You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
knutclient/doc/cs/index.docbook

1332 lines
35 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY knutclient '<application>KNutClient</application>'>
<!ENTITY kappname "&knutclient;"><!-- replace knutclient here -->
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Czech "INCLUDE"><!-- change language only here -->
<!-- Do not define any other entities; instead, use the entities
from kde-genent.entities and $LANG/user.entities. -->
]>
<!-- ................................................................ -->
<!-- The language must NOT be changed here. -->
<book lang="&language;">
<!-- This header contains all of the meta-information for the document such
as Authors, publish date, the abstract, and Keywords -->
<bookinfo>
<title>Příručka pro &knutclient; </title>
<authorgroup>
<author>
<firstname>Daniel</firstname>
<othername></othername>
<surname>Prynych</surname>
<affiliation>
<address><email>Daniel@prynych.cz</email></address>
</affiliation>
</author>
</authorgroup>
<copyright>
<year>2001</year>
<year>2002</year>
<year>2003</year>
<year>2004</year>
<year>2006</year>
<year>2007</year>
<year>2008</year>
<year>2009</year>
<holder>Daniel Prynych</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
<!-- Date and version information of the documentation
Don't forget to include this last date and this last revision number, we
need them for translation coordination !
Please respect the format of the date (DD/MM/YYYY) and of the version
(V.MM.LL), it could be used by automation scripts.
Do NOT change these in the translation. -->
<date>3/2/2008</date>
<releaseinfo>0.12.01</releaseinfo>
<!-- Abstract about this handbook -->
<abstract>
<para>
&knutclient; je grafická klientská aplikace pro UPS systém NUT.
</para>
<para>
Tento dokument popisuje aplikaci &knutclient; verze 0.9.5
</para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>tdeutils</keyword>
<keyword>KNutClient</keyword>
<keyword>NUT</keyword>
<keyword>UPS</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<chapter id="introduction">
<title>Úvod</title>
<para>
&knutclient; je program který umožňuje sledovat stav UPS-ek systému NUT.
</para>
</chapter>
<chapter id="using-knutclient">
<title>Použití &knutclient;</title>
<sect1 id="knutclient-mainwin">
<title>Hlavní okno aplikace &knutclient;</title>
<para>&knutclient; je klientská grafická aplikace pro systém NUT
"Network UPS Tools". Umožňuje sledovat stav UPS-ek a zobrazovat
hodnoty proměnných které vybraná UPS-ka a její ovladač podporuje.
</para>
<para>
Od verze 0.6.0 &knutclient; podporuje spouštění okamžitých příkazů,
a možnost změny RW proměnných.
</para>
<para>
Od verze 0.9.0 nepodporuje &knutclient; protokol UDP.
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>Hlavní okno aplikace &knutclient;</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="knutclient-cs.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
Hlavní okno programu je rozděleno na dvě části.
</para>
<para>
Levé část "Hlavní panel" obsahuje následující údaje indikující stav vybrané
UPS-ky.
Provoz na síť, provoz na baterie, přetížení, nutnost vyměnit
baterii, vybití baterie, kalibraci baterie, údaj o dobu běhu
po odpojení sítě (RUNTIME) a pod. Déle jsou zde neměnné údaje, to jsou údaje
které se za provozu nemění a jsou proto přečteny jen jednou při výběru UPS-ky,
například jméno UPS-ky, její sériové číslo, výrobce a pod.
</para>
<para>Pravá část obsahuje analogové panely (měřáky), které udávají hodnotu
proměnných
veličin jako je vstupní napětí, zatížení UPS-ky, kapacitu baterie, teplotu
UPS-ky,
napětí baterie apod.
</para>
<para>
&knutclient; obsahuje nástrojovou lištu (toolbar) ze standardními tlačítky a
tlačítko pro výběr sledované UPS-ky.
