You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/doc/sv/develop.docbook

214 lines
4.6 KiB

<chapter id="developers">
<title
>Utvecklingsguide för &amarok;</title>
<para
>Om du är intresserad av att hjälpa till med utveckling av &amarok;, genom att bidra med kod, grafik, dokumentation eller något annat, tveka inte att skriva till <email
>amarok-devel@lists.sourceforge.net</email
>, eller besöka oss på IRC, kanal: #amarok, nätverk: irc.freenode.net.</para>
<para
>Du kan också prenumerera på vår <ulink url="http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/amarok-devel"
>e-postlista</ulink
> och se framstegen, medan du infogar några väl värda kommentarer.</para>
<para
>Ditt bidrag eller din återmatning är mer än välkomna. Ser fram emot att prata med dig...</para>
<sect1 id="source_file_list">
<title
>Källkodsfiler i &amarok;</title>
<para
>Filerna listas i alfabetisk ordning, vilket inte är användbart som prioritetsordning. De viktiga filerna är app.cpp, playlist.cpp och playerwindow.cpp.</para>
<informaltable>
<tgroup cols="2">
<thead>
<row>
<entry
>Fil</entry>
<entry
>Användning</entry>
</row>
</thead>
<tbody>
<row>
<entry
>actionclasses.cpp</entry>
<entry
>Tillhandahåller en QPopupMenu som listar &amarok;:s inställningsalternativ, avslutar och tillhandahåller en KHelpMenu för &amarok; för att undvika att instansiera många hjälpmenyer.</entry>
</row>
<row>
<entry
>amarokconfig.cpp</entry>
<entry
>TDEConfig-XT</entry>
</row>
<row>
<entry
>amarokfilelist.cpp</entry>
<entry
>Används inte för närvarande. Kommer att sortera KFileList.</entry>
</row>
<row>
<entry
>app.cpp</entry>
<entry
>Det här är klassen som är härledd från tdeapplication. Den är överliggande klass för många objekt som är grundläggande för att köra &amarok;, t.ex. engine, dcop, systray, grafiska toppnivåkomponenter, etc.</entry>
</row>
<row>
<entry
>browserbar.cpp</entry>
<entry
>Denna hanterar bläddrarna, den grafiska komponenten KMultiTabBar och den egna avdelningskomponenten.</entry>
</row>
<row>
<entry
>browserwin.cpp</entry>
<entry
>Det här är bara en grafisk behållarkomponent för spellistan, verktygsraden och bläddringsraden. Slutligen kan den bli ännu mindre.</entry>
</row>
<row>
<entry
>collectionbrowser.cpp</entry>
<entry
>Under konstruktion. Ett sorts mediabibliotek.</entry>
</row>
<row>
<entry
>effectwidget.cpp</entry>
<entry
>Grafisk komponent för att anpassa ljudgränssnittseffekter.</entry>
</row>
<row>
<entry
>enginecontroller.cpp</entry>
<entry
>Gränssnitt mellan &amarok; och ljudgränssnittet.</entry>
</row>
<row>
<entry
>fht.cpp</entry>
<entry
>&amarok;s sofistikerade och flexibla FHT-rutin (i grunden FFT) för spektralanalys.</entry>
</row>
<row>
<entry
>filebrowser.cpp</entry>
<entry
>Filbläddraren.</entry>
</row>
<row>
<entry
>kbookmarkhandler.cpp</entry>
<entry
>Används av filbläddraren.</entry>
</row>
<row>
<entry
>osd.cpp</entry>
<entry
>En mycket bra klass för skärmvisning, inte &amarok;-specifik. Mycket flexibel.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playerwindow.cpp</entry>
<entry
>Det här är den lilla grafiska komponenten med rullande text, analysator och knapparna spela, paus etc.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlist.cpp</entry>
<entry
>Stor klass som är spellistans grafiska komponent.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlistbrowser.cpp</entry>
<entry
>Spellistebläddraren.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlistitem.cpp</entry>
<entry
>Härledd från TDEListViewItem, spellistans objekt.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlistloader.cpp</entry>
<entry
>Laddar rekursivt kataloger, webbadresser och spellistefiler i den grafiska spellistekomponenten. Använder trådar för att fungera i bakgrunden. Ber gränssnittet bekräfta om det kan spela okända filtyper.</entry>
</row>
<row>
<entry
>pluginmanager.cpp</entry>
<entry
>Hanterar &amarok;s insticksprogramsystem.</entry>
</row>
<row>
<entry
>sliderwidget.cpp</entry>
<entry
>Den egna grafiska skjutreglagekomponenten som används av PlayerWidget. Kandidat för att skrivas om så att den härleds från QSlider.</entry>
</row>
<row>
<entry
>streambrowser.cpp</entry>
<entry
>Grafisk komponent som visar strömlistor som laddats ner från metaservrar.</entry>
</row>
<row>
<entry
>systray.cpp</entry>
<entry
>&amarok;s systembricka. Liten, kompakt.</entry>
</row>
<row>
<entry
>threadweaver.cpp</entry>
<entry
>Flexibel klass som köar, behandlar och skickar vidare resultat för <quote
>jobb</quote
> i en egen tråd. Används av diverse komponenter i &amarok;.</entry>
</row>
<row>
<entry
>tracktooltip.cpp</entry>
<entry
>Har egentligen inget att göra med PlaylistWidget. Används av PlayerWidget för att visa viss information om spåret som för närvarande spelas.</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</informaltable>
</sect1>
</chapter>