=\"http://www.math.tamu.edu/~comech/tools/bibget/\">BIBGET</a>. Dla "
"spacji wewnątrz szukanego elementu użyj \"<tt>+</tt>\".<br/>Przykład: "
"<tt>a=gilkey t=invariance book 1984</tt></qt>"
#: webquerymathscinet.cpp:102
msgid "MathSciNet"
msgstr "MathSciNet"
#: webquerymathscinet.cpp:107
msgid "American Mathematical Society"
msgstr "American Mathematical Society"
#: webquerypubmed.cpp:67
msgid "NCBI (PubMed)"
msgstr "NCBI (PubMed)"
#: webquerypubmed.cpp:72
msgid "NCBI's Disclaimer and Copyright"
msgstr "NCBI - prawa autorskie i zastrzeżenia"
#: webquerysciencedirect.cpp:84
msgid "Title, abstract, keywords:"
msgstr "Tytuł, abstrakt, słowa kluczowe:"
#: webquerysciencedirect.cpp:103
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: webquerysciencedirect.cpp:120
msgid "Journal/book title:"
msgstr "Tytuł czasopisma/książki:"
#: webquerysciencedirect.cpp:135
msgid "Volume:"
msgstr "Tom:"
#: webquerysciencedirect.cpp:145
msgid "Issue:"
msgstr "Wydanie:"
#: webquerysciencedirect.cpp:155
msgid "Page:"
msgstr "Strona:"
#: webquerysciencedirect.cpp:196
msgid "ScienceDirect"
msgstr "ScienceDirect"
#: webquerysciencedirect.cpp:201
msgid "About ScienceDirect"
msgstr "Informacje o ScienceDirect"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "DESY (Germany)"
msgstr "DESY (Niemcy)"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "FNAL (U.S.A.)"
msgstr "FNAL (U.S.A.)"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "IHEP (Russia)"
msgstr "IHEP (Rosja)"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "Durham U (U.K.)"
msgstr "Durham U (Wielka Brytania)"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "SLAC (U.S.A.)"
msgstr "SLAC (U.S.A.)"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "YITP (Japan)"
msgstr "YITP (Japonia)"
#: webqueryspireshep.cpp:42
msgid "LIPI (Indonesia)"
msgstr "LIPI (Indonezja)"
#: webqueryspireshep.cpp:78
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: webqueryspireshep.cpp:85
msgid "raw query"
msgstr "surowe zapytanie"
#: webqueryspireshep.cpp:88
msgid "journal"
msgstr "czasopismo"
#: webqueryspireshep.cpp:89
msgid "EPrint number"
msgstr "numer EPrint"
#: webqueryspireshep.cpp:90
msgid "report number"
msgstr "numer raportu"
#: webqueryspireshep.cpp:91
msgid "keywords"
msgstr "słowa kluczowe"
#: webqueryspireshep.cpp:109
msgid "Include abstracts from arxiv.org if available"
msgstr "Załącz abstrakty z arXiv.org jeśli są dostępne"
#: webqueryspireshep.cpp:130
msgid "SPIRES-HEP"
msgstr "SPIRES-HEP"
#: webqueryspireshep.cpp:135
msgid "SPIRES-HEP Search"
msgstr "Wyszukiwanie w SPIRES-HEP"
#: webqueryz3950.cpp:59
msgid "publisher"
msgstr "wydawca"
#: webqueryz3950.cpp:94
msgid "Server:"
msgstr "Serwer:"
#: webqueryz3950.cpp:116
msgid "Search term 1:"
msgstr "Szukane wyrażenie 1:"
#: webqueryz3950.cpp:126 webqueryz3950.cpp:147
msgid "Search in:"
msgstr "Wyszukiwanie w:"
#: webqueryz3950.cpp:138
msgid "Search term 2:"
msgstr "Szukane wyrażenie 2:"
#: webqueryz3950.cpp:163
msgid "and"
msgstr "i"
#: webqueryz3950.cpp:164
msgid "or"
msgstr "lub"
#: webqueryz3950.cpp:330
#, c-format
msgid ""
"The server returned the following message:\n"
"\n"
"%1"
msgstr ""
"Serwer zwrócił następujący komunikat:\n"
"\n"
"%1"
#: webqueryz3950.cpp:330
msgid "Error querying Z39.50 server"
msgstr "Błąd odpytywania serwera Z39.50"
#: webqueryzmath.cpp:61
msgid "Zentralblatt MATH"
msgstr "Zentralblatt MATH"
#: webqueryzmath.cpp:66
msgid "About Zentralblatt MATH"
msgstr "Informacje o Zentralblatt MATH"
#: z3950connection.cpp:158
msgid "Query error!"
msgstr "Błąd zapytania!"
#: z3950connection.cpp:205
msgid "Connection search error %1: %2"
msgstr "Błąd połączenia przy wyszukiwaniu %1: %2"
#: z3950connection.cpp:294
msgid "Record syntax error"
msgstr "Błąd składni rekordu"
#: z3950connection.cpp:405
msgid "Connection error %1: %2"
msgstr "Błąd połączenia %1: %2"