</para>
</sect1>
<sect1 id="knutclient-kicker">
<title>&knutclient; a panel KDE</title>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; a panel KDE</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="tkicker-cs.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
Od verze 0.8.0 &knutclient; dokuje v panelu KDE. Jeho icona je proměnná a zobrazuje
informace o zatížení UPS, runtime a a kapacitě baterie, podle toho který typ icony je vybrán.
Po přesunu ukazatele myši na ikonu se zobrazí informační okno "ToolTip" které obsahuje více
informací o UPS, Nazev, Jméno, Adresu, Stav, Runtime ...
</para>
</sect1>
<sect1 id="knutclient-features">
<title>Více o vlastnostech &knutclient;</title>
<para>
Pro spojení se serverovou části NUT-u (upsd) používá &knutclient;
protokol, TCP.Po vybraní UPS-ky v nástrojové liště se
&knutclient; pokusí přečíst data, pokud se mu to nepodaří, pokus opakuje
a to maximálně 2 krát. &knutclient; poté čte data v pravidelných
intervalech. Při prvním čtení čte všechny vybrané proměnné, v dalších
již jen proměnné které zobrazují analogové panely, RUNTIME a stav
UPS-ky. Proměnné zobrazující jméno UPS-ky, výrobce, sériové číslo a pod
se tedy čtou jen jednou protože se nepředpokládá jejich změna.
</para>
<para>
Novější verze upsd (od verze 1.3), již nepodporují protokol UDP.
</para>
<para>
Chyby vznikající za běhu programu se zobrazují ve stavové lište. Do stavové
lišty
je vnořen seznam (ComboBox), ktery obsahuje hlašení chyb, a to včetne datumu,
času a nazvy UPS-ky. Maximální délka seznamu je 50 řádek.
</para>
<para>
Chyby vznikající jako odezva na činnost uživatele jsou zobrazeny ve
zvláštním okně.
</para>
</sect1>
</chapter>
<chapter id="commands">
<title>Popis příkazů</title>
<sect1 id="knutclient-mainwindow">
<title>Hlavní okno aplikace &knutclient;</title>
<para></para>
<sect2>
<title>Menu Soubor</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Soubor</guimenu>
<guimenuitem>Zobrazení Ups proměnných a příkazů</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vypíše Ups proměnné pro zvolenou
UPS-ku</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Soubor</guimenu>
<guimenuitem>Spuštění okamžitých příkazů</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Provede na UPS daný okamžitý
příkaz</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Soubor</guimenu>
<guimenuitem>Nastavení UPS RW proměnných</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Provede změnu UPS RW proměnné</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<shortcut>
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>q</keycap></keycombo>
</shortcut>
<guimenu>Soubor</guimenu>
<guimenuitem>Ukončit</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Ukončí činnost programu</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Menu Spojení</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<shortcut>
<keycombo><keycap>F1</keycap></keycombo>
</shortcut>
<guimenu>Spojení</guimenu>
<guimenuitem>Obnovit Spojeni</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Obnoví spojení s UPS serverem (upsd).
</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Menu Nastavení</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Nastavení</guimenu>
<guimenuitem>Zobrazovat nástrojovou lištu</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zapne/Vypne zobrazení nástrojové lišty
(Toolbar)</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Nastavení</guimenu>
<guimenuitem>Zobrazovat stavovou lištu</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zapne/Vypne zobrazování nástrojové
lišty</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Nastavení</guimenu>
<guimenuitem>Nastavení klávesových zkratek...</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Otevře konfigurační dialog pro přiřazení klávesy k akci.</action></para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Nastavení</guimenu>
<guimenuitem>Nastavit &knutclient; </guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Otevře hlavni konfigurační dialog</action></para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Nastavení</guimenu>
<guimenuitem>Použít popis</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Zapne/Vypne používání bublinové nápovědi (ToolTip) při
zobrazení UPS proměnných a příkazů.
</action></para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="knutclient-kicker-comm">
<title>Icona v panelu KDE</title>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>Menu icony v TDE panelu</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="mkicker-cs.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<sect2>
<title>Menu</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>UPS</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slouží pro výběr UPS-ky</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>Zobrazení Ups proměnných a příkazů</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vypíše Ups proměnné pro zvolenou
UPS-ku</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>Spuštění okamžitých příkazů</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Provede na UPS daný okamžitý
příkaz</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>Nastavení UPS RW proměnných</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Provede změnu UPS RW proměnné</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>Obnovit Spojeni</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Obnoví spojení s UPS serverem (upsd)</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Nastavení</guimenu>
<guimenuitem>Nastavit &knutclient; </guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Aktivuje konfigurační dialog</action></para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>O aplikaci &knutclient;</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Zobrazí informace o aplikaci &knutclient;</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>Minimalizovat</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Zavře hlavní okno</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenuitem>Konec</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Ukončí činnost programu</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="knuclient-show-variables">
<title>Zobrazení proměnných</title>
<para>
Toto okno zobrazý seznam všech proměnných a okamžitých příkazů, které existují pro zvolenou UPS-ku.
<screenshot>
<screeninfo>Okno proměnných a okamžitých příkazů</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="variables-cs.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
</sect1>
<sect1 id="knuclient-instant-command">
<title>Okamžité příkazy</title>
<para>
Okamžité příkazy jsou vykonávány přímo na na UPS-ce, NUT server
předává požadavek na příkaz příslušnému ovladači (driveru) a ten
pak příkaz vyvolá na UPS-ce. Okno pro ovládaní Vám nabízí ty
příkazy, které příslušný ovladač (driver) podporuje.
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>OK</guilabel></term>
<listitem>
<para>Tlačítko <guibutton>OK</guibutton> provede vybraný příkaz.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Zrušit</guilabel></term>
<listitem>
<para>Tlačítko <guibutton>zrušit</guibutton> zavře okno.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Příkaz</guilabel></term>
<listitem>
<para>Zde je možno vybrat příkaz který je pak následně vykonán</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect1>
<sect1 id="knutclient-RW-values">
<title>Uživatelsky měnitelné (RW) proměnné</title>
<para> Uživatelsky měnitelné (RW) proměnné jsou skupinou
proměnných které muže měnit přímo uživatel, většina z nich je
přímo ekvivalentní nastavení příslušné UPS-ky. Uživatelsky
měnitelné proměnné jsou dvojího typu znakové (CHAR) a výčtové (ENUM).
Znakové proměnné jsou prostý řetězec znaků o definované maximální
délce. Výčtové proměnné je seznam povolených hodnot na které muže
být proměnná nastavená.
</para>
<para>
Uživatelsky měnitelné proměnná není změněna na serveru NUT-u
(upsd) ale sever pouze dá příslušnému ovladači (driveru) příkaz ke změně,
ten ihned provede změnu nastavení UPS-ky. Tato činnost není okamžitá a
může trvat i několik sekund.
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>OK</guilabel></term>
<listitem>
<para>Tlačítkem <guibutton>OK</guibutton> je změna proměnné provedena.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Zrušit</guilabel></term>
<listitem>
<para>Tlačítkem <guibutton>Zrušit</guibutton> je okno zavřeno.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Implicitní</guilabel></term>
<listitem>
<para>Tlačítkem <guibutton>Implicitní</guibutton> mužeme obnovit současnou hodnotu proměnné.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Proměnná</guilabel></term>
<listitem>
<para>Zde je možno vybrat proměnnou která bude změněna</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Hodnota</guilabel></term>
<listitem>
<para>Zde je možno u znakové proměnné zadat, nebo u
výčtové proměnné vybrat její hodnotu. Nabídkové pole se automaticky mění
podle typu proměnné.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect1>
<sect1 id="knutclient-configuration">
<title>Nastavení aplikace &knutclient;</title>
<para>
Okno pro nastavení má pět částí Nastavení, UPS, Panel Písma a Analog.
</para>
<sect2>
<title>Nastavení</title>
<para>
Část NASTAVENÍ slouží pro nastavení počtu sloupců analogových panelů, barvy
pozadí hlavního okna,
vstupního napětí (120/230)V, frekvence vstupního napětí (50/60)Hz a povolení
použití hodnot
Xfer (LowXfer a HighXfer)
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; </screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="msetting-cs.png" format="PNG" />
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Počet sloupců</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje maximální počet sloupců pro analogové panely</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít vlastní barvu pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Dovoluje zvolit vlastní barvu pozadí pro základní okno.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožňuje zvolit barvu pozadí</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít dialog "Jste si jistý"</guilabel></term>
<listitem>
<para>Při aktivaci, se při ukončení programu objeví
dialog "Jste si jistý" který vyžaduje potvrzení, jinak
se program neukončí.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít hlavní okno když program startuje</guilabel></term>
<listitem>
<para> Nastaví zobrazení hlavního okna při startu programu.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Zobrazit okno zpráv, když program hlásí chybu.</guilabel></term>
<listitem>
<para> Povoli zobrazení okna zpráv, kde je zobrazen popis chyby. Má význam jen, když není zakázáno dokování programu.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Vstupní napětí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožňuje vybrat vstupní napětí 230/120V. Položka
nemá význam pokud je zároveň zvolena
položka <guilabel>Použít High-Low XFER</guilabel>.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Vstupní frekvence</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožňuje vybrat vstupní frekvenci
50/60Hz. Položka nemá význam pokud je zároveň zvolena
položka <guilabel>Použít High-Low
XFER</guilabel>.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít High-Low XFER</guilabel></term>
<listitem>
<para>Nastaví vstupní napětí a vstupní frekvenci na
základě hodnot v proměnných NUT-u LOWXFER a
HIGHXFER. Tyto proměnné udávají rozpětí hodnot vstupního
napětí, které muže UPS-ka ještě bezpečně zpracovat. Na
základě těchto hodnot &knutclient; nastaví vstupní
napětí a vstupní frekvenci pro panely které je
používají. Například vstupní napětí, vstupní frekvence
apod.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>UPS</title>
<para>
Část UPS slouží pro nastavení seznamu UPS-ek a jejich
parametrů. Levá část obsahuje seznam UPS-ek. Pravá část tlačítka pro
přidávání, změnu parametrů a smazání záznamu o UPS-kách.
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; </screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="usetting-cs.png" format="PNG" />
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guibutton>Přidat</guibutton></term>
<listitem>
<para>Přidá do seznamu další UPS-ku a nastaví její parametry.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guibutton>Úpravy</guibutton></term>
<listitem>
<para>Změní parametry vybrané UPS-ky </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guibutton>Smazat</guibutton></term>
<listitem><para>Smaže UPS-ku v seznamu</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
<sect3>
<title>Nastavení parametrů</title>
<para>
Toto okno slouží k nastavení parametrů UPS-ky.
</para>
<para>
<screenshot>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="new-cs.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Název</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje jméno UPS-ky pro program &knutclient;</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Adresa UPS</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje adresu počítače ke kterému je UPS připojena.
Tedy adresu UPS v síti.
Příklad : ns.alo.cz, localhost, 192.168.1.12.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Jméno UPS</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje jméno UPS tak jak je definuje NUT.
Pokud není ups definováno, je automaticky použita první ups v seznamu
systému NUT daného pc. To platí jen za předpokladu že minimalní
verze upsd je 1.3. Blíže v dokumentaci k systému NUT.
Příklad : victron, myups, apc700</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Zpoždění (ms)</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje interval mezi dvěma přenosy dat (čteni dat) ze
systému NUT.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Port</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Nastaví port na který se &knutclient; připojí.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Uživatelské jméno</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje uživatelské jméno (USERNAME) které
&knutclient; použije při prokázaní totožnosti uživatele
serveru to jest, programu upsd</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Heslo</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje heslo (PASSWORD) pro pro prokázaní
totožnosti uživatele. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Store NUT password in configuration file.
</guilabel></term>
<listitem>
<para>Při zvolení této volby bude heslo uloženo do
konfiguračního souboru. V konfiguračním souboru je
heslo uloženo nezašifrovaně. Pokud nebude tato volba
zvolena bude heslo po ukončení programu zapomenuto.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>UPS Proměnné</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožňuje vybrat proměnné které budou zobrazeny
na analogových panelech v pravé části hlavního
okna.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
<para>Parametry Uživatelské jméno a Heslo mají význam jen
pri použití okamžitých příkazů a změnách RW proměnných, při
sledování stavu UPS-ky není uživatelské jméno a heslo
potřebné. Heslo (PASSWORD) a uživatelské jméno (USERNAME)
mají své ekvivalenty v systému NUT v souboru upsd.users.
</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
<title>Panel</title>
<para>
Část PANEL slouží pro určení které informační části hlavního panelu budou
zobrazené
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; </screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="psetting-cs.png" format="PNG" />
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Přetížení</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení přetížení.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Baterie je vybitá</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení vybití baterie.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Vyměnit baterie </guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení nutnosti výměny baterie.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Kalibrace UPS</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení kalibrace UPS.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Výrobce + Model</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení výrobce a modelu UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Výrobce</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení výrobce UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Model</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení modelu UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Sériové č.</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení sériového čísla UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Verze Firmvare</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení verze firmware UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Runtime</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení doby po kterou je UPS-ka schopna po výpadku
napájení dodávat el. proud.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít vlastní barvu pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Dovoluje zvolit vlastní barvu pozadí pro hlavní panel.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožňuje zvolit barvu pozadí pro hlavní panel.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Písma</title>
<para>
Část PÍSMA slouží pro výběr používaných písmen.
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; </screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="fsetting-cs.png" format="PNG" />
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít vlastní písma</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje možnost vybrat vlastní písma pro Hlavni panel a Analogové
panely.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Hlavní panel / Analogové panely</guilabel></term>
<listitem>
<para>Určuje pro který panel se bude vybírat písmo.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Požadované písmo</guilabel></term>
<listitem>
<para>Vybírá písma pro zadaný typ panelu. Má význam
jen tehdy pokud je vybrána položka <guilabel>Použít
vlastní písmo</guilabel>.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Analog</title>
<para>
Část Analog slouží pro nastavení barev na analogových panelech.
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; </screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="asetting-cs.png" format="PNG" />
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít vlastní barvu pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Dovoluje zvolit vlastní barvu pozadí pro analogový panel.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožňuje zvolit barvu pozadí pro analogový panel.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít vlastní barvy</guilabel></term>
<listitem>
<para>Dovoluje zvolit vlastní barvy pro následující části analogového panelu.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva ručičky</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje zvolit barvu ručičky pro analogový panel. Standardní barva
je černá.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva OK rozsahu</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje zvolit barvu podbarvení stupnice pro rozsah správných (OK)
hodnot. Standardní barva je zelená.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva rozsahu varování</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje zvolit barvu podbarvení stupnice pro rozsah varovaní.
Standardní barva je žlutá.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva rozsahu chyby</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje zvolit barvu podbarvení stupnice pro rozsah chyby.
Standardní barva je červená.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva stupnice</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje zvolit barvu stupnice pro analogový panel.
Standardní barva je černá.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva písma</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje zvolit barvu písma pro analogový panel.
Standardní barva je černá.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Vylepšení zpracování ručičky</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Umožňuje vybrat grafický způsob zpracování ručičky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Dokovaní</title>
<para>
Část DOCK slouží pro nastavení parametrů "dokovaní" programu.
</para>
<para>
<screenshot>
<screeninfo>&knutclient; </screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="ksetting-cs.png" format="PNG" />
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para>
<para>
Typ zobrazení v doku. (Dokem je míněn panel KDE.)
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Obrázkové</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Nastavuje obrazkový typ icony.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Obrázkové</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Nastavuje souhrny typ icony, pouze pro specialisty.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
<para>
Prvky ToolTipu. (ToolTipem je míněna "bublinova" napověda.)
</para>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><guilabel>Výrobce</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení výrobce UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Model</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení modelu UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Sériové č.</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení sériového čísla UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Verze Firmvare</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení verze firmware UPS-ky.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Runtime</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení doby po kterou je UPS-ka schopna po výpadku
napájení dodávat el. proud.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Kapacita baterie</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení kapacity baterie.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Zatížení UPS</guilabel></term>
<listitem>
<para>
Povoluje/zakazuje zobrazení zatížení UPS.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Použít vlastní barvu pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Dovoluje zvolit vlastní barvu pozadí pro iconu v TDE panelu, když typ zobrazení icony v panelu je obrázkový.
</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><guilabel>Barva pozadí</guilabel></term>
<listitem>
<para>Umožnuje zvolit barvu pozadí.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<chapter id="faq">
<title>Otázky a odpovědi</title>
&reporting.bugs;
&updating.documentation;
<qandaset id="faqlist">
<qandaentry>
<question>
<para>&knutclient; nepracuje ale program upsc ano. Co mam dělat ?</para>
</question>
<answer>
<para> Zkontrolujte nastaveni čísla portu. Od ver. 0.5 (NUT) je změněno číslo
portu 3493.
Klikněte na <link linkend="knutclient-configuration"> odkaz </link> pro další
údaje.</para>
</answer>
</qandaentry>
</qandaset>
</chapter>
<chapter id="credits">
<title>Credits and License</title>
<para>
&knutclient;
</para>
<para>
Program copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Daniel Prynych <email>Daniel@prynych.cz</email>
</para>
<para>
Documentation copyright 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Daniel Prynych
<email>Daniel@prynych.cz</email>
</para>
<para>
Translations done by:
<itemizedlist>
<listitem>
<para>Daniel Prynych <email>Daniel@prynych.cz</email> Čeština</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
&underFDL; <!-- FDL: do not remove -->
&underGPL; <!-- GPL License -->
</chapter>
<appendix id="installation">
<title>Instalace</title>
<sect1 id="getting-knutclient">
<title>Jak získat &knutclient; </title>
<para>
&knutclient; není částí KDE projektu
<ulink url="http://www.kde.org">http://www.kde.org</ulink>.
&knutclient; může být nalezen na
<ulink url="ftp://ftp.buzuluk.cz/pub/alo/knutclient">ftp://ftp.buzuluk.cz/pub/alo/knutclient/</ulink>
</para>
</sect1>
<sect1 id="requirements">
<title>Požadavky</title>
<para>
Pro úspěšné použití &knutclient; potřebujete KDE 3.x.x
</para>
<para>
Seznam změn můžete najít na
<ulink
url="http://www.knut.noveradsl.cz/knutclient/">http://www.knut.noveradsl.cz/knutclient/</ulink>.
</para>
</sect1>
<sect1 id="compilation">
<title>Překlad a instalace</title>
<para>
Pro překlad a instalaci &knutclient; napište následující příkazy v základním adresáři
Vaší &knutclient; aplikace.
<screen width="40">
<prompt>%</prompt> <userinput>./configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make install</userinput>
</screen>
</para>
<para>
Od doby kdy KDE aplikace používají autoconf a automake,
nemůžete mít žádné problémy při překladu. Jestliže přesto vzniknou
nějaké problémy hlaste je prosím do KDE konference.
</para>
</sect1>
</appendix>
&documentation.index;
</book>
<!--
Local Variables:
mode: sgml
sgml-minimize-attributes: nil
sgml-general-insert-case: lower
End:
-->